fredag 30 november 2012

Kampen mot korruption går vidare


Viktig fråga - Läs mer i Eskilstuna-kuriren där jag och mina allianskollegor skriver i ämnet.

torsdag 29 november 2012

En effektivare och öppnare polis


Den svenska polisen måste bli bättre. Regeringen har inte lyckats att tillräckligt bra få utväxling på våra satsningar på rättsväsendet i allmänhet och polisen i synnerhet. Omformningen av polisen går för sakta. Fler poliser räcker inte. Utbildningen behöver reformeras. Se tidigare inlägg i SvD. RPS måste ha ett tydligt eget fokus på forskning med klart ansvar och gärna ett utpekat forskningsråd. Jämför Kriminalvården där detta förhållningssätt är givet. DN:s ledarsida är idag kritisk till bristande öppenhet. Här har läget blivit bättre. Svensk polis ska präglas av öppenhet. Kreativa idéer från organisationens ska tas till vara – dvs. bl.a. forskaren Stefan Holgerssons åsikter. Denna dag pågår t ex en konferensen vid Linnéuniversitet i Växjö som RPS har tagit initiativ till, med temat ”Förutsättningar för det goda polisarbetet – forskare möter praktiker”. Länspolismästarna deltar brett. En av de inbjudna talarna är just Stefan Holgersson som talar om ”Öppenheten inom Polisen”.

tisdag 20 november 2012

Dubbelt medborgarskap - inte självklart, men rimligt

 
Sverige är ett av de länder som tillåter dubbelt medborgarskap, alltså att invånare har medborgarskap i två stater. Folkpartiet stöder detta.

Möjligheten till dubbelt medborgarskap infördes efter en statlig utredning som tillsattes av den dåvarande S-regeringen 1997. Folkpartiets ledamot i utredningen stödde förslaget, och när det sedan blev dags för regeringen att skriva en proposition (1999/2000:147) stödde Folkpartiet förslaget i riksdagen.

Länk till betänkandet

 

måndag 19 november 2012

Intervjuad i Svensk Jakt Nyheter


Viktiga frågor lyftes i det senaste numret av Svensk Jakt Nyheter. Hotet från djurrättsterrorister måste tas på allvar. Det är inte acceptabelt att jägare (i många fall) känner sig såpass hotade av dessa extremistiska element att man är tvungen att bära överfallslarm.

Jag anser att straffen borde skärpas och att ett tydligt ansvar utgår för vilken myndighet som ansvarar för dessa typer av brott. Terrorism måste bekämpas - oavsett i vilket namn det begås.

fredag 16 november 2012

Vi har ett ansvar för integration


Vi har tjänat på invandringen. Det är mycket tack vare invandringen som har gjort Sverige till det land som vi älskar så mycket.

Jag skriver i NA om integration, invandring och Sverigedemokraternas introverta och verklighetsfrånvända politik.


Liberaler och dess motsatser har alltid funnits så länge politik funnits. Vi liberaler har i århundraden argumenterat för att öppenhet och mångfald gagnar länder i allmänhet och Sverige i synnerhet.
Våra motsatser har sagt: Stäng gränserna, håll invandrare borta så långt det är möjligt och avskaffa integrationspolitiken så sparar vi pengar. Retoriken brukar vara att vi har massinvandring och att människor som kommer hit generellt lever på bidrag samt går och drar i våra städer eller förr byar.

Historiskt sett går det lätt att argumentera för att Sverige gagnats av de senaste årens öppenhet. Utan vår svenska öppenhet och vår invandring hade vi kanske inte ätit barkbröd fortfarande, men varit ett fattigare land. Det gäller dock att komma ihåg att det alltid funnits människor som var emot att greker, turkar, bosnier eller iranier kommit just hit. Idag är "man" i regel inte emot just dessa människor - utan de som kommer just i dag.

