torsdag 20 december 2012

Regeringsbeslut idag - Sverigefinnar i Örebro får stärkta rättigheter


Publicerad i NA 20/12-2012

Finskan får höjd status

Regeringen fattar i dag beslut om att Örebro kom-mun från nästa år kommer att ingå i förvaltningsområdet för finska språket.
Det innebär att de sverigefinnar som bor i Örebro har uttrycklig rätt att använda sitt modersmål i kontakter med kommunen och myndigheter. Och Örebro kommun ska arbeta för att erbjuda förskola och äldreomsorg på finska.

De flesta av oss brukar uppröras över hur minoriteter behandlas i andra länder. Både i vårt land och runt om i världen har dessa fördrivits, trakasserats och diskriminerats.

Sverige är och ska vara en stark röst i världen för minoriteters rättigheter. Men vi ska påminna oss om att minoriteter även i Sverige har drabbats av fördomar och diskriminering. Mycket återstår att göra för att skapa ett Sverige där alla människor har samma möjligheter.

En central del i Sveriges minoritetspolitiska strategi är att värna minoriteters rätt till det egna språket. Språket är en avgörande del i vår identitet. Vårt modersmål är kopplat till våra minnen och vår kultur. Det skapar en samhörighet med andra som talar samma språk. Får vi tala det språk som vi känner oss tryggast med blir vi starka och kan lättare ta ansvar för våra egna liv.

Sverige har alltid varit ett land med flera språk förutom svenska. Under de århundraden landet växte fram expanderade svenska språket över områden där det talades norska, danska, finska, estniska, samiska och meänkieli (tornedalsfinska). I perioder har tyska och franska varit dominerande inom handel och i eliten. Vi har också haft en jiddischtalande judisk minoritet och romer som talar romani chib.

För finska, meänkieli och samiska, som är särskilt koncentrerade till vissa orter, ingår numera ett flertal kommuner i förvaltningsområden för respektive språk. De kommuner som ingår är skyldiga att erbjuda såväl förskoleverksamhet som äldreomsorg helt eller delvis på språket. Enskilda medborgare får också möjlighet att använda sitt språk i kontakter med kommunen och med myndigheter. Kommunerna får statsbidrag för de merkostnader som detta inne-bär.

Med dagens beslut fort-sätter vi satsningen för ett Sverige som rymmer mångfald. På några få år har förvaltningsområdet för finska utökats från fem till 48 kommuner. Det är en utveckling som vi ska vara stolta över.

Vårt land har aldrig varit homogent, utan både det och vårt välstånd har byggts av människor från skilda kulturer och med skilda språk. Det är den grund som vi står på, och den grund som vi bygger vidare på. Sverige ska vara ett land som fullt ut värnar minoriteters rättigheter. Ett led i det arbetet är att Örebros finskspråkiga befolkning nu får stärkta rättigheter som ger dem mer makt över sin vardag.

Sverige ska vara ett land som fullt ut värnar minoriteters rättigheter.

Erik Ullenhag (FP)
Integrationsminister
 
Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot och gruppledare

tisdag 18 december 2012

Kvittning i Riksdagen


Riksdagsledamöter förväntas vara i Riksdagen vid voteringar, men för att göra det politiska arbetet effektivare för alla ledamöter tillåts s.k. kvittning enligt gemensamma regler.  Det innebär att regeringspartierna kommer överens med majoriteten i oppositionen att partierna under vissa omständigheter kan ”plocka bort” en ledamot från respektive sida vid voteringar i Riksdagen. För detta finns alltså gemensamt överenskomna skäl som används med stort personligt ansvar.

Oppositionen får alltid definiera sig själv - och först därefter komma till regeringspartierna med en önskan om vilka ledamöter som skall vara ”utkvittade” vid en viss votering. Idag har vi en sådan överenskommelse med oppositionspartiet S som även samarbetar med V och MP. De har valt att inte inkorporera SD i oppositionen.

Regeringspartierna i Alliansen kan inte administrera olika voteringslistor vid olika tillfällen (ibland vid samma voteringstillfälle) för att maximera antalet förluster för regeringen vid voteringar i Riksdagen.

Det kan begäras s.k. kvittningsförbud vid en viss votering. Det innebär att vi enligt praxis godkänner extra ordinära frånvaro skäl: sjukanmälda sjukdomsfall, födelse eller nära anslutning till detta, konsekvenser av dödsfall för nära närstående samt effekter av Force majure-karaktär. En form av extraordinär kvittning - trots ”kvittningsförbud”.

Kvittningsförbud meddelades i f ö r r a veckan inför dagens votering i Riksdagen. Vi accepterade under eftermiddagen trots detta fyra stycken av de tre oppositionspartiernas ”ändå önskade kvittningar”. Två ytterligare ledamöter var ändå borta utan några ”extraordinära skäl”. Därtill har Sverigedemokraterna en ledamot som under lång tid inte deltar i Riksdagens arbete över huvudtaget. Därmed var den samlade oppositionens övertag om tre mandat borta vid dagens votering kl. 15.30.

Detta är orsaken till att voteringen slutade 169-169 idag.

Vi välkomnar en diskussion om kvittningssystemet som helhet och tillika en diskussion om vilka extra ordinära skäl som skall accepteras. SD och den övriga oppositionen valde att gå på en linje i Civilutskottet när dagens betänkande om beslutades, men samma partier såg inte till att ha samma majoritet vid voteringen i Riksdagen.

måndag 17 december 2012

Nej till kilometerskattMiljöpartiet vill införa kilometerskatt på tunga transporter. Jag tycker inte att det är en bra idé. Argumenten emot detta tillväxthämmande förslag förklarar jag och partikamraten Mats-Ola Rödén i Gotlands tidningar idag måndag.


Inga klimatskäl för kilometerskatt

Sverige är ett avlångt land rikt på resurser. Till skillnad från många andra europeiska länder har vi stora tillgångar i form av skog, malm och förnyelsebar energi.
Det är denna unika tillgång på råvaror och energi som i kombination med bra transporter till stor del har legat till grund för det svenska välfärdssamhället.


Miljöpartiet har i likhet med andra oppositionspartier lagt fram förslag om införandet av så kallad kilometerskatt på transporter. Tanken är att en avgift ska tas ut för varje kilometer som fordon tyngre än 3,5 ton kör. Förslaget är inte nytt, det har förts fram under olika namn de senaste åren.


Men trots att väljarna tydligt förkastat det under valrörelsen står oppositionen fast i sin övertygelse – vägtransporter på Gotland ska straffbeskattas.


En avgift på transporter skulle slå direkt mot näringsliv och jobb och därmed i förlängningen även mot välfärden. En allmän avgift på 14 kronor per mil, som Miljöpartiet föreslår, skulle medföra att en kostnad på över tre miljarder kronor vältras över på åkeriföretagen och dess kunder över en natt. Att i tider med ökade varsel inom främst fabriks- och industrinäring ta ut en ny skatt i miljardstorlek utan motsvarande kompensation är inte en politik som Folkpartiet avser att bidra till.


Miljöpartiets motargument är att avgiften ska vara differentierad och därmed lägre där det finns färre alternativa transporter. Detta är dock en klen tröst. Faktum kvarstår: i Miljöpartiets Sverige ska du som valt att bo någon annanstans än i storstäderna beskattas hårdare. Inte heller av klimatskäl finns det starka argument för en kilometerskatt. I en utredning från Trafikanalys slås det fast att det är bättre att använda skatt på drivmedel som ekonomiskt styrmedel då den står i direkt proportion mot koldioxidutsläppen.


För att säkra uttaget av den föreslagna kilometerskatten skulle ett omfattande övervakningssystem behöva skapas. Ett sådant system går att konstruera på olika sätt, beroende på syftet.


Men om det ska vara möjligt att, som oppositionen vill, använda sig av olika avgifter i olika regioner hamnar prislappen för systemet i det översta spannet. Kombineras detta med Sveriges relativt långa vägsträckor och låga befolkningstäthet har vi ett recept för skenande kostnader. Ta som exempel det schweiziska systemet. Där uppgår själva kostnaden för systemet till ungefär fem procent av intäkterna. Motsvarande siffra för Sverige skulle enligt beräkningar sannolikt hamna på 25 procent, vilket gör att den föreslagna skatten måste ökas kraftigt för att bära sina egna kostnader.


För att inte få för negativa effekter på jobb och sysselsättning vill oppositionen frånta vissa branscher, såsom gruv- och skogsindustri, den nya skattebördan. Huvudbördan av uttaget faller då på detaljhandelns transporter. På denna marknad råder dock skarp konkurrens. Detta innebär att för att förhindra varsel och konkurser behöver kostnaden lämpas över på slutkonsumenten – det vill säga dig.


Vi är många runt om i landet som har gladare julklappar i åtanke.

Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot och gruppledare

Mats-Ola Rödén (FP)
Regionfullmäktigeledamot och gruppledare

fredag 14 december 2012

Det räcker inte att se till vad svensk polis gör


Skrev för några dagar sedan artikel tillsammans med europaparlamentariker Olle Schmidt på SVD Brännpunkt - Slutsatsen: Öppenhet mot resten av världen ska värnas, men ett öppnare Europa kräver också ett ökat samarbete mot brottsligheten. Läs artikeln här.

Skärpt syn på våldsbrott

Samhället förändras ständigt. Inte minst våra värderingar. Att vålds- och sexualbrott har ett så lågt straffvärde i dag är kopplat till  att våld tidigare var mer accepterat. Det var ju t ex inte så länge sedan det var accepterat att slå sina egna barn i Sverige. Det var under denna tid grunden lades till vår Brottsbalk.

När vi idag har en helt annan syn på våld i hemmet, jobbet, skolan eller på våra gator så måste straffen följa med. Frihetsberövande eller kraftigt frihetsinskränkande åtgärder måste t ex till även för unga som begår grova våldsbrott. Ungdomstjänst med eller utan ungdomsvård är inte som ensamma påföljder överensstämmande med samhällets övriga syn på grova våldsbrott.

onsdag 5 december 2012

Insynen måste öka


Har haft förmånen att sitta med i en utredning som behandlade Säkerhetspolisens organisation. Utredningen har kommit fram till en rad kloka förslag som ska remissbehandlas och beredas ytterligare. Jag skriver i NA om utredningen och utvecklar också mina tankar och min syn på SÄPOS framtida organisation. Läs artikeln här.tisdag 4 december 2012

Så ska unga kriminella hjälpas

Publicerad i Norran 2012-12-03

Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete kräver att myndigheter kan samverka effektivt.
Det är inte helt ovanligt att ungdomar begår brott någon enstaka gång. De flesta går det ändå bra för, men en del utvecklar en kriminell livsstil och fortsätter att begå brott även i vuxen ålder. Därför är det viktigt att kunna genomföra tidiga och tydliga åtgärder mot ungas brottslighet och beteenden som kan leda till brottslighet.

