söndag 29 augusti 2010

Det ska vara jobbigt att vara grovt kriminell

På lång sikt måste vi arbeta förebyggande för att minska den grova brottsligheten. Den grova brottslighet som dock finns måste ha det jobbigt. De ska störas, deras brottslighet skall utredas och därefter ska de helst lagföras.

Vi har under mandatperioden vidtagit en rad åtgärder för att bekämpa den grova brottsligheten te x vad gäller polisens organisation och samarbetet med andra myndigheter. SR rapporterar om detta idag.

Mer återstår dock att göra. Ännu är det för många tydligen mer frestande att vara kriminell istället för att vara hederlig. Vi redoviserar detta i Folkpartiets valmanifest.

fredag 27 augusti 2010

Häkte i Östersund

Häktesverksamheten i Östersund är avgörande för ett effektivt arbete mot grov brottslighet. Kraften i utredningsverksamheten skulle kraftigt försämras utan ett häkte i Östersund.

Detta står klart efter dagens genomgång med företrädande för rättsväsendets aktörer i Jämtland. Frågan om ett eventuellt nytt fängelse har en konstigt historia och har inte kunnat prioriteras av Kriminalvården trots enorma projekteringskostnader. Vi för en löpande dialog med Kriminalvården om framtida platsbehov.

Frågan om häktet måste dock lösas separat och långsiktigt. Åklagarnas möjlighet att kunna bekämpa grova brott såsom te x narkotikabrott hänger ihop med att det finns närhet till ett häkte. För Folkpartiet liberalerna är det en prioriterad fråga att om vi får fortsatt förtroende så måste häktesverksamheten blir en permanent del av Certus Jämtland. Det är dessutom rimligen omöjligt för den pågående utredningen att komma fram till något annat.

onsdag 25 augusti 2010

Integritet

Frågan körs hårt av SR. Jag redovisar nedan några utgångspunkter i denna för liberaler svåra balansgång.

Allmänt om kameraövervakning

Att förebygga att medborgarna utsätts från kränkningar i form av brott är en huvuduppgift för den offentliga makten. Men de åtgärder som staten vidtar för dessa mål kan i sin tur påverka människors integritet. Det är ofrånkomligt att många svåra målkonflikter med integritetsintresset dyker upp just när det handlar om trygghetsfrågorna. På senare år har debatten varit intensiv om integritetsintresset i förhållande till olika åtgärder för att förebygga eller beivra brott.

Övervakningskameror kan aldrig vara den enda lösningen för minskad brottslighet och ökad trygghet. Det kan dock vara en del i en mer övergripande strategi. Med strängt ansvar för innehållet för den som satt upp kameran kan integriteten värnas. Med kontroll och straffsanktioner från myndigheter över handhavandet kan också missbruk minimeras.

Vi vill ha tydligare regler och mindre krångel för att få tillstånd till kameraövervakning. Det behövs i brottsförebyggande syfte och för att effektivt kunna utreda brott, men det måste som sagt också finnas tydliga regler mot missbruk.Vi vill tydliggöra att det handlar om att öka tryggheten för människor i tunnelbanan och på stan, men också i matvarubutiken som utsätts för snatterier och rån, i skolorna som vandaliseras och i taxibilarna. Samtidigt måste vi slå vakt om den personliga integriteten.

För att skydda den personliga integriteten vill vi att all tillståndsgivning och tillsyn samlas hos en vässad nationell Integritetsinspektion (Den nuvarande myndighetsstrukturen på integritetsområdet är föråldrad. Datainspektionen skapades i en tid när det största hotet mot den personliga integriteten ansågs vara automatiserad databehandling och samkörning av register. De integritetsfrågor i samhället som inte har med databehandling att göra faller utanför DI:s område. Datainspektionen bör därför ersättas av en integritetsinspektion med generellt mandat att bevaka hur skyddet för integriteten beaktas i myndigheternas arbete. Integritetsinspektionen ska också ha en övergripande roll som tillståndsmyndighet för integritetskänslig hantering av personuppgifter).

