torsdag 29 april 2010

Låt Karl-Bertil sköta dagsböterna

Riksåklagaren (RÅ) vill ha en ändring av dagsbotsystemet. Detta meddelar RÅ m a a mediauppgifter om att alltför många personer som döms till dagsböter - eller godtar ett straffföreläggande - uppger en för låg inkomst. Detta kan påverka det faktiska bötesbeloppet för den dömde med upp tiotusentals kronor. Dagsboten är bra. Tanken är att boten ska kännas någorlunda lika i människors plånböcker – oavsett inkomst. På radio igår framträdde en chefsdomare och meddelande att han aldrig ifrågasatt en dömd persons uppgifter om sin privatekonomi. Konstigt. Hur svårt kan det vara?

Allt skulle var avhjälpt om Sveriges alla domstolar införskaffade var sin taxeringskalender. Tror en sådan kostar ett par hundra kronor. Kan Karl-Bertil Jonsson (Tage Danielssons folkkära rikemansbarn) använda en sådan så kan väl Sveriges domare eller dess tingsnotarier också göra det. Den dömde som känner att han eller hon fått en lägre inkomst jämfört med senaste taxeringskalenderna får redovisa detta och göra uppgifterna troliga.

onsdag 28 april 2010

Frivillliga drogtester lika frivilligt som skolsköterskan

Justitieombudsmannen (JO) har sagt att frivilliga slumpmässiga drogtester är ett tillåtet verktyg bland andra i kampen mot missbruket av narkotika. En tidig upptäckt är bästa sättet att hindra att en ung människas liv och integritet slås i spillror i narkotikans spår. Om JO:s beslut rapporterar bland annat tidningen Skolvärlden. En rimligt beslut av JO.

Kraftsamling i Örebro mot våldtäkterna

Polisen i Örebro är väl medvetna om allvaret med våldtäkterna på kvinnor- som fortsätter. Detta om något förstör kvinnors liv ibland för alltid. Integritetskränkningen är total. Polisen i Örebro län gör därför just nu allt - med egen kraft och med inlånade expertis - för att få fast gärningsmännen. Ingen vet ju hur många det rör sig om - om det ens är flera gärningsmän bakom dessa vidriga brott.

Kvinnors rädsla måste tas på största allvar. Polisledningen kan komma till ett läge där fler extra ordinära åtgärder kan vara nödvändig för att öka tryggheten att gå ut för kvinnor denna vår/sommar. Det kan gälla att att använda sig av Beredskapspolisen för att utföra bevakningsuppdrag på sena kvällar eller att man undersöker möjligheten att använda temporära kameror där människor rör sig såsom dessa används i trafikövervakningen.

tisdag 27 april 2010

Att kunna lita på polisen

SR har grävt djupare i fallet med den döde Johan Liljeqvist. Jag har tidigare skrivit om vad som behöver göras föra att kunna öka förtroendet än mer för polis, åklagare och rättsväsendet i övrigt. T ex på denna blogg vid flera tillfällen.

I närtid kommer det förhoppningsvis av regeringen presenteras en ny ordning för internutredningar inom polisen. Det är ett krav från bland annat Folkpartiet liberalerna.

måndag 26 april 2010

Faktakoll. Och lösryckta rader.

På SvD´s faktakoll hävdas att mitt påstående "alltfler unga kommer tidigt i kontakt med droger" (som jag använt i en artikel som publicerades på SVT:s hemsida den 18 mars) inte stämmer. Som källa använder sig SvD av CAN:s senaste skolundersökning. Om man enbart använder dessa siffror går det givetvis att tolka det så att ungas kontakt med droger inte har ökat nämnvärt den senaste tioårsperioden.

Men kollar man bara lite bredare i samma undersökning eller i andra större undersökningar som CAN gjort är bilden en helt annan.

För det första står det i faktiskt på sida 112 i CAN:s större rapport om droger - Drogutvecklingen i Sverige. Vilken du kan hitta här.

"Ökningen upphörde efter millennieskiftet och byttes åter i en minskning, men de allra senaste åren är det en liten ökning av andelen skolelever som svarar att de någon gång prövat narkotika. År 2009 uppgav 8% detta i årskurs 9 medan andelen som rapporterade detta i gymnasiets årskurs 2 var dubbelt så hög".

Dessa siffror finns även med i skolundersökningen, men bortses helt av SvD. I samma undersökning har man även gjort en bredare undersökning kring ungdomar, än den i skolundersökningen. Mellan 1994 och 2003 insamlades uppgifter om ungdomar i åldern 16– 24, i olika telefonintervjuundersökningar. Andelen i dessa studier som svarat att de prövat narkotika ökade från 4 % till 17 %.