Det brottsförebyggande arbetet rör hela samhället. För ett framgångsrikt arbete krävs att olika myndigheter kan samverka effektivt. Betydelsen av samverkan har visat sig under det senaste året då försök har gjorts med sociala insatsgrupper. Målet har varit att motverka att ungdomar dras in i kriminella nätverk och utvecklar en kriminell livsstil. En nyckel till de sociala insatsgruppernas framgång har varit att sekretessen mellan socialtjänst och polis, med samtycke, har kunnat brytas och att de olika aktörerna därmed har kunnat dela information med varandra.

För att förenkla samverkan mellan myndigheter när det gäller ungdomsbrottslighet inför vi nu en sekretessbrytande bestämmelse som innebär att en uppgift i vissa fall ska kunna lämnas från socialtjänsten till polisen utan att sekretessen sätter hinder i vägen. Det är viktigt för en person att kunna vara säker på att de uppgifter som lämnas till socialtjänsten stannar där, men mot detta måste vi väga möjligheten att hindra att unga involveras i kriminalitet.

Socialtjänstens verksamhet ska i så stor utsträckning som möjligt präglas av frivillighet. Därför bör ett utlämnande av uppgifter främst ske i samförstånd med den unge eller vårdnadshavaren. Samverkan mellan polis och socialtjänst har dock här så stor betydelse att möjligheten för socialtjänsten att lämna uppgifter om unga till en polismyndighet måste väga tyngre. För att ge ytterligare kraft åt polisen att hjälpa unga människor från att hamna i en kriminell livsstil stärker vi också möjligheterna för polisen att i vissa fall omhänderta unga. Det handlar om då en ung person anträffas under förhållanden som innebär en överhängande och allvarlig risk för personens hälsa eller utveckling.

Syftet är att i nödfall avlägsna ungdomen från en miljö som kan vara skadlig för utveckling eller hälsa om det kan befaras att den unge kan komma att utsättas för brott, blandas in i brottslig verksamhet eller skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende. En situation som kan komma ifråga är till exempel när en ungdom påträffas i en lokal där en kriminell gruppering håller till.

Utöver de sociala insatsgrupperna för unga har vi också skärpt föräldrars skadeståndsansvar vid brott, ställt krav på att alla allvarliga brott som begås av personer under 15 år ska utredas samt förbättrat utslussningen från ungdomsvården. Nu tar vi ytterligare steg genom att införa en sekretessbrytande regel mellan polis och socialtjänst samt stärker polisens möjligheter att i vissa fall omhänderta unga.

Johan Linander (C)
riksdagsledamot för Skåne läns södra, vice ordförande i justitieutskottet

Krister Hammarbergh (M)
riksdagsledamot för Norrbottens län, ledamot i justitieutskottet

Johan Pehrson (FP)
riksdagsledamot för Örebro län, ledamot i justitieutskottet

Caroline Szyber (KD)
riksdagsledamot för Stockholms kommun, ledamot i justitieutskottet

måndag 3 december 2012

Det rör på sig om socialförsäkringarna

TT sammanfattade i förra veckan läget i frågan om framtidens socialförsäkringar. 

"Frågan om hur a-kassan ska utformas har varit en svårsmält soppa. Nu har ett partierna närmat sig varandra och anser att fler ska täckas av grundförsäkringen. Men Folkpartiet står kvar vid sitt krav på att a-kassan ska vara obligatorisk.

Vi håller fast vid vår modell. Det ska vara en obligatorisk statlig a-kassa med högre ersättning de första 100 dagarna. Det är vårt bud och så får vi se vad de andra säger. Men någon överenskommelse om att göra halva a-kassan statlig och resten frivillig finns inte, säger Johan Pehrson, FP:s gruppledare i riksdagen.


Obligatorisk a-kassa eller inte har länge varit en huvudsaklig mellan partiernas ståndpunkter. Både inom alliansen och i det rödgröna lägret har partierna haft olika åsikter - något som blockerat en lösning. I en utredning har dock partierna nu, med vägledning av ett förslag från fackförbundet TCO, hittat en medelväg som fått brett politiskt stöd."

Gör PPM enklare


Publicerad i Dagens Industri 2012-12-01

Leif Pagrotsky har fått fart på debatten om premiepensionen genom ett rasande angrepp på hela idén. I sitt utspel pekar han på några problem med den individuella delen av den obligatoriska pensionen och utifrån dem föreslår han att systemet helt enkelt avskaffas. Därefter har pensionsgruppens ledamot, Tomas Eneroth (S), sagt att han vill minska premiepensionens totala storlek.

För den som vet något om det nuvarande pensionssystemets tillkomst är dessa utspel inte särskilt förvånande. Pagrotsky för fram den ståndpunkt som hans parti drev i pensionsförhandlingarna. Men en stor poäng med "den stora pensionsreformen" var att den vilade på en bred parlamentarisk grund och därför innehöll kompromisser. En av dem var att Socialdemokraterna accepterade premiepensionen i utbyte mot annat, som de var angelägna om.

Att Pagrotskys utspel ändå har väckt stort intresse beror säkert på att han uppmärksammar en del svagheter i systemet som många känner igen. Ja, avkastningen har inte blivit den som man historiskt hade anledning att förvänta. Ja, det är få nytillkommande som väljer. Ja, det är relativt få också av de gamla innehavarna som utnyttjar valfriheten genom att flytta sitt sparande.

Ändå bör man inte kasta ut barnet med badvattnet genom att gå på Pagrotskys linje.

För Folkpartiet Liberalerna är premiepensionen en hörnsten i pensionsuppgörelsen och vi kommer inte att acceptera att den slopas. Däremot är vi inte bara öppna för, utan angelägna om, att några av de uppenbara problemen i systemet åtgärdas. Det är bra att socialförsäkringsministern har tillsatt en utredare med uppgift att titta på några av dessa brister.

Varför är då det som kallas premiepension en bra idé, viktig att bevara för framtiden?

Den grundläggande tanken bakom premiepensionen är att det är bra att så många som möjligt får en känsla för att det finns ett samband mellan vilken standard vi kan ha när vi blir gamla och hur det går för företagen. Även om systemet är obligatoriskt ska det inte vara helstatligt i meningen att staten äger allt och bestämmer allt.

När det nya systemet infördes var det få som förutsåg att vi skulle ha två börskrascher inom loppet av ett decennium. Trots det står faktiskt just nu ungefär 98 procent av PPM-spararna på plus. Det som på lång sikt är mest avgörande för hur ett lands ekonomi utvecklas är växtkraften i företagen och därför är det rimligt att en del av pensionssparandet placeras i aktier.

Aktier innebär definitionsmässigt risk, men alternativet att hålla pensionskapitalet borta från näringslivets behov av investeringskapital är en ännu större risk. Vi tycker att det är bra att en större del av pensionskapitalet än förr är placerat i aktier, men tycker också att det är rimligt att individer som vill minimera sin egen risk kan göra det genom att av-stå från att välja eller "välja tryggt".

Även om vi tycker att PPM-systemets grunddrag håller anser vi att det behövs några förändringar i det.

800 fonder att välja mellan gör systemet oöverskådligt och valsituationen komplicerad. I dag lägger fondbolagen in de flesta av sina fonder i systemet. Många av dessa fonder är ganska små - 200 har ett innehav på mindre än 13 miljoner kronor. Om en avgift infördes skulle många avstå från att ha de mindre fonderna i systemet och vi skulle få en självsanering.

Det skulle vara bra om fler sparare visade intresse för hur deras inne-hav utvecklas. Pengarna från avgiften kunde användas till en ordentlig information om hur man väljer och hur man flyttar sitt sparande. De orange kuverten räcker uppenbarligen inte. Kanske kan det göras ännu enklare att flytta. Det ska vara lika lätt att flytta sitt fondsparande som att betala räkningar på nätet.

Sparare som varit passiva flera år skulle kunna få en påminnelse om valmöjligheten. Kanske skulle det vara en poäng om det fanns en regel om en viss riskspridning i en individs placeringar.

Det är bra om fler tar ett aktivt ansvar för sin pension och samtidigt skaffar sig insikter i hur det går för näringslivet. Därför är premiepensionen viktig. Men ska den fungera som det var tänkt är det hög tid att göra en del justeringar.

Johan Pehrson ledamot i pensionsgruppen, riksdagsledamot och gruppledare (FP)
Ulf Nilsson ledamot i socialförsäkringsutredningen riksdagsledamot (FP

fredag 30 november 2012

Kampen mot korruption går vidare


Viktig fråga - Läs mer i Eskilstuna-kuriren där jag och mina allianskollegor skriver i ämnet.

torsdag 29 november 2012

En effektivare och öppnare polis


Den svenska polisen måste bli bättre. Regeringen har inte lyckats att tillräckligt bra få utväxling på våra satsningar på rättsväsendet i allmänhet och polisen i synnerhet. Omformningen av polisen går för sakta. Fler poliser räcker inte. Utbildningen behöver reformeras. Se tidigare inlägg i SvD. RPS måste ha ett tydligt eget fokus på forskning med klart ansvar och gärna ett utpekat forskningsråd. Jämför Kriminalvården där detta förhållningssätt är givet. DN:s ledarsida är idag kritisk till bristande öppenhet. Här har läget blivit bättre. Svensk polis ska präglas av öppenhet. Kreativa idéer från organisationens ska tas till vara – dvs. bl.a. forskaren Stefan Holgerssons åsikter. Denna dag pågår t ex en konferensen vid Linnéuniversitet i Växjö som RPS har tagit initiativ till, med temat ”Förutsättningar för det goda polisarbetet – forskare möter praktiker”. Länspolismästarna deltar brett. En av de inbjudna talarna är just Stefan Holgersson som talar om ”Öppenheten inom Polisen”.

tisdag 20 november 2012

Dubbelt medborgarskap - inte självklart, men rimligt

 
Sverige är ett av de länder som tillåter dubbelt medborgarskap, alltså att invånare har medborgarskap i två stater. Folkpartiet stöder detta.

Möjligheten till dubbelt medborgarskap infördes efter en statlig utredning som tillsattes av den dåvarande S-regeringen 1997. Folkpartiets ledamot i utredningen stödde förslaget, och när det sedan blev dags för regeringen att skriva en proposition (1999/2000:147) stödde Folkpartiet förslaget i riksdagen.

Länk till betänkandet

 

måndag 19 november 2012

Intervjuad i Svensk Jakt Nyheter


Viktiga frågor lyftes i det senaste numret av Svensk Jakt Nyheter. Hotet från djurrättsterrorister måste tas på allvar. Det är inte acceptabelt att jägare (i många fall) känner sig såpass hotade av dessa extremistiska element att man är tvungen att bära överfallslarm.