Vi vill också att det i varje kommun ska finnas särskilda kartor som visar vilka platser och lokaler som är kameraövervakade. Dessutom ska den som fått sitt privatliv kränkt pga. att inspelat material hamnat i fel händer, alltid kunna kräva skadestånd direkt av tillståndshavaren.
Hur ser ditt parti på kameraövervakning på jobbet?

Integritetsfrågorna i dagens samhälle handlar inte bara om att "Storebror" – staten – kan övervaka. Det finns all anledning att också uppmärksamma att "lillebror ser dig": att människor får sitt privatliv kartlagt av privata företag eller den egna arbetsgivaren.
Svåra integritetsfrågor finns exempelvis i arbetslivet. Arbetsgivaren har en legitim rättighet att följa verksamheten på arbetsplatsen för att därigenom kunna leda och fördela arbetet, och detta betyder också att enskildas aktiviteter på jobbet måste kunna följas.Den tekniska utvecklingen gör dock att möjligheterna till dold övervakning på jobbet har ökat radikalt.
Folkpartiet liberalerna anser inte att det ska vara tillåtet med dold övervakning i arbetslivet. Arbetsgivare ska alltså inte i hemlighet kunna utsätta sina medarbetare för övervakning via t.ex. kameror, datasystem, GPS-spårning eller liknande. Olika former av övervakningssystem kan i enskilda fall vara rimliga av effektivitets- och säkerhetsskäl, men grundprincipen är att det i så fall ska ges tydlig förhandsinformation till alla som verkar på arbetsplatsen.

I Sverige har arbetsmarknadens parter ett stort ansvar för det regelverk som råder på arbetsmarknaden. Också vilken form av övervakning som är försvarbar ska lösas avtalsvägen mellan parterna. Dock ska den enskilde medarbetaren alltid ha möjlighet att vända sig till Integritetsinspektionen (se ovan) om man anser att övervakningen på den egna arbetsplatsen har fått en omfattning som inte står i rimlig proportion till behovet.

Hur ser ditt parti på kameraövervakning i hyreshus?

Vi vill att tillståndsplikt ska införas för kameraövervakning som i dag inte kräver tillstånd, bland annat inne på skolor och i allmänt tillgängliga utrymmen i flerbostadshus, såsom tvättstugor, trapphus och liknande. Den som ansvarar för en tillståndspliktig kameraövervakning ska genomgå obligatorisk utbildning (på samma sätt som i dag sker på många håll när det gäller personer som får t.ex. alkoholtillstånd). Samma utbildning ska alltid erbjudas den som ansvarar för kameraövervakning som är anmälningspliktig men inte tillståndspliktig.
Vi vill också stärka alla boendes rätt att göra sin röst hörd innan det sätts upp kameror i flerbostadshus. Den som äger sin bostadsrätt har möjlighet att påverka ett sådant beslut genom
sitt medlemskap i bostadsrättsföreningen, men den som är hyresgäst (antingen i en hyresfastighet eller i en bostadsrättsförening) har ingen rätt att få säga sin åsikt. Detta är inte
rimligt med tanke på att övervakningssystem i den egna fastigheten är något som påverkar alla boendes vardag, konkret och påtagligt.

Därför bör det finnas en regel om att installation av övervakningssystem i flerbostadshus måste föregås av obligatoriskt samråd med alla som bor i fastigheten – oavsett om de är hyresgäster eller bostadsrättsägare.

Hur ser ditt parti på drogtester i skolan?

