måndag 19 december 2011

Krafttag mot våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Det handlar över hela skalan att just kvinnor blir berövade sin frihet, trygghet och i värsta fall sitt liv. Även om det förekommer i andra nära relationer är det inte orimligt att särskilt fokusera på den negativa dynamiken där en man förtrycker just en kvinna.
Folkpartiet har jobbat med dessa frågor i många år. Nu i regeringsställning har området prioriterats rättslig när vi förhandlat mellan partierna inför t ex valmanifest. Nyamko Sabuni, jag och andra i duckar inte i frågorna. Att det är viktigt för hela regeringen manifesterades genom statsministerns s k jultal idag.
Låt mig bara här kort nämna några saker som vi gjort eller gör. Även om mer behöver göras.

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott under förra mandatperioden
Förbättrat skydd mot stalkning fr o m oktober 2011
Fridskränkningsutredning ska utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
Tvångsäktenskapsutredning ska föreslå åtgärder för att motverka tvångsäktenskap och barnäktenskap
Straffprocessutredning ska bl.a. överväga hur stödpersoners och åklagares roll i förhållande till målsägandens behov kan utvecklas
Utredning om våld i anknytningsärenden
Socialnämndens ansvar för stöd och hjälp till utsatta tydliggjordes 2007
Haveriutredning fr o m 1 januari 2012 när en kvinna eller man avlidit med anledning av brott av närstående
Fr o m 1 maj 2011 förtydligad ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun när en enskild måste flytta på grund av hot eller våld
För att vi ska kunna göra mer av rätt saker behöver vi veta hur stort samhällsproblemet är. Den senaste breda undersökningen och kartläggningen av relationsnära våld är i dag tio år gammal. Det skapar frågor om statistiken vad gäller våldets utbredning och behoven av att bekämpa det. Därför vill vi inleda arbetet med en ny nationell kartläggning av utbredningen av våld i nära relationer. På så sätt kan vi få en bättre bild av problemet och kan bättre bekämpa det.
Men oavsett vad denna kommer fram till måste bli bättre på samordning och samverkan. Alliansregeringen har under senare år fått på plats mer av resurser och verktyg för att bekämpa relationsnära våld. Detta för både förstärkt forskning och förebyggande arbete, skärpta straff och möjligheter för polis och rättsväsende. Det är nu hög tid att allt detta börjar ge resultat. Därför ska regeringen kalla samman berörda myndigheter och aktörer. Från polis och åklagare till Socialstyrelsen och vården. Kraftsamlingen ska ske på samma sätt som samlingen för att bekämpa organiserad brottslighet.
Personligen vill jag inte heller utesluta skärpta straff för våldsverkarna även om jag i regel tror att det förebyggande arbetet på sikt är mest effektivt.

Värna den som skapar - inte den som stjäl.

Häromdagen debatterade jag IPRED- lagstiftningen i Agenda med Piratpartiets ledare Anna Troberg. Reaktionerna har varit många. Mina ingångar är dessa; jag vill som liberal sträva mot ett dynamiskt Internet som är öppet, fritt och säkert för alla. Det verkar hos en del som att vi som står för grundläggande värderingar som äganderätt och upphovsrätt, det som till mångt och mycket har byggt vår välfärd i Sverige, samtidigt skulle vara mot fildelning. Det är helt fel. Jag är en fildelningsfantast som tycker att möjligheterna på Internet är både ofantliga och fantastiska. Fildelning skapar ett stort mervärde i vårt samhälle, inte minst kulturellt. Men korten blandas bort i debatten; jag är för laglig fildelning men emot olaglig fildelning. Precis som jag är mot snatteri i butiker. För skillnaden är marginell och handlar om fysik. I en butik kan du ta i varan, det kan du definitionsvis inte på de varor som är immateriella. Men värdet styrs inte av om du kan ta i något eller inte. Stölden är inte mindre grov bara för att den sker i cyberrymden.
Det är orimligt att just upphovsrättsintrång i Internetmiljö blir en frizon för intrång - en plats där "den som tar utan att betala för sig" under anonymitet kan skada rättighetshavare. Jag vill att vi balanserar olika intressen mot varandra eftersom integritetsskyddet så tydligt står mot rättighetshavarens möjligheter att i praktiken kunna värna upphovsrätten. Integritetsskyddet kan inte ha en sådan tillämpning, att det i praktiken blir fritt fram att begå omfattande upphovsrättsbrott bara för att det är Internet som används.
Min slutsats är klar. Ja till fildelning. Nej till olaglig fildelning. I Agenda hävdar Piratpartiet att det skulle vara skillnad på musik och handväskor. Det är det inte i min värld.

fredag 16 december 2011

Det svenska kontraspionaget och s k Stasiakter

Sveriges polis bedriver arbetet med att skydda vår nations
intressen. Det går hyggligt. Historiskt har det begåtts misstag och felaktigheter. Insynen
är begränsad, men ingen torde ifrågasätta att regeringen ytterst ansvarar för
verksamhetens övergripande inriktning.

Reglerverket är omfattande och det gäller inte minst uppgifterna om sekretess.

Det diskuteras här och där vilka uppgifter som finns om
svenskar som övervakats eller övervakat av eller på uppdrag av den gamla östtyska
säkerhetstjänsten Stasi. Spekulationerna är många.

Svenska SÄPO har ett antal akter som är relaterade till
personer som kan ha haft med Stasi att göra. Dessa grundar sig på amerikanska
uppgifter och underlag, på tyska uppgifter och underlag och på vårt eget
kontraspionage. Ett antal personer har till följd av detta blivit föremål för
en förundersökning, men inte alla. Uppgifter för dessa akter är
sekretessbelagda – precis som alla andra akter för kontraspionage. Pågående och
avslutat. Reglerna för när detta kan släppas är tydliga. Och orsakerna likaså.

Efter dagens sammanträde med regeringen kan jag för liberalernas del konstatera följande.

Sverige har fått allt material som finns att få från USA. (Ja
från alla arkiv/kartotek. Nej det finns inget som kan likna en ”Da Vinci-kod” som
ger svar på allt). Sedan kan man konspirera att det finns ytterligare
uppgifter, men då får man rimligen vända sig direkt till USA, dvs. CIA.

Alla svenskar kan begära ut och efter prövning få uppgifter om sig själva från SÄPO.

Alla svenska kan begära ut och efter prövning få uppgifter om sig själva direkt från den tyska myndigheten

Fler personer kan ges rätt att forska på befintliga uppgifter. Det finns ju ett prejudikat på just detta. Generellt kan man ju säga att en forskare inte ensam ger en vetenskapligt säker bild.

Uppgifter i dessa och andra säkerhetstjänsters akter är inte per automatik en sanning. Därför finns det betydande integritetsskyddsvärden också för enskilda. (Det är lagligt, har varit och ska vara lagligt att vara kommunist. Frågan om eventuella brott har prövats av SÄPO).

Folkpartiet stödjer tanken på att regeringen tar fram en vitbok/redogörelse över vad som gäller med sekretess, vad som gjorts genom åren och våra besked till andra länder. Vi välkomnar alltid forskning. Jag kan också notera att det inte alltid blir så att sekretess verkligen råder i just 70 år. Men det var inte så länge sedan Östtyskland och dess avskyvärda diktatur upphörde.

torsdag 15 december 2011

Säpo och signalspaning

Folkpartiet liberalerna har tillsammans med övriga regeringen och Socialdemokraterna kommit överens om att svensk säkerhetspolis och rikskriminalpolis ska kunna ges möjlighet att inrikta signalspaning. Det är viktigt att frågor för vår nationella trygghet och för att ytterst skydda demokratin nås med breda uppgörelser över blockgränsen. Därför är vi nu överens med Socialdemokraterna om inriktningen för den kommande propositionen. Det handlar om att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga och för­hindra terrorism och/eller sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.
Utgångspunkterna är departementsskrivelsen om just signalspaning som vi remitterade förra veckan. I korthet innebär för­slaget att FRA kommer att utföra signalspaningen efter tillstånd från Försvarsunder­rättelse­domstolen i enlighet med de syften som redan idag anges i signalspaningslagen. Sådana syften är t.ex. att kartlägga strategiska förhållanden avseende interna­tionell ter­rorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.
Lagförslaget i detalj, kommer att utformas med beaktande av re­missynpunkterna. Det är viktigt att redan nu understryka att detta innebär en mini­malistisk lösning för att ge inte minst terroristbekämpande myndigheter tillgång till de uppgifter som bedöms nödvändiga. Den enda lagändring som föreslås är att Säpo och RKP läggs till bland de myndigheter som tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelse­verksamhet enligt det regel­verk som gäller redan idag.
Jag välkomnar också vår gemensamma överenskommelse om att tillsätta en parlamentarisk integritetskommission. Bakgrunden är bland annat att teknikutvecklingen har lett till nya och utvecklade kommunikationsformer mellan bl.a. enskilda och företag. Det har lett till nya utmaningar för integritetsskyddet. Kommissionen ska ha ett tydligt individperspektiv och beakta olika former integritetsaspekter, bl.a. sådana som kan förekomma inom sociala medier, privata företag och förvaltningsmyndigheter.

tisdag 6 december 2011

Klassa khat som narkotika

Khat är en amfetaminliknande drog som odlas i Kenya. Enligt polis, tull och socialarbetare ökar khatmissbruket stadigt i Sverige. Förra året beslagtogs 13,8 ton khat i landet. Den allra största delen stoppades i trafiken över Öresundsbron. Bieffekterna av khat är många, bl.a. ångest och paranoia. Missbruket av khat är också i hög grad kopplat till utanförskap och arbetslöshet.

Inom EU utformar varje medlemsstat sin egen narkotikapolitik. Vi behöver jobba för att EU:s medlemsländer enas om att drogklassa khat – då kan tillflödet strypas. I till exempel Storbritannien och Nederländerna är inte khat klassat som narkotika. Det innebär att drogen kan flygas till Amesterdam och London lagligt för att sedan olagligt smugglas vidare till Sverige med bil. Nederländernas justitieminister har nyligen öppnat för möjligheten att omklassa khat, vilket är positivt. Men Sverige måste fortsätta att driva på en utveckling i rätt riktning. Själv kommer jag att ta upp denna fråga med justitieministern och se hur vi från svenskt håll kan fortsätta arbeta för en gemensam klassning. Min kollega Olle Schmidt har förtjänstfullt arbetat för detta på Europanivå.

måndag 5 december 2011

Utnyttjad arbetskraft. Eller snarare brottsoffer.

Med öppnare gränser så riskerar vi att se hur enskilda utnyttjas av mindre lyckade personer. Öppenhet genom EU/EES eller för den del arbetskraftsinvandring från s k tredjeland är positivt. Dessvärre finns det bedragare i alla brancher - och människor kan komma att utnyttjas eller direkt utsättas för brott genom te x bedrägeri.

Mest utsatta är personer som arbetar här utan att ha rätt till det. Dessa personer har om det utsätts för brott i allmänhet eller i avtalsförhållandet med en "arbetsgivare" höga trösklar för att gå till polis eller andra myndighter. Detta faktum är extremt svårt att råda bot på.


Arbetsmiljverket, facket, polisen, skatteverket och migrationsverket har alla ett ansvar att se till att regler följs. Jag utesluter inte att vi straffrättsligt ser över reglerna för att lättare komma åt personer som i praktiken ägnar sig åt människohandel eller bedrägerier. Inte sällan i kombination med olaga hot och utpressning.


