tisdag 31 januari 2012

Stoppa Lars!

Det finns människor som förföljer andra. Ett exempel är Lars. I flera medier rapporteras om hur han förföljer mängder av kvinnor. Rätt eller fel vet inte jag, men att förföljelse finns är ingen nyhet. Mängder av människor får sin frihet beskuren av bland annat ovälkomna beundrare.

Radio Örebro rapporterar så här.

"Flera äldre, ensamstående kvinnor i Örebro, Kumla och Hallsberg har fått obehagliga telefonsamtal av en främmande man. Polisen har tagit emot många tips men kan inte agera eftersom det är svårt att avgöra vilket brott det handlar om.Så här berättar en kvinna i Örebro om alla samtal hon fått genom åren från en och samme man. Hon har själv valt att polisanmäla men fått beskedet att utredningen lagts ner utan åtgärd. Irene Rosell, som är närpolischef i Hallsberg, har tagit emot ett tjugotal anmälningar och samtal om mannen men menar att man polisiärt har svårt att komma vidare med fallen. "

Jag medverkar i en intervju om den nya stalkninglagstiftningen.

onsdag 25 januari 2012

Modernare kameralagstiftning

Frågan om när var och hur trygghetskameror eller övervakningskameror får användas är krångligt och snävt reglerad. Tillämpningen är svår och skillnaderna över landet är oacceptabel.

Med anledning av detta arrangerade vi i Riksdagen nyligen ett seminarium om kameror. En synpunkt som är central är att kameror även ska kunna användas för att klara upp brott, inte bara för att förebygga. Det är t ex orimligt att en urmakare skall få vänta på att bli rånad en gång innan tillstånd till en kamera ges.

Om detta seminarium skriver idag Katrineholmskuriren.

Bakgrunden ser ungefär ut så här. I huvudsak sker idag regleringen i lagen om allmän kameraövervakning och i personuppgiftslagen. Jag ser gärna att alla bestämmelser om allmän kameraövervakning - utom privat kameraövervakning - samlas i en kameraövervakningslag.

Folkpartiet har drivit på för att vi skall komma till skott med den utredningen som är gjord på området. Jag hoppas att vi snart kan leverera en proposition till Riksdagen.
Tanken är att lagen ska vara överskådlig och enkel att tillämpa. Utredningen har lagt stor vikt vid att lagen ska stämma överens med EU:s dataskyddsdirektiv.

I dag regleras kameraövervakning till exempel i skolor och i flerfamiljsfastigheter (platser dit allmänheten inte har tillträde) av personuppgiftslagen. Utredningen föreslår särskilda bestämmelser om kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde i kameraövervakningslagen. Förutsättningarna för övervakningen föreslås framgå direkt av lagen och det blir tydligare för den som bedriver övervakning att veta vad som gäller.

Integritetsskyddet kan stärkas bland annat genom att särskilda bestämmelser om säkerhet föreslås gälla för all kameraövervakning som bedrivs enligt lagen. Utredningen föreslår vidare en skadeståndsbestämmelse som innebär att den som bedriver kameraövervakning ska ersätta den övervakade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av bild- och ljudmaterial i strid med lagen orsakar. Detta är särskilt viktigt.

Kameraövervakning med rätt att spela in bilder i butikslokaler föreslås bli tillåtet efter anmälan. I dag krävs tillstånd. Den tid som material från kameraövervakning av plats dit allmänheten har tillträde får sparas föreslås förlängas från en månad till högst tre månader.

För mer enhetlighet är det rimligt – såsom utredningen föreslår - att Datainspektionen ska ha det centrala ansvaret för tillsynen när det gäller tillämpningen av kameraövervakningslagen. Det innebär därmed att Datainspektionen ska utvärdera rättstillämpningen, följa upp tillsynen, ge råd och stöd till länsstyrelserna samt ge ut allmänna råd.

fredag 20 januari 2012

Socialt sammanbrott

När mycket unga personer springer runt och rånar folk i Malmö är det allvarligt. Det är ett de facto partiellt socialt sammanbrott. Dessa unga riskerar att skada andra och sig själva för all framtid. Utmaningen för samhället är enorm.

Var är föräldrarna? Vad gör socialtjänsten? Var är de ideella krafterna? Ja, var är de samlade sociala krafterna? Vi måste också ställa oss frågan vad det är som driver ut dessa barn på gatan? Vem driver in dem i en värld av gäng och våld och leder in dem på en väg bort från framtiden?

Sverige behöver upprusta de sociala insatsgrupperna för att också nå mycket unga personer och attackera misären underifrån. Polisen måste ges extra kraft och funktionella verktyg att slå ut de grovt kriminella ur de värsta gängen. Läget är akut i Malmö just nu men utmaningen är spridd i hela vårt land.

torsdag 19 januari 2012

Bra med skärpta vapenlagar - men straffen för vapenbrott måste bli längre

Idag lämnade regeringen en remiss till Lagrådet om skärpningar i vapenlagstiftningen. Att bära vapen på en skola eller på allmän plats ska betraktas som extra allvarligt och bedömas som grovt vapenbrott som ger fängelse i minst sex månader. Regeringens förslag betyder att fler fall kommer att räknas som grovt vapenbrott. Förslagen ska också förhindra att skjutvapen kommer till brottslig användning och att olämpliga personer får tillgång till vapen.