Jag anser att straffen borde skärpas och att ett tydligt ansvar utgår för vilken myndighet som ansvarar för dessa typer av brott. Terrorism måste bekämpas - oavsett i vilket namn det begås.

fredag 16 november 2012

Vi har ett ansvar för integration


Vi har tjänat på invandringen. Det är mycket tack vare invandringen som har gjort Sverige till det land som vi älskar så mycket.

Jag skriver i NA om integration, invandring och Sverigedemokraternas introverta och verklighetsfrånvända politik.


Liberaler och dess motsatser har alltid funnits så länge politik funnits. Vi liberaler har i århundraden argumenterat för att öppenhet och mångfald gagnar länder i allmänhet och Sverige i synnerhet.
Våra motsatser har sagt: Stäng gränserna, håll invandrare borta så långt det är möjligt och avskaffa integrationspolitiken så sparar vi pengar. Retoriken brukar vara att vi har massinvandring och att människor som kommer hit generellt lever på bidrag samt går och drar i våra städer eller förr byar.

Historiskt sett går det lätt att argumentera för att Sverige gagnats av de senaste årens öppenhet. Utan vår svenska öppenhet och vår invandring hade vi kanske inte ätit barkbröd fortfarande, men varit ett fattigare land. Det gäller dock att komma ihåg att det alltid funnits människor som var emot att greker, turkar, bosnier eller iranier kommit just hit. Idag är "man" i regel inte emot just dessa människor - utan de som kommer just i dag.

Hur ser det då ut i dag om vi tittar på vår invandring. Majoriteten av människor som kommer hit är arbetskraftsinvandrare, studenter, EES/EU-medborgare eller anhöriga till dessa. De förväntas ha en egen försörjning vid ankomsten till Sverige. Ungefär 16 procent av dem som kommer är flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga till dem, alltså människor som flyr från krig och förföljelse. Att stänga gränsen för just denna minoritet människor som nu flyr till exempel Syrien - när landet är i krigstillstånd - säger en del om sättet att se på människor. Självklart kostar det att hjälpa människor i det korta perspektivet. Allt vi gör går ju inte ut på att vi ska "tjäna" på något. Sverige står dock inför en rad utmaningar. En av de stora är den demografiska utvecklingen - allt färre ska försörja allt fler.

Vi som är för öppenhet har ett ansvar för att vi samtidigt har en stark politik för integration. Det handlar om en offensiv politik för företagsamhet och nya jobb samt att skolan sätts i centrum. Dessutom ska språkkunskaper, vår grundlag det vill säga vår värdegrund och inte minst svensk lag stå i centrum när människor integreras i Sverige. Prövningen av rätt att få stanna är hård. DNA-test som nu används är rimligt. Rätt person, med rätt skäl, ska kunna få skydd i Sverige. Inte någon annan.

Idag är det Sverigedemokraterna som tydligast artikulerar antiliberalismen det vill säga den intoleranta, exkluderande och inåtvända attityd som alltid funnits och som alltid kommer att finnas. Detta tar sitt uttryck i att vi bör stänga gränsen för de som kommer hit i dag av olika skäl. Nyligen ville någon SD:are i Krokom att vi ska inrätta särskilda svenskreservat. Vad menar man? Ska vi isolera stora delar av Sverige från Kebabkött (skapat av utlänningar) och Marabouchoklad (skapat av utlänningar) - eller vad är man ute efter?

I Sverigedemokraternas skuggbudget slopar de instegsjobben, motsätter sig nystartszoner, avskaffar den generella möjligheten till arbetskraftsinvandring och modersmålsundervisningen. Partiet vill kraftigt öka beskattning på jobb där det finns många ungdomar. Lägg dessutom till att Sverige - helt logiskt för den introverta - snarast ska lämna EU, så blir det knappas fler nya jobb i vårt land.

Folkpartiet vill införa ett praktiskt basår och fler praktikplatser. Vi gör utbildningsinsatser och vi satsar på att fler anhöriginvandrare ska få etableringsinsatser för att komma i arbete. Vi avser också att förändra föräldraförsäkringen för att öka incitamenten till arbete och inför en skyldighet att ta ett arbete i hela landet. Vi inför ett prestationsbaserat system för kommuner för att minska utanförskapet, vi satsar på flyktingguider för att nyanlända lättare ska komma i arbete. Svaret på detta från SD är att säga nej. Vi har tjänat på öppenhet och invandring i hundratals år. Vi kommer göra det samma i hundratals år till. Attityden om öppenhet - den som tjänat Sverige så väl och så starkt bidragit till att vi är ett av världens bästa länder att leva i - måste bestå.

Johan Pehrson (FP) Riksdagsledamot för Örebro län 

tisdag 13 november 2012

Tuffa tider


Sverige står starkt statsfinansiellt, men vår helt exportberoende ekonomi drabbas hårt av konjunkturnedgången. Många människor får återigen möta varselbesked och därmed oro. Folkpartiet liberalerna och regeringen har lagt flera förslag om investeringar, utbildning, sänkta skatter på företag och forskningssatsningar för att stötta företagsamheten och jobben i Sverige.

Oppositionen gör tvärtom. Här är deras förslag som vi behandlar under hösten i Riksdagen. Blir det fler jobb av detta? I Sverige alltså?

Arbetsgivaravgifterna för ungdomar ska höjas

Restaurangmomsen ska höjas

Visstidsanställningar ska regleras

Småföretagen ska bli av med undantagen från turordningsreglerna

Vinstbegränsningar ska införas inom privat skola, vård och omsorg

Ytterligare regleringar inom privat välfärdssektor ska genomföras

Inkomstskatterna ska höjas

RUT-och ROT-avdrag ska avskaffas

Bemanningsföretag och inhyrd personal ska överregleras

Skatter på drivmedel ska höjas

Bolagsskatten ska höjas

Rättighet till heltidsanställning ska införas

Förmögenhetsskatten ska återinföras

Flygskatter ska införas

Vinster inom privat välfärdssektor ska förbjudas

Lex Laval ska brytas upp

Utbetalningar från A-kassan ska höjas

Inbetalningar till A-kassan ska sänkas

Arbetskraftsinvandring ska överregleras

Skatt på finansiella transaktioner ska införas

Valfriheten inom vård och omsorg ska begränsas

Blir förbannad


Få saker gör mig så förbannad som utnyttjande av personer i behov av hjälp. Fick ta del av hårresande berättelser under mitt besök på Försäkringskassan igår. Här finns ett reportage om besöket.

måndag 12 november 2012

Ökad rättssäkerhet vid resning i brottmål


Publicerad i Enköpingsposten den 10 november 2012

Sverige är ett rättssäkert land. Rättsväsendet gör sitt bästa för att se till att oskyldiga inte döms eller att skyldiga inte kommer undan.
Men inget system är absolut felfritt, och ibland fram-kommer nya uppgifter som visar att ett domslut har tagits på fel grunder. Därför stärker nu alliansregeringen rättssäkerheten genom att förtydliga möjligheten till resning.

Grundprincipen är att en dom som har vunnit laga kraft är orubblig, men i ett samhälle där vi värnar även sanningsprincipen är det viktigt att det finns en möjlighet till en ny prövning (resning) om exempelvis nya bevis kommer i dagen.

Bestämmelserna om resning har fram till nu varit luddiga och i vissa delar bristfälliga. Många regler har inte funnits nedskrivna i lag, utan har bara funnits i praxis hos riksåklagaren och Högsta domstolen. Nu ökar vi rättssäkerheten och förutsebarheten för den enskilde genom att sätta detta på pränt.

De nya förslagen för med sig ett antal förändringar.

1. Under vissa förutsättningar kommer åklagaren att vara skyldig att återuppta en förundersökning när frågan om resning i brottmål aktualiseras. Jämfört med den praxis som gällt hittills sänks kraven något för att återuppta en förundersökning, och det blir mer tydligt och förutsebart i vilka situationer åklagaren ska återuppta en förundersökning i resningssammanhang.

2. Domstolen får möjlighet att förelägga åklagaren att vidta en viss utredningsåtgärd i ett ärende om resning. I praktiken innebär ett sådant föreläggande att åklagaren kommer att behöva återuppta förundersökningen. Den enskilde kan vända sig till domstol med en sådan begäran, något som bidrar till ökad rättssäkerhet.

3. Både den tidigare dömde och målsäganden får rätt till rättsligt biträde när det behövs för att frågan om resning har blivit aktuell. Den tidigare dömde får i sådana fall en offentlig försvarare. Den som har dömts för brott kan på det här sättet få hjälp att utreda om det finns förutsättningar att ansöka om resning.

Vi tror att dessa förslag kommer att stärka rättssäkerheten markant för människor som av olika anledningar har anledning att söka resning. Även för brottsoffer, som kanske redan har genomgått en uppslitande process genom flera instanser, blir förfarandet tydligare genom att möjligheten att få ett målsägandebiträde fastställs i lagtexten.

För att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet är det viktigt att resningsinstitutet inte innebär en fjärde instans. Därför måste kraven vara fortsatt höga. Fram till nu har det dock i många fall varit praktiskt taget omöjligt att få resning utan stora ekonomiska resurser eller stor täckning i media och så ska det inte vara.

Det är i mycket sällsynta fall som resning ska vara aktuell. Men nålsögat får inte vara så litet att möjligheten är praktiskt taget obefintlig.

De nya förändringarna garanterar såväl orubblighetsprincipen som sanningsprincipen. Så stärker vi rättssäkerheten i det svenska samhället.

Johan Linander (C)

vice ordförande i justitieutskottet

Ulrika Karlsson (M)

ledamot i justitieutskottet

Johan Pehrson (FP)

ledamot i justitieutskottet

Caroline Szyber (KD)

ledamot i justitieutskottet

torsdag 8 november 2012

Stark union bra för Europa


Jag befinner mig i Dublin just nu. Kongress för liberalerna i Europa står på dagordningen. Läs gärna min, Fredrik och Ninas artikel som handlar bland annat om detta...

Dags att göra något åt våldet mot äldre


Våldet mot äldre måste upphöra! Skriver i Gotlands tidningar om problemet, tillsammans med min emininenta riksdagskollega Barbro Westerholm.


Våld och övergrepp mot äldre är ett försummat folkhälsoproblem. Det slås fast av WHO, men är lätt att göra gällande också för vårt eget land.

Medan våld och övergrepp mot äldre i form av inbrott eller väskryckningar får uppmärksamhet så är det i princip tyst om de större problemen: Våld och övergrepp i nära relationer och i vården och omsorgen.

I Brottsoffermyndighetens nu tolv år gamla undersökning ”Ofrid bland äldre” i Umeå uppgav fler kvinnor (16 procent) än män (13 procent) att de utsatts för allvarligt våld, ofta av maken eller sonen. De flesta hade inte berättat om övergreppen eller sökt hjälp.

