onsdag 22 juni 2011

S, SD och huliganerna

Våldet och ordningsstörningarna som sker i anslutning till idrottsevenemang är oacceptabelt och måste mötas med kraft. Folkpartiet och regeringen har agerat, och fortsätter att agera, med just detta fokus.

Det ingår i den nationelle samordnaren Per Unckels uppdrag att föreslå förändrad lagstiftning, exempelvis rörande anmälningsplikt, om han anser att det är det bästa och mest effektiva sättet att hantera våldet. Ett sådant förslag måste självklart uppfylla grundlagens krav, remitteras samt nagelfaras av lagrådet innan det över huvudtaget kan läggas på riksdagens bord.

Att S, SD, V och MP idag i Riksdagen föregriper utredarens arbete och kräver ett lagförslag, oavsett om det är lämpligt och oavsett vilka synpunkter olika remissinstanser och lagrådet kan tänkas ha, är vrickat. Se även DN.

De kan använda sin de facto majoritet till att söndra regeringsmakten, men det är sakligt sett ett farligt spel man bedriver. Driver de sin armkroksgång för långt får det regera istället. Vill de det?

Regeringen kommer självklart att återrapportera till riksdagen hur det gemensamma initiativet från S, SD, MP och V tas om hand. Rimligt är att Per Unckel lägger ett delbetänkande ganska snart gällande detta och andra tänkbara åtgärder. Men det måste grundlagssäkras innan det kan bli en skarp lag.

tisdag 21 juni 2011

Tramsigt om förhållandet till SD

Medier försöker skapa och söka konflikter så det har något att göra. Detta gäller inte minst Riksdagspartiernas förhållande till varandra. Jag talar med, lyssnar på och försöker förstå alla partier i Riksdagen. Går inte alltid så bra. Flera andra partier har ju världsuppfattningar som verkar varahämtade från månens baksida. Det innebär att med just dessa partier är det orimligt eller iaf extremt svårt att försöka förhandla med.

Detta diskuterade jag i P1 Morgon imorse.

fredag 17 juni 2011

Tobak

Det finns förslag om höjd tobaksskatt. Detta är rimligt, men inte oproblematiskt. För det första kan man frågan sig huruvida en höjd skatt verkligen leder till ett minskat tobaksbruk med tanke på att tobak redan är dyrt. Fast viss effekt har det nog ha. För det andra måste man ta i beaktande vilka negativa konsekvenser en höjd skatt för med sig?

Tidigare skattehöjningar på tobak har visat sig leda till en ökning av inte minst cigarettsmuggling. 1998 var dåvarande regering tvungen att sänka tobaksskatterna med 25-30 procent efter att en chockhöjning av skatten 1997 inneburit en dramatisk ökning av den illegala handeln.

Redan idag är tillgången på illegala cigaretter allt för god i Sverige. Det handlar dels om rena förfalskningar, dels om insmugglade originalprodukter. Kopiorna är oftast så skickligt gjorda att kunderna inte kan se skillnaden, vilket gör att de butiksägare som säljer lagliga produkter hamnar i ett konkurrensmässigt underläge.

Det kanske är dags att leta efter nya lösningar. Ett alternativ som tål att tänkas på är möjligheten att byta systemet med högsta pris som vi har idag mot ett fastprissystem. Trots att ett fastprissystem känns främmande från ett liberalt perspektiv kan det försvåra försäljningen av de billiga och inte sällan olagliga cigaretter. Vi har ju ”fast pris” på alkohol över disk i Sverige. Samma borde kanske kunna gälla tobak. Fast bäst är ju om ingen röker över huvud taget.

tisdag 14 juni 2011

S torskar utskottsinitiativ om anmälningsplikt

Socialdemokraterna gör sitt bästa för att i alla möjliga frågor försöka binda upp SD, V och MP i majoriteter och ibland i olika utskottsinitiativ.

Idag misslyckades S med sitt upplägg för SD. SD svek S försöket till plakatpolitik och S fick endast V och MP med sig i försöket till ett s k utskottsinitiativ. Det blev dock ett ärende för kammaren pga S-ordförandens utslagsröst. Tveksamt med tanke på att detta kommer att falla i Kammaren.
Folkpartiet ser positivt på den utredning som har tillsatts för att löpande lämna förslag för att motverka denna typ av brottslighet. Vi vill fortsätta att hitta ytterligare åtgärder mot våld, skadegörelse och annan brottslighet i samband med idrottsarrangemang.

Den samordnare som regeringen har tillsatt kan, inom ramen för sitt uppdrag, ta upp
frågan om anmälningsplikt och lämna ett delbetänkande så fort frågan är
färdigutredd. Det meddelade Per Unckel själv vid Folkpartiets seminarium om s k huliganism för några veckor sedan.

