onsdag 30 juni 2010

Stärk domstolarna

I dagens DN kan man läsa att brottsoffer och misstänkta får vänta allt längre på rättegång. I exempelvis Örebro står hela 1319 brottsmål på kö. Denna situation är givetvis fullständigt ohållbar och måste snarast lösas. Onödigt långa rättsprocesser är aldrig acceptabla ur ett rättsäkerhetsperspektiv.

Utan effektiva domstolar, med de bästa juristerna, balanserar rättsstaten på en slak lina. Tillgången till rättvisa måste vara reell i både tid och kvalitet för att inte rättsstaten ska urholkas. De stötvisa insatser som gjorts på senare år för att få ner antalet mål på kö och öka genomströmningen har dock inte varit tillräckliga. Alliansen måste sätta ett ännu starkare fokus på utvecklingen i våra domstolar.

När polisen och åklagarväsendet får ökade resurser att utreda brott krävs givetvis resurser också för domstolarna. Det säger sig självt. Men det krävs även att vi stärker rättshjälpen, att vi stödjer brottsoffer på ett bättre sätt, att fler jurister vill bli domare och att fler människor vågar vittna. Görs inget riskerar vi en ond spiral med minskad attraktionskraft för domaryrket, fler mål på kö och försämrat tillträde till rättvisan. Detta måste vi förhindra.

tisdag 29 juni 2010

Förslag för ett effektivare rättsväsende

Idag överlämnade utredaren Ebba Sverne Arvill betänkandet Förundersökningbegränsning (SOU 2010:43) till regeringen. Bland förslagen finns att åklagaren i stora brottshärvor ska kunna koncentrera utredningen till den allvarligaste brottsligheten, medan andra brott ska kunna förundersökningsbegränsas (dvs. att utredningen begränsas till de mest mest väsentliga delarna för att få till stånd en snabb och effektiv lagföring). Polisen ska även få rätt att besluta om förundersökningsbegränsning i utredningar av mängdbrott. Det tycker jag är två bra förslag. Det är dock mycket viktigt att man inte på något sätt tummar på rättsäkerheten.

Rättsväsendet måste ha de allra bästa förutsättningarna att bekämpa alla brott effektivt och rättssäkert. Och även stora brotthärvor måste kunna klaras upp inom rimlig tid. Dagens regler om förundersökningsbegränsning innebär att mängder av brottsoffer inte får sina fall uppklarade. Det är inte rimligt. Med dessa förändringar skulle vi få en effektivare polis, en snabbare rättsprocess och fler uppklarade brott. På längre sikt kan detta förväntas leda till en minskad brottslighet

Får Folkpartiet liberalerna väljarnas förtroende i valet 2010 kommer vi under nästa mandatperiod gå till botten med frågan om när, var och hur förundersökningsbegränsning ska användas.

onsdag 23 juni 2010

Klart för Rättscentrum i Örebro

Jag har länge arbetat för att Örebro ska få ett rättscentrum (bl.a. i denna motion), där olika delar av rättsväsendet kan samlokaliseras. Detta har utvecklats och blivit en möjlighet i flera jämförbara län, med mycket goda resultat. Det är därför mycket glädjande att regeringen idag har fattat ett beslut som gör att arbetet kan börja.

Rättscentrumet i Örebro kommer att öka säkerheten i domstolen, spara tid och pengar och rationalisera kontakterna mellan de olika myndigheterna.

Att på detta sätt förlägga domstolsverket, polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården till samma plats kommer dessutom betydligt förbättra samarbetet myndigheterna emellan. Effektivitets- och samordningsvinsterna för rättskedjan är betydande. I slutändan är det inget mindre än en vinst för samhället som helhet.

tisdag 22 juni 2010

Lättare att förverka grovt kriminellas lyxegendom

Högsta domstolen har nu kommit fram till att lagstiftningen om utvidgat förverkande ska tolkas så som jag – och säkert en majoritet i Riksdagen – avsåg när vi för en tid sedan genomförde skärpningar. Allt i syfte för att kunna ”go for the money” i kampen mot den grova brottsligheten.

Jag har tidigare på bloggen skrivit om den person som dömdes, för bl.a. grovt narkotikabrott, till fängelse i tolv år och sex månader och där Hovrätten inte godtog förverkandet av den dömdes BMW eller dess värde.

