fredag 27 september 2013

Lättare att komma åt näthatarnaI dag överlämnar regeringen en remiss till Lagrådet med förslag på ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område. Remissen innehåller förslag som ger enskilda personer en starkare processuell ställning i ärekränkningsmålen och ett ökat skydd för den personliga integriteten. Regeringen föreslår också att kravet i brottsbalken på särskilda skäl för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning tas bort.

Detta gör det lättare att arbeta mot förtal på internet - och inte minst att komma åt de sk näthatarna.

Här hittar du Lagrådsremissen Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område

tisdag 24 september 2013

Besök i Kalmar län

 
Idag har jag besökt Kalmar län. I Kalmar gjorde vi ett verksamhetsbesök vid överförmyndarnämnden. Här träffade jag också överförmyndare Ann Wribe, övriga handläggare från överförmyndaren, Anna-Britt Wejdsten ledamot i överförmyndarnämnden samt Björn Brändewall och Ronja Ismail, lokala riksdagskandidater.

Efter besöket hos överförmyndarnämnden har jag fått bekräftat att det behövs en rejäl översyn och utredning av överförmyndarnas verksamheter. Lagstiftningen är i delar mycket gammal och många konstiga situationer kan uppstå då t.ex. en god man avlider eller då ensamkommande flyktingbarn får permanent uppehållstillstånd.
 
Under dagen har jag också träffar Kustbevakningen kusttration i Oskarshamn och den lokala polismyndigheten i Hultsfred. En fullspäckad dag med intressanta möten!
 
 
 

måndag 23 september 2013

Romregister är vämjeligt, oetiskt och olagligt


Idag publicerar Dagens Nyheter en granskning av ett hemligt register hos polisen över romer i Sverige.

Om uppgifterna stämmer är det oerhört allvarligt. Att registrera människor enbart baserat på etnicitet står i bjärt kontrast till allt vad jag och mitt parti står för.

Det räcker inte med att se till vad som har hänt. Vi måste också belysa det bakomliggande syftet och den tilltänkta praktiska tillämpningen.

Romer är en utsatt grupp i Sverige som diskrimineras och fördomarna mot romer i vårt samhälle är utbredd. Detta är ovärdigt vårt demokratiska välfärdssamhälle, och underminerar allt arbete och de goda krafter som arbetar för romers jämlikhet.

Snatteri är inget annat än stöld


Idag skriver jag i Expressen om att det är dags att plocka bort den för minskande brottbeteckningen snatteri och kalla stölderna för vad de faktiskt är stöld. Med detta följer också en skärpt syn på upprepad brottslighet. Det skall vara lättare att gripa, anhålla och häkta personer i stöldligor.

Färska siffror från Handelns utredningsinstitut visar att det stjäls för sex miljarder kronor i butiker varje år. Trots detta är det inte mer än ett på tusen snatteribrott som leder till påföljd.
Genom att avskaffa begreppet "snatteri" markerar vi allvaret i denna typ av brottslighet. Den som stjäl för första gången måste inse allvaret så att brottet också blir det sista. Annars är det risk att beteendet fortsätter.

Snatterier är ett stort problem för många butiksinnehavare, men denna typ av brottslighet är lågt prioriterad hos polisen.

Handlare har inte mycket att sätta emot när exempelvis kriminella gäng vid flera tillfällen stjäl från samma butik. Det är brott som drabbar personal, kunder och företagare hårt, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett mänskligt. I förlängningen påverkar också detta alla oss kunder. Butikerna tvingas till att höja sina priser, för att täcka det ökande behovet av säkerhetsutrustning och de ekonomiska förluster som snatterierna orsakar. Snatteribortfallet motsvarar 1 290 kronor för varje svenskt hushåll.

Vare sig det gäller engångsföreteelser eller organiserad brottslighet måste vi vara tydliga: Stöld är stöld och det accepterar vi inte!

Artikeln hittar du här.

torsdag 19 september 2013

För få uppklarade brott - spelplanen för kriminella måste ändras.


Här är en bild från igår hos polisen i Eskilstuna. Där vi diskuterade grova brott och de liv som förstörs i brottslighetens spår. När det gäller dessa brottstyper är personuppklaringen särskilt svår.
 
Under det första halvåret 2013 personuppklarades 110 000 brott, vilket är en minskning med 15 500 brott eller 12 procent jämfört med samma period 2012. Detta enligt färsk statistik från BRÅ.
 
