onsdag 30 april 2014

Jag är feminist


Här är åtta frågor om utsatta kvinnor. Och lika många svar från mig.  Håll till godo.
 
1. Kvinno- och tjejjourernas finansiering och självständighet. Hur ska jourerna få en långsiktig finansiering och ändå behålla sin självständighet? Roks vill se en statlig finansiering till kommunerna öronmärkt för finansieringen av kommunens jourer.

 
Folkpartiet anser att kvinnojourerna måste ges en stabil och långsiktig finansiering. Med jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) som ansvarigt statsråd har regeringen gjort en permanent höjning av de statliga verksamhetsbidragen för organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Det är en satsning på de kvinnojourer och de ideella organisationer som i dag erbjuder en ovärderlig hjälp för kvinnor, även dem som inte vill vända sig till myndigheterna. Från och med 2014 permanentas den tidigare tillfälliga förstärkningen om 10 miljoner kronor per år, och ytterligare 13,4 miljoner kronor läggs till detta. Från och med 2015 blir det en förstärkning på 23,3 miljoner kronor årligen. För kvinnojourerna blir det mer än en fördubbling av medlen.

 
Carin Götblad har regeringens uppdrag att ta fram konkreta förslag på insatserna mot våld i nära relationer, på att ta ett helhetsgrepp kring den här stödstrukturen och komma med förslag på hur den kan förbättras. I det ingår att också titta på hur kvinnojourernas och andra organisationers verksamhet kan förstärkas. I juni 2014 ska hon redovisa resultatet. Utifrån hennes förslag vill vi gå vidare.

 

2. Sexualbrottslagstiftningen – om vikten av bemötandet hos polis? Om varför så få domar finns i våldtäktsmål mot unga kvinnor, varför så få fall går till åtal? Vad vill ditt parti göra åt det?

 
Folkpartiet vill komplettera dagens sexualbrottslagstiftning med en samtyckesregel. Vi vill också ha en oaktsamhetsbestämmelse, så att även den ska kunna dömas som borde ha förstått att det inte förelåg något samtycke. Ett nej ska vara ett nej.

 
Folkpartiet har länge arbetat för att bredda våldtäktsbestämmelsen så att den också gäller offer som utnyttjas för att de befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Detta infördes vid halvårsskiftet 2013, och regeringen är tydlig med att målet med detta är att fler gärningar än tidigare ska kunna bedömas som våldtäkt. Men vi vill som sagt även ha en samtyckesregel, och nu finns det också en utredning om detta.

 
3. Vårdnadslagstiftningen – Vad har ni för tankar kring lagstiftningen som gör att barn tvingas träffa en pappa som är dömd för misshandel av mamman – nekar kvinnan honom kan vårdnaden tas ifrån henne.

 
Folkpartiet anser att barns rätt till trygghet från våld alltid väger tyngre än föräldrars rätt att träffa sina barn. En viktig fråga är därför hur socialtjänsten bemöter barn i vårdnadstvister och liknande situationer. När regeringen låtit Socialstyrelsen utreda detta är deras slutsats att mycket fungerar bra, men att socialtjänsten bland annat behöver bli bättre i sina bedömningar av risken att ett barn far illa. Uppföljningen visar också att socialnämnderna efterfrågar stöd och vägledning om hur de bäst gör sina riskbedömningar. Ett resultat av detta är att Socialstyrelsen tagit fram en särskild handbok som stöd för socialtjänstens familjerätt.

 
Nästa steg är att utreda hela vårdnadslagstiftningen. År 2006 gjordes den senaste stora reformen, och det är dags att utvärdera grundligt hur den fallit ut. Regeringens plan är att en utredning som ska utvärdera 2006 års vårdnadsreform ska tillsättas till sommaren i år.

 
4. Fruimporten: Hur vill ditt parti stärka skyddet för de kvinnor som utsätts för fruimport och som idag måste hålla ut i äktenskapet i 2 år för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige?