Förövaren kan också vara omsorgspersonal eller annan vårdtagare. Det kan även vara någon okänd, vilket dock är mer ovanligt. En del av de händelser som den våldsutsatta kan drabbas av omfattas av Lex Sarah.

Det kan exempelvis handla om situationer när personal kränker den äldre personen, eller när omsorgstagare skadar varandra på ett vård- och omsorgsboende.

Däremot gäller inte Lex Sarah i situationer som när personal inom hemtjänsten inte påtalar sina misstankar om att en äldre kvinna blir slagen av sin man eller att ett äldre par verkar bli skinnade på sina pengar av sin missbrukande dotter.

Vi anser att en anmälningsskyldighet bör införas i socialtjänstlagen när det gäller våld och övergrepp mot äldre personer samt vuxna med funktionsnedsättningar.

Anmälningsskyldigheten ska omfatta alla myndigheter och yrkesgrupper som kommer i kontakt med äldre personer och vuxna med funktionsnedsättningar. Samma skyldighet ska naturligtvis också gälla dem som arbetar i privat driven verksamhet.

Regeringen har skärpt kraven på kommunerna i socialtjänstlagen när det gäller deras skyldighet att ge stöd till brottsoffer. Flera rapporter har under senare år dock pekat på brister i detta stöd, i synnerhet när det gäller äldre kvinnor. En kartläggning som Folkpartiet gjorde, med hjälp av Riksdagens utredningstjänst 2010, visade också att sju av tio kommuner inte bedrev något medvetet arbete för att ge stöd åt äldre kvinnor och män som utsätts för våld och övergrepp. Det är oacceptabelt enligt Folkpartiets mening.

Sverige borde ta fram en handlingsplan mot övergrepp, utnyttjande och vanvård av äldre. Den nederländska handlingsplanen som presenterades i mars 2011, är ett föredömligt exempel. Den tar sikte på gärningar som begås mot personer över 65 år av någon som den äldre har ett beroendeförhållande till.

Handlingsplanen ska bidra till att staten, kommunerna, sjukvården och frivilligarbetare agerar på ett gemensamt sätt för att motverka våld och övergrepp mot äldre.


Barbro Westerholm
riksdagsledamot (FP)


Johan Pehrsonriksdagsledamot och gruppledare (FP)

torsdag 25 oktober 2012

Är med på statsministerns frågestund


Viktigt att kampen mot den grova organiserade brottsligheten fortsätter, ställer en fråga till statsministern i ämnet, se länk


måndag 22 oktober 2012

Mer skatt ger inte mer jobb - Artikel i NA


Självklart är det så att högre beskattning på företag leder till färre jobb. Se mitt inlägg i NA

måndag 15 oktober 2012

Läsvärt om den grova organiserade brottsligheten


Värda att läsa - här och här..

Artikel i Tidningen NU


Ökad trygghet och minskad passivitet för unga

Aktivitetsersättning är de ungas förtidspension eller sjukersättning, som det heter. Sitt namn till trots erbjuder den inte särskilt mycket aktivitet och inte heller mycket stöd. Allt för många unga slussas in i förtidspension utan ordentlig kontroll av arbetsförmåga och allt för få, av dem som har möjlighet, får stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Det är därför glädjande att vi i Alliansen satsar en halv miljard på att förändra detta. Detta är, anser vi, ett första steg på vägen, men framöver vill vi i Folkpartiet gärna se en större reformering.

Idag är Aktivitetsersättningen för fyrkantigt och saknar anpassning till individen. Unga med funktionshinder så allvarliga att de med största sannolikhet aldrig kommer att kunna arbeta måste år efter år göra arbetsförmågebedömningar, fylla i papper och begära förlängning av sitt aktivitetsstöd. Samma tidsintervall gäller också för unga med gott hopp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet – för de ungdomarna är ett år istället en mycket lång tid. Unga som på grund av ADHD, Asperger eller annan diagnos inte kunnat fullgöra skolan i tid får också Aktivitetsersättning – även efter att studierna är avklarade – trots att ingen bedömning av arbetsförmåga har gjorts. Det tycker vi innebär att räkna ut dessa ungdomars potential alldeles för tidigt.

Aktivetsersättningen ger både ett dåligt skydd för dem som verkligen behöver det och är för passiv för dem som behöver stöd för att komma tillbaka till arbetslivet. Mycket av det stöd som erbjuds idag kräver en aktiv insats från de unga. Det faktum att många bland ungdomarna har diagnoser som innebär introvert beteende och begränsad förmåga är en dålig kombination med eget ansvar att finna aktiviteter.

Vi menar att aktivitetsersättningen behöver delas in i fler stöd, bättre anpassade till de olika grupperna. Försäkringskassan bedömer att runt en fjärdedel av dem som idag finns i aktivetsersättningen kan klara någon sorts jobb. De ska ha aktiva insatser och hjälp komma in i arbetslivet. Att behöva vänta i ett år är inte rimligt. Samtidigt måste det också finnas en trygghet i att kunna pröva att studera eller arbeta utan att vara rädda för att förlora sin ersättning. Särskilt gäller det unga med depression, ångest eller liknande som innebär en risk för återfall. Här har ett viktigt steg tagits i och med att den tid som aktivitetsersättningen kan vara vilande har förlängts.

Vi anser också att stödet för förlängd skolgång borde vara ett separat stöd. Det är här den stora ökningen av mottagare av aktivitetsstöd sker. Denna grupp står idag för hälften av det totala nybeviljandet. Bakgrunden är att det blivit vanligare med diagnoser av typen ADHD, Asperger osv. Problemet är att diagnosen inte inneburit ett bättre ekonomiskt stöd. Istället har det för många blivit grunden för att hamna i ett passivt bidragssystem. Därför vill vi hålla isär stödet för förlängd skolgång från stöd på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Slutligen borde unga med permanent nedsatt arbetsförmåga istället omfattas av sjukersättningen – det vill säga förtidspensionen för vuxna. Det är inte rimligt att unga med svåra funktionsnedsättningar ska behöva förlänga sin aktivitetsersättning varje år. Däremot bör en hög ambitionsnivå vad gäller aktiviteter och sysselsättning kvarstå. Med dagens garantinivå skulle det dessutom innebära ett lyft ekonomiskt.

Johan Pehrson (FP), gruppledare och ledamot av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen
Ulf Nilsson (FP), riksdagsledamot och talesperson i frågor rörande socialförsäkringen

torsdag 11 oktober 2012

Nolltolerans mot ekoterror


Greenpeace aktion vid Forsmark och Ringhals är oacceptabelt och bör benämnas vid sitt riktiga namn. Läs min artikel i Expressen i ämnet..

tisdag 2 oktober 2012

Två nyligen publicerade artiklar i NA om bostadspolitiken


 
Politik för fler hyreskontrakt!

Mer och fler bostäder där det växer! Det är rimliga önskemål från medborgarna. Lätt att säga, men svårt att bara göra. Vem är det som ska bygga? Och med vems pengar? Och vem ska i slutändan stå risken om intresset att bo på en viss plats plötsligt försvinner?

Signaturen ”A T önskar i NA 6/9 att jag även tagit upp bostadsbehoven i en tidigare debattartikel om Folkpartiets prioriteringar i arbetet med statsbudgeten. Sanningen är ju den att jag inte nämnde brottsbekämpning, äldreomsorg eller miljö heller. Utan jag fokuserade på några av många viktiga frågor för ett starkare och tryggare Sverige.

I budgeten satsar vi också på bostadsfrågan bl. a genom fördubblade schablonavdrag och nya regler för andra handsuthyrning samt förenklade regelverk för nybyggen. Fler tomma lägenheter måste kunna hyras ut lättare och med en lägre skattekostnad. Dessutom måste det gå snabbare att få igenom beslut att bygga helt nya bostäder. Vi fokuserar dessutom särskilt på att studentbostäder lättare skall kunna drivas igenom i byggprocessen genom att ”onödiga” regler lyfts bort.

Den viktiga allmännyttan måste dessutom fokusera än mer på att bygga nytt - och kanske mindre på att satsa på vindkraftverk och andra riskfyllda kringverksamheter. Grundproblemet vid bostadsbrist är dock alltid att inkomsterna från framtida hyror är extremt reglerade. Helt i enlighet med Hyresgästföreningens önskemål. Utgifterna och byggkostnaderna för den som tar risken och bygger är ju helt oreglerad. Så länge kostnaden överstiger möjliga intäkter så blir det sällan något byggt. I alla fall inte billiga, bra och centrala bostäder.

Totalt började det byggas nästan 10 000 nya bostadslägenheter i Sverige under det första halvåret i år. Det borde vara fler, men det tar tid att komma tillrätta med åratal av misskött bostadspolitik.

Johan Pehrson (FP)

Riksdagsledamot

 

Ekonomisk utveckling bygger på några - tycker jag - enkla samband.

Utan forskning, infrastruktur och universitet – inga företag. Utan företag – ingen skattefinansierad välfärd. Om vi inte investerar kommer fattigdomen åter. Se bara på Grekland, Spanien eller England där det nu skärs ner. Som alltid märks detta mest hos människor som redan har det tufft. Det här är länder där politikerna misskött landet. Folkpartiet har tillsammans med Alliansen valt en klokare väg.

I Sverige minskar nu socialbidragen, pensionerna ökar och lika så ökar inkomsten för den som är sjuk då SGI räknas upp. Vi kan dessutom från och med nästa år satsa ännu mer på bostadstilläggen för de sämsta ställda pensionärerna. Detta hjälper över 200 000 ensamstående pensionärer med bostadstillägg. Detta kan Sverige när andra inte kan. Tack vare Alliansen.

 
Johan Pehrson (FP)

Riksdagsledamot

Klokt om vinst i välfärden av TCO


En klart läsvärd artikel i Aftonbladet med tanke på den aktuella debatten inom S. Kan bara säga att jag håller med denna socialdemokratiska tidigare riksdagskollega på varje punkt...

torsdag 27 september 2012

Kampen mot drogandet är evig


Har idag besökt Maria ungdom och talat om drogsituationen. De gör ett väldigt viktigt arbete när de städar upp och räddar livet på unga som mer eller mindre går ner sig i alkohol och narkotika. Deras berättelser om helt mentalt degenererade cannabisrökare visar på att kampen att mota narkotikan i grinden är så viktig.

Skriver om narkotikapolitiken i dagens nummer av NU:


Missbruk av droger är en central folkhälsofråga som har högsta prioritet. Det är människor, framför allt unga människor det handlar om som skadar sig för livet, lider och dör av drogerna samtidigt som omgivningen lider – inte minst den egna familjen. Få fenomen förstör livschanser med en sådan brutalitet såsom droger. Därför måste ett civiliserat samhälle använda olika tillvägagångssätt för att motverka missbruk i alla former och av narkotika i synnerhet.