Diskuterade detta i P1 imorse.

torsdag 1 december 2011

Infiltratörer

Polisen kamp mot grov brottslighet är ingen tebjudning. Hänsynslösheten bland de kriminella är totalt. Mord är vardag för de värsta grupperingarna. Olika straffprocessuella tvångsmedel med höga krav på rättsäkerhet är inte alltid effektiva i kampen mot de grova kriminellas verksamhet. Det senare är vad avser Säkerhetspolisen än mer tydligt. När målet med verksamhet är ideologiskt eller religiöst snarare än pengar är slutenheten än mer påtaglig.

Därför krävs andra spaningsåtgärder eller så kallade hemliga spaningsmetoder. Hit hör ett strukturerat användande av informatörer och nyttjandet av infiltratörer. Det senare rätt nyligen
uppmuntrat genom lagstiftningen om kvalificerade skyddsidentiteter. Detta debatterade jag i SVT härom morgonen.

All informationsinhämtning är central för att polisen ska kunna förhindra och utreda brott. Användandet av just infiltratörer eller informatörer är i vissa fall det enda sättet för polisen att få informa­tion om den kvalificerade, organiserade och grova brottsligheten. Det behövs dock mer
av lagstiftning för att öka rättssäkerheten. Behovet av att dessa metoder i större utsträckning bör regleras i lag framfördes också av JO i ett utlåtande häromdagen.

Debatt om djurrättsaktivism

Häromdagen deltog jag i kvällsöppet där vi diskuterade djurrättsaktivism. Det handlar om grupper som i många fall med ett gott syfte, d v s att värna djuren, använder sig av i flera fall, enligt mig, oacceptabla metoder för att demonstrera sitt budskap. Pälshandlare som mordhotas och får sina affärer nerklottrade med slagord tillhör tyvärr vardagen för flera pälshandlare idag. Det är givetvis helt oacceptabelt. Vi har lagar och regler att förhålla oss till. Att vissa människor anser sig sitta över lagen och använda civil olydnad är tyvärr ett faktum. Men det mest upprörande är givetvis att människor kan begå grova brott som olaga intrång och mordhota människor för att uppnå sina mål. Nej målen helgar inte medlen. Oavsett man strider för djuren, en politisk inriktning, gud eller bara mammon.

onsdag 23 november 2011

Tragedi. Igen? Nu i en arrest.

Kombinationen av svåra psykiska problem och/eller missbruk hos gripna/häktade gör uppenbart arbetet i den svenska kriminalvården komplicerat och farligt. Två fall på kort tid har nu bekräftat detta. Oavsett vi talar om häkte eller arrest är det viktigt med en hög grad av säkerhet. Det räcker inte med att det idag är extremt svårt att rymma från byggnaden. Inte heller att över tid så är mord och våld relativt ovanligt. Den faktiska säkerheten för medarbetare eller andra i det direkt mötet med trasiga och farliga människor måste troligen uppgraderas. Vi i regeringen måste nu vända på varje sten i säkerhetstänket inom kriminalvården och polisen. Detta skall ske i nära samarbete med just polis, kriminalvård och psykiatri. Arbetstagareorganisationerna har också de värdefulla erfarenheter för att utveckla ett lika säkert som tryggt omhändertagande i arrest, häkte och fängelse. Detta lyfter FP i kommande budgetförhandlingar.

Kampen mot terrorismen

Vi som vill leva anständiga liv med öppenhet, frihet och med toleransen som förtecken är under ett konstant tryck från diverse fundamentalister. Alla vill inte att det fria och öppna samhället skall bestå.

Dessa personer kan vara självutnämnda tempelriddare i modern tid eller våldsbenägna islamister med självmordsmördande som specialitet. Lägg här till politiskt våld eller s k djurrättsaktivism med hot som främsta idé så inser vi snabbt att alla inte är vunna för liberala frihets- eller toleransvärden - och framför allt inte för demokratin.

Jag skriver idag i bland annat Arbetarbladet tillsammans med mina kollegor i Alliansen om behovet av - och arbetet för - att slå till mot terroristernas finansiering.

tisdag 15 november 2011

Behandla poliskostnader lika för alla elitklubbar

Debatten är intensiv vad gäller idrottsklubbarnas ansvar att till viss del betala för polisbevakningen vid t e x fotbolls- eller ishockeymatcher. Jag tycker inte att det är konstigt att klubbar som ägnar sig åt i högsta grad kommersiell verksamhet är partiellt ansvariga för finansieringen av polisens kostnader. Så är det vid andra evenemang. Så det som upprör mig är inte att klubbarna måste delfinansiera betalningen, utan att alla klubbar inte behandlas lika i detta avseende. Om delar av verksamheten drivs i aktiebolagsform så som t ex Örebro SK, så får man betala polisens insats till viss del, men har du inte bildat ett aktiebolag så är du inte betalningsskyldig, då ses det i stort sett som ideell verksamhet. Detta är givetvis helt orimligt. Det enda rimliga vore att de klubbar som har elitlicens får stå för en del av poliskostnaden för sitt kommersiella evenemang. Fotboll eller ishockey på elitnivå är inte längre någon ideell verksamhet. Klubbarna ska vara lika inför lagen, oavsett om man väljer att låta dem betala för polisbevakningen eller inte.

torsdag 10 november 2011

Stalkning

Den nya stalkninglagstiftningen har nu varit igång en månad. På sin håll har den börjat kunna tillämpas.

Jag och några kollegor skrev om denna i veckans NWT.

Nu stärks skyddet för förföljda personer

Tusentals personer lever i dag förföljda av andra människor, med allt vad det innebär i form av kränkningar och trakasserier. Det kan röra sig om ovälkomna telefonsamtal, hot eller påhälsningar vid upprepade tillfällen. Inte sällan är förövaren en person som befinner sig, eller någon gång har befunnit sig, i närhet till offret. Majoriteten av dem som hemsöks på detta sätt är kvinnor.
För att förbättra skyddet för förföljda personer tillsatte – efter påtryckningar från Alliansen – den dåvarande socialdemokratiska regeringen år 2006 en utredning med syfte att komma med förslag på lagändringar. Riksdagen fattade i våras beslut om en proposition för att förbättra skyddet mot stalkning och den 1 oktober i år trädde de nya reglerna i kraft. Ändringarna innebär att ett nytt brott, olaga förföljelse, införs i Brottsbalken för att förstärka det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse. De nya reglerna innebär också att begreppet besöksförbud ersätts med den mer omfattande termen kontaktförbud.
Kontaktförbudet tar sikte på alla typer av kontakter. Det handlar inte bara om fysiska besök utan även förbud mot ringa, skriva brev, skicka textmeddelanden, e-post eller på övrigt sätt ta kontakt över Internet. Den tidigare formuleringen att förbud endast får införas om syftet inte kan tillgodoses genom ett mindre ingripande tas bort från lagtexten. Ett särskilt beaktande skall även tas om personen i fråga tidigare begått liknande brottslighet. Sammantaget stärker detta möjligheten att snabbt tillgodose skyddsbehovet.
Tidigare gällde att en person som förföljdes kunde begära införande av besöksförbud mot förföljaren. I den dåvarande lagstiftningen fanns möjlighet att förbjuda besök eller annan kontakt mellan två personer. Besöksförbud fick meddelas om det fanns risk för brott, förföljelse eller annan form av allvarliga trakasserier mot den som förbudet avser skydda. I synnerligen svåra fall fanns även möjlighet att begära utökat besöksförbud som även inkluderade förbud för förövaren att uppehålla sig i närheten av offrets bostad eller arbetsplats eller annat ställe där offret brukar vistas.
Ett kontaktförbud utgör inte något fysiskt skydd per automatik såsom skyddat boende eller överfallsskydd. Därför kommer personer som fått ett särskilt utvidgat kontaktförbud att kunna övervakas elektroniskt med så kallad fotboja. På så sätt kan den skyddade varnas om förbudet bryts. Elektronisk övervakning är ett allvarligt ingrepp i personens frihet. Det är frågan om en avvägning där den vägledande tesen ska vara att skälen till det särskilda och utökade tillträdesförbudet alltid väger väsentligt tyngre än den inskränkning i rörelsefriheten som förbudet innebär.
Vikten av en klar och tydlig lagstiftning för denna typ av brott kan inte nog understrykas. När riksdagen nu stärkt skyddet för förföljda personer har vi tagit ett viktigt steg i att stärka skyddet för alla de personer som måste leva med den skräck det innebär att vara förföljd.

lördag 15 oktober 2011

Rattfylleribrott

Skriver i dag ett längre inlägg i Aftonbladet om hur vi bättre motverkar drog- och rattfylleribrott. Flera förebyggande åtgärder kombineras med skärpt syn då människor i trafiken dödas till följd av drog-eller rattfylleribrott.

tisdag 11 oktober 2011

Väktare och ordningsvakter

Vi kan inte ha poliser till allt, och det finns t ex företag som vill ha en högre säkerhet än vad polisen kan erbjuda samhället i stort. Inte minst för många företag som har behov av bevakning.

Bevakningsföretagen spelare – i samarbete med polisen - en allt viktigare roll när det gäller att skapa trygghet och säkerhet i samhället.

Dessvärre är lagstiftningen omodern och tillskapad i en annan tid. Vi behöver se över möjligheterna att slå samman de lagar som reglerar bevakningsföretagen respektive ordningsvakternas verksamhet. Dessutom bör vi generellt se till om det går att förenkla bland den mångfald av regler som i dag reglerar olika bevakningsområden.

Utbildningen kan man också ha funderingar om. Varför är det längre utbildning för väktare än för ordningsvakter när det är de senare som har mest omfattande befogenhter?

Detta måste vi återkomma med från regeringen.

fredag 7 oktober 2011

Dråp när rattfulla kör ihjäl människor

Det måste bli möjligt att i vissa fall kunna döma en person för dråp. Frågan om straffnivåerna vid rattfylleribrott där någon dödas är åter aktuell efter en färsk dom från Göta Hovrätt.

Fallet gäller en man som befunnits vara grovt rattull och grovt vårdslös i trafik under en bilfärd i Rydaholm där mannen körde ihjäl en tvåårig flicka. (Se te x Aftonbladet) Hovrätten har fastställt fängelsestraffet till två och ett halvt år. Oavsett om åklagaren överklagar till Högsta Domstolen eller inte så kvarstår ramarna i lagstiftningen.

Straffvärdet för de grova rattfylleribrotten med dödlig utgång är för låga och borde i vissa fall kunna ges en annan rubricering - såsom dråp. Därmed ökar straffvärdet. Likgiltigheten för andras liv måste för de flesta vara uppenbar om någon medvetet och kraftigt berusad sätter sig i en bil och ger sig ut i trafiken.

Skall fler utländska brottslingar utvisas?

S i Malmö vill visa ut fler utlänningar. Är detta rimligt? Det finns hårt belastade området i våra storstäder. Utanförskapet och utsattheten för brott är omfattande. De sociala problemen sammantaget är inte sällan massiva. Lösningen på detta är skola, jobb, integration, föräldraransvar, massiva sociala insatser. Plus en rejäl närvaro från polisen. Då kan kriminella som ”förgiftar” ett område med sina brottslighet gripas, dömas och fängslas. Dessutom ska de kunna utvisas. Jag menar att Ilmar Reepalu (S) har en poäng när han vill se fler utvisade kriminella.