 
Folkpartiet vill att den så kallade tvåårsregeln ska ses över, så att misshandlade kvinnor som riskerar avvisning om relationen med mannen bryts inom två år skyddas.

 
5. Haverikommission vid dödligt våld mot kvinnor – nu har ideella organisationer med Roks bland annat tillsatt en egen expertgrupp som granskar varje myndighetskontakt en kvinna haft som utsatts för dödligt våld, för att se vad som gått fel, är det rätt att det ansvaret läggs på ideella organisationer? Om ni anser att staten bör ta detta ansvar; hur tänker du/ditt parti arbeta för detta?

 
Det är bra att Roks har en egen expertgrupp, men Folkpartiet att staten också ska ta sitt ansvar. Därför har vi medverkat till att lagen ändrades 2012 så att Socialstyrelsen fått i uppdrag att utreda varje fall där en person dödats av en närstående. Bestämmelserna är könsneutrala och gäller även hedersrelaterat våld.

 
Utredningen av dödsfallet ska klarlägga samtliga förhållanden som har inneburit att den som dödats har varit i behov av skydd eller stöd och hjälp för att förändra sin situation, samt vilka åtgärder som har vidtagits eller hade kunnat vidtas för att skydda eller stödja och hjälpa personen. Syftet är att ta fram mer kunskap om hur man förebygger att kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av personer de har eller haft en nära relation till. Polismyndigheter, åklagare och andra myndigheter som på något sätt har kommit i kontakt med dödade personen har i vissa fall en lagstadgad skyldighet att bidra med information till Socialstyrelsens utredning. Vi tror att lagändringen är ett viktigt steg i rätt riktning, men om det inte är tillräckligt vill vi gå längre.

 

6. Handräckning. Polisen kan inte längre enligt lagen följa med kvinnor hem och hämta sina saker när hon flytt, utreds nu av justitieutskottet, hur tänker ditt parti/hur kan ditt parti driva frågan?

 
Vi vill att regelverket blir tydligt så att polisen vet att den kan och ska hjälpa till med handräckning i sådana situationer. Rikspolisstyrelsen har i en rapport pekat på att det finns en osäkerhet om vad reglerna tillåter polisen att göra, och denna osäkerhet gör i vissa lägen att polisen avstår från att hjälpa till. Frågor om handräckning hanteras inte heller enhetligt inom polisen.

 
Folkpartiet står bakom det riksdagsbeslut i förra månaden där regeringen uppmanas att vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna för hotade kvinnor att i skydd av polis återvända hem för att hämta sina och eventuella barns tillhörigheter. När reglerna ses över bör man också titta på frågan om kvinnojourers möjlighet att begära handräckning för en hotad kvinnas räkning. Självklart vill vi att de nya och tydligare reglerna införs så snart som möjligt.

 

7. Allmän rättshjälp vid bodelning: Roks vill att det ska gå att söka allmän rättshjälp vid bodelningar, hur vill ditt parti arbeta för detta?

 
Folkpartiet vill att den allmänna rättshjälpen ska stärkas. Rättshjälpen är viktig för att människor ska kunna hävda sin rätt även om ekonomin är svag. I en sådan reform bör man definitivt titta på frågan om rättshjälp vid bodelning.

 
8. Slutligen en allmän fråga: Är du feminist och är ditt parti feministiskt? Vad betyder feminism för dig?

 
Ja. Folkpartiet är ett liberalt och feministiskt parti. För mig är feminism detsamma som att erkänna att människor i dag har olika makt beroende på sitt kön, att konstatera att detta drabbar kvinnor hårdast och att vilja arbeta för att förändra dessa orättvisor. Därför är jag feminist.

 

 

 

tisdag 29 april 2014

Intervjuad av Agenda om våld mot kvinnor, besöksförbud och fotbojor

Jag har precis blivit intervjuad av SVT:s Agenda om hur de kontakt- och besöksförbud som finns idag fungerar. Jag anser att dessa är för veka och att vi tidigare ska kunna använda oss av elektronisk övervakning för att skydda den person som är hotad.