Droganvändningen bland unga har således ökat den senaste tioårsperioden. Inget annat.

För det andra märker tullen av en stor ökning av försändelser som innehåller olika droger som beställs över Internet (ofta de så kallade nätdrogerna). År 2000 gjorde Tullverket 837 beslag av narkotikaklassade droger som kom via post till Sverige. År 2008 gjordes 3032 beslag, en ökning med ca 360 procent (se bland annat SVT).

De som beställer via nätet finns i alla åldrar, men de allra flesta är unga. På olika Flashbacks forum finns också många diskussioner om hur man kan laborera med olika sorters tabletter och läkemedel som ännu inte blivit narkotikaklassade. Det tycker i alla fall jag är något skrämmande.

För det tredje ökar kraftigt polisens och tullen beslag av "vanliga" droger och priserna har fortsatt att sjunka under 2000-talet (se exempelvis CAN-undersökningen ovan).

För det fjärde visar samma undersökning att antalet personer som misstänkts för narkotikabrott också har ökat kraftigt de senaste tio åren.

För det femte har antalet personer, under 19 år, som vårdas i slutenvården på grund av narkotikamissbruk ökat under samma period.

För att sammanfatta. Tillgängligheten av narkotika ökar, fler unga människor misstänks för narkotikabrott, alltfler unga beställer olika "nätdroger" och fler unga människor testar någon gång narkotika. För mig är det därför något märkligt att hävda att mitt påstående är fel. När det backas upp av all tillgänglig statistik, förutom då möjligtvis CAN:s skolundersökning. Därtill stöds påståendet av de människor som dagligen arbetar med dessa ungdomar.

Bra med ordentlig faktakoll. Tråkigt med felaktig.

fredag 23 april 2010

Alliansen vill stoppa tjuven.

Varor för sju miljarder kronor passerar varje år förbi butikernas kassor utan att bli betalda. Handeln satsar mångmiljardbelopp på larmsystem, men tyvärr fortsätter stölderna i oförminskad takt. Dagens problem möter Alliansen nu med konkreta förslag (TV4).

Vi vill nu plocka bort den förminskande brottbeteckningen snatteri och kalla stölderna för vad de faktiskt är – stöld. Med detta följer också en skärpt syn på upprepad brottslighet. Det skall vara lättare att gripa, anhålla och häkta personer i stöldligor. Tanken är också att det skall stå klart för unga att stjäla inte är något som bara händer. Den som börjar stjäla är inne på en farlig väg. Det leder till skada för andra och riskerar att vara en inkörsport till fortsatt brottslighet.

Det har länge varit tal om att man borde införa en ny lag som ger handlarna möjligheten till att portförbjuda de värsta notoriska tjuvarna.

Brott och ordningsstörningar i affärer är ett stort problem för många butiksinnehavare, samtidigt är denna typ av brottslighet lågt prioriterad hos polisen. Handlare har tyvärr inte mycket att sätta emot när exempelvis kriminella gäng vid flera tillfällen stjäl från samma butik. Det är brott som drabbar personal, kunder och företagare hårt, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett mänskligt. För den enskilde näringsidkaren som har utsatts för ett brott blir de ekonomiska konsekvenserna betydande. Men inte att förglömma – i förlängningen påverkar det också alla oss kunder. Då butikerna tvingas till att höja sina priser, för att täcka det ökande behovet av säkerhetsutrustning och de ekonomiska förluster som snatterierna orsakar.

Stölder innebär som sagt inte bara problem för företaget, som förlorar stora intäkter som var tänkta att betala inköp, hyror, löner och annat. Utan också för medarbetarna som kan uppfatta sin arbetsmiljö som osäker. Att jaga snattare, som kanske därutöver uppträder hotfullt när de blir avslöjade, är verkligen ingen tilltalande del av butiksarbetet. Och att därtill gång på gång upptäcka samma butikstjuv utan att kunna hindra personen från att komma tillbaka till butiken måste upplevas som ytterst frustrerande.

Vi vill därför att åklagare ska ges möjligheten till att fatta ett beslut som förbjuder en person att gå in i en viss affär. Det beslutet ska tas om det finns risk för att personen kommer att begå fortsatta brott mot butiksinnehavaren. Förbudet ska gälla under en begränsad tid och ska kunna överklagas till domstol. En liknande lagstiftning råder idag vid idrottsarrangemang, exempelvis för den som begår brott och stör ordningen vid fotbollsmatcher.

torsdag 22 april 2010

Ökad insyn

Alliansen rättsgrupp kommer inför nästa mandatperiod att presentera förslag om öppnare register och ökad rätt till skadestånd (SvD idag).