Idag är praxis lite klen. För många personer kan hävda "anknytning" vid ganska grova brott. Inte sällan begärs nåd på just denna grund. Det förekommer således att personer får en mildare påföljd med hänvisning till att detta kombineras med utvisning. Men sedan får den dömde nåd och får trots allt stanna.

Om en utländsk medborgare begår brott i Sverige idag är det upp till åklagaren att ta upp frågan om utvisning. Detta är en otillfredsställande och rättsosäker ordning. Vid grövre brott, eller när det handlar om återfallsförbrytare, borde prövning av utvisningsfrågan vara obligatorisk vid rättegången.

Vid allvarliga brott bör huvudregeln vara att utländska medborgare ska dömas till utvisning. Så är det inte idag. I de flesta fall av grov brottslighet utvisas endast en minoritet av de icke-svenska brottslingarna.

Utvisning bör vara huvudregel vid grova brott som begås av utländska medborgare. Därför krävs en reformering av regelverket. En skärpning av reglerna för utvisning av utländska medborgare på grund av brott skulle sannolikt ha en preventiv effekt.

Det bör dessutom vara obligatoriskt för domstol att pröva utvisning när en utländsk medborgare döms för grövre eller upprepade brott, men en individuell prövning ska alltid ske.

onsdag 5 oktober 2011

12-åring gripen av ordningsvakter

Media "hetsar" just nu kring ett uppenbart mindre lyckat ingripande mot en påstådd 12-årig pojke. Se t ex Aftonbladet. En stor nyhetsredaktion ringde just och frågade om vad jag ansåg om ett Youtube-klipp om denna händelse. Fråga är polisutredd och ärendet nedlagt. SL kollar nu närmare på vaktbolaget och sannolikt dess attityd och policy. Det verkar vettigt.

Det är ju helt omöjligt att avgöra om ingripandet var korrekt av ett klipp på Youtube. Inte mer tvång än vad läget kräver gäller så klart. Se till att den unge inte utsätts för förnedrande kvarhållande i allmän åsyn etc. Fast vad hade han och eventuella kompisar gjort. Åkt mellan tågvagnarna påstods det. Rätt allvarligt skulle jag säga. LUL säger följande bl a:

"35 § Har någon före femton års ålder begått ett brott på vilket fängelse skulle ha kunnat följa och anträffas den unge på bar gärning eller på flykt från brottsplatsen, får han eller hon gripas av envar. Om en enskild person har gripit den unge, skall denne skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

Polismyndigheten eller åklagaren skall omedelbart besluta om den unge skall friges eller hållas kvar för förhör. Den unge får inte tas i förvar men får hållas kvar enligt 14 §, dock inte längre än tre timmar efter beslut om frigivning eller, om den unge medtagits till förhör, sedan förhöret avslutats. Lag (2006:894)."

Vad som hände vet jag inte. Jag vet bara att polis och ordningsvakter varje dag griper och kvarhåller massor av människor. Också barn. I regel mot sin vilja. Ett fåtal av dom skriker att dom skall döda den som håller fast dom. En del skriker jävla hora. Det verkar som så var fallet med den aktuella tolvåringen. I alla fall låter det så på Youtube. Det talar inte till den unges fördel i detta fall.

Ibland sker inte ingripanden vilket visar sig vara fel senare. Ibland sker ingripanden får hårdhänt, ibland mot väldigt unga personer. Detta kan ha varit ett sådant fall. Jag vet inte faktiskt inte. Jag skulle inte vilja byta med Sveriges ordningsvakter. Deras uppdrag är lika svårt som det kräver knivskarpt omdöme. Klart det senare brister ibland, men det kan man inte säkert avgöra efter att ha tittat på Youtube.

Mordet vid häktet i Huddinge

Det tragiska dödsfallet, det sannolika mordet, på häktet i Huddinge väcker många tankar. Främst går dessa till anhöriga, kollegor och kvinnans närmaste chefer. Det är ingen tröst att detta är extremt ovanligt. Det som inte får hända har hänt.

Det hjälper föga att peka på stora satsningar på kriminalvården. Anslaget skattepengar ökade mellan åren 2006 och 2011 med drygt 1,7 mdkr, från 5,7 mdkr till 7,45 mdkr. Dvs + 30%, eller med 5,5% som en genomsnittlig årlig ökning. Trots färre personer i fängelse, färre häktade under samma tid så pekas det på resursbrist.

Vi får nu avvakta utredningen. Det kan faktiskt ha varit tjänstfel, men vi får vänta och se. Det framgår av mediauppgifter att det var flera personer som eskorterade den sannolika mördaren, men att han var ensam med den dödade kvinnan vid själva dödandet. Att en enligt uppgifter omvittnat farlig person, tidigare dömd och rimligen föremål för olika sinnesundersökningar över huvud taget lämnas ensam med en vårdare är märkligt. Alla intagna på häkten behöver inte ha ”två-på-dörren” men rimligen den kategori intagna som nu är misstänkt för mord.

Det kan finnas skäl för omprövningar av ledning, organisation och styrning efter det inträffade. Det samma gäller hur kriminalvården använder sina resurser. I nuläget känns det futtigt att lyfta fram rekordsatsningarna på arbete, behandling och utbildning i våra fängelser. Minskad droganvändning och rekordfå rymningar är också positivt. Det är bl a hit skattepengarna också går. Tanken med detta är ju att mer vettigt innehåll i sig ökar säkerheten. Tyvärr visar det inträffade att detta dock inte var tillräckligt på häktet i Huddinge. Frågan om det totala anslaget till kriminalvården kan också behöva diskuteras.

tisdag 4 oktober 2011

Stoppa kamphundarna

I samband med Folkpartiet liberalernas landsmöte kommer många viktiga sakfrågor att behandlas. En sådan är frågan om det skall införas licenskrav för den som vill ha en viss sorts hundar, s. k. kamphundar.

Det är uppbart att dessa är en säkerhetsrisk. Antalet personer som skadats allvarligt är för många och det förekommer också dödsfall. Jag stödjer licenskrav och så gör även Partistyrelsen som därmed bifaller bl a Mathias Sundins motion.

SvD skriver om saken idag.

måndag 3 oktober 2011

En effektivare polis

Några talar om att svensk polis behöver en haverikommission. Detta är att skjuta högt över målet. Förtroende för svensk polis ökar stadigt sedan ett par år tillbaka. Vi är på rätt väg, men en hel del återstår att göra. Jag skriver bland annat om detta i dagens Gotlands Allehanda.

torsdag 29 september 2011

Integritet i skolan

En kamera på skolgården efter skoltid. Eller inte. Detta är enligt min uppfattning ingen stor integritetsfråga. Därmed inte sagt att den saknar integritetsperspektiv. En stor integritetsfråga är däremot frågan om vem som ska ha tillgång till dokumentation om mina barn - och deras skolgång.

Den mer omfattande skyldigheten att dokumentera uppgifter om elever, exempelvis i individuella utvecklingsplaner, har gett anledning att överväga ett utökat sekretesskydd. Frågan har utretts och nyligen överlämnades förslag om starkare skydd för mina barns integritet. Bland annat föreslås ett s k omvänt skaderekvisit vilket innebär att utgångspunkten blir att uppgifterna om mina och andras barn inte är offentliga för vem som helst. Detta verkar klokt.

Här kan du läsa mer om utredningens hela förslag. Frågan skall du beredas av regeringen och utbildningsminister Jan Björklund.

onsdag 28 september 2011

Stalking

Den 1 oktober blir det lättare att låsa in människor som förföljer andra. På ett sjukligt sätt. Denna lag har sin ursprung i en FP-motion från 2005 som faktiskt hela Justitieutskottet ställde sig bakom. Något som då inte hänt på tio år.

Expressen skriver om lagen i en artikel idag.

tisdag 27 september 2011

Ekonomiskt turbulenta tider.

Jag skriver idag en artikel i Nerikes Allehanda tillsammans med finansminster Anders Borg och mina borgerliga kollegor. Så här ser den ut:

-----------------

Det blåser en kall ekonomisk vind genom världen. Stora skulder i många länder och finansiell turbulens leder till en svagare ekonomisk utveckling globalt och i Sverige. Djupet och varaktigheten på nedgången är högst osäker. Så ser läget ut när regeringen presenterar budgetpropositionen för 2012, ”Tid för ansvar.”

En central utgångspunkt för vår politik är ansvarstagande för de offentliga finanserna. Vi ska ha tydliga säkerhetsmarginaler – ett finansiellt sparande nära balans – för att säkerställa att vi kan förstärka jobbpolitiken om krisen blir mer långvarig. Vi ska freda välfärdens kärnverksamheter från nedskärningar. Likaså ska hushåll och företag värnas från skattehöjningar. Och även i svåra tider ska sammanhållningen tryggas.

I budgeten prioriterar regeringen åtgärder för att dämpa inbromsningen på arbetsmarknaden. Tillväxten och sysselsättningen ska öka och välfärden ska komma alla till del. Sammantaget presenteras reformer för 15 miljarder kronor för 2012.

Mot bakgrund av konjunkturförsvagningen görs en infrastruktursatsning om cirka 5 miljarder, som riktar in sig på drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg. Vi föreslår också ett arbetsmarknadspaket om sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012-2014, med åtgärder för jobb, aktivitet, utbildning och praktik samt insatser som gör anställningar billigare.

För att varaktigt öka tillväxten och sysselsättningen satsar vi bland annat 5,4 miljarder kronor på att sänka momsen på restaurang- och cateringtjänster, en sektor där många unga och utrikes födda får sina första jobb. Sänkt moms förväntas öka sysselsättningen och leda till lägre priser inom branschen, vilket regeringen och riksdagen kommer att följa upp, bland annat genom uppdrag till Konkurrensverket och Skatteverket. Nu är det upp till bevis för branschen.

För att fortsatt förbättra utbildningssystemet satsas 3,5 miljarder kronor 2012–2015. Lärarnas kompetens och läraryrkets attraktions­kraft ska höjas. Det ska löna sig att vara en bra lärare och att bli en bättre lärare. Inom gymnasieskolan föreslår regeringen åt­gärder för att höja kvaliteten på yrkesprogram­men på gymnasiet genom att exempelvis stärka det arbets­platsförlagda lärandet.

Sverige är och ska förbli ett av världens mest jämlika och jämställda länder. För att välfärden ska komma alla till del vill vi höja bostadsbidraget för unga utan barn och för barnfamiljer. För en ensamstående förälder med bostadsbidrag innebär det en inkomstförstärkning på 7 000-11 000 kronor per år, beroende på antalet barn. I syfte att förbättra situationen för pensionärer med låg ekonomisk standard föreslås även en höjning av bostadstillägget för ålderspensionärer med cirka 170 kronor per månad.

Allliansregeringen tar ansvar för Sverige i en orolig tid. Medan besparingspaketen avlöser varandra i Europa kan vi göra aktiva insatser för jobb och omställning och förstärka tryggheten för människor i en utsatt ekonomisk situation. Samtidigt ska vi bibehålla handlingsutrymme om krisen blir långvarig. Sunda offentliga finanser är och förblir hörnstenen som garanterar vår gemensamma välfärd och goda förutsättningar för sysselsättning och tillväxt.

----------------------

fredag 23 september 2011

Tillsynen över polisen

Det är dags att tillsynen över den svenska polisen flyttar ut ur polisens egna korridorer. Detta gäller inte minst med tanke på att polisen är på väg mot en ny organisation med en s.k. enrådighetsmyndighet.