De kontaktförbud som finns för att skydda utsatta och förföljda kvinnor överträds allt oftare. För att komma till rätta med denna allvarliga utveckling och hjälpa redan utsatta kvinnor i deras situation behövs förändringar i lagstiftningen och tydliga kommunala insatser. 

Lagstiftningen är för snäv - det krävs helt enkelt för mycket för att en person ska kunna dömas till fotboja. Dessutom ser man i en större grad till integriteten hos den person som hotar än värnar integriteten hos den utsatta. 

Kraven är för högt ställda och med dagens system måste en situation bli mycket mycket allvarlig innan ett särskilt utvidgat kontaktförbud används. Med andra krav i lagstiftningen skulle användningen av fotboja kunna används oftare. Jag tror att det är viktigt att vi ökar möjligheterna att använda elektronisk fotboja. Både hotbilden och offrets rätt till rörelsefrihet ska väga tyngre än idag och kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas om som en förstahandsåtgärd. Här ingår också att ytterligare stärka offrets skydd vid frisläppande av fängelsedömda. Förövare som dömts för grova brott mot närstående också ska kunna få kontaktförbud med fotboja direkt efter fängelsetiden.

Jag tror att detta skulle hjälpa både den som utsätts och den som inte kan låta bli att söka kontakt och kränka en annan människa genom hot och förföljelse.
  onsdag 9 april 2014

Alliansen satsar över 90 miljoner på skolorna i Örebro län

Skolan är i fokus när regeringen idag presenterar den ekonomiska vårpropositionen. Satsningarna innebär att skolan i Örebro län får över 90 miljoner kronor mer under nästa år. Den permanenta effekten fram till 2019 uppgår till ungefär 155 miljoner kronor.Detta är en viktig satsning för Örebro län. Vi har inte varit immuna mot flumskolan och dess förödande effekt på elevernas kunskap och skolresultat. Skolan är en avgörande framtidsfråga för Sverige och med regeringens reformer kan vi nu vända skutan.

Budgeten innehåller satsningar på bland annat på mer personal i förskolan, mindre klasser i lågstadiet, läxhjälp och sommarskola för dem som behöver extrahjälp, fler lektioner i matematik, läslyft och mer svenska för nyanlända elever. Dessutom tar regeringen steg mot en tioårig grundskola och betyg från årskurs fyra.

Framtiden börjar i klassrummet och lärarna är skolans viktigaste resurs. Därför är regeringens satsningar på höjda lärarlöner och större karriärmöjligheter för lärare av stor vikt. För Örebro län innebär detta satsningar på över 32 miljoner kronor och mer än 380 nya förstelärare.
tisdag 8 april 2014

Stoppa bolagsskojeri inifrån fängelserna

Idag skriver jag tillsammans med säkerhetsexperten Dick Malmlund på SvD.se om hur viktigt det är att bedragare stoppas - både för ekonomin och för förtroendet för rättsapparaten. Det måste bli stopp för möjligheten för personer som är dömda för upprepade brott att både kunna sitta i fängelse och samtidigt sitta i mängder av bolagsstyrelser. Artikeln finns att hitta här.

Arbetet mot grov brottslighet ska fokusera på att slå mot pengarna. Om detta råder det numera bred politisk enighet och de rättsvårdande myndigheterna gör allt mer samlade insatser på detta område. Riksdagen arbetar dessutom just nu med regeringens förslag om kraftigt skärpta åtgärder mot penningtvätt.

Men ett steg återstår att ta, att stoppa yrkeskriminella från att använda oseriösa företags styrelser som bas för sin verksamhet. Vi vill sätta stopp för så kallade målvakter, det vill säga kriminellt belastade personer som mot betalning ställer upp med sitt namn i olika bolagsstyrelser som bulvaner för de egentliga styresmännen.

