onsdag 29 februari 2012

Debatt om grova brott

Nyligen debatterade vi grova brott i Riksdagen.

Här är hittar du debatten och ett av mina inlägg.

Vad tycker du om de förslag vi lägger fram för att komma åt den grova brottsligheten?

tisdag 28 februari 2012

Polisens diversehandel

Polischefen Bengt Svensson vill att Riksdagen hjälper polisen att rensa i sina arbetsuppgifter. Han har helt rätt. Polisen måste fokusera på brottsbekämpning och att öka tryggheten. I det senare är vi många som måste hjälpa till. Utredningen om en renodling av polisens arbetsuppgifter är sedan åratal remissbehandlad. Argumenten kvarstår. Regeringen bör agera snarast.

tisdag 14 februari 2012

Drogtesta polisen?

Den svenska narkotikapolisföreningen vill öka användningen av drogtester. Också inom polisen. Drivkrafterna är goda. Det handlar om att upptäcka narkotikamissbruk i tid för att kunna erbjuda behandling, förebygga olycksfall, minska frånvaro och ohälsa samt inte minst motverka kriminalitet inom polisen.

Polisfacket sägs vara positiva, personalansvariga inom Polisen likaså. Därmed finns goda förutsättningar att man kommer överens om detta i sina avtal.

Det är viktigt att vi ställer krav på kvalitetssäkrade metoder vid narkotikatestning i arbetslivet. Dessutom att alla insatser vägs av mot rätten till personlig integritet.

Regeringen bereder utredningen om integritet i arbetslivet som delvis gäller denna fråga. Om det skall vara generella drogtester så känner jag viss tveksam. Kanske skall vi börja med poliser som i yttre tjänst som bär vapen. Kraven på drogtester för hittegodsavdelningen kanske är mindre brådskande. Eller för passhanteringen. En drogpolicy behövs dock överallt.

”En drogpolicy är alltid kopplad till ett åtgärdsprogram. Det är mycket som talar för att det är hög tid för polisen att införa drogtester enligt den vanligaste modellen, vid nyanställning, incidentbaserat och slumpmässigt uttag. Det finns infört för anställda inom försvaret, tullen och kriminalvården. Listan är lång på andra branscher som tillämpar drogtester. Det är särskilt där man har ett ansvar för samhällsskydd och säkerhet som man ser det viktigt med möjligheten till en tidig upptäckt. ”Det är så långt lätt att hålla med narkotikapoliserna själva.

När Arbetsdomstolens hittills prövat frågan har det oftast gällt varit med arbetsgivarens utgångspunkt att i med sin arbetsledningsrätt kunna kräva drogtester av sina anställda. Frågan har då avgjorts om åtgärden är motiverbar av just säkerhetsskäl och intrånget i den personliga integriteten på olika sätt minimerats. Detta bör vara fallet även fortsättningsvis, men vill facket som företräder i stort sett alla polisutbildade är med på drogtester, så är det svårt att vara emot.

Signalspaning mot tänkbara terrorattacker

Att försvara demokratin är en av den svenska säkerhetspolisens huvuduppgifter. Det finns uppenbara hot mot vårt öppna samhälle. Därför har regeringen och Socialdemokraterna föreslagit att även Säpo ska få inrikta signalspaning mot t ex terrorism. Detta är en del i arbetet för att förebygga och förhindra ytterligare terrorangrepp mot vårt land eller de värden vi vill arbeta för. Självklart är annat förebyggande arbete mot extremism i både Sverige och andra länder på lång sikt minst lika viktigt.

I den bästa av världar skulle inte Säpo behöva signalspana. Verksamheten har dock pågått under årtionden, men alltför oreglerat. Nu har vi stärkt lagstiftningen kring integritetsskyddet för att verksamheten ska kunna accepteras.

Läs mer i Nerikes Allehanda.

Breda insatser mot grova brott

Att hejda brottsvågen i Malmö är en nationell utmaning. Vapnen är ett symptom på en alltför utbredd brottslighet. Men även om skärpt vapenlagstiftning är bra, så är det inte tillräckligt.