Polisens effektivitet måste öka. Det handlar om teknik, organisation, ledarskap och verktyg som måste vässas. Men det handlar också om att fler måste våga vittna, hela rättskedjan vässas och att mängdbrott med hög uppklarning anmäls och lagförs i större omfattning. Vi måste våga ifrågasätta de omfattande förundersökningsbegränsningarna som innebär att kriminella slipper straff och brottet de facto inte ”klaras upp” eller lagförs. Rabatterna på många brott måste således minska! Detta driver vi på för i Allianssamarbetet.
 
Nedan följer BRÅs egen och min egen analys av dagens färska siffror.
 
Trafikbrott, langningsbrott (olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker), ringa narkotikabrott och snatteri var de brottstyper som stod för den antalsmässigt största minskningen av de personuppklarade brotten.
För några brottskategorier ökade antalet personuppklarade brott, det gäller bland annat bedrägeribrott och bidragsbrott.
Personuppklaringsprocenten uppgick till 16 procent för samtliga brott, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med första halvåret 2012. Minskningarna i de fyra ovan nämnda brottstyperna (trafikbrott, langningsbrott, ringa narkotikabrott och snatteri) ligger bakom större delen av minskningen av personuppklaringsprocenten.
Det kan tilläggas att personuppklaringsprocenten t.ex. inte har minskat för brott mot liv och hälsa, som främst omfattar misshandel (16,6 procent 2013 mot 16,3 procent 2012).
För misshandel specifikt var personuppklaringsprocenten 17,1 procent första halvåret 2013 och 16,8 procent första halvåret 2012.
Merparten av minskningen i den totala personuppklaringsprocenten kan således förklaras av minskningar i antalet anmälda och personuppklarade brott inom brottstyperna: langningsbrott, trafikbrott, ringa narkotikabrott och snatteri.
 
En fjärdedel av minskningen av de personuppklarade brotten förklaras av att det under perioden som mättes 2012 (och som vi nu jämför med) personuppklarats stora ärenden gällande langning i Kronobergs län. Lärdomen här är att vi alltså skall slå mot storlangare. Ökar uppklarningen och minskar missbruket bland våra ungdomar.
 
Ytterligare cirka en fjärdedel av den totala minskningen består av en nedgång i anmälda och personuppklarade trafikbrott, vilket förklaras av att arbete med trafikbrotten – rätt eller fel - nedprioriterats inom polisen till förmån för andra, mer svåruppklarade brottsområden. Trafikbrott har ju väl ungefär 99 procents personuppklaring.
 
Enligt statistiska prognoser för helåret 2013 kommer personuppklaringsprocenten att
ligga kvar på 16 procent, 1 procentenhet lägre än helåret 2012. De senaste tio åren har personuppklaringsprocenten legat mellan 16 och 18 procent.
 
 

Duktiga lärare ska ha bra betalt

 
Igår presenterade finansminister Anders Borg regeringen budgetproposition för 2014. Runt om i Sverige hade Alliansen pressträffar. Jag medverkade på pressträffen i Eskilstuna tillsammans med Alliansens rättsgrupp och justitieminister Beatrice Ask. 
 
I årets budget storsatsar Folkpartiet och regeringen på höjda lärarlöner. Duktiga lärare ska ha bra betalt. Antalet karriärtjänster flerdubblas redan till hösten 2014. En del ska öronmärkas till skolor i utanförskapsområden. Vi ska också utreda hur karriärtjänster ska kunna införas i förskolan.
 
Jag gläds också åt att vi aldrig har haft mer resurser för vår välfärd än vad vi har idag. Sverige har aldrig haft fler anställda. Välfärdens resurser kommer dock aldrig att upplevas att räcka till. Med fokus på jobb ökar också skatteintäkterna. Vi får inte glömma att det är höga skatteintäkter vi behöver för vår gemensamma välfärd. Inte höga skatter.

 
 

tisdag 10 september 2013

En seger för oss som älskar fotboll!Förra veckan träffade jag representanter från Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet för att diskutera poliskostnader i samband med idrottsevenemang. Idag kom beskedet från regeringen: ersättningsskyldigheten för polisbevakning i samband med idrotts- och kulturevenemang tas bort!

Detta är goda nyheter som är bra för klubbarna, bra för säkerheten och bra för alla oss som älskar fotboll!

Problemet med nuvarande lagstiftning har varit att polisens utdebitering av kostnader för polisinsatser i samband med fotbollsmatcher har varit alltför kreativ. Medbetalningsmodellen har varit obegriplig och godtycklig, vilket har varit förödande för många klubbar.

Det är också bra att förslaget som presenteras idag inte innebär någon förändring när det gäller ansvars­för­del­ningen mellan polis och arrangör. Huvudansvaret för ordning och säkerhet ska även fortsättningsvis ligga på arrangören.
 