Det är dags att skärpa kraven på ledamöterna. Det måste bli stopp för möjligheten för personer som är dömda för upprepade brott att både kunna sitta i fängelse och samtidigt sitta i mängder av bolagsstyrelser.

Det finns gott om exempel på att detta faktiskt sker. En person blev dömd till två års fängelse för grova bedrägerier. När han skulle avtjäna straffet försvann han till Spanien, där han greps. Men personen sitter fortfarande i styrelsen för sju företag.

Ett annat exempel gäller en person som dömts till 1 år och 6 månaders fängelse för grova bedrägerier. Han sitter i styrelsen för åtta företag.

Att sitta i en bolagsstyrelse är ett ansvar, inte en mänsklig rättighet.  Det kan inte heller anses vara till stöd för en återanpassning under tiden straffet för brotten avtjänas. Därför bör ansvarsbestämmelserna om bolagsstyrelser och näringsförbud skärpas.

Under tio år ökade fakturabedrägerierna i Sverige. Nu har vi äntligen sett en tydlig nedgång. Det beror säkert främst på att människor och företag är mer medvetna om de betydande riskerna med att handla av telefonförsäljare. Polisen har också ändrat arbetssätt och även detta har gett ett positivt resultat. Regeringens tydliga arbete med förändringar i lagstiftningen på området kommer förhoppningsvis att leda till ytterligare förbättringar.

Men det finns mer att göra för att effektivt bekämpa dessa bedrägerier. Detta är en central fråga för den breda majoriteten företag med hederliga styrelser. Vid en genomgång av bluffbolag från de senaste fem åren framkom att nästan alla, 150 företag, har slutat i konkurs. Det innebär att bedragarna inte bara lurar mängder av företagare utan också avslutar med att lura staten på skatter och anställda på löner. Det formella ansvaret för alla dessa bedrägerier hamnar slutligen på de målvakter som för några tusenlappar lurats att ställa upp i styrelserna.

Även bankerna har ett stort ansvar. I dag har en företagare som får en bluffaktura inte rätt att få reda på vilken bank som ansvarar för det bankgirokonto bedragaren använder. Lagen är tydlig när det gäller bankernas uppgift att motverka penningtvätt. Vi vill att bankerna tar ett större ansvar även när det gäller systematiska fakturabedrägerier eller annan allvarlig brottslighet. Ingen bank vill rimligen ha kriminella företag som kunder.

Det här berör många människor och företag. Att bedragarna stoppas är viktigt både för ekonomin och för förtroendet för rättsapparaten. Ingen ska sitta i fängelse för bedrägerier och samtidigt ha styrelseansvar för ett företag. Ingen ska kunna gömma sig bakom sin bank. Tydligare krav på styrelser och ökad transparens skulle på ett avgörande sätt rensa upp i grogrunden för diverse bedrägerier mot företag och enskilda.

JOHAN PEHRSON (FP)

riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

DICK MALMLUND

säkerhetsexpert

Vänsterpartiet ställer ultimatum och omöjliggör på förhand rödgrön trepartiregering. Vad händer då?

Igår höll Jonas Sjöstedt presskonferens där han presenterade partiets valplattform för kommande riksdagsval. Jonas Sjöstedts huvudbudskap är att han inte accepterar att sitta i en regering som tillåter vinster i välfärden, och ställer ett lagstadgat avskaffande av vinst i välfärden som ultimatum för V:s regeringsdeltagande efter eventuell valframgång. Detta omöjliggör en långsiktigt stabil regering under Stefan Löfvens (S) ledning. Vad händer då?

Om detta skriver min kollega Carl B Hamilton:

I princip alla andra frågor kan Sjöstedt tänka sig att kompromissa om i diskussioner om en rödgrön regering, men inte i frågan om vinster. På den punkten var han vid gårdagens presentation av V:s ”valplattform” mycket tydligt med V:s position (7 april).