Att satsa på barn och ungdomar är att satsa på framtiden. Det bästa vi kan göra för att förebygga att unga hamnar i kriminalitet är att arbeta förebyggande och tidigt fånga upp dem som har problem. Detta inbegriper att stoppa ett missbruk av droger.
Drogtester i skolan kan vara ett (av en mängd olika) sätt att upptäcka droganvändning i tid, men det behövs givetvis ett tydligt regelverk som värnar den personliga integriteten. Testerna ska vara frivilliga och bygga på samförstånd mellan skolan, föräldrarna och eleven. Slumpmässiga drogtester ska ses som en lika frivillig del som skolhälsovården i övrigt. Intresset att förhindra narkotikamissbruk hos barn uppväger det integritetsintrång som frivilliga drogtester kan innebära.

måndag 23 augusti 2010

Drogtester av politiker

Jag anser att drogtester ska kunna användas polisiärt vid misstanke om brott, eller förebyggande i t ex skolor och på arbetsplatser. Det är i regel tydligt reglerat när, var och hur dessa tester får användas. Allt som ett av flera verktyg för att minska narkotikamissbruket i samhället. För alkohol finns särskilda tester i t ex trafiken.

Däremot är det inte så att justitieministrar, riksdagsledamöter eller för den delen vem som helst generellt ska kunna drogtestas av massmedia. Om man vill medverka i media för att testa kräftor, dansa eller ta frivilliga drogtester är upp till var och en. Den som avstår från dessa borde inte blir föremål för obehagliga spekulationer om huruvida man t ex nyligen konsumerat alkohol eller saknar förmåga att dansa framför en kamera.

Mer i detta ämne på SR.se och DN.

torsdag 19 augusti 2010

Gör rent hus i det svenska penningtvättsparadiset

Äntligen! Folkpartiet har länge drivit frågan om att ändra den svenska penningtvättslagstiftningen. Det behövs eftersom Sverige idag är bland de sämsta länderna i Europa när det gäller kampen mot penningtvätt. Och idag har regeringen alltså tillsatt den efterlängtade utredningen.

Penningtvätt kanske låter harmlöst, men det är en viktig arbetsform för den organiserade brottsligheten. Det är ju så de ser till att kunna använda alla de pengar de tjänar på att sälja knark, vapen och människor. Och pengarna är ju som bekant den starkaste drivkraften bakom den brottslighet som ödelägger så många liv.

Därför är det oerhört viktigt att även det svenska rättsväsendet får ordentliga lagar mot penningtvätt, och det kan dagens utredning lägga grunden för. Jag hoppas därför att utredaren till fullo ansluter sig till Folkpartiets linje: Att kravet på ett specifikt förbrott tas bort, att så kallad självtvätt kriminaliseras och att möjligheten att frysa misstänkta penningöverföringar utökas.

Med en sådan lagstiftning får vi en bra grund att stå på i kampen mot den organiserade brottsligheten.

tisdag 17 augusti 2010

Snurrigt med Bodström (S)

Under Bodströms tid vid makten medverkade Folkpartiet till att öka SÄPOs självständighet. Detta för att myndigheten bättre skulle kunna verkställa sina, för rikets säkerhet, uppgifter. Nu vill han plötsligt ta bort denna självständighet. Socialdemokraterna vet tydligen inte vart man vill mer än några år i taget.

Tanken på en övrigt samlad nationell kraft för kampen mot den grova brottsligheten delar Folkpartiet. Det är bra att socialdemokraterna äntligen överger sin udda fågel med en särskild Ekobrottsmyndighet. Deras viktiga arbete fungerar minst lika bra tillsammans med att bekämpa andra grova brott.

lördag 14 augusti 2010

En viktigt manifestation i Örebro

Idag hölls i Örebro en viktig manifestation för ett litet barn. Det gällde den lilla flicka Rim som enligt Migrationsverkets tillämpning av gällande lagstiftning i nuläget inte får stanna i Sverige. Massor av människor visar ett fantastiskt engagemang för just denna flicka. Engagemang för världens sjuka och fattiga barn behövs det mer av – inte mindre!