Följande i domens inledning är centralt: ”I 36 kap. 1 b § brottsbalken regleras s.k. utvidgat förverkande. Regleringen innebär bl.a. att i det fall att någon döms för ett brott som är av beskaffenhet att kunna ge utbyte och för vilket är föreskrivet fängelse i sex år eller mer, så kan inte endast utbyte av de brott som domen avser förklaras förverkat (36 kap. 1 §) utan förverkande kan också ske av annan egendom, eller dess värde, om det framstår som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet”.

Den dömde saknade enligt inkomstuppgifter lagliga möjligheter till att ha köpt sin bil.

Hela domen finner du här:
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2010/2010-06-18%20B%204411-09%20Dom%20och%20tillägg.pdf

Folkrättsbrott i Sudan - med anknytning till Sverige?

Åklagare har beslutat att inleda en förundersökning om brott mot den humanitära rätten i Sudan under åren 1997 – 2003. Brottsrubriceringen är folkrättsbrott. Detta är allvarligt. Under denna tidsperiod var Lundin Oil verksamt i Sudan och Carl Bildt satt då i bolagets styrelse.

Bakgrunden till utredningen finns i den nyligen offentliggjorda rapporten från European Coalition on Oil in Sudan (ECOS) – ”Unpaid Debt”. Av den framgår att det kan finns anledning att anta att brott har förövats och att det skulle kunna finnas en svensk anknytning till sådana brott.

Syftet med den svenska förundersökningen är att utreda om det finns ”enskilda personer med anknytning till Sverige” som kan misstänkas för inblandning i brott. Ansvarig åklagare har meddelat att utredningar likt denna är omfattande, komplicerade och tar lång tid.

Opposition stormar och kräver att Carl Bildt avgår eller tar time-out. Detta är inte rimligt. Oljeindustrin har mycket att förklara – inte minst i Sudan. Det krävs dock mer på fötterna för att man ska kunna belägga att styrelsen i Lundin Oil skulle vara ansvarig för att beordrat brott mot de mänskliga rättigheterna under denna tid. Vi måste låta rättsprocessen ha sin gång.

Att V och MP kräver Bildts avgång är inte förvånande. Mer märkligt är att advokaten och justitieutskottets ordförande Thomas Bodström (S) blandar sig i och kräver ”time-out”. Det måste ju finnas något mer att ta på än detta.

Om någon vid Pysslingen Förskolor och Skolor AB skulle vara misstänkt för brott i något avseende så skulle jag inte kräva Thomas Bodströms avgång för att han nu sitter i styrelsen på uppdrag av ett danskt riskkapitalbolag.

Carl Bildt gjorde rimligen noggranna överväganden innan han valde att ta plats i styrelse för Lundin Oil. Förhoppningsvis var dessa överväganden tillräckliga.

fredag 18 juni 2010

På brottsoffrets sida

Att utsättas för brott sätter ofta djupa spår. Det blir inte bättre om man sedan bemöts med ointresse eller okunskap genom rättskedjan. Att bemöta varje brottsoffer med respekt, förståelse och erkännande borde vara en självklarhet. Brottsoffrets rättigheter ska alltid komma först.

Dagens system fungerar emellertid inte fullt ut. Därför kommer regeringen inom de närmsta veckorna tillsätta en utredning, som ska se över hur det kan bli enklare för brottsoffer att få personligt stöd och hjälp under polisförhör och rättegång (här i SvD och Aftonbladet).

Detta är en mycket angelägen fråga för oss i Folkpartiet. Alla människor som utsatts för brott ska veta att polisen, åklagarna och domstolarna arbetar intensivt för att deras rättigheter ska tas tillvara i rättsprocessen. Lika viktigt är att brottsoffer blir bemötta på ett stödjande och förtroendeingivande sätt. Brottsofferperspektivet ska, och måste, genomsyra hela rättskedjan.

Från Folkpartiets sida tycker vi att man ska tillsätta en brottsofferombudsman. Med en sådan skulle brottsoffers rättigheter och intressen bli bättre tillvaratagna än idag. Då får brottsoffren också en egen instans, dit de kan vända sig med frågor och klagomål. En ombudsman skulle även kunna bedriva uppsökande verksamhet och ha tillsyn över andra myndigheter.

Vi vill också särskilt prioritera stödet till unga brottsoffer. Exempelvis genom stödcentrum där polis och socialtjänst jobbar tätt tillsammans med fokus på insatser för brottsoffret.

torsdag 17 juni 2010

Svårare exponera privatpersoners ekonomi på nätet

Kreditupplysningslagens bestämmelser om integritetsskydd gäller inte på Internet.