Vad betyder detta för en eventuell rödgrön regering? Om de rödgröna får fler mandat än Alliansen finns två huvudscenarier.  Det ena är att Vänsterpartiet släpps in i regeringen, kanske eftersom S inte kan stå emot trycket från LO i bl.a. frågan om vinste
r i välfärden (se Aftonbladet debatt den 7 april: ”Dags för lagar mot vinster i välfärden” av LO:s 1e v ordf Tobias Baudin).

Det skulle sannolikt innebära en katastrof för de tusentals företagen inom skolan, äldreomsorgen, barnomsorgen m.m. Intresset för att driva företag i dessa branscher skulle smälta bort. Samtidigt är det tusentals elever och brukare som i dag är nöjda med vad dessa välfärdsföretag levererar. Därför är frågan sannolikt ingen opinionsvinnare när vinstförbudet väl ska omsättas i praktiken, snarare tvärt om.

Välfärdsföretagen har över 200 000 anställda motsvarande ca 160 000 heltidstjänster. Det är över 300 000 barn och ungdomar som går i privat ägda förskolor och skolor. Att redovisa antalet brukare för vård- och omsorgsföretagen är mer komplicerat. Dock finns det ca 10 000 privata vård- och omsorgsföretag med färre än 19 anställda.

Situationen kan bli kaotisk när tusentals företag drar sig ur välfärdssektorn och enheterna ska kommunaliseras. Men det kan ske först efter det att företagen fått ersättning av kommunerna för deras övertagande (se grundlagen). Hur skall V finansiera kommunernas övertagande av skolor, barnomsorg, äldreomsorg, mm?

Ett annat scenario är att Stefan Löfvén inte accepterar Vänsterpartiets ultimatum, utan inser att dessa företag behövs för att kunna garantera en god välfärd, och att V därför inte ges någon plats i en S-ledd regering. Det skulle innebära att Löfvén får bilda en S-MP-regering som har ett extremt svagt stöd i riksdagen. I den avgränsade frågan om vinst i välfärden kan S förmodligen göra upp med de borgerliga partierna, men i övriga frågor sitter Vänsterpartiet med trumf på hand, och har en S-ledd regerings överlevnad och handlingskraft i riksdagen i sina händer vid varje votering. Det blir en regering som kommer att åka på väldigt många nederlag i riksdagen, bli skamfilad och som kommer att ha en långt mycket svagare ställning än den nuvarande minoritetsregeringen. Vänsterpartiets agerande rimmar illa med Löfvéns tal om att bilda en stark regering.

Något som betonas mer i V:s valplattform än i tidigare budgetmotioner är ståndpunkten ”Korta arbetstiden”. Sålunda: ”Under mandatperioden vill vi utreda och lämna konkreta förslag för att stegvis genomföra en arbetstidsförkortning.” Vi bör därmed vänta oss att en eventuell rödgrön regering innebär färre arbetade timmar, och därmed mindre resurser till både privat och offentligfinansierad välfärd, och – märk väl – lägre långsiktig sysselsättning i svensk ekonomi. Vänsterpartiets valplattform innehåller i övrigt inte mycket nytt.Bilden nedan är tagen på ett besök på populära Capio Läkargruppen i Örebro.

torsdag 3 april 2014

Idag har en stor del av min dag spenderats ute på fält i möten med engagerade människor.

Mitt första möte var på Bromma där jag bland annat träffade Torborg Chetkovic som är koncernchef för Swedavia. Vi talade transport, hållbarhet, preclearance, tillgänglighet, kommunikation och utveckling. Fantastiskt proffsiga människor som gav mig några tanke-nötter att knäcka.

Nedan bild på besök i flygledartornet.


Jag har också träffat medarbetare på Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Stockholm. RBU har ca 11 000 medlemmar och är en paraplyorganisation där det är rörelsehindret som förenar medlemmarna. Läs gärna mer om RBU här.

