torsdag 28 oktober 2010

Mutkolvar i Riksdagen?

Drevet mot moderaternas partisekreterare Arkelsten tilltar. Krigsrubriker i kvällstidningarna. Jag tycker detta känns något överdrivet. Är det en stor förmån att kolla på finska kärnkraftverk, eller att propagera för reproduktiv hälsa i Afrika? Eller att studera framtidens eventuella miljöbilar i Frankrike.

I våra uppdrag som riksdagsledamöter kan vi göra allt som är lagligt. Vi bör dock avstå det som är olämpligt – trots att det är lagligt - om vi tänker ställa upp till omval. Väljarna är stenhårda i sin dom vart fjärde år.

Det finns ledamöter som sköter sitt uppdrag utmärkt. Andra som inte sköter det lika bra. Problemet är bara att avgöra vad som är bra och mindre bra. Någon tycker att voteringarna är bland det viktigaste i uppdraget. Någon annan menar att det är viktigare att delta i många andra möten – utanför Riksdagen. Det finns alltid exakt 349 olika sätt att vårda sitt riksdagsmandat.

Ingen är dock felfri. Visst finns det gränsfall. Det gäller att kunna stå för sina resor oavsett staten eller någon annan betalar. Dessutom gäller det att komma ihåg att hela uppdraget som ledamot av Riksdagen i sig är en förmån.

Själv har jag för ett flertal år sedan rest till Taiwan på dess utrikesdepartements bekostnad. Detta var då godkänt av gruppledningen i Folkpartiet. Det ansågs rimligt att genom resan låta mig indirekt utgöra ett stöd för detta land och dess medborgare – inte minst i relationen till Kina. Det var självklart fullständigt program som bland annat gav viktiga kunskaper om globaliseringen samt den snabba välståndsutvecklingen i Asien. Dessutom har jag varit där med filtar och tält från dåvarande svenska Räddningsverket efter en fruktansvärd jordbävning med tusentals döda. Är någon av dessa resor en otillbörlig förmån?

Jag har haft uppdrag av FN och svenska SIDA att arbeta mot korruption i Vietnam. Är det en förmån?

Visst får vi frågor om resor till och från, inte sällan mer eller mindre sponsrade. RFSU har t ex ett flertal gånger också frågat om jag vill delta i någon resa till ett afrikanskt land för därmed ge ökad tyngd i deras internationella arbete för bl a reproduktiv hälsa.

Jag har dock tackat nej till dessa resor trots angelägna studiesyften bakom erbjudandena. Min och de flesta kollegors prioriteringslista är stenhård. Man hinner helt enkelt inte allt viktigt som erbjuds. Oavsett om staten eller RFSU betalar en tänkt studieresa.

Rätt eller fel om resor? Det får väljarna bedöma, både när det gäller Arkelsten och mig själv.

Det var i alla fall klokt av Arkelsten att lämna sitt styrelseuppdrag i storföretaget Sweco

Bättre skydd mot stalkning

Systematisk förföljelse, så kallad stalkning, kan ske genom övervakning, trakasserier eller förtäckta hot. Många som förföljer en person lider av psykiska störningar. Förföljelsen är ofta systematisk men når inte upp till straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande eller hemfridsbrott. Behovet av en ny, mer heltäckande, lagstiftning på detta område är tydligt.

Dagens proposition från regeringen är ett stort steg i rätt riktning. Förslagen från regeringen syftar till att stärka förbudets brottsförebyggande funktion och förbättra det skydd som förbudet avser att ge. Det handlar bland annat om en förbättrad lagstiftning kring besöksförbud, att elektronisk övervakning, s.k. fotboja, ska få användas för att kontrollera efterlevnaden vid vissa kontaktförbud och att olaga förföljelse införs i brottsbalken.

Förslagen är mycket bra. Det är inte offret som ska få sin frihet begränsad, utan istället förövaren.

Jag har tidigare skrivit om dessa förslag här.

Nyheten i SvD.

tisdag 26 oktober 2010

Varning för hashromantik på hög nivå

När FN:s 65:e generalförsamling sammanträder imorgon kommer rapporten “Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health” presenteras. Rapporten, som är en del av FN:s mycket viktiga arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, är dock en katastrof.