Jag hoppas att Rims situation och människors engagemang kan bidra till
en liten förändring av lagen så att fler utsatta barn i liknande svåra livssituationer kan få stanna i Sverige. Detta har Folkpartiet liberalerna krävt i många år. Det kommer för att vara tydlig inte innebära att alla sjuka barn får komma till eller stanna i Sverige vid en prövning av de enskilda omständigheterna. Dock några fler.

Jag har av en annan politiker offentlig uppmanats att delta i arbetet att få till en ”överprövning” av Migrationsverkets beslut. Jag har valt att avstå eftersom det inte är politikers uppgift. Fram för allt inte riksdagsledamöters. Däremot hoppas jag att Rim och andra människor som söker hjälp eller skydd i vårt land får den bästa juridiska hjälp att lyfta fram nya omständigheter vid en eventuell begäran om omprövning. Jag har förstått att man gjort särskilda insatser för att få bästa möjliga argumentation vid prövningen. Det vore fantastiskt om detta kunde räcka till för Rim!

Ansvariga politiker måste fundera på vad vi gör med alla de tragiska fall som inte tas upp i media eller för belysning på annat sätt. Det är ett stort ansvar man tar när endast vissa fall skall överprövas ”politiskt”. Tänk dessutom om folkvalda började demonstrera mot att vissa enskilda människor har fått rätt att stanna i Sverige. Jag såg att det faktiskt finns en FB-grupp (tack och lov med få anhängare) som vill skynda på utvisningen av lilla Rim.

I Rims och familjens tragiska situation fångas världens orättvisor i blixtbelysning. Jag och andra liberaler har i årtionden arbetat för global solidaritet. Det innebär en human flyktingpolitik och en offensiv biståndspolitik. Det handlar om rättvisa och på lång sikt vår egen livskvalitet. Jag är dessutom helt säker på att vi är vinnare i andra avseenden också, t.ex. på sikt ekonomiskt. Under Alliansregeringen har vi nått 1 % - målet i biståndet. Det syftar till att tusentals barn i Rims situation i sina hemländer skall kunna få chans att överleva och växa upp med drägliga förutsättningar.

En liberal global solidaritetspolitik kräver dock alltid en tydlig nationell integrationspolitik. Att t ex våga sätta toleransens gränser. Det kräver också tuffhet i kraven på hur biståndspengar används. Svenskt bistånd skall hjälpa människor inte indirekt stötta diktaturer eller bidra till korruption.

fredag 13 augusti 2010

Yngre nämndemän sökes

I Örebro tingsrätt är medelåldern för nämndemän hela 60 år. Det kan man läsa om i dagens Nerikes Allehanda.

Nämndemännen är viktiga. De ska ge domstolarna en tydlig förankring i det svenska samhället. Men när det mest är pensionerade politiker som tar på sig uppdraget har vi ett problem. Tyvärr är det idag svårt att kunna kombinera ett nämndemannauppdrag med barn och familj. Det är en del av problemet. En annan är att rekryteringen nästan uteslutande sköts genom de politiska partierna.

För att nämndemännen ska kunna säga representera hela samhället, måste rekryteringen breddas. Jag, och folkpartiet vill att en del av nämndemännen ska utses av kommunerna, efter ett öppet ansökningsförfarande. Dessutom måste vi se över nämndemännens villkor, både när det gäller ekonomisk ersättning och hur man tjänstgör.

torsdag 12 augusti 2010

När polisen tar betalt

Reglerna om statens möjlighet att ta betalat för polisens arbete vid offentliga tillställningar, arrangerade av den som bedriver verksamhet i vinstintresse, är obra. De 21 polismyndigheterna spretar åt alla möjliga håll i tillämpningen av de snart trettio år gamla reglerna. Undantagen och jämkningarna är allt annat än begripliga när man lägger myndigheternas beslut bredvid varandra. Juristerna vid RPS (Rikspolisstyrelsen) medger att det hela är ett sammelsurium.