Detta skriver DN om i dagens tidning. För den som vill läsa mer kan jag rekommendera Statskontorets rapport 2011:20 om Riksdagens och regeringens styrning av Polisen. Här framgår att det just finns mycket att önska. Eller den gamla utredningen om en Förstärkt granskning av polis och åklagare (SOU 2003:41).

Tillsyn över polisen
brukar ju mest diskuteras när det gäller extraordinära händelser som internutredningar, men den löpande tillsynen över regeltillämpning t ex är centralt för en effektivare polis även i nuvarande svårstyrda polisorganisation. Folkpartiet har i regeringen varit med och drivit på för en uppstramning av just tillsynen både för bättre rättssäkerhet, men även ur det viktiga effektivitetsperspektivet.

Sverige har duktiga poliser generellt sett, men de behöver nya förutsättningar för att kunna arbeta mer effektivt och fokuserat på det vi bestämt politiskt. Drömmen är dock att det räcker med ett enda krav. Minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta är nog dock lite väl trubbigt som styrinstrument. Även med en starkare tillsyn.

onsdag 21 september 2011

När människor dödas

Det går sannolikt inte att eliminera allt dödligt våld. Vi kan dock motverka det. När det t ex gäller uppgörelser mellan kriminella grupperingar med dödlig utgång är det viktigt att gå till botten med själva kriminaliteten. Drivkrafterna här handlar inte sällan om våldskapital, pengar och droger. Människoliv blir spelpjäser i en cynisk och sjukligt våldsam miljö.

När det gäller "närstående" och "barn" som dödas är läget ett annat. Inte sällan spelar psykiskt hälsotillstånd en avgörande roll. Inte sällan finns det omfattande varningssignaler som vid en tillbakablick inte sällan varit allt för tydliga.

Vi breddar nu arbetet med att göra särskilda undersökningar vid dessa typer av dödande. Vad hände, vad kan vi lära oss? Hur ska vi förhindra att det händer igen?

Det finns för tillfället tragiskt många enskilda fall där denna lagstiftning är eller skulle vara tillämplig. Frågorna så många när uppgifterna flashar förbi i mediarapporteringen.

Ett svar måste vara att socialtjänst, skola och polis måste kunna få göra mer - och agera tidigare.

Stå upp för yttrandefriheten!

Det är flera år sedan Lars Vilks rondellhund skapade rubriker, känslostormningar hos vissa och till och med diplomatiska förvecklingar. Tidningen som publicerade Vilks teckningar har givetvis all rätt att göra det – yttrandefrihet är grundbulten i demokratin. Sedan är det en moralisk fråga huruvida det är rätt eller inte – ingen tjänar på att förlöjliga det som är heligt för någon annan. Men det är så oerhört viktigt att vi står upp för demokratins grundbultar. Vi får aldrig göra avkall på yttrandefriheten. Den har så att säga tolkningsföreträde så länge det inte gäller hets eller kränkning eller förtal.

Medierna uppger nu att Lars Vilks inte kan delta i helgens stora Bokmässa av säkerhetsskäl. Detta är ytterst allvarligt och ännu ett exempel på att vi måste stå upp för vår yttrandefrihet. Att religioner, värderinger eller traditioner ibland upplevs ”kränkta” är det pris vi betalar för vår yttrandefrihet, men det är bättre än alternativet – censur. Kampen för yttrandefriheten är vår, oavsett var i världen den förs. Den ska vi inte kompromissa om. Jag hoppas verkligen Lars Vilks kan delta på kommande bokmässor.

tisdag 20 september 2011

Skärpt straff för sexköp

Jag har aldrig träffat någon som önskar att ens barn skall bli prostituerade. Jag har inte heller träffat någon ung människa som önskar detta åt sig själv. Däremot har jag träffat många som berättat om sina trasiga liv, missade livschanser, våld och droger i just prostitutionens spår.

Vi behöver göra mer för att förebygga sexhandeln i Sverige. När det gäller unga utsatta personer är t ex en fråga vem som skall bära risken för att en person kan vara väldigt ung vid ett sexköp. Det är inte orimligt att detta borde falla på den s k torsken. Tvärsnytt hade nyligen ett bra inslag om denna problematik.

Men vi måste också markera mot de personer som tycker det är ok att köpa sig tillgång till någon annans kropp för sin egen kortsiktiga tillfredsställelse Det finns grader i helvetet sägs det. Så är det också med brottet sexköp. Därför har vi nu skärpt lagstiftningen för de grövsta fallen. Jag skriver om detta idag.

Polisen kommer. Inte.

Polisen måste bli mer effektiv. Därför har vi drivit på för fler poliser i opposition och nu i regeringsställning. Tusentals nya poliser har levererats. Men det behövs också en ny organisation. Under utredning. Polisen behöver fler specialister. Påbörjat. Rätt verktyg såsom t ex buggning. Delvis levererat. Rätt utrustning är ett måste. Äntligen har polisen fått datorer i operativ miljö. Mer kan dock göras. Vi måste få till ett ökat samarbete med andra myndigheter. Under utveckling.

Folkpartiet liberalerna har en lista för att få till allt för en modernare organisation, vassare verktyg och fler poliser tillgängliga för brottsbekämpning. Det är svar på de brister som DN redovisade häromdagen när man fokuserade på frågan om huruvida polisen kommer på larm eller inte. En del fall är anmärkningsvärda och förbättringspotentialen är så att säga betydande. Det är bra att polisen nu tittar på dessa enskilda fall. (DN).

fredag 16 september 2011

Färre unga i fängelse

Ska vi minska brottsligheten bland unga måste vi arbeta med de breda socialpolitiska penslarna. Utbildning, praktik, kamp mot droger, meningsfull fritid och aktivistisk socialtjänst är givna inslag.

Vi har i regeringsställning ökat fokus på föräldrarsansvar, öka stödet och sett till att fler brott skall utredas så att fler unga kan få en snabb reaktion. Tidiga och tydliga reaktioner skall vara svaret när en ung människa begår brott. Första brottet skall vara sista brottet. Regeringens försök med sociala insatsgrupper är därför också steg i rätt riktning. Men att se mellan fingrarna har aldrig hjälpt någon.

FP har fler förslag på listan för att bättre motverka kriminalitet hos unga så som t e x att föräldrar ska närvara vid rättegångar, särskilda ungdomsdomstolar och helgavskiljning via socialtjänsten. Mer samarbete mellan kommunerna och polisen när det gäller familjehemsplacering till följd av missbruk eller brott är också viktigt.

En annan viktig sak vi arbetat för och som vi nu ser genomföras är att minska antalet unga som hamnar i sluten ungdomsvård. DN skriver idag bra om vår politik när det gäller fotboja för unga.

måndag 12 september 2011

Att kompensera för vanvård

Hur ska man kunna kompensera en människa för en förlorad uppväxt tillföljd av en systematisk vanvård? Dessutom hur gör man om förlusten kanske skedde för ett halvt århundrade sedan? Att försöka kompensera och visa respekt för den som uppger sig farit illa under sin uppväxt är en självklarhet för de flesta humanister. Det var därför lätt att med en första tanke hålla med den s.k. upprättelseutredningens förslag om en viss ekonomisk ersättning till människor som drabbats av vanvård och övergrepp inom ramen för den sociala barn- och ungdomsvården.

De missgärningar och den försummelse som barn och unga i samhällsvård varit utsatta för kan inte begripas. Med största välvilja kunde i praktiken många unga förr gå från ett elände till ett rent helvete. Berättelserna är lika hemska som många - även om vi måste komma ihåg att inte alla for illa. Det var dock en tid då den s.k. folkhemsvisionen hade en milt sagt omfattande och mörk baksida.

Utredningens förslag har nu nogsamt övervägts. Regeringens bedömning är att ersättning inte kan utges på ett rimligt rättssäkert sätt. Det är lätt att känna besvikelse över ett sådant ställningstagande, men det är inte orimligt. Detta visar oavsett man vill ge en symbolisk ersättning eller inte vilka problem det finns när det gäller att i nutid konstatera och ekonomiskt värdera mänskligt lidande långt tillbaka i tiden.

Det är en viktig princip att skadelidande i vårt land behandlas lika. Den föreslagna perioden för ersättning, 1920-1980 spänner över väldigt lång tid och människor och grupper i Sverige har farit illa p.g.a. olika omständigheter under perioden. Det är därför komplicerat att särbehandla en viss grupp.

Det handlar också om svåra gränsdragningsproblem för händelser som inträffat efter 1980. Vid någon tidpunkt måste gränsen dras mot det som är att beteckna som nutid. Annars får vi ett system för ekonomiskersättning som löper parallellt med gällande rättsordning.

Berättelserna från drabbade rör sig dessutom inte sällan om övergrepp begångna av enskilda individer och dessa brott var rimligen kriminaliserade vid tidpunkten för dåden. Det är upprörande och förkastliga handlingar, som vi alla önskar hade utretts och faktiskt bestraffats vid tidpunkten för brotten. Det finns således givna processrättsliga aspekter och rättsäkerhetsaspekter som talar emot ersättning. Det måste, om än med relativt låga beviskrav, kunna beläggas att en person är berättigad till ersättning. Då det kan antas att det i många fall kan saknas bevis, utöver den enskildes berättelse, blir det svårt med en rättssäker prövning av en ansökan. Upprättelseutredningens förslag innebar också en risk för att enskilda pekas ut som skyldiga utan möjlighet att få kännedom om anklagelserna eller möjlighet att bemöta dessa och få dem prövade i domstol. Det finns faktisk en omfattande risk för att staten i sitt försök att kompensera lidande orsakar nya lidande.

Tunga remissinstanser har dessutom just påtalat att de föreslagna beviskraven är lågt ställda varvid de ifrågasätter varför det ska vara lättare att få ersättning för kränkning i förfluten tid än i nutid. Högre ställda krav, exempelvis att det krävs något mer än den sökandes egen utsaga, medför rimligen att många inte kan beviljas ersättning vilket kan medföra nya orättvisor.

Det faktum att regeringen kommit till slutsatsen att det inte finns förutsättningar att utge ersättning motsäger inte på något sätt det faktum att barn och unga farit illa i samhällsvården i under den aktuella tiden. Det motsäger inte heller slutsatsen att samhället brustit i sitt ansvar för dessa barn och unga. Vanvårdsutredningen i sig är kanske de viktigast upprättelse och den viktigaste lärdomen.

Jag kan förstå att de som drabbats av vanvård vill ha pengar - och inte bara en ceremoni. Ekonomisk kompensation kan dock aldrig ställa till rätta de berövades på. Vanvårdsutredningen är ett viktigt dokument över en tid vi aldrig vill ha tillbaka.

Och vi måste dra lärdom av detta. Det krävs därför framför allt åtgärder för att förhindra att dagens barn och unga i samhällsvård inte far illa. Likväl att barn faktiskt tas om hand med tvång från samhället för att just slippa våld, misär och förnedring i sin biologiska familj. Tydliga framåtsyftande åtgärder är det enda sättet att visa på att samhället tagit de drabbades berättelser på allvar och att ursäkten till alla de som farit illa är allvarligt menad.

Jag gissar att frågan om också ekonomisk kompensation inte är avgjord för all framtid. Det är för många som förväntat sig någonting. Det är i så fall faktiskt rimligt. Summan behöver inte vara hundratusentalskronor, men ett visst belopp skulle de facto kunna underlätta förståelse för upprättelseprocessen i övrigt. Det måste också ta med i beräkningen. Skulle det kräva ytterligare rättsligutredning så må det vara hänt. Det betyder inte att regeringens ståndpunkt därmed per definition är fel, endast att frågan är komplicerad.

fredag 9 september 2011

Det parlamentariska läget

Nu när Riksdagen snart drar igång med full kraft och statsbudgeten för 2012 läggs fram så ökar frågeställningarna kring hur regeringen skall få igenom sin politik i just Riksdagen.