Författaren menar på fullaste allvar att det är en mänsklig frihet att få knarka. Huvudbudskapet är därav att man bör avkriminalisera innehavet och användning av narkotika. Det står inte bara i direkt strid mot innehållet i FN:s egna narkotikakonventioner, det står även i stark kontrast till en internationellt sett framgångsrik narkotikapolitik. Mycket märkligt.

Den svenska FN-delegationen måste därför reagera och agera kraftfullt i denna fråga. Det är en mycket farlig väg som föreslås i denna rapport. En väg som inte leder till annat än misär och elände, när drogerna släpps fria på gator och torg.

Du finner rapporten i sin helhet här.

Kraftsamling mot grova brott

Vi har från regeringens sida givit kammarrättslagmannen Sten Wahlqvist uppdraget att fundera på om vi kan justera regelverket kring sekretess och möjligheten att dela information mellan de myndigheter som samverkar mot den organiserade brottsligheten

RPS har pekat på behovet av att underlätta informationsutbytet och att de nuvarande reglerna krånglar till det för myndigheterna att vara effektiva i sin brottsbekämpning.

Olika myndigheter har olika uppgifter i samhällsbygget och sekretessen ska vi därför normalt sett hålla hårt på. I arbetet mot den grova brottsligheten är det dock snarare staten som står mot den organiserade laglösheten. Därför borde information om misstänkta kriminella kunna ges något friare tyglar inom denna ram. Utredaren skall självklart särskilt överväga integritetsaspekterna för de misstänkta i förhållande till integritetsaspekterna för dem som får sina liv förstörda i den grova brottslighetens spår.

I Storbritannien ha man valt att slå samman fler myndigheter i kampen mot den grova brottsligeten inom ramen för SOCA. Något som bör övervägas även i Sverige. Då är också sekretessfrågorna automatiskt lösta.

fredag 15 oktober 2010

Ett effektivare rättsväsende

Under den gångna mandatperioden genomförde vi i Alliansen en kraftfull förstärkning av rättsväsendet. Satsningarna har börjat ge resultat. Ett exempel är Brottsförebyggande rådets stora nationella trygghetsundersökning som presenterades tidigare i år. Den visar att enskildas känsla av otrygghet och oro för brott har minskat under perioden 2006–2009. Dessutom uppger allt färre människor att de utsatts för brott, och detta samtidigt som anmälningsfrekvensen tenderar att öka.

Denna utveckling har blivit möjlig genom fler lokalt förankrade poliser, som väl känner sitt område och sina medborgare, samt ökad synlighet av poliser på gator och torg på de tider när de behövs. Därtill har viktiga steg framåt tagits när det gäller att kraftsamla mot den grova brottsligheten. Men allt är långt ifrån bra och vi har mycket kvar att göra. Ambitionsnivån i kampen mot brottsligheten måste höjas ytterliggare.

Den kommande mandatperioden kommer vi därför att satsa på att förstärka hela rättsväsendets effektivitet. Detta ska framförallt ske genom ett allt effektivare resursutnyttjande i rättsväsendets alla delar. Det är dags att själva innehållet i verksamheterna fullt ut sätts i fokus.

Ett exempel är polisen som under 2011 får 400 miljoner kronor extra i budgeten. Kravet från regeringen är att de extra resurserna ska utnyttjas väl, att rättsväsendet ska bli mer effektivt med färre begångna och fler uppklarade brott som följd. Dessutom prioriteras arbetet med att förebygga ungdomsbrottslighet och att hitta bättre metoder för att få unga som hamnat i kriminalitet på rätt bana.

Vi har kommit en bit på vägen. Men, allvarliga problem med rättsväsendets effektivitet kvarstår, och rättsväsendet måste därför fortsatt vara i fokus under nästa mandatperiod. Genom ett rättssäkert, resursstarkt och effektivt rättsväsende stärker vi brottsbekämpningen och ökar tryggheten för alla människor.

onsdag 13 oktober 2010

Något bättre möjlighet till skuldsanering

En tråkig, men ofrånkomlig del i entreprenörskapet är att en del företag inte lyckas. Ett regelverk behövs som både uppmuntrar företagande, samtidigt som en konkurs inte leder till en privatekonomisk katastrof och en skuldbörda som företagaren inte har en chans att klara av. Dagens regelverk tillgodoser inte detta fullt ut.