Därför har Riksdagen nu i dagarna bestämt att kreditupplysningar via Internet endast ska kunna ske om det föreligger ett legitimt behov av informationen, till exempel om någon ska ingå ett kreditavtal. Den enskilde ska också få reda på att kreditupplysningen lämnats och kunna rätta fel. Dessutom ska kreditupplysningsföretagens uppgifter om vad som lämnats ut gallras inom ett år.

Att lämna ut kreditupplysningar till någon som saknar legitimt behov kan utgöra ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten, oavsett på vilket sätt upplysningen lämnas. Då det kan handla om ett otillbörligt intrång medger grundlagen att ändringar införs i kreditupplysningslagen utan att grundlagen först behöver ändras.

Liberaler måste ständigt diskutera svåra avvägningar mellan två lika klassiska liberala principer: offentlighet och integritet. Det är ingen lätt fråga (se bland annat DN), men offentlighetsprincipen kom inte till för att vi ska veta vad alla tjänar. Taxeringskalendern är fortfarande tillgänglig för alla. Också journalister.

tisdag 15 juni 2010

Knark, Aftonbladet och Alexander Bard

Idag har jag en replik inne i Aftonbladet (du kan också hitta den på min hemsida), där jag svarar på Alexander Bards artikel rörande Sveriges narkotikapolitik. Han vill avskaffa den restriktiva linjen - det vill inte jag.

Nedan är debattartikeln i sin helhet:

Farligt att romantisera narkotikabruk

Alexander Bard gör i en artikel den 4 juni en analys av människors narkotikaanvändning. Visst är det möjligt att folk knarkar för att de tycker att det är kul - till en början. Om det inte fanns några positiva upplevelser av droger vore det ju obegripligt att vissa faktiskt faller för det.

Men den svenska narkotikapolitiken bygger på att de negativa effekterna väger tyngre. Det är därför det är kriminellt att använda droger i Sverige. Lagstiftningen har ett brett stöd och internationell statistik visar att den är effektiv. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar att tidigt gripa in mot ett missbruk.

Vi ska vara glada över att andelen unga människor i Sverige som någon gång testar narkotika är en av EU:s absolut lägsta. Det visar rapporter från både Folkhälsoinstitutet och CAN. Att vi generellt har en låg andel missbrukare i Sverige beror, till stor del, på vår nolltolerans mot narkotika. Att frångå den linjen skulle få allvarliga följder.

Helt nya distributionskanaler växer nu fram, inte minst via Internet. Via några klick på datorn kan vem som helst få droger hemskickade. Priset på narkotika sjunker i takt med att den blir allt lättare att få tag på. Tullen rapporterar varje år om nya rekordbeslag av narkotiska preparat. Att i denna situation legalisera eget bruk av narkotika är milt sagt inte rätt väg.
I stället krävs nya tag för att tidigare stoppa droger som ännu inte narkotikaklassats. Missbruksvården måste också stärkas. Vi vill ha en vårdgaranti för missbrukare. Alltför ofta bollas människor mellan kommun och landsting utan att de får den hjälp de vädjar om.

Många drogliberaler bortser från att ett missbruk av narkotika i regel etableras under tonåren. Den bilden krockar nämligen med deras romantiserade bild av vuxna som dansar loss med ecstasy eller röker marijuana för att varva ner efter en stressig dag på jobbet.

För ett år sedan presenterade smittskyddsläkaren Sven Britton och psykologen Kristina Hillgren en stor baslinjestudie av drygt tusen sprutnarkomaner. Den överhängande majoriteten debuterade redan i nedre tonåren – de allra flesta på hasch. Första sprutan satte de i armen innan de hann fylla tjugo år. När vi talar om svensk narkotikapolitik handlar det alltså också om vilken uppväxt vi vill att våra unga ska ha chans att få.

Samhället måste ha verktyg att ingripa när en ung människa börjar använda droger. Att legalisera bruket av cannabis eller andra droger vore att skjuta sig själv i foten. Det behövs bättre förebyggande insatser och ökat stöd till missbrukare, men också en beslutsam kamp mot de grova brottslingar som profiterar på knarket.

Johan Pehrson (FP)
Gruppledare och rättspolitisk talesperson

fredag 11 juni 2010

Vapeneländet

Det finns två stora problem - det smugglas mängder av vapen till Sverige (se bland annat SR och SvD) och påföljden för illegalt vapeninnehav är lågt i de flesta fall (här i DN).