Vi har ett val. Antingen rycker vi undan näringsbasen för de grovt kriminella och slår samtidigt till med ökad kraft mot deras nuvarande verksamhet. Eller så kommer vi sannolikt få se våldet eskalera.

Det krävs hårda tag mot de grovt kriminella som just nu befinner sig högst upp i näringskedjan av dessa nätverk. Rättssäkerheten ska värnas, men dessa personer måste få leva med en ökad risk för integritetsintrång.

Jag skriver om det i Hela Gotland.

fredag 10 februari 2012

Brottslighet - allas ansvar

Den verkliga lösningen på Malmös problem består i att återupprätta förtroendet för skolans möjligheter att ge unga chansen till utbildning och arbete. Därtill måste segregationen minska och utanförskapet brytas. Det handlar om hela samhällsstrukturen; kommunikationer, stadsplanering, välfärd och tillväxt.

Men det krävs också mer kortsiktiga och handgripliga åtgärder, inklusive ny lagstiftning.

Torsdag 9 februari presenterade jag och Allan Widman, också riksdagsledamot (FP) en rapport i Malmö om vikten av att alla tar sitt ansvar för att förhindra och bekämpa brottslighet.

Här är punkterna i rapporten:

1. Föräldrar ska vara skyldiga att medverka vid socialtjänstens utredningar samt vara skyldiga att närvara vid sina barns rättegång.
2. De numera obligatoriska sociala insatsgrupperna bör ges ökade befogenheter och ska även kunna arbeta med barn under femton år.
3. Grov brottslighet bör leda till tvingande sociala insatser för omyndiga lagöverträdare. Om barnet inte är straffmyndigt ska föräldrar inte kunna motsätta sig insats.
4. Pröva domstolar för unga med anpassad processordning. Tidiga och tydliga reaktioner centralt.
5. Inför helgavskiljning som påföljd vid sidan av ungdomsvård och ungdomstjänst för unga som begår brott.
6. Skärp straffet för grovt vapenbrott. Det handlar både om prevention och att polisen ska få tillgång till hemliga tvångsmedel.
7. Förvärv och innehav av effektbegränsade vapen ska anmälas till polisen.
8. Ny vapenamnesti bör genomföras snarast.
9. Bilda en skånsk samordningsgrupp mot illegala vapen. Den bör bestå av samtliga berörda myndigheter som Tullen, Kriminalvården, Polisen och Kustbevakningen.
10. Tullen vid Öresundsbron och färjelägena i Skåne bör förstärkas.
11. Den organiserade brottsligheten ska punktmarkeras av lokala och statliga myndigheter. Det gäller allt ifrån skatter av avgifter till bygglov och bidrag.
12. Lagstiftningen gällande kameraövervakning på allmän plats bör snarast ses över. Möjligheterna att övervaka platser där många brott begås måste öka.
13. Orsakerna till att utländska medborgare som begår grova brott ofta inte utvisas bör utredas och lagstiftningen ses över.
14. Avhopparverksamheten måste stärkas och vittnesskyddet byggas ut.
15. Regeringen bör snarast lämna förslag till riksdagen om tillåtelse för polisen att använda brottsprovokation ifråga om misstänkt grov brottslighet.

Sydsvenskan har skrivit om det och Sveriges Radio Malmöhus har gjort ett inslag.

torsdag 2 februari 2012

Bonus för att lösa just kvinnovåld?

Moderaterna har lagt fram en rapport där man menar att poliser i Sverige ska få bonusanslag om man de är duktiga på att lösa vissa brott – särskilt våld mot kvinnor. Läs här.

Jag känner en viss tveksamhet, milt uttryckt. Metodiken att lösa brott måste utvecklas och säkras när det gäller alla brott. Våld mot barn, till exempel, är i alla fall för mig lika prioriterat.

Med en nationell polis blir detta möjligt. Ansvaret för att utveckla brottsbekämpningen kan med fördel läggas ut på olika ”regioner” i landet.

SvD skriver om detta i onsdagens tidning. Där får min tveksamhet stöd av tillfrågade poliser.