fredag 30 augusti 2013

Polisnota: tydligt och konsekvent eller inte alls!Idag klargjorde justitieminister Beatrice Ask att hon under hösten kommer med besked om polisnotorna från regeringen. Det är hög tid att hitta lösningar och komma vidare i denna aktuella och mycket omdebatterade fråga!

För närvarande stryps flera elitklubbar i fotboll ekonomiskt. Allt till en följd av polisens kreativa utdebitering av kostnader för polisinsatser i samband med fotbollsmatcher. Läget är ohållbart, orättvist och obegripligt. Regeringen måste agera omgående.

Antingen tas rätten att debitera kostnader till idrottsklubbar bort helt, eller så behandlas alla lika. Då får alla elitklubbar betala en begränsad del av kostnaderna för säkerheten, då det skapar fortsatt drivkraft för klubbarna att fokusera på säkerheten kring arrangemangen.

Det krävs då en begriplig medbetalningsmodell som är avgränsad i tid och rum kring arrangemanget och med ett kostnadstak. Tydligt och konsekvent eller inte alls!

Det är av största vikt att alla eventuella kostnadstäckningar för polisbevakning sker lika för alla klubbar utan att diskriminera vissa. Alla elitklubbar bör behandlas lika om man spelar i de två högsta divisionerna, oaktat om delar av varumärket är ett bolag eller inte.

Nästa vecka träffar jag representanter från fotbolls-Sverige för att diskutera denna angelägna fråga.

Skärpt straff för mord

Idag presenterade regeringen ytterligare åtgärder mot de allvarligaste våldsbrotten. I en promemoria föreslås att livstids fängelse ska utgöra normalstraffet för mord. Den höjda straffnivån innebär att användningen av livstids fängelse bör öka väsentligt.

Rent lagtekniskt innebär förslaget att ordningsföljden i straffskalan ändras så att livstidsstraffet nämns först. Detta kanske inte verkar som den mest omvälvande förändring, men på detta sätt pekas det tydligt ut att livstids fängelse ska vara normalstraffet för mord. Straffet ska alltså vara fängelse på livstid eller på viss tid, lägst tio och högst 18 år.

Jag anser inte att livstidsstraffet ska användas för jämnan. Men jag tycker att det ska användas som straff för de absolut grövsta brotten. Mord är ett sådant brott.

Här kan du läsa hela promemorian


onsdag 28 augusti 2013

Kamp mot rasismen stärks

Folkpartiet och regeringen har vidtagit en rad åtgärder mot främlingsfientlighet och intolerans. Stöd har till exempel riktats till att bekämpa bl.a. antisemitism och islamofobi med fokus på skolan. Just utbildningsinsatser intar en särställning när det gäller det förebyggande arbetet och fler särskilda riktade åtgärder mot skolan kan därför behövas.

Folkpartiet och regeringen satsar nu ytterligare 20 miljoner kronor 2014-2017 för att vidga arbetet med att motverka främlingsfientlighet och intolerans. Det innebär inräknat tidigare satsningar att regeringen sammanlagt avsätter 61,5 miljoner de närmaste fyra åren för att bekämpa främlingsfientlighet och intolerans.

Det är tyvärr allt för välkänt att olika minoriteter såsom muslimer, judar, afrosvenskar och romer utsätts fortfarande för främlingsfientlighet och intolerans i Sverige. Främlingsfientliga och andra uppfattningar och värderingar som står i strid med principen om allas lika värde utgör ytterst en utmaning mot hela den värdegrund som bär upp en demokrati. Sverige ska vara ett öppet och fritt samhälle där alla människor ska ha samma möjlighet att förverkliga sin fulla potential utan att hållas tillbaka av främlingsfientlighet och intolerans. Arbetet för tolerans och öppenhet måste därför fortgå.