Det är rimligt att staten tar betalt i viss utsträckning, men det ska vara lika regler för alla.

Den övergripande principen om likabehandling vid statens maktutövning är nästintill satt ur spel. Detta upplever inte minst många av de arrangörer av olika sommarevenemang som förgyller tillvaron i Sverige denna årstid.

RPS borde fundera på om man inte ska gå ut med riktlinjer även här. Det räcker inte med att vänta på att vi inom en snar framtid endast har en polismyndighet i Sverige. Annars måste regeringen gripa in. SvD har en bra artikel om detta i dagens tidning.

Rättsväsendet måste bli effektivare

Idag presenterade jag FP:s rättspolitiska arbetsgrupps rapport - Ett effektivare rättsväsende för ett tryggare Sverige - vilken kommer att ingå i Folkpartiets valmanifest som presenteras nu på fredag. Rapportens förslag syftar till att skapa ett än mer effektivt och rättssäkert rättsväsende.

Vi vet att brottsligheten inte löses enbart med mer pengar till polisen. Det stora brottsförebyggande arbetet görs genom en bra politik för jobb, skola, integration och ett starkt föräldraengagemang. Men rättsväsendet behövs för att se till att saker och ting blir rätt när det gått fel. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i.

Idag utsätts emellertid alltför många människor för brott, och redan utsatta människor är de som drabbas värst. Det är för dessa människors skull som vi måste satsa på brottsförebyggande åtgärder och ett effektivt rättsväsende.

Det finns exempelvis ungdomar som ser en kriminell karriär som den enda möjligheten att komma ur fattigdom och tråkiga omgivningar och det finns cyniska gäng som utnyttjar dessa ungdomar. Ungdomar som begår brott måste mötas av tidiga och tydliga insatser, och få alternativ till ett kriminellt liv. Om det första brottet också blir det sista kan unga människor räddas från en kriminalitet som både förstör deras egna och andras liv.

Ett förslag på detta område är att skapa särskilda ungdomsdomstolar med krav på snabb handläggning och hög kompetens i ungdomsärenden. Ett stort problem är nämligen att rättsväsendets myndigheter tar alldeles för lång tid på sig för att utreda brott där ungdomar är inblandade. Det är inte acceptabelt, och förhindrar att många unga människor får relevant hjälp tidigt.

Den organiserade brottsligheten måste vidare mötas av en effektiv polis, som samarbetar internationellt och har tillräckliga verktyg. Därför vill att dagens 21 polismyndigheter ska ersättas av en sammanhållen myndighet för hela Sverige. Målet är en mer effektiv polis och att själva verksamheten lokalt kan komma närmare medborgarna genom fler synliga poliser, fler poliser snabbt på en brottsplats och ökad uppklarning av brott. Ett särskilt fokus måste läggas på den lokala förankringen och medborgarinsynen.

Dessutom bör en nationell operativ enhet mot grova brott skapas – ett svenskt FBI. Enheten ska ha mandat att prioritera och leda operationer över hela landet. I en sådan enhet bör också stora delar av Ekobrottsmyndigheten ingå.

Alliansen har genomfört flera viktiga reformer på rättsområdet, och det har gett resultat. Vi har nått vårt mål om 20 000 poliser. Det gör att fler brott upptäcks, utreds och lagförs. Svensk kriminalvård har lyfts vad gäller innehåll och säkerhet och vi straffen har skärpts för våldsbrott och organiserad brottslighet. Samtidigt har rättsväsendet fått ett rekordstort ekonomiskt tillskott. Men, allvarliga problem med rättsväsendets effektivitet kvarstår, och rättsväsendet måste därför fortsatt vara i fokus under nästa mandatperiod.

Avslutningsvis är det tråkigt att konstatera att Jerzy Sarnecki återigen, rent på reflex, kritiserar förslaget om ungdomstolar. Dagens regelverk fungerar alldeles för dålig, och det är just därför vi kommer med detta förslag. Vill inte Sarnecki ha effektivare domstolar?