Var helst det finns datorer och människor skapas det register. Mer eller mindre omfattande, mer eller mindre sökbara. Dessa kan användas i goda syften, för att kunna ge mig bättre vård, eller mindre ädla syften, för att jag skall köpa mera godis. Jag och andra politker har uppgiften att göra avvägningarna mellan rätt och fel.

Vi har tillskapat mängder av regler för att motverka negativa effekter av denna typ av övervakning. Det gäller patientdatalagen, arkivlagen, skattedatabaslagen och något hundratal ytterligare registerregelkomplex. Allt vilande på bottenplattan av den komplexa personuppgiftslagen (PUL). Ingen verkar veta säkert hur regelverket fungerar eftersom det är så snårigt. PUL:s "pappa" Sören Öman har skrivit om detta i en festskrift.

Modern teknik skapar nya förutsättningar till att förbättra livet för människor, men också för vissa - att med olika drivkrafter - förstöra livet för människor. Integritet är ett dubbelsidigt begrepp. Öppenhet är bra, men kan inte gälla allt eller för all verksamhet. Sekretess försvårar insyn, men skyddar mig som person. Avvägningarna är svåra, men likväl viktiga för liberaler att göra vid varje beslut.

onsdag 21 april 2010

Effektivare polis

Justitieutskottet har nu färdigbehandlad frågan om en mer modern polisdatalag. Den svenska polisen har 21 olika myndigheter och gällande regler är inte anpassade till modern teknik och i övrigt inte heller anpassad för en effektivt brottsbekämpning. I väntan på att regeringen kommer till skott med en ny organisation av svenk polis är dessa förändringar viktiga för en mer effektiv polis. Det finns tyvärr alltför många exempel på att polisen missat att förebygga och klara upp grova brott för att lagstiftningen inte är relevant för uppgiften.

Nu försöker vi ändra på detta.

Syftet med den nya lagstiftningen är att ge polisen möjlighet att behandla personuppgifter på ett mer ändamålsenligt sätt i kampen mot brottsligheten. Detta samtidigt som vi skyddar människor mot att deras personliga integritet felaktigt kränks. En svår uppgift, men vi har funnit en vettig balans. En central utgångspunkt är att skapa en mer teknikneutral och flexibel reglering som sätter ramen för polisens personuppgiftsbehandling - utan att i detalj reglera formerna för behandlingen. Lagen ger förutsättningar för ett bättre samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna genom utökade möjligheter till informationsutbyte.

För Folkpartiet har det varit mycket viktigt att den externa tillsynen över polisens behandling av personuppgifter förstärks på så sätt att både Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden nu ska utöva tillsyn över hur personuppgifterna behandlas.

tisdag 20 april 2010

Åklagarhot - inte bara från idioter

Idag attackerades åklagaren i det uppmärksammade målet vid Landskrona tingsrätt. Det var vid omhäktningsförhandlingen som en åhörare gapade om idiot och kastade ett föremål mot åklagaren (här i DN och SvD). Fallet gäller det tragiska dödsfallet, med en äldre kvinna som offer, vid ett bråk vid en parkeringsplats i Landskrona. Jag gissar åklagaren kan gå vidare efter denna incident, men hot och våld mot rättsstatens kärnaktörer är ett problem.

Åklagare och andra aktörer i rättsväsendet har en utsatt situation. Hot är en stor del av deras vardag. Rapporter ger för handen att grov organiserad brottslighet inte drar sig för att med grovt våld försöka skrämma till tystnad. Åtgärder finns att vidta för att öka säkerhet vid domstolarna t ex med s k säkerhetsbågar. Dessutom måste vi pröva om inte fler åklagare även preventivt kan få ökad rätt till sekretess i olika offentliga register. Hoten mot demokratin måste tas på allvar. Rädda åklagare riskerar i förlängningen tanken med rättstaten.

Jag debatterade dessa frågor med Thomas Bodström (S) vid Folk och Försvar i förra veckan. Kolla gärna länken.

måndag 19 april 2010

Domstolskris?

I det senaste numret av tidningen Advokaten skriver jag och min kollega Jan Ertsborn (FP) om vikten av starka och oberoende domstolar. Vi menar att just våra domstolar har en särställning i samhällsbygget jämfört med andra viktiga myndigheter. Det är oroande att det idag på flera håll är svårt att rekrytera nya duktiga domare. Vidare är onödigt långa rättsprocesser inte heller acceptabla ur ett rättsäkerhetsperspektiv.

