torsdag 29 september 2011

Integritet i skolan

En kamera på skolgården efter skoltid. Eller inte. Detta är enligt min uppfattning ingen stor integritetsfråga. Därmed inte sagt att den saknar integritetsperspektiv. En stor integritetsfråga är däremot frågan om vem som ska ha tillgång till dokumentation om mina barn - och deras skolgång.

Den mer omfattande skyldigheten att dokumentera uppgifter om elever, exempelvis i individuella utvecklingsplaner, har gett anledning att överväga ett utökat sekretesskydd. Frågan har utretts och nyligen överlämnades förslag om starkare skydd för mina barns integritet. Bland annat föreslås ett s k omvänt skaderekvisit vilket innebär att utgångspunkten blir att uppgifterna om mina och andras barn inte är offentliga för vem som helst. Detta verkar klokt.

Här kan du läsa mer om utredningens hela förslag. Frågan skall du beredas av regeringen och utbildningsminister Jan Björklund.

onsdag 28 september 2011

Stalking

Den 1 oktober blir det lättare att låsa in människor som förföljer andra. På ett sjukligt sätt. Denna lag har sin ursprung i en FP-motion från 2005 som faktiskt hela Justitieutskottet ställde sig bakom. Något som då inte hänt på tio år.

Expressen skriver om lagen i en artikel idag.

tisdag 27 september 2011

Ekonomiskt turbulenta tider.

Jag skriver idag en artikel i Nerikes Allehanda tillsammans med finansminster Anders Borg och mina borgerliga kollegor. Så här ser den ut:

-----------------

Det blåser en kall ekonomisk vind genom världen. Stora skulder i många länder och finansiell turbulens leder till en svagare ekonomisk utveckling globalt och i Sverige. Djupet och varaktigheten på nedgången är högst osäker. Så ser läget ut när regeringen presenterar budgetpropositionen för 2012, ”Tid för ansvar.”

En central utgångspunkt för vår politik är ansvarstagande för de offentliga finanserna. Vi ska ha tydliga säkerhetsmarginaler – ett finansiellt sparande nära balans – för att säkerställa att vi kan förstärka jobbpolitiken om krisen blir mer långvarig. Vi ska freda välfärdens kärnverksamheter från nedskärningar. Likaså ska hushåll och företag värnas från skattehöjningar. Och även i svåra tider ska sammanhållningen tryggas.

I budgeten prioriterar regeringen åtgärder för att dämpa inbromsningen på arbetsmarknaden. Tillväxten och sysselsättningen ska öka och välfärden ska komma alla till del. Sammantaget presenteras reformer för 15 miljarder kronor för 2012.

Mot bakgrund av konjunkturförsvagningen görs en infrastruktursatsning om cirka 5 miljarder, som riktar in sig på drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg. Vi föreslår också ett arbetsmarknadspaket om sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012-2014, med åtgärder för jobb, aktivitet, utbildning och praktik samt insatser som gör anställningar billigare.

För att varaktigt öka tillväxten och sysselsättningen satsar vi bland annat 5,4 miljarder kronor på att sänka momsen på restaurang- och cateringtjänster, en sektor där många unga och utrikes födda får sina första jobb. Sänkt moms förväntas öka sysselsättningen och leda till lägre priser inom branschen, vilket regeringen och riksdagen kommer att följa upp, bland annat genom uppdrag till Konkurrensverket och Skatteverket. Nu är det upp till bevis för branschen.

För att fortsatt förbättra utbildningssystemet satsas 3,5 miljarder kronor 2012–2015. Lärarnas kompetens och läraryrkets attraktions­kraft ska höjas. Det ska löna sig att vara en bra lärare och att bli en bättre lärare. Inom gymnasieskolan föreslår regeringen åt­gärder för att höja kvaliteten på yrkesprogram­men på gymnasiet genom att exempelvis stärka det arbets­platsförlagda lärandet.