Att träffa organisationer som RBU gör mig tacksam. Tacksam för att det finns människor som med sin expertis och medmänsklighet hjälper de som inte alltid har det så lätt. På mötet fick jag tillfälle att lyssna in mig på bland annat LSS, kommuners arbete (framgångar såväl som skräckexempel), sysselsättning och socialtjänstlagen.

I ett svagt ögonblick gick jag också med på att spela el-hockey med RBU i Almedalen. Ska boka in en hårdträning inför detta snarast möjligt.

Nedan bild från mötet med förbundsordförande Agnetha Vikender, Henrik Petrén och Annica Nilsson.

Bra möte med TCO

Igår var jag på ett bra möte med delar av TCOs ledning.
TCO samlar mängder av människor som samlande fack. Här finner vi många av Sverige lärare, poliser, banktjänstemän, industritjänstemän eller vård-/omsorgspersonal. Vi har väldigt mycket gemensamt.
TCO och FP vill sänka marginalskatterna. Hälften kvar står båda för. Vi älskar båda höga skatteintäkter för en stark och solidarisk välfärdssektor. All forskning visar på att sänkta marginalskatter bidrar till just högre skatteintäkter.
TCO och FP ser gärna en tredje pappamånad. Ingen av oss är revolutionärer, men vi är medvetna och fokuserade på stärka jämställdheten i Sverige. Då är det rimligt att vi tar ytterligare steg för att kodifiera att fler män de facto är hemma med sina barn under småbarnsåren. Men att vi gärna sporrar detta ytterligare med jämställdhetsbonus och en ytterligare pappa/mamma-månad.
TCO och FP reformerar gärna A-kassan i Sverige. En tydlig omställningsförsäkring med högra tak början av omställningen. Det stärker matchningen och ökar tilltron till välfärdssystemen. Vi är helt eniga om att krav och kontroller på arbetssökning ska ligga kvar samt kunna stärkas ytterligare. Vi tycker lite olika om hur stor del som skall vara obligatorisk och om den skall vara statlig eller ej.
Samsynen på dessa sakfrågor och  många andra visar på att TCO-medlemmar i mångt och mycket är liberaler. De borde också rösta på Folkpartiet liberalerna.


Tillsammans med TCOs ordförande Eva Nordmark

Skärpningar i vapenlagstiftningen

Frågan om illegala skjutvapen utan licens har under de senaste åren blivit allt mer aktuell i och med bland annat ett antal dödsskjutningar runt om i landet. Med tillgång till vapen kan riskerar konsekvenserna av en specifik situation, exempelvis ett bråk, att bli allvarligare än vad de annars skulle ha blivit.

Alliansregeringen tar detta på allra största allvar. Med färre illegala vapen i omlopp minskar risken för att vapen används till brottsliga handlingar eller att människor drabbas av olyckor. Dessutom är att minska tillgången till illegala vapen en förutsättning för att pressa tillbaka den grova brottsligheten. Därför föreslås idag skärpningar i vapenlagstiftningen.

Regeringens förslag innebär bland annat att det lägsta straffet för grovt vapenbrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Som en konsekvens av detta höjs det högsta straffet för vapenbrott av normalgraden från fängelse i ett år till fängelse i två år.
Det införs också en bestämmelse om synnerligen grovt vapenbrott med straffet fängelse i lägst tre år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett vapenbrott är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om gärningen har avsett stort antal vapen.

Lagändringarna i fråga om straffbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 september 2014 och övriga lagändringar den 2 januari 2015. Här kan du läsa mer om förslaget.

Förslagen om höjda straff för vapenbrott är ett led i regeringens arbete mot den ökade beväpningen och användningen av vapen inom kriminella kretsar och ska alltstå inte förväxlas med de legala användningsområdena för vapen, såsom jakt eller sportskytte. Dessa ska självklart värnas. Men varje illegalt vapen vi kan få bort är ett vapen mindre som kan skada eller döda.Nya straffskalor för allvarliga våldsbrott

År 2010 genomfördes en generell skärpning av straffen för allvarliga våldsbrott. Sedan dess har Brå utvärderat reformen. Det har visat sig att reformen har fått ett betydande genomslag i rättstillämpningen, bland annat i form av strängare straff för grov misshandel.