Vi har uppmanat våra vänner i regeringen att ta ett särskilt varv och genomlysa utmaningarna inom våra domstolar. Klara förbättringar har gjorts under mandatperioden, men det återstår en hel del.

fredag 16 april 2010

Killen var cool han hade en pistol...

Problemen med insmugglade vapen är betydande. Enligt polisen i Göteborg är vapentillgången bland kriminella för tillfället särskilt god. Det är inte svårt att tro dem. Den senaste tiden har nämligen flera olika gänguppgörelser slutat i just skottlossning, i Göteborg med omnejd. Otryggheten sprider sig. En liknande utveckling kan också skönjas i Södertälje för tillfället.

Polisen ser två framträdande problem. Det första är att det smugglas mängder av vapen till Sverige, det andra är att påföljden för innehav vapen illegalt är låg. Därför kräver polisen nu längre straff (här i GP), som en väg i arbetet för ökad trygghet på gatorna.

Folkpartiet håller med. Det är viktigt med tydliga och skarpa regler om vapeninnehav, det motverka att vapen kommer i orätta händer. Vi vill även skärpa reglerna och tillämpningen när det gäller indragen licens efter olämplighet på grund av missbruksproblem, våldsbrottslighet och psykisk sjukdom. Olagligt vapeninnehav på allmän plats av borde alltid kunna betraktas som grovt vapenbrott.

Många brott som begås där vapen är inblandade begås med illegalt insmugglade vapen. Vi vill därför också att polisen, tullen och kustbevakningen stärker sina insatser och samarbetar mer – inte minst inom EU.

Brottsspiraler likt den i Göteborg måste stoppas. Personer som bär vapen gör det sällan av misstag, de gör det för att hota eller för att skydda sin kriminella verksamhet. Dessutom används dessa vapen till och från med inte så sällan dödligt resultat.

onsdag 14 april 2010

Knark i godisaffären?

Tvivelaktiga personer använder främst nätet för att sälja allt de kan med en drogande effekt - inte minst till ungdomar. Markanden är stor och preparaten är många. Nu har de tagit steget längre. En godisbutik i centrala Göteborg påstås utan skrupler börjat sälja droger som ännu inte hunnit klassats som narkotika (här i DN och SvD). Effekten av drogerna är dock likvärdig narkotikaklassade preparat, och framför allt ofta lika skadliga. Den nu aktuella drogen liknar den tidigare nätdrogen ”Spice”, som blev narkotikaklassad för mindre än ett år sedan. Nu har drogtillverkarna ändrat några atomer i cannabinoiden - och simsalabim så är drogen helt plötsligt laglig igen.

Jag menar att lagstiftningen borde vara inriktad på att förbjuda substanser utifrån deras effekt, istället för som idag från på deras exakta kemiska uppbyggnad. En sådan modell, där man således till viss del kan gruppklassa droger används i andra europeiska länder. Människor som har behov av att inneha vissa av dessa syntetiska substanser får väl besvära sig att söka om tillstånd i förhand. Särskilt om man vill börja sälja mindre mängder från sitt garage eller sin godisbutik. Självklart krävs som vanligt uppsåt för att ett narkotikabrott, i detta led, ska kunna begås.

Med en snabbare och mer effektiv narkotikaklassning, där man utgår från effekt snarare än kemisk sammansättning, skulle kampen mot droger bättre kunna fokusera på dess profitörer istället för att tvingas ensidigt rikta in sig på t ex unga.

fredag 9 april 2010

Mord är mord. Drama är något annat.

Jag vet inte vad som hänt i alla fall där brott begås. Däremot måste vi vara noga med begreppen.

I veckan rapporterades följande (bland en rad andra grymma gärning på mediernas rubriklistor):

"Tre döda i familjedrama

Tre personer – en man, en kvinna och en liten pojke – har påträffats döda i en villa i Malmö. Polisen misstänker att mannen tagit livet av kvinnan, deras gemensamma barn och sedan sig själv."

Drama?

Dubbelmord hade, enligt vad som framkommit hittills, varit en mer adekvat beskrivning. Det vare sig förminskar och förstorar tragedin i det enskilda fallet.

Sexualbrott

Att utsättas för sexualbrott är en ofattbar kränkning av integriteten. Skadorna kan bli livslånga. och i de grövsta fallen slutar våldet med omedelbar död. Mörkertalet är sannolikt betydande, särskilt när offer och förövare känner varandra. Att motverka sexualbrott eller våld i nära relation i allmänhet är kanske den mesta centrala av jämställdhetsfrågar.