Enligt FN:s rasdiskrimineringskommitté är Sverige ett av världens bästa länder när det gäller att på ett strukturerat sätt bekämpa rasism. Trots detta är Sverige inte förskonat från rasism och intolerans. Olika minoriteter såsom muslimer, judar, afrosvenskar och romer utsätts fortfarande för främlingsfientlighet och intolerans i Sverige. Främlingsfientliga och andra uppfattningar och värderingar som står i strid med principen om allas lika värde utgör ytterst en utmaning mot hela den värdegrund som bär upp en demokrati. Sverige ska vara ett öppet och fritt samhälle där alla människor ska ha samma möjlighet att förverkliga sin fulla potential utan att hållas tillbaka av främlingsfientlighet och intolerans. Arbetet för tolerans och öppenhet måste därför fortgå. När en grupp drabbas av hat så drabbas förr eller senare även andra.                  


Särskilt viktigt tycker jag uppdraget till Statens medieråd är där man fått i uppdrag att genomföra kampanjen No Hate Speech Movement. Kampanjen syftar till lyfta frågor om främlingsfientlighet och intolerans på internet. Hatet på nätet riskerar att begränsa nätet som en demokratisk och öppen arena för alla. 

onsdag 21 augusti 2013

Våld ska mötas med krafttag

Idag skriver jag tillsammans med allianskollegor i justitieutskottet om mäns våld mot kvinnor i Norran.

Varje år mördas 17 kvinnor av en närstående man. Den farligaste tidpunkten är när hon lämnar mannen. Drygt 40 procent av alla kvinnor som dödats i nära relationer har dödats i samband med en separation från gärningsmannen. Mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för bristande jämställdhet.

Läs gärna artikeln i sin helhet här.

tisdag 20 augusti 2013

Framtiden börjar i klassrummet

I lördags skrev jag tillsammans med mina liberala kollegor Christer Nylander (ordförande i Folkpartiets partiprogramskommittée), Staffan Werme (Kommunalråd Örebro kommun) och Karolina Wallström (2:e vice ordförande Programnämnd Barn och utbildning Örebro kommun) i NA om rätten till en bra skola och hur framtiden börjar i klassrummet.

Unga människors framtid börjar i klassrummet. Så kan vi sammanfatta grunden för att Folkpartiet liberalerna lyfter fram alla människors rätt till en bra skola. Den tanken genomsyrar förslaget till vårt nya partiprogram.

Människan växer med kunskap. Hos den som upptäcker sina talanger och förstår mer av sin omvärld väcks även nyfikenheten. Kunskap ger chans att formulera livsprojekt och idéer för framtiden.

I ett liberalt samhälle ska människor ha jämlika chanser oavsett bakgrund. Ingen människa ska vara låst till de förutsättningar hon föds in i. Det starkaste verktyget för att bryta sociala barriärer är en bra utbildning. Vägen till självständighet och egenmakt går enligt otalig forskning till att utbildningen måste stå i centrum i välfärdsbygget.

Under Folkpartiets ledning pågår nu den största reformprocessen på många årtionden i skolan. Nytt betygssystem, ny lärarutbildning, bättre kompetensutveckling för lärare, lärarlegitimation och nya karriärtjänster för lärare är några pusselbitar.

Men arbetet behöver fortsätta. När Folkpartiet nu är inne i processen med att ta fram ett nytt partiprogram är skolan en huvudfråga. I förslaget till nytt partiprogram finns en lång rad idéer.

Alla barn ska ha chans till en bra start i skolan. Därför föreslår programkommittén att skolstarten sker vid sex års ålder, och att förskoleklassen (sexårsverksamheten) blir en del av en tioårig grundskola.
Skolan ska ge bättre stöd med läxhjälp till de elever som behöver det, och lovskolor ska ordnas för elever som inte nått kunskapsmålen. Även fritidshemmen ska stödja skolarbetet i större utsträckning.

Det måste också finnas bättre möjligheter för särbegåvade eller högpresterande elever. Skolan måste ge utmaningar även till de elever som har en särskild talang. Det ska finnas goda möjligheter att gå före i undervisningen eller läsa i spetsklasser.