Hur ser det då ut i dag om vi tittar på vår invandring. Majoriteten av människor som kommer hit är arbetskraftsinvandrare, studenter, EES/EU-medborgare eller anhöriga till dessa. De förväntas ha en egen försörjning vid ankomsten till Sverige. Ungefär 16 procent av dem som kommer är flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga till dem, alltså människor som flyr från krig och förföljelse. Att stänga gränsen för just denna minoritet människor som nu flyr till exempel Syrien - när landet är i krigstillstånd - säger en del om sättet att se på människor. Självklart kostar det att hjälpa människor i det korta perspektivet. Allt vi gör går ju inte ut på att vi ska "tjäna" på något. Sverige står dock inför en rad utmaningar. En av de stora är den demografiska utvecklingen - allt färre ska försörja allt fler.

Vi som är för öppenhet har ett ansvar för att vi samtidigt har en stark politik för integration. Det handlar om en offensiv politik för företagsamhet och nya jobb samt att skolan sätts i centrum. Dessutom ska språkkunskaper, vår grundlag det vill säga vår värdegrund och inte minst svensk lag stå i centrum när människor integreras i Sverige. Prövningen av rätt att få stanna är hård. DNA-test som nu används är rimligt. Rätt person, med rätt skäl, ska kunna få skydd i Sverige. Inte någon annan.

Idag är det Sverigedemokraterna som tydligast artikulerar antiliberalismen det vill säga den intoleranta, exkluderande och inåtvända attityd som alltid funnits och som alltid kommer att finnas. Detta tar sitt uttryck i att vi bör stänga gränsen för de som kommer hit i dag av olika skäl. Nyligen ville någon SD:are i Krokom att vi ska inrätta särskilda svenskreservat. Vad menar man? Ska vi isolera stora delar av Sverige från Kebabkött (skapat av utlänningar) och Marabouchoklad (skapat av utlänningar) - eller vad är man ute efter?

I Sverigedemokraternas skuggbudget slopar de instegsjobben, motsätter sig nystartszoner, avskaffar den generella möjligheten till arbetskraftsinvandring och modersmålsundervisningen. Partiet vill kraftigt öka beskattning på jobb där det finns många ungdomar. Lägg dessutom till att Sverige - helt logiskt för den introverta - snarast ska lämna EU, så blir det knappas fler nya jobb i vårt land.

Folkpartiet vill införa ett praktiskt basår och fler praktikplatser. Vi gör utbildningsinsatser och vi satsar på att fler anhöriginvandrare ska få etableringsinsatser för att komma i arbete. Vi avser också att förändra föräldraförsäkringen för att öka incitamenten till arbete och inför en skyldighet att ta ett arbete i hela landet. Vi inför ett prestationsbaserat system för kommuner för att minska utanförskapet, vi satsar på flyktingguider för att nyanlända lättare ska komma i arbete. Svaret på detta från SD är att säga nej. Vi har tjänat på öppenhet och invandring i hundratals år. Vi kommer göra det samma i hundratals år till. Attityden om öppenhet - den som tjänat Sverige så väl och så starkt bidragit till att vi är ett av världens bästa länder att leva i - måste bestå.

Johan Pehrson (FP) Riksdagsledamot för Örebro län 

tisdag 13 november 2012

Tuffa tider


Sverige står starkt statsfinansiellt, men vår helt exportberoende ekonomi drabbas hårt av konjunkturnedgången. Många människor får återigen möta varselbesked och därmed oro. Folkpartiet liberalerna och regeringen har lagt flera förslag om investeringar, utbildning, sänkta skatter på företag och forskningssatsningar för att stötta företagsamheten och jobben i Sverige.

Oppositionen gör tvärtom. Här är deras förslag som vi behandlar under hösten i Riksdagen. Blir det fler jobb av detta? I Sverige alltså?