Väljarna har aldrig fel. De gav Alliansen som helhet ett än starkare stöd vid valet 2010 jämfört med 2006, men dock inte en egen majoritet. Det rödgrönda regeringsalternativet förkastades med all tydlighet.

Det finns nu fyra oppositionspartier som har - vad jag kan bedöma - olika ideologiska grunder och olika tankar med samhällsutvecklingen. De har valt att inte bilda en egen regering.
Så länge S inte gör gemensam sak med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet får FP och regeringen igenom vår politik.

Allianspartierna gav innan valet besked om att om vi inte fick egen majoritet så skulle vi ta en diskussion med i första hand Miljöpartiet, i andra hand Socialdemokraterna. Båda har också skett under det första året i denna mandatperiod.

Att ombilda regeringen är inte någon fråga som är aktuell så vitt jag kan bedöma. Men gärna mer samarbete med MP.

torsdag 8 september 2011

Nätbrott

Nätet är en fantastisk företeelse. Det med verkar sannolikt i stor omfattning till att stärka demokratin - och därmed friheten för människor. De stora förändringarna i Nordafrika hade sannolikt inte varit möjliga utan modern informationsteknologi. Avstånd kortas och människor kan mötas mer - måhända virtuellt.

Dessvärre kränks också människors integritet med hjälp av samma teknik. Bara nätbrotten beräknas enligt en färsk undersökning kosta mer än 9 miljarder om året. Bara i Sverige.

Oavsett vilken teknik vi talar om är det viktigt att brottsbekämpande myndigheter kan utgöra en motvikt mot brottsligheten även på näten. Det handlar om att rimligt effektivt kunna förebygga, utreda och därmed bekämpa brott mot människor egendom eller personliga integritet. På nätet eller där moderna kommunikationsmedel/teknik är centrala hjälpmedel.

Inte minst Facebook är ett socialt medium som blivit en arena som också drabbar allt fler direkt negativt.

Utmaningen är således den samma som vid alla brottsbekämpning nämligen att balansera rättstrygghet, rättsäkerhet och skydda av vår personlig integritet. Detta arbete är svårt, men väldigt viktigt.

De mer anarkistiska affärsintressena agerar ofta för minimala rättsliga verktyg att effektivt kunna minska brottsligheten. "DDR-samhället rycker allt närmare, menade t ex Jon Karlung, styrelseordförande för bredbandsföretaget Bahnhof, när vi i Riksdagen för en tid sedan diskuterade skydd av barn mot t ex s k grooming.

Nätet får vare sig vara ett pirat- eller terrorparadis såsom Somalia eller ett totalövervakat DDR. Balans är uppgiften. Den liberala uppgiften.

onsdag 7 september 2011

Preskription

Vi har under ett antal år förändrat reglerna för preskription dvs tiden då en viss tid förflutit ska inte ett brott längre skall kunna leda till påföljd. Reglerna har historiskt haft ett syfte att avgränsa rättsvårdande myndigheters arbete. Inte minst ur processekonomisk synvinkel är det svårt att utreda 30 år gamla brott på ett rättsäkert sätt. Minnet sviktar ju i regel tidigare än så.

Moraliskt sett är det dock tveksamt. Det finns t ex ingen anledning att en mördare skall kunna få straffrihet efter 25 år så som det var tidigare.

För ett år sedan avskaffade således preskriptionen helt för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som innebär mord eller dråp. Uppgifter som har att göra med sådana brott ska inte rensas ut från spårregistret förrän upp till 70 år. För brottet könsstympning av barn förlängdes preskriptionstiden. Den ska framöver börja löpa först från den dag som barnet har fyller eller fyller 18 år. Så som vi redan ändrat reglerna när det gäller allvarliga brott mot barn.

När det gäller brott mot barn gäller redan en förlängd preskriptionstid och den börjar inte löpa förrän det år barnet fyller 18 år. Även om brottet inträffade t ex 1o år tidigare. Förlängd preskriptionstid gäller idag för bl a våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, koppleri och grovt koppleri.

Ökade möjligheter att fälla någon med modern teknisk bevisning ökar argumenten för att brott inte skall preskriberas. Att låta någon komma undan på temat att "tiden läker alla sår" är svårsmält i allmänhet och i synnerhet när det gäller brott mot barn.

SvD skriver idag om ett förslag om ytterligare slopad preksription. FP utesluter inte detta.

tisdag 6 september 2011

Höj i n t e alkholskatten

Det finns utredda regeringsförslag om att höja alkoholskatterna. Ytterligare.

Jag har så långt det varit möjligt argumenterat för att Folkpartiet liberalerna ska motsätta sig en sådan höjning i den statsbudget som snart presenteras för 2012.

Det är inte rimligt att höja skatterna på alkohol. Ytterligare. Det motverkar deras viktigaste syfte, som rimligen inte bara kan vara pengar till staten, utan det att minska konsumtionen av alkohol.

Högre alkoholskatter i Sverige ökar "vinsterna" i en än mer massiv privatinförsel vilket innebär än mer ”alkoholläckage” till unga – inte sällan genom smutsig försäljning från kriminella via allt från flakmoppar till mörka källargarage. Fråga vilken 16 åring som helst idag - om det har svårt att få tag i ”utländsk alkohol”. Det finns tyvärr många mobilnummer att ringa.

Vidare finns en uppenbar risk för ökad överkonsumtion hos människor med egna stora spritlager. Hoppas kunna tala min regering till rätta.

Öppna däremot gärna för hårdare tag om alkohollangarna som satt i system att få 14-åringar att supa ner sig. Polisen måste kunna få gå hårdare fram med bevisprovokation för att klämma åt dessa lika cyniska som tragiska personer. Stäng de privata systembolagen med andra ord.

Tullens beslagstatistik visar på krafig ökning av beslagen när Kronan kraftigt stärktes igen gentemot Euron.

fredag 26 augusti 2011

Sänkt restaurangmoms viktig för ungas jobb

Idag åker jag till Harpsund för överläggningar om budgeten. Det är väl ingen hemlighet att en het fråga i förhandlingarna är om vi ska sänka restaurangmomsen eller inte. Jag tror att det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft, för jobben och välfärden. Idag i Örebro träffade jag företrädare för restaurangbranschen, från Clarion Hotell, Mc Donalds och Lilla Örebro. De vittnade alla om att det inte bara är maten på tallriken som blir billigare av en sänkt moms utan det ger möjlighet till bättre service och inte minst kan företagen växa sig starka och anställa. För Sverige är det viktigt för turistnäringen. När stora sällskap och konferenser ska ut och resa så drar Sverige kortaste strået. Valet mellan Nice, Stockholm och Barcelona är inte särskilt svårt. Deras moms är mycket lägre än i Sverige. Restaurangbranschen är också ungdomarnas startskott på arbetsmarkanden. En sänkt moms kan således underlätta för unga människor och invandrare att lättare komma in på arbetsmarknaden. Om det ska finnas chans till etablering måste fler timjobb till. Jobb som kan växa till heltid. Detsamma om man ska kunna få mindre jobberbjudanden trots att man uppbär socialbidrag. Min personliga uppfattning är att vi bör sänka momsen – det tar jag med mig till Harpsund idag.

måndag 22 augusti 2011

Frågorna efter terrordådet i Norge

Vansinnet som i överlagt raseri slog till och dödade människor i Norge den 22 juli 2011 har lämnat spår för evigt. Mängder av frågor kvarstår. Sorgen likaså. Jag har fått många frågor om hur detta påverkar Sverige. Här kommer svar på fyra frågor jag fick nyligen.

Hur förändras er politik av dåden i Norge?

- Vår syn på hårdhandskar mot extremister förändras inte. Inte heller att det bästa är att förebygga galenskaper. Utbildning och kamp mot utanförskap är alltid viktigt.

Hur tror du andra partiers politik påverkas?

- Vet inte. Några kanske förändrar sitt tonläge.

Kan du nämna en konkret politisk reform/åtgärd som kan minska högerextremism – och en som skulle öka den?

- All extremism kan motverkas bättre bland unga genom ett starkare samarbete mellan polis, skola och socialtjänst. Extremister göder varandra. Vänster till höger, religiösa i alla riktningar. Därför krävs helhetsgrepp. Folkpartiet och regeringen har redovisat en agenda för detta.

Bör några lagmässiga och/eller polisiära förändringar göras i Sverige för att förhindra liknande händelser här, och isåfall vilka?

- Våra egna vapenlagar bör ses över. Straffsatser för olaga innehav likaså. Planering av massmord måste i framtiden kunna förhindras bl a genom tydligare reglering av tillåtna provokativa åtgärder. Svensk polis är väl medveten om hoten mot vårt samhälle. Det är även viktigt med ett starkare samarbete mellan polis, socialtjänst och skolan. Signalerna kan ofta finnas om att extremisten också har blivit våldsbenägen, men de kan var svåra att tyda.torsdag 11 augusti 2011

Om riksdagsledamöters ersättningar

Jag för många brev och förfrågningar. Det är om stort och smått. De flesta som skriver sakligt och någorlunda personliga försöker jag också svar på - så fort jag hinner. Inte sällan är människor arga på ledamöters ekonomiska ersättning.

Jag menar själv att det är orimligt att en f d ledamot kan ha en s k inkomstgaranti om 66% av riksdagsarvodet till den dag man fyller 65 år. Detta dock endast för det fall att den f d ledamoten 1) har fyllt femtio år och 2) varit ledamot i minst tolv år. Det är enligt min bedömning ytterst få som under lång tid "utnyttjar" denna möjlighet. Det visar också de genomgångar vi som gruppledare gör för att se vad vi kan göra från respektive parti för att tala med våra f d ledamöter som nyttjar inkomstgarantin.

När det gäller inkomstgarantin är det bättre att höja arvodet under tjänstgöring något och sedan skära ner på möjligheten till i praktiken livlång försörjning. En tydlig avtrappning bör t ex kunna ske över tid. Denna fråga kommer jag att ta upp med mina gruppledarkollegor under hösten.

Detta är dock inget stort samhällsproblem. Svarade därför idag en medborgare på detta sätt. Hoppas ni inte tycker jag är "fartblind".

---------

Hej igen!

Om du kollar de samlade villkoren för parlamentariker i Sverige med vilket annat utvecklat land som helst så är den samlade ersättningen sällan bättre i Sverige.

Trots detta är Sverige ett av världens mest utvecklade länder med minst korrupta beslutsfattare. Vi är ett fantastisk land med en omfattande välfärdssystem för att ge människor goda livschanser. Alla tar förvisso inte denna chans, men det kan man inte klandrar politiker i något parti för. Vår värld står - inte minst i dessa dagar - inför stora utmaningar.

Jag menar att dit räknas inte att först och främst att minska den tänkbara eknomiska ersättningen till svenska riksdagsledamöter. Många medborgare i andra länder önskar nog idag att de de senaste tjugo åren haft politiker som i Sverige. Oavsett parti. Vår Riksdag har i årtionden fattat beslut som gör att vi idag står starka. Vi pratar om vilka reformer vi skall genomföra. Eller vilka skattesänkningar vi skall göra för vanliga inkomstagare eller pensionärer. Andra länder fundrar på hur man skall sänka löner, höja avgifter och minska ersättningar. Och höja skatten för alla.

