torsdag 28 april 2011

Tränare vi inte litar på?

De flesta svenska idrottsledare och tränare för våra unga är hjältar. De lägger ner tid och kraft för att ge unga människor chanser till ett livslångt idrottsintresse. Inte sällan som en motkraft till alla de destruktiva krafter som annars lätt kan bli alternativ ledstjärna för unga. Dessa hjältars insatser är också en förutsättning för framtida elitsatsningar när barnen blivit äldre.

Det en av våra största idrottsstjärnor genom tiderna, Patrik Sjöberg, idag berättat om ger en annan bild. Bland alla dessa hjälter finns det i undantagsfall personer med också andra syften än att leda och träna. En ytterst liten minoritet, ett litet fåtal, som dock kan göra ofattbar skada med tanke på den beroendeställning barnen står i.

Riksidrottsförbundet har drivit på för möjligheten att med lagligt stöd kunna begära utdrag ur belastningsregistret för ungdomstränare/-ledare. Detta bör övervägas. Regleringen bör kunna vara sådan att det endast gäller relevanta ”belastningar”. Vidare bör det övervägas om vissa preskriptionstider också skall kunna förändras.

RF gör redan idag insatser för att förebygga dessa tragedier där barn utnyttjas. Det är det viktigaste eftersom möjligheten till registerutdrag endast kan vara del av insatserna för att alla barn - och deras föräldrar - skall kunna känna sig trygga när deras barn ägnar sig åt idrott.

tisdag 12 april 2011

Viktiga förstärkningar av våra socialförsäkringar

Socialförsäkringar är viktiga för människor. De är centrala i ett liberalt samhällsbygge.

De reformer som vi genomförde efter att Alliansen fått stöd i valet 2006 var både viktiga och riktiga. På tok för många människor skickades bort i passivitet och utanförskap. Rätten att vara sjukskriven vägde betydligt tyngre än en skyldighet att försöka bidra så gott man kunde - trots sina problem.

Nu genomför vi förändringar i ramarna på gällande ordning. Fler skall kunna känna trygghet, färre skall behöva oroa sig över sin ekonomi. Den som genomför reformer riskerar alltid att behöva justera i efterhand. Det är det vi gör nu.

Att folk skall bli friskare är fortfarande en jätteutmaning. Ersättningar ska ju helst bara vara kortsiktiga lösningar i väntan på egenförsörjning. Där delar fler ansvar. Inte minst vårdgivare och människor själva. Det senare gäller ju inte alla, men övervikt, rökning och annat som driver sjukdom kan alla som vill påverka.

De viktigast igårdagens förslag från Alliansen var:

• Ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen. Om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.

• De som har haft tidsbegränsad förtidspension och saknar sjukpenninggrundande inkomst – ”de nollklassade” – kan inte få sjukpenning oavsett hur sjuka de är. Därför föreslås en särskild ersättning för dem. Utöver denna nya ersättning ska de också kunna erhålla ett bostadsstöd.

• Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska kunna ge utökat stöd under sjukskrivningen, redan efter ett år. Detta minskar risken att människor faller mellan stolarna.

Sammantaget bedöms detta vara förbättringar för att sjukförsäkringen ska fungera i enlighet med reformens ambitioner.

tisdag 5 april 2011

Olämpligt med internet på rättspsykiatriska kliniker

Att en person som döms till rättspsykiatrisk vård för övergrepp mot barn automatiskt omfattas av mildare permissionsregler och restriktioner än dömda för andra brott är synnerligen olämpligt. Det gäller inte minst tillgång till datorer för människor som ägnar sig åt till exempel förföljelse eller övergrepp på barn. Aftonbladet återger ett fall i dagens tidning som aktualiserar problemet. Personer dömda till rättspsykiatrisk vård bör rimligen inte ha oinskränkt tillgång till internetuppkopplade datorer om det inte finns synnerligen goda skäl och kan motiveras i det enskilda fallet. De kan ha det, men det skall absolut inte vara en rättighet. Det är mångdubbelt mycket svårare att kontrollera en persons identitet eller uppsåt i ett nätforum för unga än vad det är i verkliga livet.

måndag 4 april 2011

Polisen, ÖSK och kostnaderna

Polisen i Örebro län bör besluta om att man avvaktar debitering av kostnader för polisbevakning av ÖSK:s hemmamatcher i avvaktan på RPS riktlinjer. Polisen i Stockholms län har meddelat att det är deras förhållningssätt gentemot Djurgården och AIK i avvakta på dessa riktlinjer.

Det är inte rimligt att de elitfotbollsklubbar vi talar om behandlas olika. Jag är inte främmande för att elitklubbarna får ta ett större ansvar för kostnaderna för ordningen på arenorna. Jag är dock främmande för att klubbarna behandlas olika beroende på i vilken form man just nu bedriver verksamheten. För medborgarna, medlemmarna och spelarna finns denna skillnad endast på pappret.