Det är därför bra att regeringen idag, i en lagrådsremiss, föreslår ett antal ändringar i skuldsaneringslagen som kommer att minska risken med företagande och därmed främja ett ökat entreprenörskap. Men förslagen räcker tyvärr inte på lång väg.

På regeringens uppdrag har Folkpartiets riksdagsledamot Jan Ertsborn utrett möjliga ändringar och lättnader i skuldsaneringslagen. Förslagen innebär att överskuldsatta (även företagare med stora verksamhetsskulder) ska ges större möjligheter till en nystart genom skuldsanering. Till exempel ska skuldsanering kunna beviljas om skulderna inte kan betalas ”inom de närmaste åren” (upp till fem år) i stället för som i dag inom ”en överskådlig tid” (mellan 10–12 år). Detta innebär i realiteten att det totala skuldbeloppet kan bli betydligt mindre än det är i dag. Dessutom föreslås att den betalningsperiod som bestäms vid skuldsaneringen kortas från fem år till tre år. Folkpartiet har länge arbetat för att dessa förslag ska bli verklighet. Det kommer vi fortsätta med.

För oss liberaler handlar företagande både om att skapa välstånd för samhället som helhet och om att människor får möjlighet att förverkliga sina egna drömmar, forma sitt liv och skapa sin egen försörjning. Fler företag leder till ett blomstrande Sverige. Men då krävs det att vi skapar ett regelverk som gör att fler vågar starta just företag.

Mer i DN, SvD och Expressen.

Enighet om nej till tjänstledighet

Riksdagens gruppledare för samtliga partier och talmannen var i dag eniga om att rekommendera avslag på en ansökan om tjänstledighet på grund av partiell föräldraledighet.

Gruppledarna har uppfattningen att ledigheten ej ska beviljas, då en stor del av den aktuella ledigheten inte avser föräldraledighet med föräldrapenning. Partiell ledighet kan ej beviljas och därför går ledigheten utanför den praxis som tillämpas.

Talmannen kommer att föreslå kammaren att fatta beslut i enlighet med gruppledarnas besked. Kammaren kommer att fatta beslut tisdagen den 19 oktober.

I vissa medier ges felaktigt bilden av att detta inte skulle vara ett enigt beslut, men jag kan garantera att så var fallet (Nyheten i DN, SvD, Expressen och SVT).

Mer om regelverket finns att läsa på Riksdagens hemsida.

fredag 8 oktober 2010

Polisen får datorer. Året är 2010.

Polisens datorisering och förutsättningar för effektivitet lämnar en del att önska. Årtionden har gått förlorade på grund av inkompetens och oklara besked. Ibland har det tekniska kunnandet funnits, men inte beslutskraften. Och vice versa. En stor del av detta ansvar är politiskt iform av bristande lagstiftning och styrning.

Folkpartiet liberalerna är starka anhängare av teknisk utveckling också inom polisen. Vi har drivet detta i flera mandatperioder. Vi har nu i majioritet tillsammans med Allians för Sverige på allvar börjat kunna driva på den tekniska utvecklingen. Mer ska komma. Det låter som ett skämt, men vi är stolta att polisen nu äntligen snart kommer jobba mer med bärbara dataenheter ute i verksamheten. Se t ex SR idag. (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4083313)

Mer utbildning på anstalterna

Kriminalvården är dyr. Det beror på att säkerhet, innehåll och mänsklighet kostar. Allt behövs. Att utan förberedelse komma ut i frihet innebär omfattande risk för ny brottslighet. Därför behöver kriminalvården satsa stora resurser på rehabilitering, arbete och utbildning. Vi måste på bästa sätt förbereda de interner som ska släppas fria igen. Risken för återfall måste minimeras.

Glädjande nog har det skett en utbildningsboom på de svenska anstalterna. Aldrig har så många intagna studerat på grundläggande och gymnasial nivå eller Svenska för invandrare (SFI). Under 2009 utfärdades 1 775 betyg ut fördelat på 1 060 intagna, vilket är nästan en fördubbling jämfört med 2007. Arbetsmarknadsutbildningen, vilken sker i samverkan med Arbetsförmedlingen som är huvudfinansiär, kommer den närmsta tiden också kraftigt att växa. Allt detta är givetvis mycket glädjande.