Arbetsgivaravgifterna för ungdomar ska höjas

Restaurangmomsen ska höjas

Visstidsanställningar ska regleras

Småföretagen ska bli av med undantagen från turordningsreglerna

Vinstbegränsningar ska införas inom privat skola, vård och omsorg

Ytterligare regleringar inom privat välfärdssektor ska genomföras

Inkomstskatterna ska höjas

RUT-och ROT-avdrag ska avskaffas

Bemanningsföretag och inhyrd personal ska överregleras

Skatter på drivmedel ska höjas

Bolagsskatten ska höjas

Rättighet till heltidsanställning ska införas

Förmögenhetsskatten ska återinföras

Flygskatter ska införas

Vinster inom privat välfärdssektor ska förbjudas

Lex Laval ska brytas upp

Utbetalningar från A-kassan ska höjas

Inbetalningar till A-kassan ska sänkas

Arbetskraftsinvandring ska överregleras

Skatt på finansiella transaktioner ska införas

Valfriheten inom vård och omsorg ska begränsas

Blir förbannad


Få saker gör mig så förbannad som utnyttjande av personer i behov av hjälp. Fick ta del av hårresande berättelser under mitt besök på Försäkringskassan igår. Här finns ett reportage om besöket.

måndag 12 november 2012

Ökad rättssäkerhet vid resning i brottmål


Publicerad i Enköpingsposten den 10 november 2012

Sverige är ett rättssäkert land. Rättsväsendet gör sitt bästa för att se till att oskyldiga inte döms eller att skyldiga inte kommer undan.
Men inget system är absolut felfritt, och ibland fram-kommer nya uppgifter som visar att ett domslut har tagits på fel grunder. Därför stärker nu alliansregeringen rättssäkerheten genom att förtydliga möjligheten till resning.

Grundprincipen är att en dom som har vunnit laga kraft är orubblig, men i ett samhälle där vi värnar även sanningsprincipen är det viktigt att det finns en möjlighet till en ny prövning (resning) om exempelvis nya bevis kommer i dagen.

Bestämmelserna om resning har fram till nu varit luddiga och i vissa delar bristfälliga. Många regler har inte funnits nedskrivna i lag, utan har bara funnits i praxis hos riksåklagaren och Högsta domstolen. Nu ökar vi rättssäkerheten och förutsebarheten för den enskilde genom att sätta detta på pränt.

De nya förslagen för med sig ett antal förändringar.

1. Under vissa förutsättningar kommer åklagaren att vara skyldig att återuppta en förundersökning när frågan om resning i brottmål aktualiseras. Jämfört med den praxis som gällt hittills sänks kraven något för att återuppta en förundersökning, och det blir mer tydligt och förutsebart i vilka situationer åklagaren ska återuppta en förundersökning i resningssammanhang.

2. Domstolen får möjlighet att förelägga åklagaren att vidta en viss utredningsåtgärd i ett ärende om resning. I praktiken innebär ett sådant föreläggande att åklagaren kommer att behöva återuppta förundersökningen. Den enskilde kan vända sig till domstol med en sådan begäran, något som bidrar till ökad rättssäkerhet.

3. Både den tidigare dömde och målsäganden får rätt till rättsligt biträde när det behövs för att frågan om resning har blivit aktuell. Den tidigare dömde får i sådana fall en offentlig försvarare. Den som har dömts för brott kan på det här sättet få hjälp att utreda om det finns förutsättningar att ansöka om resning.

Vi tror att dessa förslag kommer att stärka rättssäkerheten markant för människor som av olika anledningar har anledning att söka resning. Även för brottsoffer, som kanske redan har genomgått en uppslitande process genom flera instanser, blir förfarandet tydligare genom att möjligheten att få ett målsägandebiträde fastställs i lagtexten.

För att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet är det viktigt att resningsinstitutet inte innebär en fjärde instans. Därför måste kraven vara fortsatt höga. Fram till nu har det dock i många fall varit praktiskt taget omöjligt att få resning utan stora ekonomiska resurser eller stor täckning i media och så ska det inte vara.