Sverige är och ska förbli ett av världens mest jämlika och jämställda länder. För att välfärden ska komma alla till del vill vi höja bostadsbidraget för unga utan barn och för barnfamiljer. För en ensamstående förälder med bostadsbidrag innebär det en inkomstförstärkning på 7 000-11 000 kronor per år, beroende på antalet barn. I syfte att förbättra situationen för pensionärer med låg ekonomisk standard föreslås även en höjning av bostadstillägget för ålderspensionärer med cirka 170 kronor per månad.

Allliansregeringen tar ansvar för Sverige i en orolig tid. Medan besparingspaketen avlöser varandra i Europa kan vi göra aktiva insatser för jobb och omställning och förstärka tryggheten för människor i en utsatt ekonomisk situation. Samtidigt ska vi bibehålla handlingsutrymme om krisen blir långvarig. Sunda offentliga finanser är och förblir hörnstenen som garanterar vår gemensamma välfärd och goda förutsättningar för sysselsättning och tillväxt.

----------------------

fredag 23 september 2011

Tillsynen över polisen

Det är dags att tillsynen över den svenska polisen flyttar ut ur polisens egna korridorer. Detta gäller inte minst med tanke på att polisen är på väg mot en ny organisation med en s.k. enrådighetsmyndighet.

Detta skriver DN om i dagens tidning. För den som vill läsa mer kan jag rekommendera Statskontorets rapport 2011:20 om Riksdagens och regeringens styrning av Polisen. Här framgår att det just finns mycket att önska. Eller den gamla utredningen om en Förstärkt granskning av polis och åklagare (SOU 2003:41).

Tillsyn över polisen
brukar ju mest diskuteras när det gäller extraordinära händelser som internutredningar, men den löpande tillsynen över regeltillämpning t ex är centralt för en effektivare polis även i nuvarande svårstyrda polisorganisation. Folkpartiet har i regeringen varit med och drivit på för en uppstramning av just tillsynen både för bättre rättssäkerhet, men även ur det viktiga effektivitetsperspektivet.

Sverige har duktiga poliser generellt sett, men de behöver nya förutsättningar för att kunna arbeta mer effektivt och fokuserat på det vi bestämt politiskt. Drömmen är dock att det räcker med ett enda krav. Minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta är nog dock lite väl trubbigt som styrinstrument. Även med en starkare tillsyn.

onsdag 21 september 2011

När människor dödas

Det går sannolikt inte att eliminera allt dödligt våld. Vi kan dock motverka det. När det t ex gäller uppgörelser mellan kriminella grupperingar med dödlig utgång är det viktigt att gå till botten med själva kriminaliteten. Drivkrafterna här handlar inte sällan om våldskapital, pengar och droger. Människoliv blir spelpjäser i en cynisk och sjukligt våldsam miljö.

När det gäller "närstående" och "barn" som dödas är läget ett annat. Inte sällan spelar psykiskt hälsotillstånd en avgörande roll. Inte sällan finns det omfattande varningssignaler som vid en tillbakablick inte sällan varit allt för tydliga.

Vi breddar nu arbetet med att göra särskilda undersökningar vid dessa typer av dödande. Vad hände, vad kan vi lära oss? Hur ska vi förhindra att det händer igen?

Det finns för tillfället tragiskt många enskilda fall där denna lagstiftning är eller skulle vara tillämplig. Frågorna så många när uppgifterna flashar förbi i mediarapporteringen.

Ett svar måste vara att socialtjänst, skola och polis måste kunna få göra mer - och agera tidigare.

Stå upp för yttrandefriheten!