Att påföljden för illegalt vapeninnehav är lågt påverkar givetvis både polisens möjligheter att effektivt bekämpa antalet vapen på svenska gator och torg samt brottslingarnas incitament för att bära vapen.

Därför menar vi i Folkpartiet att delar av vapenlagen måste skärpas. Vi vill ha ett skärpt straff för vapeninnehav. Innehav av skjutvapen på allmän plats ska alltid räknas som grovt vapenbrott, vilket skulle innebära en betydande straffskärpning. Det är också viktigt att det vid tillståndsgivningen för legala vapen sker en så noggrann lämplighets- och uppföljningskontroll som möjligt.

För att stoppa smugglingen krävs det ett antal saker.

För det första är brottsligheten idag ofta en global företeelse. Globala vapenhandlare, kopplade till olika internationella brottsnätverk, håller sig sällan inom ett lands gränser. Samtidigt håller de sig inte heller inom en specifik kriminell verksamhet. Det gör att den kriminella verksamheten är komplex och svår att bekämpa. Grova rån är kopplade till vapenhandel. Människosmugglare är ofta narkotikahandlare. Därför behöver EU:s medlemsstater samarbeta för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Folkpartiet kommer därför att enträget fortsätta att verka för en effektiv europeisk brottsbekämpning. Redan i dag finns flera olika EU-myndigheter med ansvar för att bekämpa brott - men utan någon ordentlig samordning. Vi behöver ta ett samlat grepp om säkerheten i Europa, vare sig det gäller gränsskydd, kustbevakning, tull eller polisarbete. Därför behövs en gemensam europeisk polismyndighet med operativt ansvar - ett europeiskt FBI.

För det andra måste vi bekämpa den grova organiserade brottslighet vi har inom vårt lands gränser. Alliansregeringen har därför sjösatt en nationell mobilisering. Den innebär bland annat att nio särskilda aktionsgrupper har inrättats och att 200 poliser fokuserar helt på kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Dessutom har vi givit polisen bättre och vassare verktyg i sin kamp mot de kriminella nätverken. Ju mer vi lyckas motarbeta den organiserade brottsligheten desto färre vapen kommer i omlopp inom vårt land.

Men allt detta räcker inte. Därför vill vi att det nationellt tillskapas en central operativ enhet för att bekämpa grova brott, med hela Sverige som måltavla. Det kan t ex gälla människosmuggling eller vapensmuggling där dagens polismyndigheter inte riktig räcker till i de mest komplicerade brottshärvorna.

För det tredje måste en handfull länder ändra sin inställning, avseende regler för märkning och spårning av lätta vapen och ammunition. I dag motsätter sig en liten grupp att inkludera ammunition, trots att det är minst lika viktigt som märkning av själva vapnen. Motståndet handlar säkert om rädsla för att det kan avslöjas att olagliga väpnade grupperingar använder sig av exempelvis amerikansk ammunition. Men priset för detta fega taktiserande är skyhögt, räknat i människoliv. Det krävs också mer resurser till de fattigare länderna för att de ska klara sådant som exportkontroll, vapenregister, märkning av vapen, kontroll av vapenhandlare, kriminalisering av innehav, lagerhållning hos polis och militär. I vårt eget land har vi stärkt vapenlagstiftning, med strängare krav för innehav och lån av vapen, större insyn i vapenhandlarregistret och utökade möjligheter för polisen att genomsöka exempelvis bilar på jakt efter illegala vapen. Det är viktigt, men frågan är hur långt det räcker.

För det fjärde måste tull och polis bli bättre på att samarbeta med sina kollegor i andra närliggande länder och med övriga svenska myndigheter. Exempelvis bör "Task Force on Organised Crime in the Baltic Sea Region", i Sverige kallat Östersjösamarbetet, som syftar till att bekämpa organiserad brottslighet i området stärkas och utvecklas än mer.

Avslutningsvis behövs ibland också okonventionella grepp för att minska mängden vapen i omlopp. Alliansregeringen genomförde i början av mandatperioden en vapenamnesti som ledde till att cirka 14 000 illegala skjutvapen och 14 ton ammunition lämnades in till polisen. Vi är helt öppna för att göra en ny vapenamnesti.

tisdag 8 juni 2010

Svårare för mutkolvar

De nuvarande reglerna är alldeles bedrövliga! Det är lätt att hålla med Utredningen om mutors ordförande Bo Svensson när han idag överlämnade betänkandet ”Mutbrott” till regeringen. Detta skriver bl a DN om

Regelverket om mutbrott samlas enligt förslag i ett enda kapitel i brottsbalken (10 kap.).