Forskning och inte minst missbrukarnas egna berättelser ger en grym bild av verkligheten, en bild som inte ligger långt från fiktionens skildringar av de vidrigaste knarkarkvartarna. Misären i drogernas spår och dess sociala koppling går aldrig att bortse ifrån. Den lyckliga narkotikabrukaren är i stort sett lika vanlig som den lyckliga prostituerade. Detta har inte minst belysts i den senaste Missbruksutredningen.

20 procent har vuxit upp i hem med missbruk.

· 22 procent har vuxit upp i hem med både missbruk och psykiska problem.

· Var femte har läs- och skrivsvårigheter.

· Hälften saknar egen bostad.

· En av tre har inkomster från kriminalitet.

· Tre av tio hade utsatts för övergrepp före missbruks- debuten.

· Sju av tio har allvarlig ångest.

· Nio av tio vill förändra sin drogkonsumtion.

Med denna verklighet för ögonen är det nödvändigt att det politiska arbetet fokuserar på att få unga att avstå från att börja droga och att tidigt upptäcka de som ändå gör det. Här går det liberala frihetsbegreppet igenom en rejäl prövning när vi skall bestämma vilka metoder och med vilken kraft samhället skall agera mot ungas exprimenterande med droger. Föräldrar, skolans personal, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen måste här kunna samverka och kommunerna skapa förutsättningar för ett långsiktigt sådant samarbete.

Vård och återhämtning för den som vill ta sig ur ett etablerat missbruk är centralt ur ett mänskligt, humanistiskt perspektiv. Och här görs stora insatser varje dag inte minst ute i kommuner, landsting och regioner. Många får läkemedelsassisterad behandling. En del hävdar att detta sker i för stor omfattning och andra motsatsen. Forskning på området visar dock att substitutionsbehandling efter noggrann prövning av att missbrukaren kan sköta den räddar liv och möjliggör återgång till ett normalt familjeliv och arbete. Genom att erbjuda sprututbytesprogram har man hittat missbrukare som socialtjänsten tidigare inte haft kännedom om och därmed kunna erbjuda behandling mot missbruket. Däremot bör tankarna om att skattepengar ska gå till just droger åt dem som ”inte vill” sluta droga sig, avvisas. Något som annars förs fram i debatten också i Sverige.Prevention och behandlande insatser måste paras med åtgärder på tillgångssidan. Därför är tullens, polisen och andra myndigheters insatser mot också droger viktigt. Cyniska narkotikahandlare som glatt sprider droger till utsatta ungdomar i utsatta situationer skall inte behandlas bättre än vilken människohandlare som helst. Respekt och mänskliga rättigheter offras för kriminell profit. Kampen mot dessa grova kriminella kommer aldrig att ta slut, men måste hela tiden utvecklas. Det finns inget krig mot narkotikan i Sverige. Det finns en dock en intensiv kamp för folkhälsan. Där är minskat drogande en central punkt. Få saker skulle öka människors livschanser mer än minskat bruk av droger. 

Folkpartiets mål om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk är ungefär de samma som vi beslutat om i Riksdagen. Det är visioner som måste mötas med praktisk politik formad av målmedvetna och uthålliga politiker. Målet kommer nämligen aldrig att nås vad gäller narkotika och dopning. Däremot ska drogerna och misären i dess kölvatten pressas tillbaka. De länder som har politiker med andra mål och sämre uthållighet är inga föredömen.

Johan Pehrson (FP)

Barbro Westerholm (FP)

Maria Lundquist-Brömster (FP)


Ismail Kamil (FP)


Roger Haddad (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Folkpartiets ledamöter i riksdagens justitite- och socialutskotttisdag 25 september 2012

En unikt stark budget


Nyligen presenterade finansministern alliansregeringens sjunde budget och den är stark. Kort sagt, vi satsar när andra skär ner.. En artikel finns i NA där jag och mina Örebrokollegor beskriver budgetens betydelse, bland annat för Örebro län. Läs den här

torsdag 20 september 2012

Lycka till med samarbetet med Sjöstedt, Löfven


Socialdemokraterna och Stefan Löfven måste svara på frågan om de kommer att tillåta att Vänsterpartiet får inflytande över den ekonomiska politiken om de vinner valet 2014. Lägger in min artikel som publicerades i Expressen idag.


Jonas Sjöstedt har inte förändrat Vänsterpartiet. Försöken att vara ett ansvarstagande parti är inte trovärdiga. Frågan måste ställas om Social­demokraterna och Stefan Löfven ska luta sig mot ett vänsterparti vars ekonomiska politik inte håller ihop.

Han vill bland annat ge riks­banken ett sysselsättningsmål och inte bara fokusera på inflationen, hans parti vill avskaffa den oberoende riksbanken och ställa den under politikerkontroll.
Vidare menar man att partiets reformer är finansierade, men räknar fortfarande inte in kostnader för arbetstidsförkortning i sina budgetmotioner, trots att arbetstidsförkortningen finns med i valmanifest och genomförandet lyfts fram av kongressen senast i år.

Kostnaden för arbetstidsförkortning till 30 timmar med bibehållen lön kan beräknas motsvara en höjning av kommunalskatten med 20 pro­cent från i genomsnitt 32 till 52 procent.

Arbetstidförkortningen är en del i det ekonomiska haveriet. Där­utöver ligger de befintliga skatte­höjningarna i Vänsterpartiets budgetmotion som innefattar högre marginalskatt för alla som tjänar över 28 000 kr per månad, höjd bolagsskatt, återinförande av för­mögenhetsskatt, fastighetsskatt och arvs- och gåvoskatt samt kraftigt höjda skatter på transporter.

Den ekonomiska politiken är grundläggande för alla politiska partiers trovärdighet. Vid dagens budgetdebatt måste Socialdemokraterna ge besked. Är de redo att låta Vänsterpartiet få inflytande över den ekonomiska politiken efter valet 2014?

Johan Pehrson
Folkpartiets gruppledare i riksdagen

torsdag 13 september 2012

Högre a-kassa och moderna turordningsregler


Skriver idag i Örnsköldsviks allehanda med kollegan, tillika riksdagsledamoten Hans Backman (FP) om vår syn på a-kassan och turordningsreglerna.

Kombinationen av principen "sist in först ut" och låg a-kassa bidrar till onödiga låsningar på arbetsmarknaden idag. LAS, Lagen om anställningsskydd, innebär i dessa delar att arbetsgivare ibland inte vågar anställa. Låg a-kassa bidrar dessutom ytterligare till att arbetstagare inte vågar byta jobb och bli sist anställd.

Idag får en arbetslös maximalt strax under 15 000 i månaden i a-kassa. Detta är naturligtvis något som tas med i beräkningen för den som funderar på att byta jobb och bli den sist anställde. En spännande tjänst på ett helt nybildat bolag känns för många kanske just lite väl spännande. Särskilt om man har lån och försörjningsansvar för sina barn.

A-kassan får inte vara så omfattande att drivkraften att söka jobb minskar - och arbetslösheten därmed ökar. Det höjda taket bör därför bara gälla de första hundra dagarna. Det är en rimlig tid för att ställa om. Kombinerar man det dess-utom med ändringar i LAS så att kompetens spelar en större roll vid uppsägningar, så kompenseras en eventuellt minskad drivkraft att söka jobb av arbetsgivarnas ökade intresse av att anställa.

En högre a-kassa under en kortare övergångsperiod bidrar också till en mindre stress för den arbetssökande. För individen kan det vara skillnaden mellan att få drömjobbet eller att av ekonomiska orsaker tvingas ta ett jobb man är överkvalificerad för. För samhället kan det vara skillnaden mellan rätt person på rätt plats eller att en massa ingenjörer hamnar i serviceyrken som förvisso är viktiga, men där deras utbildning inte kommer till användning.

Många tjänster som tillsätts idag är vakanta under allt längre tid - vissa kvalifikationer växer helt enkelt inte på träd. Då är det inte förvånande att det också tar längre tid för de arbetssökande att hitta ett nytt jobb där de kan komma till sin rätt. Arbetslöshetsförsäkringen gör matchningen mer effektiv.

Det finns därför dynamiska effekter i vårt för-slag som skulle förbättra arbetsmarknadens funktioner - och på sikt öka så-väl sysselsättningen som produktiviteten. Det samhällsekonomin eventuellt skulle förlora i några dagars längre arbetslöshetstid vinner vi på ökad rörlighet bland arbetstagarna och ökad vilja att anställa bland företagen - något vi alla i slutänden vinner på. I den liberala ekonomiska doktrinen måste man fokusera på så väl efterfrågan som utbud av arbetskraft.

Johan Pehrson (FP) & Hans Backman (FP)

onsdag 12 september 2012

Artikel om säkrare domstolar


Skriver tillsammans med mina allianskollegor i justitieutskottet om att domstolarna ska bli säkrare. Artikeln går att läsa här.

torsdag 6 september 2012

Sverige står fortsatt starkt

Vi satsar när andra länder skär ner.. Läs min artikel härnedan, publicerades även i Nerikes Allehanda

I helgen satte vi ramarna för nästa års statsbudget. Efter det traditionella Harpsundsmötet återstår nu detaljförhandlingar om statens utgifter för 2013. Svensk ekonomi är ett ljus i ett i övrigt rätt dystert Europa. Det gäller nu att på ett ansvarsfullt sätt förvalta vår gemensamma styrkeposition.
Lågkonjunkturen biter sig fast i Europa som en direkt konsekvens av överskuldsättningen i vissa länder. Dessutom finns nu indikationer om att det ”hackar” även på andra håll i världen. Både från USA och Kina redovisas allt fler så kallade nedåtrisker för kommande års ekonomiska utveckling.
Sverige är dock motståndskraftigt. Till följd av att svenska företag, organisationer och att inte minst svenska folket varje dag gör stora insatser så klarar sig den svenska ekonomin relativt väl.

Kronan är urstark till följd av att Sverige toppar i de internationella rankinginstituten när det gäller kvalitet på statsobligationer. Pensionerna kommer att räknas upp rejält nästa år. Socialbidragen har åter börjat minska. Arbetslösheten minskar när vi jämför med värsta krisen för ett par år sedan. Allt detta står i en stark kontrast till andra länder i Europa. Där går utvecklingen åt exakt motsatt håll.
För oss liberaler är det centralt att vi använder vårt starka läge till att investera för framtiden. Därför fokuserar vi på infrastruktur, forskning och företagsamhet i regeringsförhandlingarna. Åratal av eftersatt underhåll av järnvägar och vägar behöver tas igen. Folkpartiet vill dessutom skapa utrymme för nya, större projekt, inte minst på järnvägssidan. Fler av dessa för oss viktiga satsningar har en avgörande betydelse för transporter av såväl människor som råvaror i Örebro län.