Det är flera år sedan Lars Vilks rondellhund skapade rubriker, känslostormningar hos vissa och till och med diplomatiska förvecklingar. Tidningen som publicerade Vilks teckningar har givetvis all rätt att göra det – yttrandefrihet är grundbulten i demokratin. Sedan är det en moralisk fråga huruvida det är rätt eller inte – ingen tjänar på att förlöjliga det som är heligt för någon annan. Men det är så oerhört viktigt att vi står upp för demokratins grundbultar. Vi får aldrig göra avkall på yttrandefriheten. Den har så att säga tolkningsföreträde så länge det inte gäller hets eller kränkning eller förtal.

Medierna uppger nu att Lars Vilks inte kan delta i helgens stora Bokmässa av säkerhetsskäl. Detta är ytterst allvarligt och ännu ett exempel på att vi måste stå upp för vår yttrandefrihet. Att religioner, värderinger eller traditioner ibland upplevs ”kränkta” är det pris vi betalar för vår yttrandefrihet, men det är bättre än alternativet – censur. Kampen för yttrandefriheten är vår, oavsett var i världen den förs. Den ska vi inte kompromissa om. Jag hoppas verkligen Lars Vilks kan delta på kommande bokmässor.

tisdag 20 september 2011

Skärpt straff för sexköp

Jag har aldrig träffat någon som önskar att ens barn skall bli prostituerade. Jag har inte heller träffat någon ung människa som önskar detta åt sig själv. Däremot har jag träffat många som berättat om sina trasiga liv, missade livschanser, våld och droger i just prostitutionens spår.

Vi behöver göra mer för att förebygga sexhandeln i Sverige. När det gäller unga utsatta personer är t ex en fråga vem som skall bära risken för att en person kan vara väldigt ung vid ett sexköp. Det är inte orimligt att detta borde falla på den s k torsken. Tvärsnytt hade nyligen ett bra inslag om denna problematik.

Men vi måste också markera mot de personer som tycker det är ok att köpa sig tillgång till någon annans kropp för sin egen kortsiktiga tillfredsställelse Det finns grader i helvetet sägs det. Så är det också med brottet sexköp. Därför har vi nu skärpt lagstiftningen för de grövsta fallen. Jag skriver om detta idag.

Polisen kommer. Inte.

Polisen måste bli mer effektiv. Därför har vi drivit på för fler poliser i opposition och nu i regeringsställning. Tusentals nya poliser har levererats. Men det behövs också en ny organisation. Under utredning. Polisen behöver fler specialister. Påbörjat. Rätt verktyg såsom t ex buggning. Delvis levererat. Rätt utrustning är ett måste. Äntligen har polisen fått datorer i operativ miljö. Mer kan dock göras. Vi måste få till ett ökat samarbete med andra myndigheter. Under utveckling.

Folkpartiet liberalerna har en lista för att få till allt för en modernare organisation, vassare verktyg och fler poliser tillgängliga för brottsbekämpning. Det är svar på de brister som DN redovisade häromdagen när man fokuserade på frågan om huruvida polisen kommer på larm eller inte. En del fall är anmärkningsvärda och förbättringspotentialen är så att säga betydande. Det är bra att polisen nu tittar på dessa enskilda fall. (DN).

fredag 16 september 2011

Färre unga i fängelse

Ska vi minska brottsligheten bland unga måste vi arbeta med de breda socialpolitiska penslarna. Utbildning, praktik, kamp mot droger, meningsfull fritid och aktivistisk socialtjänst är givna inslag.

Vi har i regeringsställning ökat fokus på föräldrarsansvar, öka stödet och sett till att fler brott skall utredas så att fler unga kan få en snabb reaktion. Tidiga och tydliga reaktioner skall vara svaret när en ung människa begår brott. Första brottet skall vara sista brottet. Regeringens försök med sociala insatsgrupper är därför också steg i rätt riktning. Men att se mellan fingrarna har aldrig hjälpt någon.

FP har fler förslag på listan för att bättre motverka kriminalitet hos unga så som t e x att föräldrar ska närvara vid rättegångar, särskilda ungdomsdomstolar och helgavskiljning via socialtjänsten. Mer samarbete mellan kommunerna och polisen när det gäller familjehemsplacering till följd av missbruk eller brott är också viktigt.