Lösningarna är inte enkla. Även om det går att uttrycka sig så här förenklat: Om alla män fattar att acceptera ett nej, så fanns inget problem. Nu formas tyvärr inte alla män på detta sätt. Uppväxtförhållanden och framför allt annan yttre påverkan skapar män som är farliga för kvinnor.

Långsiktigt handlar det om könsmaktsordning och attityder. Det finns få av dagens våldtäktsmän som drömde om just dessa gärningar när det gick i första klass. Kamp mot utanförskap, droger och psykisk ohälsa är också centralt. Förebyggande, förebyggande och förebyggande således.

Det finns dock saker att göra när det gäller själva brottsbekämpningen. Regeringen har därför lämnat förslag om skärpta straff på grova våldsbrott mot t ex kvinnor. Det finns självklart ingen anledning att utesluta det våld som är sexualiserat.

Därför är det bra att också delar av oppositionen uppmärksammar sexualbrotten (här i SvD och DN). Just dessa frågor bereds dock nu i bland annat sexualbrottsutredningen.

Folkpartiet nöjer oss dock inte med det, utan vill gå ett steg längre och fokusera mer på det ”hjälplösa tillstånd” som människor kan befrinna sig i. Rekvisitet hjälplöst tillstånd behöver vidgas, exempelvis genom att använda begreppet "särskilt utsatt situation" eller motsvarande. Endast då kan bättre komma till rätta med de obehagliga utnyttjandefallen, det vill säga, de fall där gärningsmannen inte har använt sig av tvång men har utnyttjat att offret har befunnit sig i en situatioin där han eller hon inte kunnat säga nej.

Därtill måste fler våga anmäla och skyddet för dessa brottsoffer måste stärkas. Här är bemötande och omhändertagande från rättsväsendet centralt, i att få fler att anmäla våldtäkter, och just nu genomförs utbildningssatsningar som handlar om att just förbättra denna bit.

Vi vill även utöka rätten till målsägandebiträde gällande sexualbrott. Och för att säkerställa att sexualbrottsoffer verkligen får professionell hjälp i ett tidigt stadium, föreslår vi att förundersökningsledaren ska vara skyldig att begära att målsägandebiträde förordnas redan under förundersökningen.

Polisen måste också ges bättre förutsättningar för att klara upp fler sexualbrott, bland annat genom att fler sexualbrottsutredare anställs. En avgörande punkt är att vi nu har fler poliser som kan förebygga, utreda och lagföra sexualbrott.

Dessutom måste vi minska riskerna för återfall i sexualbrott. Den som dömts för ett allvarligt eller upprepade fall av sexualbrott ska helt enkelt kunna åläggas av domstol att följa en individuell behandlingsplan, och även övervakas en viss tid efter fängelsetiden. Att avvika från behandlingsplanen ska innebära längre tids inlåsning.

Avslutningsvis bör vi inrätta en nationell granskningskommission för att förbättra rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden. En sådan granskning ska höja kvalitén i arbetet och ge större överensstämmelse i arbetet mellan olika polismyndigheter och åklagarkammare.

Detta är några av flera åtgärder Folkpartiet liberalerna har för att minska sexualbrotten.

torsdag 8 april 2010

Bra med värmekameror på Örebroskolor

Kameraövervakning skall användas försiktigt. Det får endast vara ett trygghetsskapande och brottsförebyggande komplement. En överväldigande majoritet av människor som annars är brottsbenägna avstår i regel från ett brott om denne vet att man fastnar på bild eller film. Det brukar också visa sig att skolor, där kameror används på skolgården efter skoltid, får mindre av meningslös skadegörelse. Därmed kan mer resurser istället satsas på fritidsaktiviteter, skolgången eller elevhälsan i förlängningen.

Det är dock mycket viktigt med hårda krav på den som ansvarar, för t ex en kamera, att filmen inte får komma på villovägar. Därför kräver Folkpartiet liberalerna bl a att det ska finnas ett tydligt regelverk kring användandet av övervakningskamera samt ett strikt ansvar för dessa filmer, med rätt till skadestånd för den som drabbas felaktigt.

Nu skall två skolor i Örebro pröva att använda sig av värmekamera istället. Det kräver inga tillstånd och kan kopplas till ett system där polisen snabbt kan vara på plats, på t ex en skola, om något händer.

Skadegörelsen på Örebros skolor kostade nästan 3 miljoner förra året. Det motsvarar, i runda slängar, upp till sju heltidspersoner på fritids.