Med detta har det behövts ytterligare åtgärder för att åstadkomma en skärpt syn på allvarliga våldsbrott bland annat genom höjda minimistraff. 

Igår överlämnade utredningen om skärpta straff för allvarliga våldsbrott sitt betänkande Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen föreslår att straffen för vissa allvarliga våldsbrott ska skärpas och att minimistraffen för ett antal av de allvarliga våldsbrotten höjs.

Fängelsestraffen förlängs med mellan tre månader och två år. De nya minimistraffen ska vara som följer:

Grovt olaga hot respektive grovt olaga tvång: fängelse i nio månader (för närvarande sex månader)
Grov misshandel respektive grov utpressning: fängelse i ett år och sex månader (för närvarande ett år)
Grovt rån respektive synnerligen grov misshandel: fängelse i fem år (för närvarande fyra år)
Dråp: fängelse i åtta år (för närvarande sex år)

Vidare föreslår utredningen att straffskalorna för brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor förändras och höjs så att de bättre överensstämmer med straffen för andra grova våldsbrott.
Utredningens föreslår också att brottet barnadråp avskaffas. Det ska ersättas av ett nytt brott: dråp under förmildrade omständigheter med en straffskala upp till åtta års fängelse.

Lagändringarna kan träda i kraft tidigast den 1 juli 2015.

onsdag 2 april 2014

Frågor och svar om framtidens vapenlagstiftning

Jag får väldigt många frågor gällande framtidens vapenlagstiftning. Därför har jag nedan samlat ihop de vanligaste frågorna och mina svar.


1) Är legalt vapeninnehav ett problem, kopplat till grov kriminalitet i Sverige?
Det legala vapeninnehavet för legitima ändamål är förstås inget problem i sig. Det viktiga är att på ett effektivt och rättssäkert sätt förebygga att kriminella skaffar sig tillgång till vapen. Vapensmuggling och annan svarthandel är viktiga kanaler för kriminella som behöver skaffa sig vapen, men varje år begås också mellan 200 och 300 stölder från bostäder och fritidshus, skytteorganisationer, vapenhandlare m.m.

2) Ska vapenmagasin jämställas med skjutvapen, och därmed vara licenspliktiga?
Det finns ett utredningsförslag om att vapenmagasin i likhet med slutstycken, eldrör, pipor m.m. ska vara licenspliktiga. Frågan diskuteras just nu i regeringsarbetet och jag vill inte gå händelserna i förväg.

3) Anser ni att tillstånd att inneha halvautomatiska kulgevär för målskytte inte ska kunna meddelas för vapen som kan laddas med mer än sex patroner?
Vi förhåller oss avvaktande till detta utredningsförslag. Det är viktigt att skärpningar av vapenlagstiftningen tar sikte på sådant som är reella problem.

4) Tycker ditt parti att tillstånd att inneha halvautomatiska gevär för målskytte ska tidsbegränsas till att gälla i högst fem år?
Vi är tveksamma till detta utredningsförslag, av samma skäl som under punkt 3.

5) Ska helautomatiska vapen (k-pistar) helt förbjudas för målskjutning?
Helautomatiska vapen kan på grund av sin eldkraft döda eller allvarligt skada ett stort antal människor på kort tid. Ett sådant vapen kan därför vara mycket farligt i händerna på en person med brottsliga avsikter, till exempel genom stöld eller inbrott. Jag anser därför att det är rimligt att göra en översyn av lagstiftningen på denna punkt. Det är dock rimligt att ha långa övergångstider, och av principiella skäl är jag också emot förslaget att i efterhand dra in icke tidsbegränsade tillstånd.

