tisdag 29 december 2009

Knarksmugglarens dyra BMW

Det är rimligt att avvakta HD:s prövning av rättsfallet där en narkotikasmugglare fått behålla sin dyra bil innan lagstiftningen döms ut, se dagens Svenska Dagbladet. Det slutliga utfallet av lagstiftningen om förverkande av kriminellas tillgångar kommer dock att följas av många – inte minst åklagare och kriminellas advokater.

Folkpartiet liberalerna är pådrivande i arbetet för att underlätta för staten att slå till mot kriminellas tillgångar. Det utvidgade förverkandet som blev gällande rätt förra året var ett steg på vägen. Om detta är tillräckligt kommer kommande rättsfall få pröva.

Folkpartiet vill nu att Alliansen går vidare med hårdare lagstiftning kring penningtvätt. Personer, s.k. målvakter, utan taxerade inkomster, som plötsligt blir sittande med transaktioner på miljontalskronor på sina bankkonton måste kunna ifrågasättas. Det behöver inte handla om ett förverkande utan endast en kortare tids frysning av tillgångarna eftersom sannolikheten att det dimper ner pengar från himlen är relativt liten i vår värld. Dessutom måste själva penningtvätten bli ett eget brott. Att Sverige idag av vissa beskrivs som ett paradis för penningtvätt är pinsamt och signalerar en omfattande naivitet.

Människors liv förstörs, ibland för alltid, i den grova brottslighetens grymma jakt på snabba pengar. Det är statens ansvar att se till att detta försvåras.

måndag 21 december 2009

Butiksrån stör julefriden

Butiker och andra företag som hanterar pengar och värdesaker utsätts inte sällan för rån och stölder, speciellt vid juletid. Det är brott som drabbar personal och företagare hårt.
De mänskliga och ekonomiska förlusterna är omfattanden.

Det är därför mycket bekymmersamt att stölderna och rånen i butik ökar. Det är till och med så illa att det, under september månad i år, anmäldes fler butiksrån än någon gång tidigare. Under förra året genomfördes dessutom 110 stycken bankrån och över 1000 rån mot bensinstationer, också det nya ”rekord”. Denna accelererande brottsspiral måste stoppas.

Alliansens jättesatsning på rättsväsendet är en bra början - inte minst när det gäller fler poliser och skärpta straff för våldsbrott. Det finns således en hel del ljus i midvintermörkret.

Förra veckan träffade jag Handelns säkerhetsgrupp (HSG) samt mötte två f.d. kriminella (Erik och Peter) som numera arbetar på Exit, och fryshusets projekt ung utveckling. HSG pratade bland annat om behovet av att samla polisen under en och samma myndighet. En fråga som jag själv, och Folkpartiet, har drivit länge. Personerna från Exit berättade om hur de själva hamnade i brottslighet, sin fängelsetid samt hur de lyckades ta sig ur den onda spiralen. Både Erik och Peter nämnde ett flertal gånger under sina presentationer behovet av tidiga, tydliga och tuffa insatser mot de unga som hamnat fel. Enligt deras egna erfarenheter är det endast då som vi kommer att kunna stävja den ökande ungdomsbrottsligheten. Endast då kommer vi att kunna minska antalet unga som förstör både sina egna och andras liv.

Alla dessa möten gör mig än säkrare på att vi har rätt politik och rätt åtgärder för att möta brottsligheten. Det är min övertygelse att allt arbete för att minska kriminalitetens skadeverkningar måste ha två utgångspunkter i fokus. Mjuka, men fasta tag samt förebyggande insatser för unga kriminella. Hårda tag mot den grova brottsligheten, som cyniskt kränker människors liv i jakten på snabba pengar. Dessa utgångspunkter kan vi liberaler förena. Tillsammans med Allians för Sverige ska vi stärka brottsbekämpningen och öka tryggheten för alla människor.

fredag 18 december 2009

Satsningarna på polisen ger resultat

Det var med sorg som jag förra året läste om kravallerna i Rosengård. Ett fåtal individer i stadsdelen startade bränder och överröste polis och brandmän med stenar, när de kom för att återupprätta ordningen och släcka bränderna. Situationen eskalerade till den milda grad att folk inte längre vågade röra sig utomhus. Rosengård började allt mer likna en laglös zon.

Problemen i Rosengård är välkända. Det handlar i första hand om ett stort utanförskap, där arbetslösheten och trångboddheten är utbredd. Många elever når inte kunskapsmålen och diskriminering och problem i form av radikala individer som sprider antidemokratiska budskap är stor. Den bilden ska dock kombineras med bilden av de föräldrar och vuxna som faktiskt gick ut och stoppade kravallerna och ett starkt och levande civilt samhälle. Rosengård är verkligen ett område där Folkpartiets integrationspolitik, skolpolitik och satsningar på ungdomsbrottsligheten kommer att göra skillnad. Och vissa positiva tecken kan redan skönjas.