Precis som Sarnecki vill också vi ha tidigare åtgärder inom socialtjänsten, bättre behandlingsmetoder och förändringar i våra miljonprogramsområden. Det är frågor som vi drivit länge, och där är också stora förändringar på gång. Detta vet självklart redan Sarnecki, men i sin iver att få uttala sig ignorerar han detta. Tala om att slå in öppna dörrar.

I rapporten presenteras också förslag om:

Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrott
- Fler fältarbetare
- Fler stödcentrum för unga brottsoffer
- 48-timmarsgaranti för unga på glid

Insatser mot våld mot kvinnor och barn
- Obligatorisk eftervård för sexualbrottsdömda
- Granskningskommission för hantering av våldtäktsoffer
- Inför straffet grovt sexköp

Förslag för en effektivare polis
- Akademisk polisutbildning
- Fler civila utredare
- Renodla polisens arbetsuppgifter

Ett stärkt integritetsskydd
- Nej till allmänt DNA-register
- Starkare myndighetsskdd för integritet
- Krav på en författningsdomstol

Mer om rapporten i DN, SvD, Aftonbladet och SVT.

måndag 9 augusti 2010

Krafttag mot huliganerna

Det är med bedrövelse jag konstaterar att huliganer återigen har skapat kaos. Denna gång i mitt kära Örebro. I samband med lördagens toppmöte på Behrn arena stormade ett hundratal MFF-huliganer Satins uteservering på Stortorget. Läget blev snabbt kaosartat och polisen upplevde att de inte kunde kontrollera situationen.

Händelsen är självklart fullständigt oacceptabel. Och jag förstår verkligen inte hur dessa våldsromantiker kan kalla sig fotbollsfans, när de enda de gör är att förstöra för oss alla riktiga fans. Idrotten är Sveriges största folkrörelse. För många en källa till glädje, utveckling och gemenskap. Så vill jag att det ska förbli.

Våldet i samband med stormatcher har dock blivit ett växande problem. De boende nära arenorna tvingas leva med våld inpå knuten och hotet att få sin egendom vandaliserad. För att vända utvecklingen behövs en bred åtgärdssamling, som handlar om både klubbarnas ansvar, lokala brottsförebyggande åtgärder och polisiär taktik. Men vi i Folkpartiet tror också att det kan behövas lagändringar.

Vi anser nämligen att huliganlagen behöver skärpas så att den som dömts för ett huliganbrott ska kunna åläggas anmälningsplikt under en begränsad tid som en del av påföljden. När laget spelar match ska man helt enkelt vid samma tidpunkt som matchen spelas vara skyldig att anmäla sig på polisstation på annan ort än där matchen spelas. En liknande påföljd finns i dag i Storbritannien, där den tillämpas med stor framgång.

Avslutningsvis gjorde de poliser som fanns på plats säkerligen allt de kunde för att lugna situationen, men det är ändå bra att länspolischef Kalle Wallin nu ska utvärdera polisens insats. Det är minst sagt inte bra när poliserna på plats själva anser sig vara underbemannade och inte kan kontrollera situationen.

torsdag 5 augusti 2010

Vi går mot ljusare tider

Att Sverige har genomlevt den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet har nog inte gått någon förbi. Glädjande nog har Sverige klarat krisen relativt väl. Ja, faktiskt bättre än i stort sett alla andra länder. Men trots det har krisen givetvis påverkat den svenska arbetsmarknaden oerhört.

De senaste siffrorna från SCB pekar dock mot att vi går mot ljusare tider. Allt fler kommer nu i arbete och arbetslösheten sjunker i stadig takt. Det är tydligt att regeringens politik med fokus på arbete fungerar.

