onsdag 23 november 2011

Tragedi. Igen? Nu i en arrest.

Kombinationen av svåra psykiska problem och/eller missbruk hos gripna/häktade gör uppenbart arbetet i den svenska kriminalvården komplicerat och farligt. Två fall på kort tid har nu bekräftat detta. Oavsett vi talar om häkte eller arrest är det viktigt med en hög grad av säkerhet. Det räcker inte med att det idag är extremt svårt att rymma från byggnaden. Inte heller att över tid så är mord och våld relativt ovanligt. Den faktiska säkerheten för medarbetare eller andra i det direkt mötet med trasiga och farliga människor måste troligen uppgraderas. Vi i regeringen måste nu vända på varje sten i säkerhetstänket inom kriminalvården och polisen. Detta skall ske i nära samarbete med just polis, kriminalvård och psykiatri. Arbetstagareorganisationerna har också de värdefulla erfarenheter för att utveckla ett lika säkert som tryggt omhändertagande i arrest, häkte och fängelse. Detta lyfter FP i kommande budgetförhandlingar.

Kampen mot terrorismen

Vi som vill leva anständiga liv med öppenhet, frihet och med toleransen som förtecken är under ett konstant tryck från diverse fundamentalister. Alla vill inte att det fria och öppna samhället skall bestå.

Dessa personer kan vara självutnämnda tempelriddare i modern tid eller våldsbenägna islamister med självmordsmördande som specialitet. Lägg här till politiskt våld eller s k djurrättsaktivism med hot som främsta idé så inser vi snabbt att alla inte är vunna för liberala frihets- eller toleransvärden - och framför allt inte för demokratin.

Jag skriver idag i bland annat Arbetarbladet tillsammans med mina kollegor i Alliansen om behovet av - och arbetet för - att slå till mot terroristernas finansiering.

tisdag 15 november 2011

Behandla poliskostnader lika för alla elitklubbar

Debatten är intensiv vad gäller idrottsklubbarnas ansvar att till viss del betala för polisbevakningen vid t e x fotbolls- eller ishockeymatcher. Jag tycker inte att det är konstigt att klubbar som ägnar sig åt i högsta grad kommersiell verksamhet är partiellt ansvariga för finansieringen av polisens kostnader. Så är det vid andra evenemang. Så det som upprör mig är inte att klubbarna måste delfinansiera betalningen, utan att alla klubbar inte behandlas lika i detta avseende. Om delar av verksamheten drivs i aktiebolagsform så som t ex Örebro SK, så får man betala polisens insats till viss del, men har du inte bildat ett aktiebolag så är du inte betalningsskyldig, då ses det i stort sett som ideell verksamhet. Detta är givetvis helt orimligt. Det enda rimliga vore att de klubbar som har elitlicens får stå för en del av poliskostnaden för sitt kommersiella evenemang. Fotboll eller ishockey på elitnivå är inte längre någon ideell verksamhet. Klubbarna ska vara lika inför lagen, oavsett om man väljer att låta dem betala för polisbevakningen eller inte.

torsdag 10 november 2011

Stalkning

Den nya stalkninglagstiftningen har nu varit igång en månad. På sin håll har den börjat kunna tillämpas.

Jag och några kollegor skrev om denna i veckans NWT.

Nu stärks skyddet för förföljda personer

Tusentals personer lever i dag förföljda av andra människor, med allt vad det innebär i form av kränkningar och trakasserier. Det kan röra sig om ovälkomna telefonsamtal, hot eller påhälsningar vid upprepade tillfällen. Inte sällan är förövaren en person som befinner sig, eller någon gång har befunnit sig, i närhet till offret. Majoriteten av dem som hemsöks på detta sätt är kvinnor.
För att förbättra skyddet för förföljda personer tillsatte – efter påtryckningar från Alliansen – den dåvarande socialdemokratiska regeringen år 2006 en utredning med syfte att komma med förslag på lagändringar. Riksdagen fattade i våras beslut om en proposition för att förbättra skyddet mot stalkning och den 1 oktober i år trädde de nya reglerna i kraft. Ändringarna innebär att ett nytt brott, olaga förföljelse, införs i Brottsbalken för att förstärka det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse. De nya reglerna innebär också att begreppet besöksförbud ersätts med den mer omfattande termen kontaktförbud.
Kontaktförbudet tar sikte på alla typer av kontakter. Det handlar inte bara om fysiska besök utan även förbud mot ringa, skriva brev, skicka textmeddelanden, e-post eller på övrigt sätt ta kontakt över Internet. Den tidigare formuleringen att förbud endast får införas om syftet inte kan tillgodoses genom ett mindre ingripande tas bort från lagtexten. Ett särskilt beaktande skall även tas om personen i fråga tidigare begått liknande brottslighet. Sammantaget stärker detta möjligheten att snabbt tillgodose skyddsbehovet.
Tidigare gällde att en person som förföljdes kunde begära införande av besöksförbud mot förföljaren. I den dåvarande lagstiftningen fanns möjlighet att förbjuda besök eller annan kontakt mellan två personer. Besöksförbud fick meddelas om det fanns risk för brott, förföljelse eller annan form av allvarliga trakasserier mot den som förbudet avser skydda. I synnerligen svåra fall fanns även möjlighet att begära utökat besöksförbud som även inkluderade förbud för förövaren att uppehålla sig i närheten av offrets bostad eller arbetsplats eller annat ställe där offret brukar vistas.
Ett kontaktförbud utgör inte något fysiskt skydd per automatik såsom skyddat boende eller överfallsskydd. Därför kommer personer som fått ett särskilt utvidgat kontaktförbud att kunna övervakas elektroniskt med så kallad fotboja. På så sätt kan den skyddade varnas om förbudet bryts. Elektronisk övervakning är ett allvarligt ingrepp i personens frihet. Det är frågan om en avvägning där den vägledande tesen ska vara att skälen till det särskilda och utökade tillträdesförbudet alltid väger väsentligt tyngre än den inskränkning i rörelsefriheten som förbudet innebär.
Vikten av en klar och tydlig lagstiftning för denna typ av brott kan inte nog understrykas. När riksdagen nu stärkt skyddet för förföljda personer har vi tagit ett viktigt steg i att stärka skyddet för alla de personer som måste leva med den skräck det innebär att vara förföljd.