En annan viktig sak vi arbetat för och som vi nu ser genomföras är att minska antalet unga som hamnar i sluten ungdomsvård. DN skriver idag bra om vår politik när det gäller fotboja för unga.

måndag 12 september 2011

Att kompensera för vanvård

Hur ska man kunna kompensera en människa för en förlorad uppväxt tillföljd av en systematisk vanvård? Dessutom hur gör man om förlusten kanske skedde för ett halvt århundrade sedan? Att försöka kompensera och visa respekt för den som uppger sig farit illa under sin uppväxt är en självklarhet för de flesta humanister. Det var därför lätt att med en första tanke hålla med den s.k. upprättelseutredningens förslag om en viss ekonomisk ersättning till människor som drabbats av vanvård och övergrepp inom ramen för den sociala barn- och ungdomsvården.

De missgärningar och den försummelse som barn och unga i samhällsvård varit utsatta för kan inte begripas. Med största välvilja kunde i praktiken många unga förr gå från ett elände till ett rent helvete. Berättelserna är lika hemska som många - även om vi måste komma ihåg att inte alla for illa. Det var dock en tid då den s.k. folkhemsvisionen hade en milt sagt omfattande och mörk baksida.

Utredningens förslag har nu nogsamt övervägts. Regeringens bedömning är att ersättning inte kan utges på ett rimligt rättssäkert sätt. Det är lätt att känna besvikelse över ett sådant ställningstagande, men det är inte orimligt. Detta visar oavsett man vill ge en symbolisk ersättning eller inte vilka problem det finns när det gäller att i nutid konstatera och ekonomiskt värdera mänskligt lidande långt tillbaka i tiden.

Det är en viktig princip att skadelidande i vårt land behandlas lika. Den föreslagna perioden för ersättning, 1920-1980 spänner över väldigt lång tid och människor och grupper i Sverige har farit illa p.g.a. olika omständigheter under perioden. Det är därför komplicerat att särbehandla en viss grupp.

Det handlar också om svåra gränsdragningsproblem för händelser som inträffat efter 1980. Vid någon tidpunkt måste gränsen dras mot det som är att beteckna som nutid. Annars får vi ett system för ekonomiskersättning som löper parallellt med gällande rättsordning.

Berättelserna från drabbade rör sig dessutom inte sällan om övergrepp begångna av enskilda individer och dessa brott var rimligen kriminaliserade vid tidpunkten för dåden. Det är upprörande och förkastliga handlingar, som vi alla önskar hade utretts och faktiskt bestraffats vid tidpunkten för brotten. Det finns således givna processrättsliga aspekter och rättsäkerhetsaspekter som talar emot ersättning. Det måste, om än med relativt låga beviskrav, kunna beläggas att en person är berättigad till ersättning. Då det kan antas att det i många fall kan saknas bevis, utöver den enskildes berättelse, blir det svårt med en rättssäker prövning av en ansökan. Upprättelseutredningens förslag innebar också en risk för att enskilda pekas ut som skyldiga utan möjlighet att få kännedom om anklagelserna eller möjlighet att bemöta dessa och få dem prövade i domstol. Det finns faktisk en omfattande risk för att staten i sitt försök att kompensera lidande orsakar nya lidande.

Tunga remissinstanser har dessutom just påtalat att de föreslagna beviskraven är lågt ställda varvid de ifrågasätter varför det ska vara lättare att få ersättning för kränkning i förfluten tid än i nutid. Högre ställda krav, exempelvis att det krävs något mer än den sökandes egen utsaga, medför rimligen att många inte kan beviljas ersättning vilket kan medföra nya orättvisor.