Med en säker kriminalvård, utan droger, inriktad på behandling, rehabilitering, arbete och utbildning kan tiden på anstalt bli en vändpunkt för många människor – inte en ändpunkt.

Gruppledare

I går återvaldes jag till gruppledare över folkpartiets riksdagsgrupp. Det är med en stor glädje, ödmjukhet och tillförsikt som jag tar mig an den utmaningen som uppdraget innebär. Det parlamentariska läget gör dessutom att riksdagsarbetet denna mandatperiod kommer att vara av ännu större betydelse än under den föregående.

Det är verkligen en stor ära för mig att återigen få förtroendet att leda riksdagsgruppen och dess arbete. Många ödesfrågor för Sveriges framtid måste lösas och det är en fantastisk utmaning att få vara med och leda utvecklingen av folkpartiets politik och arbete i riksdagen de kommande åren.

Tack för förtroendet.

fredag 1 oktober 2010

Talman

Den tidigare talamannen Björn von Sydows ställningstagande om att i nästa vecka inte kandidera mot moderaten, och sittande talmannen, Per Westerberg, förtjänar respekt (se DN, SvD och Expressen).

Det parlamentariska läget är solklart. Alliansen har efter valdagen 15 mandat fler än det rödgröna-projektet. De senare kan försöka härska genom att söndra på så sätt att man under Socialdemokraternas ledning i diverse frågor öppnar upp för stöd från Sverigedemokraterna. Det är ju inte hållarbart ens för Socialdemokraterna. Ett parti som säger sig vilja leda landet om fyra år kan inte bygga sin opposition på stöd från dels ett extremt vänsterparti, dels ett extremt främlingsfientligtparti. Då försvinner snabbt det mesta av den kvarvarande trovärdigheten.

Folkpartiet har och kommer fortsätta att inneha tredje vice talmansposten. Vet inte vem det blir, men stödet för min kollega från Sörmland, Liselott Hagberg, är fortsatt starkt, så mycket kan jag säga.

Terrorhot?

Terrorism är en stor utmaning. Det handlar om mer eller mindre fanatiska människor som är beredda att blint döda för sin egen "höga" sak. Dessa personer måste motverkas på alla nivåer. Det är en svår kamp som måste föras på ett sätt som är förenligt med de mänskliga fri- och rättigheterna. Det är till exempel oacceptabelt att, som i fallet med Guantánamolägret, hålla personer fängslade på obestämd tid utan rättegång. Den som misstänks för medverkan i terrorism eller andra allvarliga brott ska ställas inför rätta eller avvisas till sitt hemland. Det är centralt att hålla en rimlig balans mellan rättstrygghet, rättssäkerhet och integritet.

Enligt vissa uppgifter har risken för försök till nya stora terrordåd ökat i vår del av världen (se DN, SvD och Expressen). SÄPO har i Sverige idag höjt beredskapen avseende vårt land. Det är välkommet att EU:s samordnare för kampen mot terrorism för kort tid sedan presenterade en rad rekommendationer gällande vilka områden där framsteg skulle kunna göras antingen för att förbättra nationell och europeisk lagstiftning när det gäller kampen mot terrorism eller för att underlätta tillämpningen av redan befintliga bestämmelser. De områden som tas upp är domstolarna, särskilda utredningstekniker, rätten till försvar, det rättsliga samarbetet, det internationella perspektivet samt EU:s strategi för lagföring och kriminalpolitik. Initiativet är bra. Mer kan, och bör, göras för att minimera riskerna för terrordåd.

EU:s arbete vilar på fyra ben. 1) Förebyggande arbete: EU ska förhindra att personer söker sig till terrorism genom att analysera bakomliggande faktorer och arbeta förebyggande. 2) Skydd mot terrorism: EU ska bli bättre på att skydda civil infrastruktur 3) Undersökande arbete: EU ska hjälpa till i undersökningar mot misstänkt terrorism. 4) Höjd respons: EU ska förbereda sig inför eventuella terrorangrepp för att minimera skador.

Kampen mot terrorismen måste effektivt undanröja terrorismens långsiktiga drivkrafter, såsom fattigdom, förtryck, isolering, våldsideologier och hat. Men vi måste också ha de rätta verktygen för att kunna motverka och undanröja akuta hot.