Jag läser därför idag med glädje att de extra satsningar som gjordes på polisen efter oroligheterna nu börjar ge resultat. Polisen som tilldelades mer resurser, började samtidigt samarbete mer med de sociala myndigheterna och räddningstjänsten. Resultatet talar för sig självt. Under detta år har polisen gripit ett flertal ledargestalter bland de grövre kriminella och de senaste tre månaderna har brottsligheten sjunkit med 15 procent, jämfört med samma period förra året. Även hoten mot brandmän har minskat

Jag kan bara konstatera att Alliansens historiska satsning på hela rättskedjan börjar betala sig. Tillsammans stärker vi brottsbekämpningen och ökar tryggheten för alla människor.

torsdag 17 december 2009

Förebyggande satsningar viktigast

I går kväll medan snön också yrde var debatt om rättsväsendets budget 2010. 35, 8 miljarder för minskad brottslighet och ökad tryggher avhandlades. Jag valde, att förutom de självklara satsningarna på polis, åklagare, domstol och kriminalvård, att även lyfta fram alla de viktiga förebyggande insatser regeringen gör. För att förebygga brott måste vi måla med breda penseldrag. Det handlar bland annat om arbete, skola och integration. En annan viktig bit är barn- och ungdomspsykiatrin. Därför är det väldigt glädjande att man idag kan läsa i tidningar i nästan hela landet att väntetiderna har minskat drastiskt. 18 av 21 landsting klarar nu kravet på att erbjuda första besök inom 30 dagar.

måndag 14 december 2009

Rätt steg av S

S presenterar ett "nytt" sjupunktsprogram mot brott i dagens SvD. Det kunde nästan vara skrivet av mig själv. De konstaterar, precis som jag brukar göra, att den bästa brottsbekämpningen är att se till att barn och unga får en trygg uppväxt och att de vuxna får arbete. Den första punkten i programmet är sedan att det måste bli tydliga och snabba reaktioner – och som läsare av denna blogg känner till – så är ju även det en av mina käpphästar.

Dessvärre motsätter sig S att polisen skall utreda alla brott, ungdomsdomstolar som klarlägger vem som gjort vad och skarpare sociala insatser mot föräldrars vilja. Jag har idag träffat ungdomsåklagare som pekar på det orimliga i att unga när de fyller femton år allt oftare är nästintill fullfjädrade kriminella. Dessa unga borde tidigare få del av insatser såsom ungdomsvård. Också då den står i strid med föräldrarnas vilja. En tidig och tydlig reaktion. Mer samarbetsavtal räcker inte. Föräldrar som inte klarar uppgiften skall inte kunna säga nej till insatser. Tvångsomhändertagande är en för trubbig och en för ingripande åtgärd i de allra flesta fall där ungdomar under 15 år har begått brott.

Dessutom missar socialdemokraterna att vi tydligare måste markera föräldrars ansvar när det gäller t ex de skador som barn kan orsaka vid brott. Det är orimligt att alla andra skall betala allt och man själv ingenting om ens barn begår brott. Sveriges föräldrar behöver både stöd och ett tydligt ansvar.

Jag hoppas avslutningsvis att du Bodström, med utgångspunkt från sjupunktsprogrammet, kommer att fullt ut stödja de förslag om ökade möjligheter att utreda brott begångna av unga under 15 som väntas från regeringen i vår.

onsdag 9 december 2009

Operation Liquid

Doping innebär att människor förstör sina kroppar i jakten på förvridna skönhetsideal. Detta är en kriminell och cynisk verksamhet med inte sällan livet som insats. Fler personer som tar dessa preparat i olika former blir mer eller mindre psykiskt störda och ytterst våldsamma - därmed farliga för oss andra som råkar komma i dessa personers väg.

I flera år har jag motionerat och arbetat för en skärpt syn på dopingbrott. Inte minst med tanke på konsekvenserna. Åklagarens hårda arbete för att via HD få upp straffvärdena har inte varit tillräckligt. Därför är det glädjande att jag nu fått med mig regeringen på en skärpt syn på dopingbrott.

Polisen grep imorse 10 personer i Örebro i en razzia mot dopingsbrott. - Vi gjorde en gryningsräd med flera tillslag i hela landet samtidigt, säger Örebropolisens informationschef Torbjörn Carlson. Nio av de tio som greps i Örebro bor i länet. De är födda mellan 1946 och 1986. En av dem är kvinna. De flesta gripanden skedde i personernas hem. Ytterligare en person är hämtad till förhör men är inte gripen. Detta enligt Nerikes Allehanda nätupplaga idag.