Forskningens roll i ett kunskapssamhälle kan inte överdrivas. Sverige tillhör de länder i världen som redan i dag satsar mest på forskning och utveckling i relation till bruttonationalprodukten (BNP). Vi behöver dock göra ännu mer för att stimulera spetsforskning och innovationsklimatet i vårt land.
Vi kan inte konkurrera med bredd mot de växande industrinationerna Indien och Kina, men väl med yttersta spets vad gäller innehåll och kvalitet. Dagens spetsforskning är alltid grunden för framtidens välfärd.

Företagsklimatet måste förbättras. Vi måste förstärka drivkrafterna för att fler företag ska etablera sig i Sverige. Här är frågan om bolagsskatten viktig. För småföretag anser Folkpartiet att vi bör överväga olika former av investeringsavdrag. Fler resurser som satsas på nyföretagande bör kunna få en något lättare beskattning.

Konkurrensen är stenhård i en global värld och inte minst vårt skattesystem måste kunna hävda sig.
Skola, vård och omsorg är grunden för välfärden. Vi ser att kommuner och landsting förväntas ha mångmiljardöverskott kommande år. Detta är en direkt följd av att fler jobbar i Sverige än i andra jämförbara länder.

Det är inte alla kommuner som har stark ekonomi kommande år. Inte minst i vårt eget län är prövningen stor för många mindre kommuner som till exempel Laxå. Dock har Sveriges kommuner som helhet kommande år, goda förutsättning att investera i till exempel skola och omsorg. Fler i jobb ger mer kommunala skattepengar – svårare än så är det inte.

Trots starka offentliga finanser står vårt land inför stora utmaningar. Vi har en stor invandring till vårt land. Det är i grunden bra, vi behöver folk som kommer hit och arbetar. Det stärker den svenska välfärden. Men i dag befinner sig alltför många människor med utländsk bakgrund i utanförskap.
Vi behöver jobba aktivt mot diskriminering, men också fortsätta att utveckla den svenska vuxenutbildningen, som de facto är en förebild för resten av Europa. Invandring kräver integration. Det har vårt land klarat i hundratals år och måste åter bli bättre på detta.

Ungas situation behöver fortsatt fokus. De lyckade satsningarna på bland annat sänkta skatter för rot/rut-jobb och restaurang-jobb behöver följas upp med ytterligare offensiva satsningar. Renoveringen av utbildningsväsendet är dock alltid den mest effektiva åtgärden på lång sikt för att minska arbetslösheten bland unga.

Utmaningarna är stora. Sverige ställs inte bara om till följd av omvärldstryck. Vi är det land i vår del av världen där urbaniseringen i dag sker snabbast. Det ställer nya krav på hur vi styr Sverige i framtiden.

För att hela Sverige ska ha en positiv framtid kommer vi att fokusera på framtidsfrågorna och det är satsning på infrastruktur, forskning och andra investeringar som inte minst rustar vårt eget län för framtiden. Sverige kan när andra inte kan.

Johan Pehrson Riksdagsledamot och gruppledare (FP) Örebro län

måndag 27 augusti 2012

Viktig satsning på förskolan fortsätter


Skriver i Karlskoga Tidning om den svenska förskolans förträfflighet. Klassresan börjar inte i klassrummet - Den börjar på förskolan..


Globaliseringen skapar möjligheter, men också krävande utmaningar. Liberaler har i århundraden bejakat utvecklingen med allt mer utbyte mellan länder.
De senaste hundra åren kan vi konstatera att vi med vår svenska öppenhet mot omvärlden blivit vinnare. Från att ha varit ett fattigt land där svält inte var ovanligt är vi idag ett av världens rikaste länder.

För att Sverige ska fort-sätta ligga i topp och att vi ska kunna värna vår trygghet så krävs fortsatta satsningar på utbildning. Få ifrågasätter idag att bakom den svenska välfärdslyften ligger den tidiga och breda satsningen på utbildning. I vår fortsatta strävan är det lätt att fokus snabbt hamnar på matematik, naturvetenskap och spetsforskning. Men vi får inte glömma att vi måste börja redan med den svenska förskolan. Tidigare och tydligare än idag måste lek och kunskap kreativt blandas för våra barn.

Den svenska förskolan är idag en central del av vår välfärd. Den lägger inte minst grunden för våra strävanden när det gäller jämställdhet och skapar möjligheter för vårt deltagande i arbetslivet. Förskolan har också en nyckelroll i samhället när det gäller att ge stöd till barn som kommer från mindre priviligerade hem, och skapar därmed mer likvärdiga förutsättningar inför skolstarten.

Folkpartiet har, tillsammans med alliansen genomfört stora reformer för att stärka den svenska förskolan. Vi har tagit strid med dom som hellre velat se att pengarna använts till annat än pedagogisk verksamhet för våra minsta barn.

Förskolan har därför blivit en egen skolform och det pedagogiska uppdraget har stärkts. Samma reglering gäller oavsett om det rör sig om en kommunal eller fristående förskola. Det systematiska kvalitetsarbetet är idag en central del i förskolans verksamhet.

En omarbetad läroplan för förskolan har trätt i kraft. I den har målen för bland annat barnens språkliga, matematiska och kommunikativa utveckling tydliggjorts. Naturvetenskap och teknik har också fått en viktig roll i förskolans verksamhet. Den reviderade läroplanen har konkretiserat förskolan och skapat en naturlig övergång till skolan.

Under perioden 2009-2011 satsade regeringen 600 miljoner kronor på det så kallade förskolelyftet.

Men en förskola i världsklass förutsätter fortsatta satsningar på verksamhetens kvalitet. I budgeten för 2012 satsar regeringen drygt 120 miljoner kronor på kompetensutveckling i förskolan fram till 2014.

Forskarskolor för förskollärare har införts. Forskarskolorna gör det möjligt för förskollärare att, med bibehållen lön, kunna forska och ta en licentiatexamen.

En ny förskollärarutbildning startade hösten 2011. Den är direkt kopplad till förskolans verksamhet och karaktär där de yngsta barnens behov och utveckling sätts i centrum. Förskollärarlegitimationen som införs, höjer yrkets status och garanterar samtidigt kvaliteten i verksamheten.

Alla barn förtjänar en bra start och en väl fungerande förskola där kompetens och kvalitet prioriteras är en förutsättning för att våra barn ska kunna förverkliga sina drömmar och mål.

Min förhoppning är att fortsatta satsningar sker på kompetensutveckling av personalen. Satsningar på personalen säkerställer den svenska förskolans kvalitet och barnens fortsatta välbefinnande.

Johan Pehrson (FP)
riksdagsledamot

Kampen mot extremismen


Nyligen föll domen i Norge. Den värsta massmördaren/terroristen i modern tid fälldes för sina vansinnesdåd. En gärningman präglad av ideologisk/religösa förtecken. Korsriddare är ju 2012 lika snurrigt som jihadister.

Sådana strömningar finns också i Sverige, men också andra dimensioner på extremism.

S k djurrättsextremism skrivs det om i denna ledare. Där mitt arbete för en central enhet med ansvar för detta belyses.

tisdag 21 augusti 2012

Uttalar mig om Quickfallet


Sjukt rättssystem? Det är inte helt ovanligt att sjuka människor ringer till polisen och anmäler sig som skyldiga till bland annat mord. Många av dessa avfärdas tidigt av polis och åklagare som just sjuka människor. Det extra ordinära ”Quickfallet” är en utmaning också för oss lagstiftare. Har vi flera fall av denna karaktär? Är tragedin för alla brottsoffer likväl en tragedi för vår rättsstat? Fortsättning på min artikel på Svt debatt går att läsas här

Uttalade mig även i Ekot på måndagen i samma ämne

Läs mer i i DN 

måndag 9 juli 2012

Socialförsäkringarna

Idag skriver jag i Nerikes Allehanda om vikten av hållbara och relevanta socialförsäkringar. Här följer hela artikeln.


Viktiga försäkringar

Våra socialförsäkringarna har genomgått viktiga förändringar på senare år. Detta har varit en nödvändig reformering för att återföra Sverige till arbetslinjen. Det skall erkännas att flera av uppstramningarna av tillämpningen i regelverket skedde redan under s-regeringen. Socialförsäkringarna är idag mer robusta och långsiktigt hållbara för samhällsekonomin. För individen har omställning och rehabilitering betonatas eftersom passivisering så starkt bidrar nya hälsorisker och långvarigt utanförskap.

Den statligt reglerade A-kassan har idag tappat sin försäkringsmässighet för de allra flesta arbetande  Det är för få som erhåller 80 procent av lönen vid ofrivillig arbetslöshet. Den tänkta avtrappningen är satt ur spel och allt för få personer är med och solidariskt finansierar risken att drabbas av arbetslöshet. Den dagen personer drabbas av arbetslöshet riskerar alla ändå få betala för den ”oförsäkrade” genom försörjningsstödet. Dessutom finns det mycket som tyder på att en tydlig avtrappning med högre tak i början av en arbetslöshetsperiod kan stimulera till välbehövlig dynamik på arbetsmarknaden. Att byta jobb idag innebär att vi alla hamnar sist i de förhärskande turordningsreglerna. Dessutom kanske det nya viktiga framtidsjobbet inte har rikliga kompletterande avtalsförsäkringar via t ex fackförbund.

Folkpartiet väljer därför att driva på för en gemensam obligatorisk försäkring mot arbetslöshet med bättre riskspridning och ett minimum av ”fripassagerare”. Dessutom ska taket kunna höjas och därmed ersättningen under de första hundra dagarna av arbetslöshet. Detta ökar dynamiken på arbetsmarknaden.

Motsvarande utmaning gäller för vår allmänna sjukförsäkring. Den har varit en röd tråd hos liberaler genom historien. Även där utgör ett lågt tak ett problem. För många hårt arbetande människor krävs idag tilläggsförsäkringar för att få ut 80 procent av den tidigare inkomsten vid en sjukdom. Detta om du har turen att vara frisk. Har du haft oturen att få en sjukdom i tidiga år kan det bli omöjligt att teckna en försäkring genom facket eller privat, trots att du är arbetsför. Vissa förvarar ett lägre försäkringsskydd med att de flesta har en tilläggsförsäkring. Vi menar att detta inte rätt tänkt.