Jag är nöjd med förslagen, med tanke på underlaget. Vi ser gärna skärpta straff för grovt vapenbrott. Människor som ägnar sig åt den typen av brott måste få en högre riskpremie för sin verksamhet. Det är också positivt att polisen kan avlyssna personer som misstänks för grova vapenbrott. Det är helt nödvändigt. De här vapnen används för att döda andra människor.

Justitieminister Beatrice Ask har aviserat en ny utredning som ska titta på straffskalorna. Jag ser gärna att det går snabbt. I bästa fall bör det gå på ett år. Det är otillständigt att straffen för grova vapenbrott är så korta.

I mars kommer Beatrice Ask att presentera hela lagförslaget. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012. Läs mer om dem här.

tisdag 17 januari 2012

måndag 16 januari 2012

Sociala försäkringar

Den senaste parlamentariska socialförsäkringskommittén tillsattes med uppdraget att överväga förändringar som ger mer hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (dir. 2010:48). Förändringarna ska bidra till långsiktigt ökad sysselsättning och därmed också långsiktigt hållbara statsfinanser.

I uppdraget ingår även att föreslå nya regler för det inkomstunderlag som används vid beräkning av olika dagersättningar inom socialförsäkringen, till exempel sjukpenning. Idag s k SGI i sjukförsäkringen. Utgångspunkten är att detta inkomstunderlag ska baseras på historiska (faktiska) inkomster, till skillnad från dagens framåtblickande inkomstunderlag som bygger på ett antagande om den försäkrades framtida inkomst.

Om detta skriver bland annat Dagens Industri i helgen.

fredag 13 januari 2012

Lägg ner tvångssteriliseringarna

Uppgifterna spretar om vad regeringen eventuellt kommit överens om kring dagens krav på tvångssterilisering vid ett könsbyte. En fråga som inte berör särskilt många, men som är desto mer principiell och etiskt. Svaret på denna fråga säger en del om ens syn på medmänniskan. Om detta som rapporterats om en eventuell överenskommelse är en del i kampen om partiledarposten i KD är det ovärdigt och oetiskt.

Folkpartiet liberalernas riksdagsgruppsställningstagande i frågan är solklar. Stoppa tvångssteriliseringarna. Snarast.

torsdag 12 januari 2012

Välkommet holländskt khat-förbud

Tidigare i veckan beslöt den holländska regeringen att drogen khat ska klassas som olaglig narkotisk substans. Det är ett mycket välkommet beslut. Khatmissbruket i Sverige har höga sociala och ekonomiska kostnader och drabbar en redan utsatt grupp hårt.

Förhoppningsvis kommer det holländska förbudet att innebära en kraftigt minskad tillgång av khat på svenska marknader. Nu är Storbritannien det enda EU-land som tillåter khat. Jag hoppas att även britterna snarast ansluter sig till de övriga EU-länderas förbud. Inte minst de sociala och mänskliga aspekterna talar som sagt för detta.

Läs min skriftliga fråga till justitieminister Beatrice Ask.
Hör Eko-inslag med Olle Schmidt.

torsdag 5 januari 2012

Skärpta vapenlagar ett måste

Den senaste veckan har vi sett våldet eskalera i Malmö i form av dödsskjutningar. Det återstår att se vad som ligger bakom dessa incidenter, men det är tydligt att det springer runt personer med skjutvapen på allmän plats, vilket är ett hot mot invånarna. I Folkpartiet har vi länge jobbat för att höja straffen för vapeninnehav. Det är ju ingen som går runt med ett vapen på offentliga platser utan att ha ett syfte med detta. I många fall handlar det om grova kriminella som bär vapen för att hota andra människor eller för att skydda sin egen kriminella verksamhet. Det behövs flera åtgärder för att mota den grova organiserade brottsligheten. Jag vill se en nationell operativ enhet för just detta. Även uppgraderade sociala insatsgrupper för att strypa tillförseln av unga till denna brottslighet, ökade inslag av provokativa åtgärder och eventuellt ytterligare skärpningar av förverkandereglerna för brottsvinster. Den grova organiserade brottsligheten är cynisk och brutal till sin natur och lämnar offer efter sig. Inga silkesvantar i världen kan mota den grova brottsligheten därför behövs åtgärder. På lång sikt är givetvis det viktigaste att se till att unga människor inte rekryteras till den organiserade brottsligheten och då handlar det om att skapa förutsättningar för ungdomarna att få en bra framtid. Det handlar om skola, jobb och sociala insatser.