6) Vad har ditt parti för generell inställning till jakt och målskytte i Sverige?
Det är en viktig del av många människors liv och vardag. Både jakt och målskytte engagerar många människor, och ansvarsfull jakt bidrar också till god viltförvaltning.

tisdag 1 april 2014

Så bryter vi den onda cirkeln

Idag höll jag och min kollega i justitieutskottet, Johan Linander (C), ett seminarium om hur kriminalvårdens behandlingsprogram fungerar. Den övergripande frågan var om deltagande i erbjudna behandlingsprogram ska krävas för villkorlig frigivning?
 
Inbjudna som talare var:
Henrik Belfrage, professor i kriminologi, Mittuniversitetet
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, Stockholms Universitet
Carina Rehnberg, Programområdeschef, Kriminalvården
Anders Claus, Central koordinator i behandlingsfrågor, Kriminalvården


På bilden, från vänster: Jerzy Sarnecki, Anders Claus, Johan Linander, Johan Pehrson och Carina Rehnberg

Vi tyckte att det var angeläget med ett seminarium på området efter den diskussion som fördes i kölvattnet av den villkorliga frigivningen av en sexualbrottsdömd som vägrat delta i erbjudna behandlingsprogram. Det var många som frågade sig hur väl kriminalvårdens behandlingsprogram fungerar och om det är rimligt att kräva deltagande för att få villkorlig frigivning efter två tredjedelar av utdömt fängelsestraff.
 
På seminariet hade vi intressanta diskussioner bland annat om fängelsets roll och nytta, behandling till vem - är det för alla, systemet kring villkorlig frigivning – är det rimligt att ha det som idag eller borde vi gå mer mot det system man har i Kanada – Parole is not automatic!
 
Professorerna Belfrage och Sarnecki höll inte med varandra om mycket. Där Henrik Belfrage anser att dagens system är stelbent och utan flexibilitet anser Jerzy Sarnecki att det är en bra kompromiss.
 
Fängelse är inte bra. Det kan till och med argumenteras för att det är direkt skadligt. Sarnecki framförde att de flesta som sitter i fängelse blir sämre av sin vistelse bakom galler. Dels får det dem att anta identiteten som kriminell och dels gör sällskapet dem ont. Många som mår dåligt på samma plats är inte bra. Dessutom upplöser fängelsevistelsen för många deras sociala band med bra vänner och familj. Till detta bör läggas att fängelse är dyrt. Men det är absolut nödvändigt.
 
 
Professor Henrik Belfrage talar om vårt påföljdsystem.
 
 
Alla på seminariet kunde ställa sig bakom att kriminalvårdens viktigaste uppgift är att se till så att färre återfaller i brott. Att de som begått ett brott ska komma ut efter sonat straff som en mer hel och bra människa. För att detta ska vara möjligt måste vi satsa på en kriminalvård där arbete, behandling och utbildning ska löna sig. Jag vill se en human, individanpassad och effektiv kriminalvård, med tydliga mål och ökade resurser.

Alliansregeringen har kraftfullt förbättrat situationen i våra fängelser. Idag slås det rekord vad avser arbete, behandling och utbildning på våra fängelser, samtidigt som rymningarna och narkotikatillgången har minskat.

Regeringen har ökat anslaget till kriminalvården med 1,6 miljarder kronor under mandatperioden, tagit fram ny fängelselag som ger bättre förutsättningar att förebygga återfall i brott. Vi har också ökat möjligheten för frigivna att få arbete genom ökat samarbete mellan kriminalvården och arbetsförmedlingen.

Samtidigt som att utvecklingen inom kriminalvården är synnerligen positiv och det har hänt enormt mycket bara de senaste 10 åren så måste vi vara försiktiga med att klappa oss själva på axeln. Vi måste vara ödmjuka inför vad som är rätt och vad som är fel.
Vi har gjort mycket och har mer att göra.