Nu ges klara besked om mutor som ges i syfte att otillbörligt påverka myndighetsutövning och offentlig upphandling. En ny bestämmelse om vårdslös finansiering av mutbrott syftar till att motverka att svenska företag av oaktsamhet främjar mutbrott utomlands, till exempel genom agenter. En annan straffbestämmelse tar sikte på att motverka mutor vid idrottstävlingar.

I den föreslagna koden får företag riktlinjer om hur förmåner får användas för att främja företagets verksamhet. Koden ska utgöra en del av näringslivets självreglering. Institutet Mot Mutor kommer att fastställa och förvalta koden. Den kompletterar de straffrättsliga bestämmelserna.

Folkpartiet har länge krävt en ny reglering av mutbrotten. Nu går denna process förhoppningsvis in på slutvarvet.

fredag 4 juni 2010

Föräldratips

Detta är vettiga sommartips inför er barns sköna sommarlov.

Föräldratips inför sommaren
• Ha kontinuerlig kontakt med din ungdom
• Ha extra uppsikt vid större arrangemang
• Ha kontakt med föräldrarna till din ungdoms kompisar
• Prata om era regler gällande alkohol, droger och tobak. Din restriktiva hållning spelar roll!
• Det är viktigt att vuxna försöker ha kontroll på vad ungdomar försöker berusa sig på
• Prata om konsekvenser kring skadegörelse
• Våga agera på signaler om att allt inte står rätt till
• Var inte rädd för att ta hjälp om du misstänker att något inte stämmer med din ungdom

Alkohol
Alkohol är idag den vanligast förekommande drogen bland våra tonåringar. I samband med att tonåringar dricker alkohol finns risken att de hamnar i situationer de inte har tänkt sig, t ex tidig sexdebut, kriminalitet eller hot- och våldsincidenter. Under berusning är man också mer benägen att pröva andra berusningsmedel eller droger.

En ung människa som tidigt börjar dricka alkohol har lättare att hamna i ett alkoholberoende. Kroppen är inte färdigutvecklad och tål därför inte alkohol på samma sätt som en vuxen. Det är därför viktigt att alkoholdebuten sker så sent som möjligt. Du kan visst påverka din tonåring!
Föräldrars attityd till bruk av alkohol, tobak och narkotika under tonårstiden spelar en stor roll för vilken ställning tonåringen själv kommer att ta. Enligt forskning vet vi att en restriktiv hållning från föräldrar när det gäller ungdomsdrickande gör att ungdomarna dricker mindre.

Skadegörelse
Med erfarenhet vet vi att det tyvärr sker en del skadegörelse under sommaren, vilket kan medföra stora
skadeståndskrav för de inblandade.
• En ungdom kan bli skyldig att ersätta de skador som åstadkommits.Skadeståndskravet ligger kvar
tills ungdomen blir inkomsttagare och själv kan betala av skulden.
• Att vara registrerad i belastningsregistret kan innebära att Länsstyrelsen avslår ansökan till
körkortstillstånd
• En krossad fönsterruta kostar upp till 5 000 kr att ersätta

Vattenpipa

Vattenpipans karaktär gör att många tror att vattenpiperökning är ofarligt. En rökomgång med vattenpipa motsvarar dock 80-100 cigaretter. Rök från en vattenpipa dras längre ner i lungorna då röken måste dras in hårdare. Förutom tobaksröken får rökaren dessutom i sig resterna av bränslet som används under rökningen.

Vid behov av råd och stöd kontakta i Örebro
Kommunens fältgrupp: 019-21 45 80

torsdag 3 juni 2010

Billigare Knark

I dagens Metro kan man läsa om hur knarkpriserna halverats de senaste 20 åren (även i DN och SvD). Samtidigt har även tillgängligheten av narkotika, under samma period, kraftigt ökat. Slutsatserna kommer från CAN:s (Centralförbundet för alkoholupplysning och narkotikaupplysning) senaste rapport som nyligen presenterades. Rapporten visar samma resultat som tidigare rapporter angående drogutvecklingen i Sverige, vilket jag även uppmärksammat här på bloggen och i artiklar.