Var stolt för Sverige. Inte över politikerna - utan över att medborgare i Sverige i årtioenden röstat och valt politiker som tillsammans fattat kloka beslut. Du har säkert röstat också någon gång du också.

Men som jag skrev i vår tidigare brevväxling. Vad gäller inkomstgarantin så bör den kunna reformeras.

Med vänlig hälsningar

Johan Pehrson

tisdag 9 augusti 2011

Spelautomater och sprit

Hela spelmarknaden måste göras om. Nuvarande ordning håller på att rämna. Svenska Spel bör kunna fortsätta med monopol på vissa spel medan andra bör släppas fria mot en licensavgift. Alla spel ska dock ta regleras hårt av social hänsyn för att motverka t ex spelmissbruk. Dessutom kräver den ideella sektorns intäkter från spel och lotterier särskild hänsyn vid en omreglering.

Vad gäller s k spelautomater live i te x restauranger så krävs definitivt förändringar. Det är inte så få som spelar bort sin redan ansträngda ekonomi på Jack Vegas-automater. Att det krävs alkoholtillstånd för att en näringsidkare ska få ha en automat säger det mesta om automaternas bidrag till social misär. Detta uttryckte jag i SVT igår.

onsdag 13 juli 2011

Rattfylleristerna ska stoppas

Varje dag ger sig ungefär 12 000 personer ut på vägarna i Sverige med alkohol i kroppen. Det betyder 500 rattfyllerister i timmen. Varje dag. Dygnet runt. Konsekvenserna är tyvärr i många fall katastrofala. Alliansregeringen har tagit flera steg för att komma åt rattfylleriet och brotten som följer i spåren. Idag skriver jag i Aftonbladet om de åtgärder som regeringen vidtagit och om vad Folkpartiet vill genomföra för att få bort rattfylleriet på vägarna.

måndag 11 juli 2011

HäktenHäkten är inte särskilt roliga platser. Här befinner sig människor inlåsta fast de ännu inte är dömda för ett brott. Deras vardag ombesörjs av kriminalvårdare som gör sitt bästa för att göra tiden så dräglig det bara är möjligt. Det råder inte samma krav och förväntningar på aktivitet hos den misstänkte såsom det gör för den som avtjänar ett straff på en anstalt. Passivitet är tydligt även om det ofta finns enklare packningsjobb. Rasten ute är kort, en timme per dag, ofta på en rastgård som på bilden. Har man vissa restriktioner är det ensamrast på en ännu mindre rastgård som gäller.

På senare tid har det varit några uppmärksammade självmord bland häktade. Detta är allvarligt. Även om andelen över tid är få jämfört med vad det t ex är inom psykiatrin där människor också rimligen ofta mår dåligt. Utmaningen är stor. Människor som är misstänkta för vidriga brott mår ju inte bra - oavsett om den misstänkte är skyldig eller inte. Lägg där till att personen kanske har omfattande restriktioner och i praktiken är avskuren från omvärlden. Samtidigt skall den häktade regelbundet ”brytas ner” av hårda polisförhör för att kriminalvårdarna på häktet senare skall försöka ”lappa ihop” den misstänkte igen. Detta kan pågå i veckor.

Det finns anledning att fundera på om inte restriktioner används för ofta i Sverige. Det menar i alla fall flera kriminalvårdare jag träffat. Detta är en fråga jag ska ta upp med mina kollegor i Alliansregeringen.

tisdag 5 juli 2011

Mota våldet på våra arenor

Idag deltog jag i Tv4:s debatt om hur vi ska stoppa våldsverkarna på och utanför våra arenor. En viktig debatt, inte minst sett i ljuset av flera våldsamma fotbollsmatcher under våren. Med var också länspolismästare Carin Götblad och regeringens samordnare Per Unckel. Titta gärna på debatten på denna länk.

måndag 4 juli 2011

Almedalen

Så har Almedalen rullat igång igen. Trots vissas förväntningar om ett lugnare år med tanke på att det är ett eftervalsår, så slås det rekord. Igen. Frågan är om det inte blivit lite väl stort och uppskruvat i antal aktiviteter. Begrepp som firmafest, branschmässa etc blir allt mer träffande. Risken är uppenbar att mängder av diskussioner och PR-insatser endast når ut till ett extremt litet antal människor utanför själva ”dalen”. Flera egna Almedalstidningar finns i en uppsjö för att bekräfta sig själva och för att understryka att vi bevistar något viktigt. Hur som helst sker många viktiga möten i avslappnad miljö. Så länge jag är efterfrågad i mitt uppdrag är det svårt att finna orsaker till att avstå från att delta i Almedalen.

Här är några av de organisationer som arrangerar debatter, möten eller andra samtal där jag deltar i år:

Polisförbundet
Försäkringsförbundet
Systembolaget
Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL)
SKB
SFS/TCO
Fastighetsägarna
Gotlands kommun
Kostymfritt
Polisen i Stockholms län
Rädda Barnen
Tryggare Sverige
Västsvenska Handelskammaren
Autism- och Aspergerförbundet
KRIS
Kriminalvården
Amnesty

Nu håller vi också tummarna för vädret. Och äter hamburgare för att fira USA:s nationaldag.

onsdag 22 juni 2011

S, SD och huliganerna

Våldet och ordningsstörningarna som sker i anslutning till idrottsevenemang är oacceptabelt och måste mötas med kraft. Folkpartiet och regeringen har agerat, och fortsätter att agera, med just detta fokus.

Det ingår i den nationelle samordnaren Per Unckels uppdrag att föreslå förändrad lagstiftning, exempelvis rörande anmälningsplikt, om han anser att det är det bästa och mest effektiva sättet att hantera våldet. Ett sådant förslag måste självklart uppfylla grundlagens krav, remitteras samt nagelfaras av lagrådet innan det över huvudtaget kan läggas på riksdagens bord.

Att S, SD, V och MP idag i Riksdagen föregriper utredarens arbete och kräver ett lagförslag, oavsett om det är lämpligt och oavsett vilka synpunkter olika remissinstanser och lagrådet kan tänkas ha, är vrickat. Se även DN.

De kan använda sin de facto majoritet till att söndra regeringsmakten, men det är sakligt sett ett farligt spel man bedriver. Driver de sin armkroksgång för långt får det regera istället. Vill de det?

Regeringen kommer självklart att återrapportera till riksdagen hur det gemensamma initiativet från S, SD, MP och V tas om hand. Rimligt är att Per Unckel lägger ett delbetänkande ganska snart gällande detta och andra tänkbara åtgärder. Men det måste grundlagssäkras innan det kan bli en skarp lag.

tisdag 21 juni 2011

Tramsigt om förhållandet till SD

Medier försöker skapa och söka konflikter så det har något att göra. Detta gäller inte minst Riksdagspartiernas förhållande till varandra. Jag talar med, lyssnar på och försöker förstå alla partier i Riksdagen. Går inte alltid så bra. Flera andra partier har ju världsuppfattningar som verkar varahämtade från månens baksida. Det innebär att med just dessa partier är det orimligt eller iaf extremt svårt att försöka förhandla med.

Detta diskuterade jag i P1 Morgon imorse.

fredag 17 juni 2011

Tobak

Det finns förslag om höjd tobaksskatt. Detta är rimligt, men inte oproblematiskt. För det första kan man frågan sig huruvida en höjd skatt verkligen leder till ett minskat tobaksbruk med tanke på att tobak redan är dyrt. Fast viss effekt har det nog ha. För det andra måste man ta i beaktande vilka negativa konsekvenser en höjd skatt för med sig?

Tidigare skattehöjningar på tobak har visat sig leda till en ökning av inte minst cigarettsmuggling. 1998 var dåvarande regering tvungen att sänka tobaksskatterna med 25-30 procent efter att en chockhöjning av skatten 1997 inneburit en dramatisk ökning av den illegala handeln.

Redan idag är tillgången på illegala cigaretter allt för god i Sverige. Det handlar dels om rena förfalskningar, dels om insmugglade originalprodukter. Kopiorna är oftast så skickligt gjorda att kunderna inte kan se skillnaden, vilket gör att de butiksägare som säljer lagliga produkter hamnar i ett konkurrensmässigt underläge.

Det kanske är dags att leta efter nya lösningar. Ett alternativ som tål att tänkas på är möjligheten att byta systemet med högsta pris som vi har idag mot ett fastprissystem. Trots att ett fastprissystem känns främmande från ett liberalt perspektiv kan det försvåra försäljningen av de billiga och inte sällan olagliga cigaretter. Vi har ju ”fast pris” på alkohol över disk i Sverige. Samma borde kanske kunna gälla tobak. Fast bäst är ju om ingen röker över huvud taget.

tisdag 14 juni 2011

S torskar utskottsinitiativ om anmälningsplikt

Socialdemokraterna gör sitt bästa för att i alla möjliga frågor försöka binda upp SD, V och MP i majoriteter och ibland i olika utskottsinitiativ.

Idag misslyckades S med sitt upplägg för SD. SD svek S försöket till plakatpolitik och S fick endast V och MP med sig i försöket till ett s k utskottsinitiativ. Det blev dock ett ärende för kammaren pga S-ordförandens utslagsröst. Tveksamt med tanke på att detta kommer att falla i Kammaren.
Folkpartiet ser positivt på den utredning som har tillsatts för att löpande lämna förslag för att motverka denna typ av brottslighet. Vi vill fortsätta att hitta ytterligare åtgärder mot våld, skadegörelse och annan brottslighet i samband med idrottsarrangemang.

Den samordnare som regeringen har tillsatt kan, inom ramen för sitt uppdrag, ta upp
frågan om anmälningsplikt och lämna ett delbetänkande så fort frågan är
färdigutredd. Det meddelade Per Unckel själv vid Folkpartiets seminarium om s k huliganism för några veckor sedan.

Frågan om s k anmälningsplikt väcker självklart principiellt viktiga frågor om grundlagsfästa rättigheter. Även om vi förespråkar detta som en skärpning bland andra så är det olämpligt att på förhand ange att regeringen ska återkomma med just detta förslag alena och ryckt ur sitt sammanhang bland ett batteri av åtgärder. Det är en ovanlig åtgärd att såsom S och andra vill styra en utredning att komma fram till ett visst förslag; det normala och rimliga är att låta den tillsatta utredaren se över frågan och därefter avgöra om något förslag ska läggas. Därför stödjer inte jag några slafsiga utskottsinitiativ.

Skyddet av Ernst verkar fungera

Moderna kommunikationsteknologi är ofta bra, men kan missbrukas.

Tillgången till uppgifter som finns lagrade om våra liv hos tex ICA, Expressen eller hos sjukvårdsgivare måste dock regleras precis som rätten att öht upprätta register över personer hos myndigheter, organisationer eller företag.

Nerikes Allehanda rapporterar idag att en sjuksköterska åtalas för att brott mot patientdatalagen då hon tjuvkikat i ”Ernsts” patientjournal. Gissar att hon ångrar sig lika mycket som ”Ernst” är tacksam att han skyddas av det skydd för integriteten vi satt upp i Riksdagen. Vi får se vad utfallet av åtalet blir.

torsdag 9 juni 2011

Registrera huliganerna

Efter veckans säkerhetsmöte mellan de svenska elitklubbarna i fotboll har också ÖSK bestämt sig i frågan om ett huliganregiser.- Vi kommer att söka ett tillstånd, säger Marino Rahmberg. Detta redovisar Nerikes Allehanda idag. Detta är värt allt stöd. Vi måste kunna stoppa våldsverkare från fotbollsfester. Klubbarna måste ges verktyg att själva effektivare möta vansinnesvåldet på och kring våra idrottsarenor.