Frågan om s k anmälningsplikt väcker självklart principiellt viktiga frågor om grundlagsfästa rättigheter. Även om vi förespråkar detta som en skärpning bland andra så är det olämpligt att på förhand ange att regeringen ska återkomma med just detta förslag alena och ryckt ur sitt sammanhang bland ett batteri av åtgärder. Det är en ovanlig åtgärd att såsom S och andra vill styra en utredning att komma fram till ett visst förslag; det normala och rimliga är att låta den tillsatta utredaren se över frågan och därefter avgöra om något förslag ska läggas. Därför stödjer inte jag några slafsiga utskottsinitiativ.

Skyddet av Ernst verkar fungera

Moderna kommunikationsteknologi är ofta bra, men kan missbrukas.

Tillgången till uppgifter som finns lagrade om våra liv hos tex ICA, Expressen eller hos sjukvårdsgivare måste dock regleras precis som rätten att öht upprätta register över personer hos myndigheter, organisationer eller företag.

Nerikes Allehanda rapporterar idag att en sjuksköterska åtalas för att brott mot patientdatalagen då hon tjuvkikat i ”Ernsts” patientjournal. Gissar att hon ångrar sig lika mycket som ”Ernst” är tacksam att han skyddas av det skydd för integriteten vi satt upp i Riksdagen. Vi får se vad utfallet av åtalet blir.

torsdag 9 juni 2011

Registrera huliganerna

Efter veckans säkerhetsmöte mellan de svenska elitklubbarna i fotboll har också ÖSK bestämt sig i frågan om ett huliganregiser.- Vi kommer att söka ett tillstånd, säger Marino Rahmberg. Detta redovisar Nerikes Allehanda idag. Detta är värt allt stöd. Vi måste kunna stoppa våldsverkare från fotbollsfester. Klubbarna måste ges verktyg att själva effektivare möta vansinnesvåldet på och kring våra idrottsarenor.

Skärpt föräldraransvar

Idag har jag chattat på Aftonbladet om föräldrars skadeståndsansvar för sina barn för att ersätta skador som barnet orsakar genom brott.

tisdag 7 juni 2011

Minskad barnfattigdom

Barnfattigdomen har på tio år minskat med 30 procent. Om vi ser till det det absoluta fattigdomsbegreppet. Det är bra. Jobblinjen, kampen mot utanförskapet och upprustningen av vårt utbildningsväsende är några viktiga delar i detta arbete.

Rädda Barnens utspel idag är trots detta viktigt. Trots att de där fokuserar på det relativa begreppet. Mycket är gjort, men mer är att göra. Självklart drabbades barnen också i Sverige när arbetslösheten växte i den globala finanskrisens spår. Arbetslösa föräldrar leder till fattigare barn. Men nu minskar arbetslösheten igen. Om det går bra för Sverige riskerar den relativa fattigdomen att öka. Inte minst så länge det under årtionden uppbyggda utanförskapet består. Med kraftiga ekonomiska problem, konkurser och börskollapser så är det inte ovanligt att den relativa fattigdomen minskar, men är det bra?

Fråga barnen i Grekland, Storbritannien eller Island hur de drabbas just nu av årtionden av slarviga politiker. I Sverige rullar vi inte fram fattigdomen till våra barn. Vi arbetar för att minska den.

Jobben är fortsatta huvudlinjen. Sedan årsskiftet har t ex arbetslösheten i Örebro län minskat med 1500 personer. Om varje person i snitt har ett barn av dessa personer så är det många barn som lämnat ekonomisk utsatthet och kanske fattigdom i dess förlängning.

Däremot är några av Rädda Barnens förslag värda att gå vidare med. Såsom grundbeloppet i den s k föräldraförsäkringen (som inte är någon försäkring) eller vad gäller nivån på bidragsförskottet då ensamstående inte kan få ut underhåll från den andra föräldern.

Vi ska se vad vi kan få fram i budgetförhandlingarna under sommaren.

Reformera EBM

Ekobrottsmyndigheten ska få ett nationellt ansvar för att bekämpa s.k. ekobrott i hela Sverige. I dag ansvarar EBM för ekobrotten i de tre storstadslänen samt Hallands, Blekinge och Gotlands län. Detta enligt den senaste utredningen om myndigheten. Den förra kom fram till att vi borde ha en enda åklagarmyndighet i Sverige. Förslaget är bättre än ingen ändring alls.

På EBM arbetar massor duktiga åklagare, poliser och annan personal. Det är dock ett problem att de bara arbetare med just dessa brott. De flesta grova ekonomiska brott idag inbegriper också annan brottslighet. Vi har ju inte har en särskild myndighet för grova narkotikabrott, människosmuggling och grova rån.

I veckan kom dessutom allvarlig kritik mot delar av verksamhet inom EBM.

Detta talar för att vi borde flytta över EBM till ett sammanhållet än mer effektivt åklagarväsende. Eller rättare sagt lägga ner verksamheten, men tillvarata spetskompetensen, så som den förra utredningen föreslog. Vi har inte råd med ineffektiva organisationer och märkliga myndighetsstrukturer i kampen mot grova brott.