För inte så länge sedan ledde en av dessa artiklar till att jag fick rött ljus i SvD:s faktakoll. Men tyvärr är det bara att konstatera att också denna rapport stärker mitt påstående (”allt fler unga kommer tidigt i kontakt med droger”). Ingen hade blivit gladare än jag om den hade visat på motsatsen.

Enligt Överläkare Stefan Sparring, som intervjuas i tidningen, beror den ”nya knarkvågen” framför allt på att tillgången av narkotika bland landets unga har ökat. Det stora utbudet gör så att dels narkotikapriserna hålls nere, dels att unga människor oftare kommer i kontakt med drogerna. I slutändan riskerar båda dessa saker att leda till att allt fler av våra unga testar narkotika.

Vi kan aldrig acceptera något annat än ett narkotikafritt samhälle. Just därför trappar vi nu upp kampen mot dem som tjänar oerhörda summor på andra missbruk och elände. Samtidigt stärker vi missbruksvården. Det krävs en mångfald av metoder och vårdgivare för att nå bästa möjliga resultat.

Tillskillnad från vissa delar av oppositionen kommer vi aldrig att ge upp kampen mot narkotikan.

onsdag 2 juni 2010

Med en halv miljon kronor i barnstolen

Tingsrätten i Stockholm ogillar ett åtal mot 5 personer för grova insiderbrott och mot 1 person för medhjälp till grova insiderbrott. Åtalet omfattar händelser under april 2005 – april 2007. De åtalade affärerna har skett via Luxemburg och Schweiz och gäller affärer i 23 bolag, de flesta nordiska. Handel har även skett med aktier i ett holländskt och ett mexikanskt bolag (nyheten i DN och SvD).

I den mer än 800 sidor omfattande domen visar tingsrätten på en rad "anmärkningsvärda" och "uppseendeväckande" omständigheter, men det anses inte att åklagaren har förmått uppfylla det stränga beviskrav som gäller i alla brottsmål. När det gäller åtalet om skattebrott är regelverket delvis annorlunda. Här döms de två huvudåtalade till fängelse, för skattebrott, i två år.

Det är för tidigt att säga hur vi bör ändra lagstiftningen mot insiderbrott. Denna typ av brottslighet, eller anmärkningsvärda beteenden, påverkar vår ekonomi i hög grad. Den sätter marknadsekonomin ur funktion och försämrar på lång sikt förutsättningar för investeringar i Sverige. Brotten, eller beteendena, skadar alltså på sikt direkt både tryggheten och välfärden i vårt land.

Det kanske skall vara så att personer med insyn inte alls får handla med värdepapper eller så ska dessa personer inte tillåtas ha sedelbuntar ligga och drälla i bilbarnstolar (490 000 kronor) eller i tidskriftssamlare på jobbet (3 100 000 kronor). I alla fall inte så länge man har detta arbete. Det blir dock svårt med brottsrekvisiten vid en straffskärpning.

Den som är upprörd kan trösta sig med att det lär dröja innan de åtalade får förtroendet att hantera stora summor pengar igen. Vilket på sitt sätt är en tragedi eftersom de faktiskt befunnits oskyldiga till just insiderbrott. Fast de påstås å andra sidan ha tjänat 130 miljoner kronor på sina ”icke olagliga” affärer. Då kan de betala skatten enligt domen på 5 respektive 8,5 miljoner. Det blir ändå lite över skulle man kunna säga.

Domen har dock inte vunnit laga kraft än. Och därför skall man vara något försiktig innan man uttalar sig helt tvärsäkert om vad som är rätt eller fel med lagstiftningen.

tisdag 1 juni 2010

Mer narkotika till barnen

I Lund larmas det nu om att det åter finns försäljningen av syntetiska droger till barn i vanliga affärer. Kom och köp alla barn - chips, cola och syntetiskt hasch! Samtidigt snackar allt fler om sockerskatt! Sverige är ännu ett lustigt land i vissa avseenden.

De cyniska droghandlarna och dess kemister förändrar ständigt sammansättningen i den kemiska formeln, vilket gör det mycket svårt att förbjuda drogerna. Dessutom upplyser Föräldrarföreningen Mot Narkotika om att inte drogtester alltid ger utslag på t ex syntetisk cannabis.

Regeringen måste snabba på med lagstiftningen. Nätdrogerna kommer annars att skörda allt fler unga offer på både kort och lång sikt.