Skärpt föräldraransvar

Idag har jag chattat på Aftonbladet om föräldrars skadeståndsansvar för sina barn för att ersätta skador som barnet orsakar genom brott.

tisdag 7 juni 2011

Minskad barnfattigdom

Barnfattigdomen har på tio år minskat med 30 procent. Om vi ser till det det absoluta fattigdomsbegreppet. Det är bra. Jobblinjen, kampen mot utanförskapet och upprustningen av vårt utbildningsväsende är några viktiga delar i detta arbete.

Rädda Barnens utspel idag är trots detta viktigt. Trots att de där fokuserar på det relativa begreppet. Mycket är gjort, men mer är att göra. Självklart drabbades barnen också i Sverige när arbetslösheten växte i den globala finanskrisens spår. Arbetslösa föräldrar leder till fattigare barn. Men nu minskar arbetslösheten igen. Om det går bra för Sverige riskerar den relativa fattigdomen att öka. Inte minst så länge det under årtionden uppbyggda utanförskapet består. Med kraftiga ekonomiska problem, konkurser och börskollapser så är det inte ovanligt att den relativa fattigdomen minskar, men är det bra?

Fråga barnen i Grekland, Storbritannien eller Island hur de drabbas just nu av årtionden av slarviga politiker. I Sverige rullar vi inte fram fattigdomen till våra barn. Vi arbetar för att minska den.

Jobben är fortsatta huvudlinjen. Sedan årsskiftet har t ex arbetslösheten i Örebro län minskat med 1500 personer. Om varje person i snitt har ett barn av dessa personer så är det många barn som lämnat ekonomisk utsatthet och kanske fattigdom i dess förlängning.

Däremot är några av Rädda Barnens förslag värda att gå vidare med. Såsom grundbeloppet i den s k föräldraförsäkringen (som inte är någon försäkring) eller vad gäller nivån på bidragsförskottet då ensamstående inte kan få ut underhåll från den andra föräldern.

Vi ska se vad vi kan få fram i budgetförhandlingarna under sommaren.

Reformera EBM

Ekobrottsmyndigheten ska få ett nationellt ansvar för att bekämpa s.k. ekobrott i hela Sverige. I dag ansvarar EBM för ekobrotten i de tre storstadslänen samt Hallands, Blekinge och Gotlands län. Detta enligt den senaste utredningen om myndigheten. Den förra kom fram till att vi borde ha en enda åklagarmyndighet i Sverige. Förslaget är bättre än ingen ändring alls.

På EBM arbetar massor duktiga åklagare, poliser och annan personal. Det är dock ett problem att de bara arbetare med just dessa brott. De flesta grova ekonomiska brott idag inbegriper också annan brottslighet. Vi har ju inte har en särskild myndighet för grova narkotikabrott, människosmuggling och grova rån.

I veckan kom dessutom allvarlig kritik mot delar av verksamhet inom EBM.

Detta talar för att vi borde flytta över EBM till ett sammanhållet än mer effektivt åklagarväsende. Eller rättare sagt lägga ner verksamheten, men tillvarata spetskompetensen, så som den förra utredningen föreslog. Vi har inte råd med ineffektiva organisationer och märkliga myndighetsstrukturer i kampen mot grova brott.

torsdag 26 maj 2011

Våldsverkarna måste stoppas

Det är tragiskt att ett fåtal våldsverkare har förstört flera allsvenska matcher. Det som ska vara en fotbollsfest för oss alla som älskar fotboll har den senaste tiden istället blivit skandalträffar. Derbyt mellan HIF och Malmö FF är senast i raden av skandalmatcher. Jag skriver på Brännpunkt om vad vi i Folkpartiet vill göra för att mota våldsverkarna.

fredag 20 maj 2011

Brottoffren i fokus

Det är utmärkt att EU- kommissionen nu lägger ett förslag om brottsoffer som ger en miniminivå av rättigheter, av stöd och skydd runt om i Europa. Hittills har fokus på harmoniseringen på EU-nivå legat rätt mycket på ökat polissamarbete och grunderna för att kunna verkställa processuella tvångsmedel, vilket givetvis både är viktigt och nödvändigt. Men brottsoffrens rättigheter spretar rejält i de olika länderna i Europa så det är glädjande att EU nu tänker lagstifta om brottsoffrens rättigheter. Rättigheterna som slås fast i förslaget handlar om att brottsoffer ska behandlas med respekt, att polis och åklagare utbildas på området, att brottsoffer informeras om sina rättigheter och erbjuds stöd. Man ser särskilt till extra utsatta brottsoffer, med funktionshinder eller som är underåriga. Förslagen kan givetvis vid en första åsyn verka självklara. Men just på grund av att de faktiskt inte är det överallt så är det så viktigt att EU nu sätter ner foten och sätter brottsoffret allt mer i centrum. Arbetet är en konsekvens av att det s k Stockholmsprogrammet togs fram under det senaste svenska ordförandeskapet i EU.

måndag 16 maj 2011

Europeisk storsatsning mot organiserad brottslighet

I dagens Sydsvenskan skriver jag om den gränslösa brottsligheten som måste motas med ett effektivare och mer intensifierat EU-arbete. Ett förslag är ett europeiskt FBI med större muskler.

torsdag 12 maj 2011

Lugn i tingsrättsleden

Äntligen kan tingrätterna runt om i landet få arbetsro och lite lugn. Regeringen kommer inte att gå på Domstolsverkets förslag att lägga ner tingsrätterna i Hässleholm, Eksjö, Norrtälje och Mora. För oss är det viktigt att fokusera på kvalitén i domstolarnas verksamhet och på tillgänglighet för medborgarna. Genom att vi har en bra geografisk spridning så garanterar vi den tillgängligheten. Domstolarna har gått igenom mycket förändringar det senaste decenniet. Nu vill vi sätta punkt för nedläggningar och sammanslagningar och ge tingsrätterna tid att utveckla sin verksamhet och få kontinuitet i desamma.
Jag gjorde själv ett besök vid Norrtälje tingsrätt för ett par veckor sedan och imponerades av den kompetens och professionella verksamhet som bedrivs på våra domstolar.

fredag 6 maj 2011

Heja ÖSK. Rätt att överklaga.

ÖSK gör rätt som överklagar kraven på att bara ÖSK och ytterligare ett par allsvenska klubbar skall betala för polisens kostnader kring arrangemanget. Ett kännbart betalningsansvar är inte orimligt i sig, men det är orimligt att inte alla elitklubbar behandlas lika. Att delar av driften av dessa klubbar sker i bolagsform räcker inte som vattendelare. Snarare bör långsiktighet vad gäller bland annat ansvar som är kopplat till bolagsformen uppmuntras om vi skall komma tillrätta med t ex säkerhetsfrågorna kring våra arenor.

Jag försöker nu driva på in mot min regering att åtgärder måste vidtas för rättvisa regler för betalningsansvar för elitklubbarna och att nya åtgärder måste vidtas för att minska det s.k. läktarvåldet på och utanför arenorna. I kväll sitter jag klistrad på ÖSK – Kalmar FF. Hoppas på vinst.

onsdag 4 maj 2011

Huliganism

Det är sannolikt inte svårt att stoppa våldet kring idrotten i allmänhet och kring fotbollen i synnerhet. Frågan är bara hur vi gör det utan att ta död på den passion som finns för så många av oss som älskar fotboll.

Folkpartiet liberalerna ordnade igår ett seminarium där vi tillsammans med fotbollsförbundet, utredare, polis, klubbar, fans, proffstyckare och andre försökte samla ihop diskussionen om vad som behöver göras. Alla var överens om att det är viktigast med det förebyggande långsiktiga arbetet, eftersom det i slutändan måste handla om ett individuellt ansvar för varje person som begår ett lagbrott. Mycket är gjort, men mer finns att göra.

Vi är helt säkra på att det är rimligt att alla klubbar betalar en del av kostnaderna för säkerheten. Det skapar rätt drivkraft att fokusera på säkerhet kring arrangemangen. Men det är viktigt att alla klubbar behandlas lika om man spelar i två högsta divisionerna. Elitklubb är frågan. Inte om delar av varumärket är ett bolag eller inte.
Dessutom menar vi att det böra införas en möjlighet till anmälningsplikt för personer som är kända och dömda huliganer. Det finns givna fördelar om personer som inte får närvara på en arena under matchtid måste infinna sig hos polis en bra bit därifrån samtidigt som matchen spelas?
I regeringens arbete för tryggare idrottsarenor har FP några ytterligare några stenar som vi just nu vänder på.
Det gäller frågan om personliga biljetter. Hur mycket säkrare blir det om alla biljetter bär köparens namn? Eller i alla fall för ståplats. De verkar ju vara klart vanligast med Våld/brott på de supporterdedikerade sektionerna på våra arenor.
Vi bör titta närmare på Köpenhamnslaget Bröndby IF:s modell – fingeravtryck i 48 timmar. Fingeravtrycken kopplas till biljetten, men raderas efter 48 timmar. Personer som missköter sig kan lätt nekas köpa biljett nästa gång, då just dessas fingeravtryck identifieras och blockeras för ett antal matcher. Är troligen ok med Datainspektionen om det inte handlar om ett strukturerat material.

Fotoidentifiering måste övervägas. Ska portade personer fotograferas? Ska bilderna finnas att tillgå för personalen vid entrén? Är detta görligt rent logistiskt?
Alko- och drogtester för att få komma in på arenan. Detta vid misstanke om påverkan. Hur ska berusade personer hanteras och vilken nivå accepterar vi? Hur ska narkotika hållas från arenan?

Vad skulle det innebära om man inte tillät personer på 20 år eller yngre tillträde till hela ståplatsläktaren? Vi vet att många unga som annars skall ha cykelhjälm här utsätts för en miljö som är rätt mycket farligare och olämpligare än vad det är med en genomsnittlig cykeltur för en 14-åring.

Kan fotboja för dömda huliganer vara ett sätt att enklare och med mindre integritetskränkning för den enskilda hålla arenorna fria från dessa personers närvaro?

Ja frågorna är många. Några svar är givna, men de flesta är svåra att svara enkelt på.

torsdag 28 april 2011

Tränare vi inte litar på?

De flesta svenska idrottsledare och tränare för våra unga är hjältar. De lägger ner tid och kraft för att ge unga människor chanser till ett livslångt idrottsintresse. Inte sällan som en motkraft till alla de destruktiva krafter som annars lätt kan bli alternativ ledstjärna för unga. Dessa hjältars insatser är också en förutsättning för framtida elitsatsningar när barnen blivit äldre.

Det en av våra största idrottsstjärnor genom tiderna, Patrik Sjöberg, idag berättat om ger en annan bild. Bland alla dessa hjälter finns det i undantagsfall personer med också andra syften än att leda och träna. En ytterst liten minoritet, ett litet fåtal, som dock kan göra ofattbar skada med tanke på den beroendeställning barnen står i.

Riksidrottsförbundet har drivit på för möjligheten att med lagligt stöd kunna begära utdrag ur belastningsregistret för ungdomstränare/-ledare. Detta bör övervägas. Regleringen bör kunna vara sådan att det endast gäller relevanta ”belastningar”. Vidare bör det övervägas om vissa preskriptionstider också skall kunna förändras.