För oss liberaler finns det inte ett motsatsförhållande mellan ett gott socialförsäkringsskydd och en fungerande arbetsmarknad. Självriskerna måste finnas och vara utformade så att alla har något att ”förlora” på att inte arbeta. Betoning på omställning och aktivitet är centralt oavsett vi talar ofrivillig arbetslöshet eller bristande arbetsförmåga. Men riskerna bör precis som avgifterna följa proportionellt med inkomsten. Att lärare, poliser, sjuksköterskor eller privata tjänstemän har ett obligatoriskt inkomstbaserat skydd vid sjukdom eller arbetslöshet utgör inte ett problem för en fungerande arbetsmarknad. Däremot kan ett trygghetssystem som bygger på privata eller fackliga tilläggsförsäkringar innebära inlåsningseffekter som gör att människor inte vågar ta steget att pröva sina vingar för nya utmaningar.

Socialförsäkringar kallas ofta felaktigt för ”bidrag”. Rätt utformat menar vi att obligatoriska relevanta försäkringarna är ett viktigt smörjmedel för en fungerande arbetsmarknad och en fungerande välfärdspolitik. Frihet och solidaritet på samma gång.

Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot och Gruppledare
Ledamot av socialförsäkringsutredningen

Skärpt syn på mutor

Folkpartiet och regeringen har skärpt och uppdaterat lagstiftningen kring mutbrott. Därmed bygger vi ett värn  för att fortsätta kunna vara ett av världens minst korrupta länder. En starkt bidragande drivkraft till vårt nuvarande välstånd. Jag och mina kollegor i Justitieutskottet skriver om detta i dagens NT. 

torsdag 5 juli 2012

En mer modern arbetsmarknad

Vi presenterar idag förslag om stärkt a-kassa och arbetsrätt. Vi menar att fler måste omfattas av skydd vid arbetslöshet. Ingen kan välja att vara arbetslös och därför bör alla var med och betala lika för den "riskpremie" som utgörs av skatter till grundnivån, men också avgifter till den idag frivilliga inkomstförsäkringen. Det är en del av underlaget i vår socialförsäkringsarbetsgrupp som idag presenterats av Jan Björklund här i Almedalen.

Sverige utsätts för tuffare konkurrens. Vi måste öka beredskapen till omställning och rörlighet på arbetsmarknaden. Arbetslöshetsförsäkringen bör bli allmän och obligatorisk. Arbetsrätten bör samtidigt moderniseras och liberaliseras.

Det är dessa punkter som jag nu tar med mig in i socialförsäkringsutredningen. 

1. Modernisera och liberalisera arbetsrätten
I dag är anställningstid utgångspunkten vid uppsägningar. Vid en uppsägningssituation bör arbetsgivaren istället kunna låta kompetensen hos varje enskild medarbetare i större utsträckning avgöra vilka som ska få stanna på företaget. 

2. Arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta alla som arbetar 
Drygt en miljon svenska löntagare står i dag utan en inkomstrelaterad försäkring vid arbetslöshet. Om någon av dessa trots allt blir arbetslös står det offentliga ändå för ett yttersta försörjningsansvar. Därför bör arbetslöshetsförsäkringen, liksom sjukförsäkringen, vara allmän och obligatorisk. 

3. Staten bör sköta arbetslöshetsförsäkringen 
Dagens frivilliga a-kassor hanteras av fackföreningarna. Om en allmän försäkring införs är det ändamålsenligt att försäkringen, som sjukförsäkringen, övergår till att administreras av en statlig myndighet.

4. Mer enhetliga avgifter till arbetslöshetsförsäkringen 
Erfarenheten hittills ger svagt stöd för att de starkt differentierade avgifterna till a-kassan har haft den inverkan på lönebildningen som förutsågs när reformen genomfördes. Därför behöver konstruktionen ses över och mer enhetliga avgifter införas. 

5. Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen
Folkpartiet vill även att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs. Under den första tiden av arbetslöshet ska ersättningsnivån vara högre för att med tiden trappas av. 

6. Folkpartiets förslag är ett paket som hänger ihop och bör genomföras som en helhet. 
Det finns partier som föreslår sänkta avgifter och höjda tak i a-kassan, men som inte är beredda att göra arbetsrätten mer flexibel. Sådana lösningar bör avvisas. Att enbart genomföra ökade förmåner i a-kassan utan att samtidigt modernisera och liberalisera arbetsrätten skulle minska incitamenten till omställning och sannolikt öka risken för arbetslöshet. torsdag 28 juni 2012

Seger för humanismen


Idag har Folkpartiet, Regeringen och Miljöpartiet redovisat att gömda barn och papperslösa barn ska få tillgång till samma vård som "bosatta", dvs. fullständig subventionerad vård inklusive regelbunden tandvård och subventionerade läkemedel. Vuxna som är gömda eller papperslösa kommer att få tillgång till samma vård som vuxna asylsökande, dvs. sådan vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, samt mödrahälsovård m.m. Vuxna gömda och papperslösa ska också ha tillgång till subventionerade läkemedel som krävs för den vården och en hälsoundersökning.

Detta är en viktig reform som slår vakt om mänskliga värden. Överenskommelsen gäller personer som håller sig undan verkställighet av utvisnings- eller avvisningsbeslut (gömda) och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta (papperslösa). Personer som vistas i landet endast tillfälligt, t.ex. turister, omfattas inte.

onsdag 27 juni 2012

Stängt för tjuvar?

Regeringen lägger idag fram underlag för en utredning om bland annat skärpt syn på stölder, snatterier och möjligheten att med straffansvar "porta" återkommande tjuvar från affärer. Detta med att avskaffa begreppet "snatteri" är viktigt för att markera allvaret i denna typ av brottslighet. Den som stjäl för kanske första gången måste inse allvaret så att brottet också blir det sista. Annars är risken att beteendet fortsätter. Detta är viktigt inte minst när det gäller unga som riskerar att utnyttjas av äldre kriminella. När det gäller stölder i övrigt är straffskärpningarna framför relevanta för de personer som ingår i ligor som utnyttjar straffrabattsgränsen (just nu 1000 kr) i butiker. Vad gäller inbrott i bostad kan bara den som drabbats föreställa sig integritetskränkningen som kan förstöra livet för en person under många år.

Folkpartiet liberalerna har drivit på för detta sedan Alliansens första rättspolitiska program som kom 2006.

måndag 18 juni 2012

Polisens framtida signalspaning


Den tidigare SÄPO-chefen Eriksson hyllades av många kritiker när Riksdagen fattade beslut om att reglera den svenska signalspaningen. Han var tveksam till formerna och kanske även till huvudmannaskapet för Försvarsmakten. Därefter har han själv utrett frågan om polisens behov av just signalspaning. Hans förslag var att ge polisen rätt att i vissa fall använda signalspaning i brottsutredande syfte. Detta menar jag är att gå för långt!

Folkpartiet och regeringen har däremot idag lämnat en lagrådsremiss om att även SÄPO och Rikskrim ska kunna inrikta signalspaning enligt den numera hårt reglerade verksamheten vid FRA.  Se t ex Ekot.

Rikskriminalpolisen utgör en liten del av den öppna polisen, som särskilt arbetar med att förebygga och förhindra grov organiserad brottslighet av nationell och internationell karaktär.

Det rör sig bland annat om internationell kriminalitet av stor omfattning och kvalificerad art som t.ex. handel med vapen, droger eller människor. Hos vissa nätverk finns både en avsikt och en förmåga att skada och störa grundläggande demokratiska processer. En begränsad del av denna grova organiserade brottslighet är så allvarlig att den ytterst kan hota grundläggande samhällsintressen.

Det kan t.ex. röra sig om grovt kriminella nätverk som är på väg att bygga upp verksamhet som riktar sig mot Sverige och vars förmåga till våld, otillåten påverkan och omsättning av kriminella vinster i t.ex. företag i förlängningen ger dessa en maktposition som i sin tur kan leda till en påverkan av samhället och de demokratiska spelreglerna.

Vid Rikskriminalpolisens underrättelsesektion sker underrättelse­inhämtning som syftar till att förebygga och förhindra den här typen av särskilt allvarlig brotts­lighet. Verksamheten bygger på att Rikskriminalpolisen har kunskap om bl.a. förhållan­den i utlandet, om var kriminella nätverk finns och bedriver sin verksam­het och om vilken brottslighet nätverken är inriktade på. Rikskriminalpolisen saknar, liksom Säkerhetspolisen, möjlighet att på egen hand hämta in informa­tion om utländska förhållanden.

Mot den bakgrunden anser regeringen att Rikskriminalpolisen, för den mest allvarliga brottslighet som den har att förebygga och förhindra, har ett stort och angeläget behov av signalspaning.

Genom signalspaning får endast hämtas in information på strategisk nivå. Signalspaningen får också endast – såvitt avser Rikskriminalpolisens ansvarsområde – användas i syfte att kartlägga grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Det är alltså endast i en mycket begränsad del av den öppna polisens verksamhet som signalspaning kan komma till användning med förslaget i lagrådsremissen.

fredag 15 juni 2012

Vapen till salu

Mycket gjort, mer att göra. Det är läget när det gäller att minska andelen illegala vapen. Visst kan vi kolla på regelverket för dem som innehar legala vapen också. Nyligen uppmärksammande Rapport frågan om andrahandsförsäljning av vapen och jag fick uttala mig. Visst ska vi se över detta, men det är svårt att göra något åt.

Den som har rätt till vapen skall ha gott omdöme, bland annat. I detta ingår inte att sätta upp en skylt på gräsmattan eller på internet att man har vapen hemma.

Faktum kvarstår att det finns mängder av sätt att leta upp jägare eller skyttar. De ska ju trots allt ha vapenskåp. Snarare är det så att t. ex. jägare kan utsättas för attacker från extremister som inte gillar att de just jagar djur. Via andra register.

Jag tror dock att problemet är vida större med illegala vapen som överlåts - just illegalt.

Rama in informatörerna

I veckan dök frågan om anonyma vittnen upp i SVT. Huvudregeln i Sverige är att förhörspersoner, t.ex. vittnen, inte kan vara anonyma. Sedan några år finns det dock ett undantag för sådana tjänstemän inom polisen och försvaret som har kvalificerad skyddsidentitet. Dessa tjänstemän kan i en rättegång höras under den kvalificerade skyddsidentitetens namn.

Frågan om anonymitet för vittnen har tidigare aktualiserats vid ett flertal tillfällen. Resultatet har i samtliga fall blivit att anonymitet inte bör införas i svensk rätt. En ordning med anonyma vittnen har bedömts stå i strid med de grundläggande principerna för ett rättssamhälle eftersom en sådan ordning skulle rubba bl.a. de principer om offentlighet och insyn i processmaterialet som svensk rättsordning omfattar.

Även Europadomstolen intar en mycket restriktivt hållning till anonyma vittnen som bevisning. Europadomstolen har uttalat att det i allmänhet är oförenligt med Europakonventionen att åberopa anonyma vittnen som bevisning och att ett tillåtande av sådan bevisning kräver starka skäl. En fällande dom får aldrig grundas enbart eller ens väsentligen på anonyma vittnesmål.