Det faktum att regeringen kommit till slutsatsen att det inte finns förutsättningar att utge ersättning motsäger inte på något sätt det faktum att barn och unga farit illa i samhällsvården i under den aktuella tiden. Det motsäger inte heller slutsatsen att samhället brustit i sitt ansvar för dessa barn och unga. Vanvårdsutredningen i sig är kanske de viktigast upprättelse och den viktigaste lärdomen.

Jag kan förstå att de som drabbats av vanvård vill ha pengar - och inte bara en ceremoni. Ekonomisk kompensation kan dock aldrig ställa till rätta de berövades på. Vanvårdsutredningen är ett viktigt dokument över en tid vi aldrig vill ha tillbaka.

Och vi måste dra lärdom av detta. Det krävs därför framför allt åtgärder för att förhindra att dagens barn och unga i samhällsvård inte far illa. Likväl att barn faktiskt tas om hand med tvång från samhället för att just slippa våld, misär och förnedring i sin biologiska familj. Tydliga framåtsyftande åtgärder är det enda sättet att visa på att samhället tagit de drabbades berättelser på allvar och att ursäkten till alla de som farit illa är allvarligt menad.

Jag gissar att frågan om också ekonomisk kompensation inte är avgjord för all framtid. Det är för många som förväntat sig någonting. Det är i så fall faktiskt rimligt. Summan behöver inte vara hundratusentalskronor, men ett visst belopp skulle de facto kunna underlätta förståelse för upprättelseprocessen i övrigt. Det måste också ta med i beräkningen. Skulle det kräva ytterligare rättsligutredning så må det vara hänt. Det betyder inte att regeringens ståndpunkt därmed per definition är fel, endast att frågan är komplicerad.

fredag 9 september 2011

Det parlamentariska läget

Nu när Riksdagen snart drar igång med full kraft och statsbudgeten för 2012 läggs fram så ökar frågeställningarna kring hur regeringen skall få igenom sin politik i just Riksdagen.

Väljarna har aldrig fel. De gav Alliansen som helhet ett än starkare stöd vid valet 2010 jämfört med 2006, men dock inte en egen majoritet. Det rödgrönda regeringsalternativet förkastades med all tydlighet.

Det finns nu fyra oppositionspartier som har - vad jag kan bedöma - olika ideologiska grunder och olika tankar med samhällsutvecklingen. De har valt att inte bilda en egen regering.
Så länge S inte gör gemensam sak med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet får FP och regeringen igenom vår politik.

Allianspartierna gav innan valet besked om att om vi inte fick egen majoritet så skulle vi ta en diskussion med i första hand Miljöpartiet, i andra hand Socialdemokraterna. Båda har också skett under det första året i denna mandatperiod.

Att ombilda regeringen är inte någon fråga som är aktuell så vitt jag kan bedöma. Men gärna mer samarbete med MP.

torsdag 8 september 2011

Nätbrott

Nätet är en fantastisk företeelse. Det med verkar sannolikt i stor omfattning till att stärka demokratin - och därmed friheten för människor. De stora förändringarna i Nordafrika hade sannolikt inte varit möjliga utan modern informationsteknologi. Avstånd kortas och människor kan mötas mer - måhända virtuellt.

Dessvärre kränks också människors integritet med hjälp av samma teknik. Bara nätbrotten beräknas enligt en färsk undersökning kosta mer än 9 miljarder om året. Bara i Sverige.

Oavsett vilken teknik vi talar om är det viktigt att brottsbekämpande myndigheter kan utgöra en motvikt mot brottsligheten även på näten. Det handlar om att rimligt effektivt kunna förebygga, utreda och därmed bekämpa brott mot människor egendom eller personliga integritet. På nätet eller där moderna kommunikationsmedel/teknik är centrala hjälpmedel.

Inte minst Facebook är ett socialt medium som blivit en arena som också drabbar allt fler direkt negativt.