RF gör redan idag insatser för att förebygga dessa tragedier där barn utnyttjas. Det är det viktigaste eftersom möjligheten till registerutdrag endast kan vara del av insatserna för att alla barn - och deras föräldrar - skall kunna känna sig trygga när deras barn ägnar sig åt idrott.

tisdag 12 april 2011

Viktiga förstärkningar av våra socialförsäkringar

Socialförsäkringar är viktiga för människor. De är centrala i ett liberalt samhällsbygge.

De reformer som vi genomförde efter att Alliansen fått stöd i valet 2006 var både viktiga och riktiga. På tok för många människor skickades bort i passivitet och utanförskap. Rätten att vara sjukskriven vägde betydligt tyngre än en skyldighet att försöka bidra så gott man kunde - trots sina problem.

Nu genomför vi förändringar i ramarna på gällande ordning. Fler skall kunna känna trygghet, färre skall behöva oroa sig över sin ekonomi. Den som genomför reformer riskerar alltid att behöva justera i efterhand. Det är det vi gör nu.

Att folk skall bli friskare är fortfarande en jätteutmaning. Ersättningar ska ju helst bara vara kortsiktiga lösningar i väntan på egenförsörjning. Där delar fler ansvar. Inte minst vårdgivare och människor själva. Det senare gäller ju inte alla, men övervikt, rökning och annat som driver sjukdom kan alla som vill påverka.

De viktigast igårdagens förslag från Alliansen var:

• Ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen. Om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.

• De som har haft tidsbegränsad förtidspension och saknar sjukpenninggrundande inkomst – ”de nollklassade” – kan inte få sjukpenning oavsett hur sjuka de är. Därför föreslås en särskild ersättning för dem. Utöver denna nya ersättning ska de också kunna erhålla ett bostadsstöd.

• Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska kunna ge utökat stöd under sjukskrivningen, redan efter ett år. Detta minskar risken att människor faller mellan stolarna.

Sammantaget bedöms detta vara förbättringar för att sjukförsäkringen ska fungera i enlighet med reformens ambitioner.

tisdag 5 april 2011

Olämpligt med internet på rättspsykiatriska kliniker

Att en person som döms till rättspsykiatrisk vård för övergrepp mot barn automatiskt omfattas av mildare permissionsregler och restriktioner än dömda för andra brott är synnerligen olämpligt. Det gäller inte minst tillgång till datorer för människor som ägnar sig åt till exempel förföljelse eller övergrepp på barn. Aftonbladet återger ett fall i dagens tidning som aktualiserar problemet. Personer dömda till rättspsykiatrisk vård bör rimligen inte ha oinskränkt tillgång till internetuppkopplade datorer om det inte finns synnerligen goda skäl och kan motiveras i det enskilda fallet. De kan ha det, men det skall absolut inte vara en rättighet. Det är mångdubbelt mycket svårare att kontrollera en persons identitet eller uppsåt i ett nätforum för unga än vad det är i verkliga livet.

måndag 4 april 2011

Polisen, ÖSK och kostnaderna

Polisen i Örebro län bör besluta om att man avvaktar debitering av kostnader för polisbevakning av ÖSK:s hemmamatcher i avvaktan på RPS riktlinjer. Polisen i Stockholms län har meddelat att det är deras förhållningssätt gentemot Djurgården och AIK i avvakta på dessa riktlinjer.

Det är inte rimligt att de elitfotbollsklubbar vi talar om behandlas olika. Jag är inte främmande för att elitklubbarna får ta ett större ansvar för kostnaderna för ordningen på arenorna. Jag är dock främmande för att klubbarna behandlas olika beroende på i vilken form man just nu bedriver verksamheten. För medborgarna, medlemmarna och spelarna finns denna skillnad endast på pappret.

onsdag 30 mars 2011

Sorgligt med självmord i häkte

Den som är misstänkt för styckmord mår rimligen väldigt dåligt. Oavsett om man de facto är skyldig eller oskyldig. Att den person som varit misstänkt och häktad i det uppmärksammade styckmordet i Örebro gavs möjlighet till att ta sitt eget liv är sorgligt. Det är sorgligt för den mördade Evas familj eftersom brottet nu kanske aldrig kan klaras upp rättsligt. Det är sorgligt att en person som förklarat sig oskyldig ändå tagit sitt eget liv. Det är sorgligt för kriminalvården som misslyckats i sitt uppdrag att förhindra ännu ett självmord i svenskt häkte.

Långa häktningstider och i det närmaste total isolering är i undantagsfall ofrånkomligt. Dessa faktorer är dock starkt bidragande till den för höga självmordsfrekvensen på svenska häkten. När detta nu sker igen finns det åter igen bara förlorare.

Svensk kriminalvård har gjort många framsteg vad gäller innehåll, men på detta område finns det en lång väg kvar att gå. Vi vår nu avvakta kriminalvårdens utredning om vad som gick fel. Men vi måste rimligen fundera på vad vi kan göra för att lindra isoleringens effekter samt eventuellt öka övervakningen av häktade med uppenbar självmordsrisk.

onsdag 23 mars 2011

Nämndemännen

Professor Claes Sandgren och jag debatterade nämndemännen i våra domstolar i Aktuellt igår. Sandgren hade nyligen en artikel där han beskrev nämndemännen som ett hot mot rättsäkerheten.

Jag har följande kommentarer till hans inlägg.

Det är lite vådligt av honom att använda just de beskrivna domarna som exempel på nämndemannasystemets förkastlighet. Han nämner till exempel tre hovrättsdomar där beslutet avgjorts med 3-2 med nämndemännen i majoritet - men det betyder ju att juristdomarna var inbördes oense. Att juristdomare kan komma till skilda slutsatser i ett och samma rättsfall behöver inte betyda att någon av dem är inkompetent.

Däremot är det självklart att nämndemännen måste vara väl medvetna om sin roll och att de ska få adekvat utbildning. Rollen som lekmannadomare är ett av de viktigaste och mest ansvarsfulla uppdragen man kan ta på sig. Då jag själv arbetat vid Örebro tingsrätt har jag aldrig sett röken av att det skulle bedrivas någon partipolitik i domstolen. Varje människa har dock sina värderingar som de bär med sig in i rättegångssalen, värderingar som man har som bakgrund när man i kniviga fall tolkar lagen och dess förarbeten. Detta kan ske mer eller mindre medvetet.

Systemet med lekmannadomare eller jury har en djup förankring i de flesta västländers rättssystem. När det gäller allmänhetens insyn i rättskipningen kan man förstås argumentera för att granskningen lika gärna kan ske via massmedier, men det är inte en rimlig jämförelse - det är ju bara en liten bråkdel av alla domar som blir uppmärksammade i radio, tv, tidningar eller bloggosfären medan däremot nämndemannainstitutet gör att allmänhetens företrädare hela tiden finns på plats i rättssalen.

Breddad rekrytering i enlighet med den tidigare utredningen (Framtidens nämndemän) är förstås en bra reform som Folkpartiet liberalerna driver på för att kunna genomföra.

Örebros märkliga skolprinciper

Ansvariga skolpolitiker i Örebro kommun saknar principer för hur de på bästa sätt skall försöka tillgodose föräldrars önskemål om deras barns framtida skola. Av rädsla för att stå för några vettiga principer har man fallit i helt galen tunna med splittring av familjer och eventuella tvångsförflyttningar som följd. Denna rädsla för att stå för några hållbara principer slår tillbaka på ansvariga politiker med full kraft. Att barn med syskon i unga år vanligtvis bör hållas ihop kan väl inte vara så svårsmält för politiker som erkänner sig till principen om barnets bästa.

Den sista februari skulle alla föräldrar med barn födda 2005 ha ansökt om förskoleklass eller grundskola för sina barn om de är folkbokförda i Örebro kommun. Plats i grundskola ska enligt skollagen anvisas så nära barnets eget hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Vidare ska skälig hänsyn tas till vårdnadshavarens önskemål. Alla barn kan inte få plats på önskad skola, men kommunen ska i möjligaste mån tillgodose vårdnadshavarnas önskemål.

Vilken "anvisningsskola" barnet tillhör ändras från tid till annan. Nya bostadsområden tillkommer och gränser flyttas. Det kan innebära att ett barn som gått på en förskola sedan ett års ålder plötsligt inte längre tillhör ”sin” skola, den skola där kanske syskon och kompisar går. Eftersom Örebro kommun inte tillämpar någon ”syskonförtur” innebär detta att barn i samma familj placeras på olika skolor. I stället för att ta hänsyn till syskon och det faktum att ett barn redan gått på en skola i fem år har Örebro kommun valt att tillämpa den i sammanhanget orimliga principen ”först till kvarn”. De barn som vid sexårsålder, mot sin vilja, får lämna den skola där kompisar och syskon går upplever således tidigt att de bor i Överraskande Örebro. Föräldrarna får dessutom uppleva det överraskande krångligt och kanske ha sina barn på två eller fler olika skolor.

”Först till kvarn” -principen är direkt olämplig när det gäller tillgång till kommunala kärnuppgifter. Ska föräldrar som råkar vara hemma just den dag brevbäraren kommer med brevet från kommunen att ha större möjlighet att få välja skola jämfört med den som arbetar samma dag? Ska ”först till kvarn” principen gälla även för platser inom äldreomsorgen, tider på kommunala idrottsplatser etc.? Människor med funktionshinder eller som inte kan förstå språket i brevet – får dessa skylla sig själva?

Skolstarten är en av de viktigaste händelserna i ett barns liv. Förekomsten av syskon på samma skola samt det faktum att barnet redan går på den aktuella skolan borde – i fall föräldrarna vill – kunna vägas in i det beslut som får anses ha en avgörande betydelse för barnets framtid. Det mesta talar dock för att Örebros kloka rektorer tar skollagen på allvar och försöker tillgodose såväl föräldrarnas eventuella önskemål och se till barnens bästa. Det är en svår uppgift och alla kan sannolikt få sitt första handsval, men alternativet är att strunta i skollagen och följa de lokalt politiskt ansvarigas princip.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en ganska färsk dom slagit fast att kommunens principer och beslut om placering av barn på viss skola kan överklagas rättsligt. Det är för den som tänker efter nästan självklart att principen ”först till kvarn” skulle förklaras olaglig vid en sådan rättslig prövning.

Det vore givet att vi politiker också försökte motverka familjesplittring och tvångsförflyttningar av små barn i samband med skolstart. Först till kvarn är allt annat än för barnens bästa. Detta borde kunna vara en valfråga vid omvalet den 15 maj.

onsdag 16 mars 2011

Skärningspunkter - då "socialister" har majoritet i Riksdagen.

Idag förlorade regeringen ett par omröstningar. Igen. S, SD,MP och V förenar sig ibland i lite udda frågor och tillfogar regeringen förluster i Riksdagen. Flera av dessa har karaktären av nålstick. Vi kan se några värderingsfält där vi i Alliansen dock uppenbart är trängda. Socialism eller fri ekonomi är ett sådant tydligt. Idag gällde det statliga bolag. Förvånande att MP är så socialistiska igen. Förlorarna är anställda i företagen och skattebetalarna i förlängningen. Det andra gäller inställningen till globaliseringen. V och SD vill ju gå ur EU så deras inställning till att strunta i direktiv är inget konstigt, men också här är MP förvåningen. Antiglobaliseringssjälen slår till. Sverige vet bäst. Strunt i regelverket. Det finns ingen som älskar allt som kommer ur samarbetet i EU, men liberaler följer samarbetets villkor. I vått och torrt.