Det är i mycket sällsynta fall som resning ska vara aktuell. Men nålsögat får inte vara så litet att möjligheten är praktiskt taget obefintlig.

De nya förändringarna garanterar såväl orubblighetsprincipen som sanningsprincipen. Så stärker vi rättssäkerheten i det svenska samhället.

Johan Linander (C)

vice ordförande i justitieutskottet

Ulrika Karlsson (M)

ledamot i justitieutskottet

Johan Pehrson (FP)

ledamot i justitieutskottet

Caroline Szyber (KD)

ledamot i justitieutskottet

torsdag 8 november 2012

Stark union bra för Europa


Jag befinner mig i Dublin just nu. Kongress för liberalerna i Europa står på dagordningen. Läs gärna min, Fredrik och Ninas artikel som handlar bland annat om detta...

Dags att göra något åt våldet mot äldre


Våldet mot äldre måste upphöra! Skriver i Gotlands tidningar om problemet, tillsammans med min emininenta riksdagskollega Barbro Westerholm.


Våld och övergrepp mot äldre är ett försummat folkhälsoproblem. Det slås fast av WHO, men är lätt att göra gällande också för vårt eget land.

Medan våld och övergrepp mot äldre i form av inbrott eller väskryckningar får uppmärksamhet så är det i princip tyst om de större problemen: Våld och övergrepp i nära relationer och i vården och omsorgen.

I Brottsoffermyndighetens nu tolv år gamla undersökning ”Ofrid bland äldre” i Umeå uppgav fler kvinnor (16 procent) än män (13 procent) att de utsatts för allvarligt våld, ofta av maken eller sonen. De flesta hade inte berättat om övergreppen eller sökt hjälp.

Förövaren kan också vara omsorgspersonal eller annan vårdtagare. Det kan även vara någon okänd, vilket dock är mer ovanligt. En del av de händelser som den våldsutsatta kan drabbas av omfattas av Lex Sarah.

Det kan exempelvis handla om situationer när personal kränker den äldre personen, eller när omsorgstagare skadar varandra på ett vård- och omsorgsboende.

Däremot gäller inte Lex Sarah i situationer som när personal inom hemtjänsten inte påtalar sina misstankar om att en äldre kvinna blir slagen av sin man eller att ett äldre par verkar bli skinnade på sina pengar av sin missbrukande dotter.

Vi anser att en anmälningsskyldighet bör införas i socialtjänstlagen när det gäller våld och övergrepp mot äldre personer samt vuxna med funktionsnedsättningar.

Anmälningsskyldigheten ska omfatta alla myndigheter och yrkesgrupper som kommer i kontakt med äldre personer och vuxna med funktionsnedsättningar. Samma skyldighet ska naturligtvis också gälla dem som arbetar i privat driven verksamhet.

Regeringen har skärpt kraven på kommunerna i socialtjänstlagen när det gäller deras skyldighet att ge stöd till brottsoffer. Flera rapporter har under senare år dock pekat på brister i detta stöd, i synnerhet när det gäller äldre kvinnor. En kartläggning som Folkpartiet gjorde, med hjälp av Riksdagens utredningstjänst 2010, visade också att sju av tio kommuner inte bedrev något medvetet arbete för att ge stöd åt äldre kvinnor och män som utsätts för våld och övergrepp. Det är oacceptabelt enligt Folkpartiets mening.

Sverige borde ta fram en handlingsplan mot övergrepp, utnyttjande och vanvård av äldre. Den nederländska handlingsplanen som presenterades i mars 2011, är ett föredömligt exempel. Den tar sikte på gärningar som begås mot personer över 65 år av någon som den äldre har ett beroendeförhållande till.

Handlingsplanen ska bidra till att staten, kommunerna, sjukvården och frivilligarbetare agerar på ett gemensamt sätt för att motverka våld och övergrepp mot äldre.


Barbro Westerholm
riksdagsledamot (FP)


Johan Pehrsonriksdagsledamot och gruppledare (FP)