Det handlar om en landsomfattande polisrazzia där totalt omkring 40 personer greps.
Totalt var cirka 300 poliser och ett betydande antal tjänstemän från Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten engagerade i onsdagens insats. Personal från Rikskriminalpolisen / Nationella Insatsstyrkan medverkade vid gripanden och husrannsakningar på prioriterade adresser. Vid flera av husrannsakningarna har stora och betydelsefulla beslag gjorts.
Insatsen inriktas även mot att säkra tillgångar och egendom som finansierats genom vinning av brott.

Tyvärr kommer eventuellt skyldiga i denna härva inte drabbas av direkt kännbära påföljder. Inte heller kommer eventuella brottsvinster och penningtvätt kunna ge påföljder som Folkpartiet liberalerna önskar. Men inom kort är vi förhoppningsvis nöjda.

tisdag 8 december 2009

Se barnet, se brotten, se allvaret

Det är ett svek mot unga att inte ingripa när de begår brott eller använder droger. Huvudregeln måste vara att alla brott ska utredas, även om den som begår det är under 15 år.

Det viktiga är att den unge får stöd och hjälp att ta sig ur sin brottsliga bana. För att tydliggöra allvaret i den brottsliga handlingen måste istället polisen och åklagarna ges bättre möjligheter att "på riktigt" utreda dessa brott. Varför är det inte lika viktigt med rättsäkerhet för en fjortonåring som för en femtonåring. Därefter måste vi se till att också den som är yngre än femton år möts av en konsekvens från socialtjänsten, te x ungdomsvård, när det behövs. Oavsett vad föräldrarna samtycker till. Vi måste stå på barnets sida, se till barnets behov.

Dessutom räcker inte dagens huvudregel om att föräldrarna endast ska underrättas om ens barn är åtalat. Vi måste förtydliga föräldrars ansvar över sina barn. Om ens barn är ställt inför domstol ska självklart föräldrarna vara med under rättegången. Det samma gäller som huvudregel om socialtjänsten tänker kliva in. Om ens barn begår brott, och blir skadeståndsskyldig, borde föräldrarna rimligtvis stå som garant för att pengarna betalas in. I alla fall till en viss gräns som regeringen nu arbetar för. Oavsett hur mycket vi stärker åtgärderna från skolan, socialtjänsten och polisen så kommer alltid föräldrarna vara de bästa brottsförebyggarna. Därför satsar vi massivt på att stärka föräldrars egenmakt.

Detta diskuteras just nu inom Alliansen inför valet 2010. Kristdemokraterna gjorde ett utspel nyligen om att man vill ha nästan domstolar för den som är yngre än femton år. Vi ska titta på detta förslag och andra.

fredag 4 december 2009

Hedersrelaterat våld och fyllevåld

Är så kallat hedersrelaterat våld värre än ett fyllemord? I veckan rullade en debatt om medier och medborgare ser allvarligare på en man som nykter, men med extrema patriarkaliska drag, slår ihjäl en kvinna eller om en missbrukande man gör detsamma.

Varje våldshandling är en tragedi inte minst för offret. Det spelar mindre roll för kvinnan om det är hedersrelaterat våld eller fyllevåld som är orsaken. Men givetvis påverkar det insatserna vi som politiker och samhälle måste sätta in för att avhjälpa problemet. När det kommer till åtgärder så spelar det således roll om en kvinna är utsatt för ett strukturellt kulturellt tryck som i mer eller mindre omfattning kraftigt begränsar hennes livschanser eller om det handlar om en enskild individ som super eller är våldsam. Den förstnämnda kvinnan är under utsatthet från flera män medan den senare endast från en enda person.

Våld och förtyck mot kvinnor måste mötas med såväl generella åtgärder som individuella, t.ex. inlåsning av gärningsmän. Det är en stor utmaning, en av det största när det gäller mänskliga rättigheter i vårt land.

onsdag 2 december 2009

Omstart för utredning?

Igår rapporterades att det är samma personer som nu åter skall
titta på fallet där en man dog vid ett våldsamt polisingripande i Göteborg förra året.

Ansvarig åklagare tycker att det är ett bra beslut. Detta ifrågasätts på flera håll. Rätt självklart. Det innebär att allt annat än en just en omprövning av polisernas ansvar för dödsfallet kommer tolkas som att systemet är korrupt. Håller därför helt med Sven-Erik Ahlhem i frågan om att detta driver på styrkan i kravet om en ny myndighet. Det skyndar definitivt på beslutet att centralisera verksamheten att utreda poliser till Rikspolisstyrelsen.