Antalet sysselsatta ökar, både jämfört med månaden innan och jämfört med för ett år sedan (antalet sysselsatta var i juni 50 000 personer fler jämfört med juni 2009). Och arbetslösheten är nu nere i 8 procent (säsongrensade data), vilket kan jämföras med de 9 procent vi hade i april. Sysselsättningsgraden är dessutom idag redan nära den nivå vi hade i september 2006. Uppgången gäller över hela fältet: män, kvinnor och ungdomar.

Men en arbetslöshet på strax över åtta procent är självklart inget man kan vara nöjd med. Nu gäller det att vi fortsätter på den inslagna arbetslinjen, för att stimulera den positiva utvecklingen och fortsatt kunna pressa ner arbetslösheten. Arbetsfientliga rödgröna experiment undanbedes.

Alliansens politik stimulerar till fler i arbete, vilket ger mer skatteintäkter och säkrar välfärden. Det står i stark kontrast till oppositionens politik, som skulle leda till stora hål i de offentliga finanserna och dessutom inte skapa ett enda nytt jobb. Snarare tvärtom.

Nyheten även i DN och SvD.

onsdag 4 augusti 2010

Förläng vården för unga mördare

Ibland begår också barn och ungdomar de allra grövsta brotten, såsom till exempel mord. Tyvärr har vi sett ett par otäcka exempel på detta under senare tid. Det senaste handlar om en 16-årige pojke, som igår dömdes till tre års sluten ungdomsvård för att i maj ha dödat sin jämnåriga flickvän i Råbyskogen i Västerås.

I ljuset av dessa fruktansvärda tragedier måste vi fråga oss hur dessa unga sonar sina brott samtidigt som de ges rätt vård för att inte återfalla i kriminalitet. Hur får vi ungdomarna att fungera i det öppna samhället? Hur förhindrar vi att detta sker igen?Till att börja med tror inte vi i Folkpartiet liberalerna att endast längre straff är lösningen för att minska brottsligheten. Tidiga och tydliga insatser för unga som hamnar i brott är viktigast. Det handlar om att markera att brott är fel, farligt och får konsekvenser.

Men kan vi verkligen säkerställa att någon har blivit tillfullo rehabiliterad efter två-tre år på sluten ungdomsanstalt? En ung människa som våldtar eller mördar en annan individ har uppenbart svåra störningar och återfallsfrekvensen bland unga brottslingar som begår dessa brott är rent ut sagt förfärlig. Det är dags att vi inser att dagens vård inom ungdomsanstalterna inte alltid är tillräcklig. När jag möter företrädare som jobbar med ungdomar som begått de grövsta brotten är det tydligt att man oroar sig för tiden efter institutionen.

Därför menar Folkpartiet att vi behöver ändra lagen så att unga som döms till sluten ungdomsvård för grova brott ges lika lång tid till för just eftervård. Den nya halvan ska inbegripa olika individuellt anpassade program i hemkommunen efter avtjänat straff. Dagens behandlingsinsatser på institution blir tyvärr inte sällan bortkastade när den unge, efter avtjänat straff, åter kommer ut i frihet. Risken är omfattande att den unge än en gång hamnar i negativa spiraler och hamnar i miljöer som är drivande för ny brottslighet. Eftervården ska vara en del av straffet formellt sett, men har som enda syfte att förstärka vårdinsatsen.

Tanken är att den nya lagstadgade eftervården säkrar att de goda insatser under ett år eller tre på institution inte blir bortkastade när den unge kommer ut i samhället igen. Detta blir ett krav på främst det offentliga att ge ett fortsatt stöd för att förhindra ny brottslighet. Fler i frihet efter ett straff måste förhindras att falla platt till marken - igen. Genom att ge alla unga grova brottslingar längre vård borde rimligen återfallsfrekvensen minska. Genom längre vård kan vi förhoppningsvis rädda några av de tusentals barn som annars kommer att fortsätta förstöra sitt eget och andras liv.

Jag har tidigare skrivit om detta på bloggen här.