Däremot måste vi bättre skydda källor. Polisens effektivitet hänger - när det gäller grova brott - till stor del på s. k. informatörer eller källor. Det är personer som kan ge avgörande information om t. ex. pågående eller planerad grov brottslighet. Idag går det nästa aldrig att hålla dessa informatörer hemliga annat än på det rena underrättelsestadiet. Vissa uppgiftslämnare, som t. ex. inte själva agerar vid ett brottstillfälle, bör kunna ges ett integritetsskydd eller anonymitet även då en förundersökning är inledd. Detta behöver vi snarast lagreglera.

Bra om konstig mangafiktion

Idag meddelade HD dom i det s k Mangamålet. Det är skönt att vi slipper ändra lagstiftningen. Det finns mängder av sjuka tankar som bärs på av konstiga människor. Bland annat vad de vill göra med barn. En väljer att teckna detta.

Det är brottsligt när verkliga barn utsätts för återkommande övergrepp när barnporr åker runt på nätet. När jag besökt de poliser som arbetar mot denna brottslighet mår jag fysiskt illa i dagar. Historierna och presentationerna av polisen visar på människors mest obehagliga och mörka sidor. Arbetsbördan för rättsväsendet att bekämpa pedofilerna är enorm. Inte minst ur ett globalt perspektiv. Detta måste vara fokus. Rättsordningen behöver inte dessutom fokusera på konstiga teckningar.

onsdag 13 juni 2012

Unga underhuggare

SR körde idag ett reportage om unga som utnyttjas av grova kriminella. Detta kan fortsätta tack vare en missriktad välvilja att inte gripa in - tidigt och tydligt. Konsekvensen blir att när den unga väl fyller 15 år så hamnar dom i domstol med ett i praktiken digert brottsregister. Identifikationen är "gangster". Man är van att hålla i vapen och stöldgods. Bötning och skattning av jämnåriga är inte ovanligt..

Folkpartiet liberalerna har fler förslag på åtgärder för att unga inte skall komma undan samhällets ansvar att tidigt och tydligt stoppa deras kriminalitet. Naiviteten och den missriktade välviljan är idag de utsatta ungdomarnas allra sämsta vänner. Låt fler få hjälp och hjälp att tidigt bryta med kriminalitet.

Detta måste göras också. Vid sidan av att långsiktigt undanröja de miljöer som präglas av den mentala istiden.

tisdag 5 juni 2012

Stoppa vapnen

Folkpartiet och regeringen har nu lagt fram och beslutat om förslag som skall minska flödet av illegala vapen. Folkpartiet liberalerna har dock sagt att vi sannolikt behöver skärpa straffen också eller i vart fall se till att mer tvångsmedel kan användas vid misstanke om grovt vapenbrott. Jag och några kollegor skriver om detta i bland annat Norran.

torsdag 31 maj 2012

Prata om utsatta unga. Då räddar vi fler.

Idag fattade regeringen beslut om nya regler för sekretess om utsatta unga. I korthet går förslaget ut på att socialtjänsten ska få överlämna sekretessklassade uppgifter till polisen om ”det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet och att uppgiften kan antas bidra till att förhindra det”.

Förslaget innebär att socialtjänsten ska kunna ge polisen uppgifter om var personen befinner sig, vilka han/hon umgås med och om anhöriga. Det räcker med misstankar om att personen kommer att utöva brottslig verksamhet, inte ett specifikt brott. Det gäller särskilt om personen tidigare har begått brott eller umgås med kriminella.

Vi klargör också när polisen får omhänderta en person under 18 som ”anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär en överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa och utveckling”. Omständigheterna är ”risk för att utsättas för brott, involveras i brottslig verksamhet eller skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende”. Det innebär kort och gott att om polisen hittar en 15-åring tillsammans med missbrukare eller kriminella så ska polisen kunna köra hem honom till mamma och förhoppningsvis även pappa.

Svenska Dagbladet skriver om det här.

tisdag 29 maj 2012

Kampen mot knarket

Med Högsta Domstolens praxisändring för narkotikabrott har det blivit rea på verksamheten lagom till sommaren. Effekterna riskerar att bli allvarliga enligt flera narkotikapoliser. Regeringen måste sannolikt agera snarast för att hindra ett eskalerande utbud av droger i Sverige. Jag skriver om det i Nerikes Allehanda idag, 29 maj, i papperstidningen.Här är en länk till artikeln, som också ligger på min hemsida.

måndag 28 maj 2012

Lokala poliskontor i Örebro

Polissatsningen i Vivalla hotas.Polisstyrelsen måste markera att denna satsning är viktig - och tvärtom - skapa förutsättningar för fler poliskontor i utsatta områden. Till exempel skulle det vara bra med ett kontor i Brickebacken i Örebro.
Den utvärdering som BRÅ gjort visar att den unika satsningen på fler poliskontor har varit i allt väsentligt lyckad. Fler poliser som långsiktigt arbetar lokalt, nära medborgarna, bygger förtroende och minskar därmed på sikt brottsligheten.
I Örebro öppnade för en tid sedan åter poliskontoret i Vivalla. Det utlovades rejäla resurser och verksamhetsutveckling. Det senare med hjälp av en forskningskoppling till Örebro Universitet. Idag är poliskontoret i Vivalla en central del i regeringsprojekten med sociala insatsgrupper. Det är dock för dåligt med forskningsanknytningen, den långsiktiga personalförsörjningen hotas och dessutom måste socialtjänsten i Örebro flytta in hos polisen. I sommar riskerar dessutom den lokala polisverksamheten i praktiken ligga nere, en tid då risken för ökad kriminalitet kan vara som störst hos ungdomar.
Jag tar upp frågan om de lokala poliskontoren vid dagens sammanträde med Polisstyrelsen för Örebro län.

tisdag 22 maj 2012

Ett falskt val. Tunnelseende om a-kassan.

Moderaterna säger idag att man måste välja mellan sänkta skatt för oss som arbetar och en vettig nivå/funktion för en arbetslöshetsförsäkring – eller rättare sagt den gemensamma och offentliga försäkringen.

- Man måste välja mellan att satsa på högre ersättningar och bidrag eller lägre skatter för dem som arbetar, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) till TT.

Arbetslöshetsförsäkringen är för svag idag. För få får 80 procent under de första hundra dagarna av arbetslöshet. Och för få personer är med och solidariskt finansierar risken med arbetslöshet. Andelen personer som står utan försäkring är för stor. Den dagen dessa personer drabbas av arbetslöshet riskerar vi andra ändå få betala via försörjningsstödet. Dessutom finns det mycket som tyder att en tydlig avtrappning med låt säga högre tak i början av en arbetslöshetsperiod kan stimulera till välbehövlig dynamik på arbetsmarknaden. Ett jobbyte idag innebär risk att man hamnar sist i turordningsreglerna. Dessutom kanske det nya viktiga framtidsjobbet inte har rikliga kompletterande avtals- eller helt privatförsäkringar.

Folkpartiet väljer därför att driva på för en obligatorisk försäkring mot arbetslöshet med bättre riskspridning och minskat antal fripassagerare. Dessutom ska taket kunna höjas och därmed ersättningen under de första hundra dagarna av arbetslöshet. Detta ökar sannolikt rörligheten på arbetsmarknaden. Dessutom det fel att kalla socialförsäkringar för ”bidrag”. Garantipensioner, föräldrapenning eller sjuk- och aktivitetsersättning har mer av bidragskaraktär än just arbetslöshetsförsäkringen eller sjukförsäkringen.

Folkpartiet väljer att kombinera arbetslinjen med välfärdslinjen och kunskapslinjen. Moderaterna har ju tillsammans med Alliansregeringen dessutom varit med om att både sänka skatter och stärka välfärden. Inte sällan är läget i en regerings budgetarbete att det finns utrymme för både sänkta skatter och stärkta välfärdsinsatser. Den verkligheten gäller idag också om man avhjälper tunnelseendet.

Jag intervjuas i TV4 här.
Svenska Dagbladet skriver om det här.

onsdag 16 maj 2012

Provocerande cykelstölder


De s k mängdbrotten är ett stort gissel eftersom dessa konsekvent är svåra för polisen att prioritera. Hur mycket tid skall läggas ner på att klara upp t ex en cykelstöld ? Vad är rimligt? Det dyker ständigt upp nya, mer allvarliga brott som kräver maximal uppmärksamhet från polisen. Problemet är att bakom såväl cykelstölder, inbrott i bostäder eller andra av de s k mängdbrotten så kan det finns mer eller mindre organiserade ligor. Personer som kan tjäna stora pengar på det faktum att polisen sällan har möjlighet att kraftsamla mot just dessa brott.


SvD redovisar fakta om cykelstölder på ett förtjänstfullt sätt. Samtidigt ägnar de sig åt "olaglig brottsprovokation". Man har nämligen ställt ut en låst cykel med en sändare. Den blev stulen och tidningen har följt upp stölden. Hade polisen gjort det samma hade det varit olagligt med nuvarande regelverk. Det är för de flesta helt orimligt att polisen anses provocera människor genom att ställa ut en låst, men märkt, cykel och sedan titta på den. Visst gör tillfället tjuven och därför kan jag tyvärr medge att om polisen ställer ut olåsta cyklar så går ”staten” för långt. Men en låst cykel? Det är vissa saker som är orimliga i det svenska rättsystemet. Detta tycker jag är en.onsdag 9 maj 2012

Brott mot företag


I går tisdag 8 maj arrangerade Folkpartiet liberalerna ett seminarium om hoten mot företagsamheten. Brott mot företag eller ledande företrädare för företag ökar. Och det handlar inte bara om s k bluffakturor. Det handlar också om allt från rent industrispionage till risken för kidnappningar. Brottsligheten mot företag riskerar inte bara mänskliga värden utan även stora ekonomiska värden.

torsdag 3 maj 2012

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten

Många unga är arbetslösa i Sverige idag. En bidragande orsak är att övergången mellan studier och arbete inte har fungerat bra. I fredags 27 april presenterade jag och Gabrielle Peteri en rapport med åtgärder mot arbetslösheten i Örebro län.

Folkpartiet anser att ungdomsavtal bör införas i alla kommuner och landsting. Ett sådant avtal är ytterligare ett sätt att se till att unga som har svårt att konkurrera om jobben får chansen att lära sig ett yrke.

Samtidigt ger det kommuner och landsting möjligheten att anställa helt oprövade kort som annars sannolikt inte hade fått något jobb. Folkpartiet kommer därför i 100 av Sveriges större kommuner runt om i landet att lägga förslag om att införa särskilda ungdomsavtal. Ungdomsavtalen bör gälla för unga upp till 23 år. Avtalet och de exakta formerna behöver förhandlas fram med facket.