Utmaningen är således den samma som vid alla brottsbekämpning nämligen att balansera rättstrygghet, rättsäkerhet och skydda av vår personlig integritet. Detta arbete är svårt, men väldigt viktigt.

De mer anarkistiska affärsintressena agerar ofta för minimala rättsliga verktyg att effektivt kunna minska brottsligheten. "DDR-samhället rycker allt närmare, menade t ex Jon Karlung, styrelseordförande för bredbandsföretaget Bahnhof, när vi i Riksdagen för en tid sedan diskuterade skydd av barn mot t ex s k grooming.

Nätet får vare sig vara ett pirat- eller terrorparadis såsom Somalia eller ett totalövervakat DDR. Balans är uppgiften. Den liberala uppgiften.

onsdag 7 september 2011

Preskription

Vi har under ett antal år förändrat reglerna för preskription dvs tiden då en viss tid förflutit ska inte ett brott längre skall kunna leda till påföljd. Reglerna har historiskt haft ett syfte att avgränsa rättsvårdande myndigheters arbete. Inte minst ur processekonomisk synvinkel är det svårt att utreda 30 år gamla brott på ett rättsäkert sätt. Minnet sviktar ju i regel tidigare än så.

Moraliskt sett är det dock tveksamt. Det finns t ex ingen anledning att en mördare skall kunna få straffrihet efter 25 år så som det var tidigare.

För ett år sedan avskaffade således preskriptionen helt för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som innebär mord eller dråp. Uppgifter som har att göra med sådana brott ska inte rensas ut från spårregistret förrän upp till 70 år. För brottet könsstympning av barn förlängdes preskriptionstiden. Den ska framöver börja löpa först från den dag som barnet har fyller eller fyller 18 år. Så som vi redan ändrat reglerna när det gäller allvarliga brott mot barn.

När det gäller brott mot barn gäller redan en förlängd preskriptionstid och den börjar inte löpa förrän det år barnet fyller 18 år. Även om brottet inträffade t ex 1o år tidigare. Förlängd preskriptionstid gäller idag för bl a våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, koppleri och grovt koppleri.

Ökade möjligheter att fälla någon med modern teknisk bevisning ökar argumenten för att brott inte skall preskriberas. Att låta någon komma undan på temat att "tiden läker alla sår" är svårsmält i allmänhet och i synnerhet när det gäller brott mot barn.

SvD skriver idag om ett förslag om ytterligare slopad preksription. FP utesluter inte detta.

tisdag 6 september 2011

Höj i n t e alkholskatten

Det finns utredda regeringsförslag om att höja alkoholskatterna. Ytterligare.

Jag har så långt det varit möjligt argumenterat för att Folkpartiet liberalerna ska motsätta sig en sådan höjning i den statsbudget som snart presenteras för 2012.

Det är inte rimligt att höja skatterna på alkohol. Ytterligare. Det motverkar deras viktigaste syfte, som rimligen inte bara kan vara pengar till staten, utan det att minska konsumtionen av alkohol.

Högre alkoholskatter i Sverige ökar "vinsterna" i en än mer massiv privatinförsel vilket innebär än mer ”alkoholläckage” till unga – inte sällan genom smutsig försäljning från kriminella via allt från flakmoppar till mörka källargarage. Fråga vilken 16 åring som helst idag - om det har svårt att få tag i ”utländsk alkohol”. Det finns tyvärr många mobilnummer att ringa.

Vidare finns en uppenbar risk för ökad överkonsumtion hos människor med egna stora spritlager. Hoppas kunna tala min regering till rätta.

Öppna däremot gärna för hårdare tag om alkohollangarna som satt i system att få 14-åringar att supa ner sig. Polisen måste kunna få gå hårdare fram med bevisprovokation för att klämma åt dessa lika cyniska som tragiska personer. Stäng de privata systembolagen med andra ord.

Tullens beslagstatistik visar på krafig ökning av beslagen när Kronan kraftigt stärktes igen gentemot Euron.