Erfarna och särskilt kompetenta lärare ska premieras bättre. Vi vill ha fler vägar in till läraryrket, och lönespridningen bör öka. Nu införs tjänster som förstalärare och lektorer med extra lönepåslag. Vi fortsätter driva på för bland annat detta de pågående budgetförhandlingarna. Att skicklighet ska löna sig även i ett kvinnodominerat akademikeryrke, som läraryrket, är dessutom en jämställdhetsfråga.

Vi ser nu med oro hur skolan i t ex Örebro prioriteras ner i den kommunala verksamheten genom betydande besparingar. Barn med behov av stöd ställs utan. Lärarlönerna halkar efter. För oss är det oacceptabelt. Men så länge skolan är kommunal, kan kommunala politiker utan vilja att prioritera elever och deras lärare bortprioritera skolan. Samtidigt visar det på hur viktigt det är att staten får ställning som huvudman för den svenska skolan.

När det långa sommarlovet nu är över ska alla elever kunna se fram emot en skola där var och en kan växa som människa för att kunna möta den värld där kunskap blir allt viktigare. I det liberala samhället får individen nya livschanser. Vi vill fråga människor vart de är på väg snarare än var de kommer ifrån. Skolan är vårt viktigaste redskap för att förverkliga denna retoriska fråga i praktisk handling.

måndag 19 augusti 2013

Ska klubbarna stå för polisnotan?

Imorse debatterade jag med Mats Enquist, generalsekreterare för Svensk Elitfotboll, om huruvida det är rätt att idrottsklubbar ska stå för polisnotan vid större evenemang i TV4 nyhetsmorgon.

Jag menar att det är rimligt att klubbarna betalar en del av kostnaderna för säkerheten, då det skapar rätt drivkraft för klubbarna att fokusera på säkerheten kring arrangemangen.

Det är också viktigt att fokus läggs på det huvudsakliga problemet - huliganismen och våldet på och kring våra svenska idrottsarenor. Som ledamot i riksdagens justitieutskott och som hängiven fotbollsälskare har jag länge påtalat nödvändigheten i att åtgärder behöver vidtas för att komma tillrätta med huliganismen. Av den anledningen stödjer vi från Folkpartiets sida exempelvis regeringens försök med huliganregister. Huliganismen och våldet går att stoppa. Frågan är bara hur vi gör det utan att ta död på den passion som finns för så många av oss som älskar fotboll.

Se gärna debatten här.

fredag 9 augusti 2013

Om behovet av en ny polisorganisation

Fick några frågor om denna. Så här svarade jag med anledning av att jag är en del av den referensgrupp som politiskt skall följa genomförandet.

Johan Pehrson, riksdagsledamot i Folkpartiet:

Vilken är den viktigaste förbättringen du förväntar dig av den nya Polismyndigheten?
- Ökad effektivitet och ökad rättssäkerhet. Idag finns 21 polismyndigheter med myndighetsgränser. Men kriminaliteten har inga gränser. Visst har samordningen och rättssäkerhet förbättrats sedan det katastrofala Engla-fallet, men det kan bli ännu bättre. Idag sker samarbetet med minsta gemensamma nämnare där till exempel lokala fackrelationer och polisstyrelser påverkar arbetet. Det är en för låg ambition för svensk polis.

Vad är det största hindret för att få jämnare och bättre resultat? - Det största hindret är rädslan att släppa taget från den gamla organisationen och strukturen. När en del av maktbasen försvinner eller förändras så kommer flera säkert att bli besvikna.Finns det någon annan polis som är bättre än den svenska?
- Svensk polis har världsklassförtroende. Men ser man till brottsuppklaring så är till exempel polisen i Storbritannien mer effektiv. Säkert tack vare att de har övervakningskameror precis överallt. Så långt ska vi inte gå när det gäller att utveckla verktyg, men vi har en klar förbättringspotential när det gäller uppklaringsförmågan.