Solidaritet, arbete och bildning - på besök i Kumla


Att vara ute och träffa människor är det absolut roligast i uppdraget som politiker. Igår hade jag tillsammans med vår gruppledare i Kumla, Christina Örjnebjär, möjlighet att göra bra besök med liberal prägel.

Solidaritet, arbete till alla och bildning var temat för de tre besöken.

Det första besöket var på Frejgården där vi togs emot av ansvarige Mathias Nordin. Kumla kommun är en av de kommuner i Sverige som tar emot ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare.

Frejgården startades våren 2010 och den första ungdomen flyttade in den 17 maj samma år. Frejgården har 12 platser för pojkar i åldern 15-18 år där några är asylsökande och några har fått uppehållstillstånd. 3 av platserna är alltid tillgängliga för asylsökande. De flesta pojkarna är från Afghanistan och Somalia.

Målet med verksamheten är att ungdomarna ska få ett tryggt bemötande. Allt eftersom ungdomarna utvecklas börjar förberedelserna för att kunna flytta ut från boendet till en träningslägenhet eller utslusslägenhet. Hösten 2011 riktade socialstyrelsen kritik mot Kumla kommun och Frejgården. En turbulent tid följde med stor personalomsättning men 2012 ansåg socialstyrelsen att boendet uppfyllde alla krav och man avslutade ärendet.

Därefter var vi till ICA-profilen som fått pris som den företagare som betytt mest för funktionshindrade i Kumla. Ulf Danielsson anställer (eller ställer upp med praktikplatser) för människor med  funktionshinder eller som av andra skäl står långt från arbetsmarknaden

Ulf Danielsson ”har betytt väldigt mycket då han dels har anställt mycket personal med funktionshinder och han är med och arrangerar mycket i deras verksamheter. Han är en man med ett gott hjärta, säger Anneli Nilsson på Kumla Promotion” (Citat från Kumlanytt)

Eftermiddagen toppades upp med ett besök på Kumlas väl använda och väldigt vackra bibliotek.

Svensk Biblioteksförening har visat att Kumlas bibliotek används flitigt. I snitt lånas här tio böcker per invånare och år. Samtidigt görs tio besök per invånare och år på Kumlas bibliotek. Även barnen är flitiga låntagare på Kumlas bibliotek. I snitt lånas 25 barnböcker per barn och år på Kumlas bibliotek. Kumlas bibliotek är tveklöst de mest utnyttjade i Örebro län. Inte minst beror detta på en medvetens satsning på att göra biblioteket tillgängligt och möta människor i alla åldrar.

Att ta emot människor på flykt, hjälpa och stötta de mest utsatta och att främja läsning och bildning är ju en av flera bra sammanfattningar på liberalismen. Det är också sammanfattning på gårdagen i Kumla!
 
På bilden är vi i bibliotekets sagorum!

Beklagligt att Ask inte vill ha europeisk åklagare

 
 
I fredags skrev jag tillsammans med Olle Schmidt och Tina Acketoft en artikel i SvD om behovet av mer samarbete för att stoppa bedrägeri och organiserad brottslighet inom EU.

Vi anser att det är beklagligt att justitieminister Beatrice Ask inte stödjer EU-kommissionens förslag om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet för att skydda skattebetalarnas pengar från bedrägeri. Vi välkomnar förslaget och vill att det europeiska samarbetet mot bedrägerier utvecklas.

 

fredag 6 september 2013

Tydligt och konsekvent eller inte allsIgår träffade jag, tillsammans med mina alliansvänner i justitieutskottet Krister Hammarbergh (M), Johan Linander (C) och Stefan Svanström (KD), representanter från Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet för att diskutera poliskostnader i samband med idrottsevenemang. Mötet uppmärksammades både av Dagens Juridik och Sveriges Radio.

Problematiken, som bl.a. diskuterades på mötet, är att i dagens läge stryps flera elitklubbar i fotboll ekonomiskt. Allt till en följd av polisens kreativa utdebitering av kostnader för polisinsatser i samband med fotbollsmatcher. Jag anser att läget är ohållbart, orättvist och obegripligt.

Antingen tas rätten att debitera kostnader till idrottsklubbar bort helt, eller så behandlas alla lika. Då får alla elitklubbar betala en begränsad del av kostnaderna för säkerheten, då det skapar fortsatt drivkraft för klubbarna att fokusera på säkerheten kring arrangemangen. Det krävs då en begriplig medbetalningsmodell som är avgränsad i tid och rum kring arrangemanget och med ett kostnadstak.

Tydligt och konsekvent eller inte alls.

onsdag 4 september 2013

Rätt skatt är inte hög skattIdag skriver jag i Nerikes Allehanda om skatt, välfärd och liberal politik. Läs gärna artikeln i sin helhet här.