Jag skrev tidigare om detta fall på bloggen den 7 oktober 2009.

Provokation av bevis är ok

Jag fick mothugg av ledarskribenterna på Göteborgsposten om att polisen lättare skulle få arbeta med provokation, s k bevisprovokation, i kampen mot den illegala försäljningen av alkhohol, inte minst den som sker till barn och ungdomar. Detta svarade jag kort på i GP i lördags. Här följer ett längre svar.

Provokation kan vara ok

Folkpartiet liberalerna ser ytterst allvarligt på försäljningen av illegal alkohol. Det är en allt för väl organiserad verksamhet som ofta riktar sig till unga människor. Inte sällan är den en del i en än mer omfattande organiserad brottslighet. Konsekvenserna för de barn som dricker alkoholen kan bli att deras liv blir förstörda för all framtid. Cyniska personer i jakt på snabba pengar är beredda att låta våra barn och ungdomar i strid med vår restrektiva alkholpolitik supa sig sönder och samman.

Straffvärdet för den illegala försäljningen är idag inte särskilt hög vilket leder till att polisens möjligheter att med tvångsmedel avbryta denna allvarliga brottslighet är begränsad.
Ledarsidan blandar nog ihop bevisprovokation med brottsprovokation (25/11) när de recenserar förslag från Sveriges poliser och nykterister. Gränsen vid provokativa åtgärder är till viss del akademisk, men utgångspunkterna väsentligt olika. Redan idag är bevisprovokation tillåten. Förenklat innebär det att t ex polisen kan medverka till att få fram bevis för ett brott som ändå skulle ha begåtts utan polisen vetskap. Det innebär motsatsvis att polisen inte tillåts själv eller genom annan skapa helt nya brott som annars sannolikt inte alls skulle ha begåtts.
Det är sedan flera år Folkpartiet bestämda uppfattning att vi ska försöka stänga Sveriges illegala spritbutiker. Kriminella som säljer alkhol från bakluckor i bilar, garage och källare begår ett allvarligt brott, särskilt om försäljningen sker till unga. Det är svårt att se problemet med att en polis köper illegal alkhol i bevissyfte när den i praktiken redan bjuds ut till vem som helst. Det samma gäller för personer som i praktiken tar upp beställningar av vem som helst för att genom sin kurirverksamhet sälja alkhol till kanske barn.

Med ett högre straffvärde för organiserad illegal alkoholförsäljning i allmänhet och till barn i synnerhet blir det lättare att för polisen att agera med en bevisprovokation. Det är proportionalitetsprincipens möte med straffvärdet som omöjliggör detta idag. Att Folkpartiet med kraft vill bekämpa den sociala misären som följer i den illegala alkoholförsäljningens spår provocerar tydligen GP. Tidningen avslöjar dock en bristande insikt om gällande svensk rätt och att den med detta som grund brutalt dömer ut både Polisförbundet, Nykterhetsrörelsen och Folkpartiet. Snacka om oliberalt.

Johan Pehrson (FP)

Svårare att hota från insidan av rättspsyk

Domen i kammarrätten igår kan rädda många brottsoffer och andra undan fortsatta förföljelser och hot från inlåsta gärningsmän. Rättspsykiatriska kliniken i Växjö har i många år kämpat för ett generellt förbud för de intagna att inneha en mobiltelefon. Detta skall kunna vara möjligt så klart, men efter en prövning om att det inte är till skada. Socialstyrelsen har kämpat emot.

Den som är allvarligt psykiskt sjuk vid ett brott döms till vård och inte fängelse i Sverige.
Det innebär att personerna visserligen är frihetsberövade och att ett antal speciella regler gäller. Övergripande lagstiftning är dock fortfarande hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Detta har hittills tolkats så att dömda har rätt till mobiltelefon precis som alla andra människor. Detta trots att de kan ha begått allvarliga brott och att det föreligga risk för fortsatt brottslighet.

Det är lätt att hålla med ansvariga för vården inom rättspsykiatrin. Domen i kammarrätten innebär bättre arbetsmiljö, ökad säkerhet och förstärkt kvalitet vad gäller vård av den psykiska sjukdomen. Dessutom skall brottsofferperspektivet läggas till. Det är en mänsklig rättighet att slippa bli trakasserad – också av svårt psykisktsjuka människor.
Nu gäller det att se över andra konstigheter t ex förutsättningarna att kontrollera att inte besökare har med sig narkotika eller vapen till vårdinrättningen. Här finns ännu en del att önska.